Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 5607

Αριθμ. 41391 ΕΞ 2023
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» στο Π.Σ. «`Ατλας» του ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:

1. Του N. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184) και, ιδίως, τις παρ. 50 και 51 του άρθρου 107, σε συνδυασμό με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου .

2. Του άρθρου 47 του Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134).

3. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

4. Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

5. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α΄ 137).

6. Του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130).

7. Του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 131).

8. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).

9. Του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 69 «Πρακτική άσκηση φοιτητών» παρ. 2.

Β. Την υπ΄ αρ. 4216/05.04.2021 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΥΠΑΙΘ και ΕΔΥΤΕ ΑΕ.

Γ. Την υπ΄ αρ. 1753/12-10-2021 απόφαση ένταξης της Πράξης «Κεντρικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της πρακτικής άσκησης των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - Επέκταση ΑΤΛΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».

Δ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990).

Ε. Το υπ΄ αρ. 10629/2-12-2021 αίτημα του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ, στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ. και Ψ.Δ., για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου».

ΣΤ. Το υπ΄ αρ. 3895/4-2-2022 έγγραφο του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου».

Ζ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» της ΑΑΔΕ, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 1Β περ. α΄ και β΄ του άρθρου 17 του Ν. 4174/2013 και, συγκεκριμένα:

i. τα κάτωθι στοιχεία φυσικών προσώπων:

- Α.Φ.Μ.

- Δ.Ο.Υ.

- Επώνυμο

- Όνομα

- Ονοματεπώνυμο πατρός

- Ονοματεπώνυμο μητρός

- Ημερομηνία γέννησης

- Τόπος γέννησης

- Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας

- Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας,

ii. τα κάτωθι στοιχεία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων:

- Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

- Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)

- Επωνυμία

- Διακριτικός τίτλος

- Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης της έδρας

- Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας,

στο πληροφοριακό σύστημα «`Ατλας - Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής `Ασκησης Φοιτητών ΑΕ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ, με σκοπό την άντληση στοιχείων μέσω του ΑΦΜ των Φορέων Υποδοχής Πρακτικής `Ασκησης που πιστοποιήθηκαν με OAUTH στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΤΛΑΣ» για τη δημιουργία και ενημέρωση των στοιχείων του προφίλ των ως άνω νομικών προσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 2 του Ν. 4957/2022, την υπ΄ αρ. 4216/05.04.2021 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΥΠΑΙΘ και ΕΔΥΤΕ ΑΕ και την υπ΄ αρ. 1753/12-10-2021 απόφαση ένταξης.

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας

1. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ. και Ψ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Ο φορέας έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και, κατ΄ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνη-λασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος υποχρεούνται να κάνουν χρήση των πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη του σκοπού, που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 20 Σεπτεμβρίου 2023
Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: