Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 12/10/2021

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: ΔΣΤΕΠ Γ 1089323 ΕΞ 2021

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ:

Κοινοποίηση και οδηγίες εφαρμογής: α) Του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται στην ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005, β) Του Εκτελεστικού Κανονισμού της Ε. Επιτροπής υπ΄ αρ. 2021/776 της 11ης Μαΐου 2021 για τον καθορισμό υποδειγμάτων για ορισμένα έντυπα καθώς και τεχνικών κανόνων για αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση, γ) Της Απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με αρ. πρωτ. Α. 1138/14-6-2021 (ΦΕΚ: 2963 Β΄/6-7-2021)

ΣΧΕΤ: 1) Η Υπουργική Απόφαση Ε2320/976/Α0034/10.6.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1177/26-6-2008) περί ελέγχου ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται στην ή εξέρχονται από την Ε.Ε.

2) Η υπαρ. Δ33Β 5002569 ΕΞ 29.01.2014 (ΦΕΚ Β΄ 234/05-02-2014) Απόφαση Τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης Ε2320/976/Α0034/10-6-008.

3) Η με ΑΠ: Α.1075/16-03-2021 (ΦΕΚ: 1359 Β΄/07.04.2021/ Α.Δ.Α.: Ε0ΑΦ46ΜΠ3Ζ-Γ0Ξ) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί Τροποποίησης του άρθρου 4 της υπ΄ αρ. Ε2320/976/Α0034/2008 Υπουργικής Απόφασης για τον έλεγχο ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται στην ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

4) Η με ΑΠ: Α. 1138/14-6-2021 (ΦΕΚ 2963 Β΄/6-7-2021) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί Τροποποίησης της υπ΄ αρ. Ε2320/976/Α0034/2008 Υπουργικής Απόφασης για τον έλεγχο ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται στην ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

5) Το με ΑΠ: ΔΣΤΕΠ Γ 134933 ΕΞ2021 ΕΜΠ/22-4-2021 Επιχειρησιακό Σχέδιο Ελέγχου για τον Εντοπισμό Αδήλωτων Ρευστών Διαθεσίμων Έτους 2021.

6) Το με ΑΠ: Ε. 2086/22-4-2021 έγγραφο της Διεύθυνσής μας προς όλα τα Τελωνεία.

7) Το με ΑΠ: ΔΣΤΕΠ Γ 1000402 ΕΞ2021/5-1-2021 έγγραφο της Διεύθυνσής μας προς το Τελωνείο Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος.

Σας κοινοποιούμε τον νέο Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1672 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται στην ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005, τον Εκτελεστικό Κανονισμό της Ε. Επιτροπής υπ΄ αρ. 2021/776 της 11ης Μαΐου 2021 για τον καθορισμό υποδειγμάτων για ορισμένα έντυπα καθώς και τεχνικών κανόνων για αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται στην ή εξέρχονται από την Ένωση και την Απόφαση Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με αρ. πρωτ. Α. 1138/14-6-2021 ΦΕΚ: 2963 Β΄/6-7-2021 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Από τις 3 Ιουνίου 2021 τέθηκε σε ισχύ ο νέος Κανονισμός 2018/1672 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται στην ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του Κανονισμού 1889/2005.

Σύμφωνα με ορισμένες εκ των αιτιολογικών σκέψεων του νέου Κανονισμού, δυνάμει του παλαιότερου Κανονισμού 1889/2005, τέθηκαν σε εφαρμογή εντός της Κοινότητας διεθνή πρότυπα που καταρτίστηκαν από την Financial Action Task Force (FATF). Στη Σύσταση 32 της Financial Action Task Force (FATF) για τους μεταφορείς ρευστών διαθεσίμων ορίζεται ότι θα πρέπει να θεσπίζονται μέτρα σχετικά με τη διενέργεια επαρκών ελέγχων στις διασυνοριακές κινήσεις ρευστών διαθεσίμων. Δεδομένου ότι στο διαρρεύσαν χρονικό διάστημα από τη θέση σε ισχύ του παλαιού Κανονισμού 1889/2005 έχουν εμπλουτιστεί οι γνώσεις και οι δείκτες κινδύνου ως προς το φαινόμενο της παράνομης διασυνοριακής μεταφοράς αξίας, οι σχετικές Συστάσεις της FATF έχουν συνακόλουθα επικαιροποιηθεί και ο παλαιός Κανονισμός 1889/2005 ήταν ανάγκη πλέον να τροποποιηθεί εκτενώς, γεγονός που οδήγησε στην πλήρη αντικατάστασή του από τον εν ισχύ νέο Κανονισμό 2018/1672.

Εισαγωγικά, σας παραθέτουμε τις εξής βασικές διαφορές σε σχέση με τον σήμερα ισχύοντα Κανονισμό 1889/2005, που παρουσιάζει ο νέος Κανονισμός:

α) Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής με τη συμπερίληψη των ράβδων χρυσού και των χρυσών νομισμάτων συγκεκριμένης περιεκτικότητας σε χρυσό (καθώς και των Προπληρωμένων Καρτών για τις οποίες η εφαρμογή έχει από την Ε.Επιτροπή παραπεμφθεί στο μέλλον λόγω τεχνικών δυσχερειών στην εφαρμογή των αναγκαίων ελέγχων). - `Αρθρο 2 του Κανονισμού 2018/1672 και `Αρθρο 1 της Απόφασης Διοικητή Α. 1138/14-6-2021.

Υπογραμμίζεται ότι προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα ευρεθέντα κέρματα ή και οι ράβδοι χρυσού εμπίπτουν στον ορισμό του Καν. 2018/1672 και εάν από μόνα τους ή σε συνδυασμό με τα λοιπά τυχόν ευρεθέντα ρευστά διαθέσιμα ισούνται με το όριο των 10.000 ευρώ και άνω θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία του `Αρθρου 3 της Απόφασης Διοικητή Α. 1138/14-6-2021.

Προς υποβοήθηση του έργου σας, σας γνωρίζουμε ότι από πλευράς Γενικού Χημείου του Κράτους παροχή τεχνικής συνδρομής είναι δυνατή από την Β΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών, Τσόχα 16, ΤΚ 115 21 Αθήνα και από πλευράς Τραπέζης της Ελλάδας παροχή τεχνικής συνδρομής είναι δυνατή από τη Διεύθυνση Ταμείων Τμήμα Διαχείρισης Χρυσού και Ξένων Τραπεζογραμματίων Λ. Μεσογείων 341 ΤΚ: 152 31 Χαλάνδρι

β) Θέσπιση υποχρέωσης υποβολής δήλωσης γνωστοποίησης για ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα. -Στην έννοια των ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων περιλαμβάνονται ρευστά διαθέσιμα που διακινούνται με ταχυδρομικά δέματα, ασυνόδευτες αποσκευές και εμπορευματοκιβώτια. Η διαδικασία ελέγχου της διακίνησης ασυνόδευτων (χωρίς κομιστή) ρευστών διαθεσίμων είναι όμως διαφορετική από την ήδη γνωστή διαδικασία ελέγχου των συνοδευομένων ρευστών διαθεσίμων. Συγκεκριμένα, εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής να ζητήσει κατά περίπτωση την υποβολή δήλωσης γνωστοποίησης ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων από τον αποστολέα, τον αποδέκτη ή τον εκπρόσωπό τους εντός προθεσμίας κατ΄ ανώτατο όριο (30) τριάντα ημερών. Μέχρι να υποβληθεί η δήλωση γνωστοποίησης, δηλαδή κατά τη διάρκεια των (30) τριάντα ημερών, τα ρευστά διαθέσιμα μπορούν να δεσμευτούν. Η δέσμευση αυτή είναι διαφορετική από την προσωρινή δέσμευση που μπορεί να επιβληθεί μετά την παρέλευση των (30) τριάντα ημερών και τη μη υποβολή δήλωσης γνωστοποίησης ή την μη ορθή υποβολή δήλωσης γνωστοποίησης. - `Αρθρο 4 του Καν. 2018/1672 και `Αρθρο 2 της Απόφασης Διοικητή Α. 1138/14-6-2021.

γ) Τυποποίηση των εντύπων σε ενωσιακό επίπεδο τόσο για τη δήλωση συνοδευόμενων ρευστών διαθεσίμων όσο και για τη δήλωση γνωστοποίησης ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων καθώς και των σχετικών πρόσθετων φύλλων, δυνάμει του Εκτελεστικού Κανονισμού της Ε. Επιτροπής υπ΄ αρ. 2021/776 της 11ης Μαΐου 2021 και θέσπιση ορισμένων νέων εντύπων που θα πρέπει κατά περίπτωση να συμπληρώνονται από τις Τελωνειακές Αρχές. Το ένα έντυπο (Παράρτημα ΙΙ Μέρος 1 του Εκτελεστικού Κανονισμού) θα πρέπει να συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση σύνταξης αυταπάγγελτης δήλωσης από το ίδιο το Τελωνείο και το δεύτερο έντυπο (Παράρτημα ΙΙ Μέρος 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού) θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υποβάλλεται κάθε (6) έξι μήνες και θα περιέχει ανωνυμοποιημένες πληροφορίες ανάλυσης κινδύνου και αποτελεσμάτων ανάλυσης κινδύνου. Η συμπλήρωση του δεύτερου εντύπου θα γίνεται υπό το συντονισμό της Υπηρεσίας μας. -`Αρθρο 16 του Καν. 2018/1672 σε συνδυασμό με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2021/776 και `Αρθρα 2 και 4 της Απόφασης Διοικητή Α. 1138/14-6-2021.

δ) Θέσπιση της ανώτατης περιόδου προσωρινής δέσμευσης των ρευστών διαθεσίμων στις (30) τριάντα ημέρες, με κατ΄ εξαίρεση δυνατότητα παράτασης σε (90) ενενήντα ημέρες με επίκληση ειδικής τεκμηρίωσης και αιτιολογίας. Η χρήση της εξαίρεσης για παράταση πέραν των (30) τριάντα ημερών θα πρέπει να γίνεται με φειδώ. Λόγοι που μπορούν ενδεικτικά να στηρίζουν ενδεχόμενο βάσιμο αίτημα για παράταση είναι η δυσκολία συγκέντρωσης των αναγκαίων πληροφοριών για εγκληματική δραστηριότητα, η ανάγκη επικοινωνίας με τρίτη χώρα, η ανάγκη μετάφρασης εγγράφων ή η δυσκολία ταυτοποίησης και επαφής με τον αποστολέα ή τον αποδέκτη σε περιπτώσεις ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων. - `Αρθρο 7 του Καν. 2018/1672 και `Αρθρο 3 της Απόφασης Διοικητή Α. 1138/14-6-2021.

Σε περίπτωση δέσμευσης ρευστών διαθεσίμων και λόγω της ασφυκτικής προθεσμίας των (30) τριάντα ημερών εντός της οποίας απαιτείται πλέον η αποστολή των στοιχείων της υπόθεσης προς την Αρχή, η διεξαγωγή της έρευνας της Αρχής και η απόφαση περί της δέσμευσης ή μη των ρευστών διαθεσίμων, θα αποστέλλονται άμεσα (εάν είναι εφικτό και αυθημερόν) όλα τα σχετικά έγγραφα τα οποία συνδέονται με τη δέσμευση ρευστών (έντυπο δήλωσης ρευστών, διαπιστωτική πράξη παράβασης, απόφαση δέσμευσης ρευστών διαθεσίμων, φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας καθώς και όποιο άλλο έγγραφο που κρίνεται απαραίτητο) e-mail: dstepdrugs@aade.gr.

ε) Θέσπιση ρητής δυνατότητας άσκησης διοικητικής προσφυγής κατά της απόφασης προσωρινής δέσμευσης. Η διοικητική προσφυγή ασκείται ενώπιον του Προϊσταμένου της Τελωνειακής Αρχής για λόγους αποκλειστικά και μόνο νομιμότητας και με αίτημα την ακύρωση της απόφασης προσωρινής δέσμευσης, δηλαδή για τυχόν νομικά σφάλματα της διοικητικής απόφασης προσωρινής δέσμευσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η δια της προσφυγής ή με αφορμή την προσφυγή η κρίση επί της ουσίας της υπόθεσης, δηλαδή περί του κατά πόσον υφίσταται ενδεχόμενο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η κρίση αυτή αποτελεί αποκλειστική και αναφαίρετη αρμοδιότητα της Αρχής προς την οποία άλλωστε διαβιβάζεται η υπόθεση. - `Αρθρο 7 του Καν. 2018/1672 και `Αρθρο 3 της Απόφασης Διοικητή Α. 1138/14-6-2021.

Σημειώνεται ότι παρέχεται ρητώς η δυνατότητα επιβολής προσωρινής δέσμευσης συνοδευόμενων και ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων ανεξαρτήτως του ύψους του μεταφερόμενου ποσού εφόσον η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις σύνδεσης της περίπτωσης με εγκληματική δραστηριότητα. - `Αρθρο 6 και 7 του Καν. 2018/1672 και `Αρθρο 3 της Απόφασης Διοικητή Α. 1138/14-6-2021.

στ) Έλεγχοι βάσει Ανάλυσης Κινδύνου για τα συνοδευόμενα ρευστά διαθέσιμα και συγκεκριμένα Κοινού Πλαισίου Ανάλυσης Κινδύνου για ελέγχους συνοδευόμενων και ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων που θα θεσπιστεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα με Εκτελεστική Πράξη της Ε. Επιτροπής κατ΄ εφαρμογή σχετικής εξουσιοδότησης του νέου Κανονισμού. Εξυπακούεται βεβαίως ότι οι τυχαίοι και οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι επιτρέπονται. Η νέα Εκτελεστική Πράξη θα κοινοποιηθεί με εμπιστευτική διαταγή της Διεύθυνσής μας δια της οποίας θα παρασχεθούν και ειδικότερες οδηγίες ως προς την εφαρμογή της. - `Αρθρο 5 του Καν. 2018/1672.

ζ) Παροχή πληροφοριών και στατιστικών δεδομένων για τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων προς την Αρχή Νομιμοποίησης της Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, την Ε. Επιτροπή καθώς και τα άλλα κράτη μέλη μέσω του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών (ΤΣΠ - CIS/AFIS) βάσει ειδικής εφαρμογής για ρευστά διαθέσιμα. Η καταχώριση στην ειδική εφαρμογή αυτοδίκαια θεωρείται ότι εκπληρώνει την υποχρέωση αποστολής των στοιχείων προς όλους τους προαναφερόμενους. Ειδικότερες οδηγίες για την καταχώριση στο AFIS παρέχονται δυνάμει ειδικότερου εγγράφου της Υπηρεσίας μας. Υπογραμμίζεται ότι η υποχρέωση καταχώρισης των δηλώσεων στην εφαρμογή του AFIS πρέπει να λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός (15) δεκαπενθημέρου από την υποβολή κάθε δήλωσης. -`Αρθρα 9,10 και 16 του Καν. 2018/1672 σε συνδυασμό με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2021/776 και `Αρθρο 4 της Απόφασης Διοικητή Α. 1138/14-6-2021.

η) Οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές και η Αρχή λειτουργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά την εφαρμογή του Κανονισμού και τα αποθηκεύουν για χρονική περίοδο κατ΄ ανώτατο όριο (5) πέντε ετών από την ημερομηνία κατά την οποία ελήφθησαν τα δεδομένα. Είναι δυνατή η παράταση μία μόνο φορά για άλλα τρία έτη της περιόδου αποθήκευσης, βάσει ειδικών προϋποθέσεων. - `Αρθρο 13 του Καν. 2018/1672.

Παράλληλα, σύμφωνα με το νέο `Αρθρο 3 παρ. 4 της Απόφασης Διοικητή Α. 1138/14-6-2021 θεσπίζεται για πρώτη φορά ρητώς εξαιρετική διαδικασία αντιμετώπισης των περιπτώσεων ελέγχου ρευστών διαθεσίμων που μεταφέρονται με προσωπικές αποσκευές επιβατών που εκφορτώνονται σε αεροδρόμιο στο εσωτερικό της χώρας και παραλαμβάνονται από τους επιβάτες μετά από μετεπιβίβασή τους σε άλλο αεροδρόμιο στο εσωτερικό της χώρας, χωρίς όμως να κατέστη δυνατός ο έλεγχος στο πρώτο σημείο μετεπιβίβασης επειδή μεταφέρθηκαν τράνζιτ στο τελικό σημείο προορισμού.

Η διαδικασία αυτή είναι εξαιρετική σε σχέση με τα γενικώς ισχύοντα περί της υποχρέωσης υποβολής δήλωσης και του δικαιώματος ελέγχου των Τελωνειακών Αρχών στο πρώτο σημείο εισόδου στην Ε.Ε., όπως ειδικότερα αυτά αναπτύχθηκαν στα υπό (6) και (7) ανωτέρω σχετικά. Το Τελωνείο Ελέγχου, στο σημείο τελικού προορισμού, εφόσον διαπιστώσει την ύπαρξη αδήλωτων ρευστών διαθεσίμων, προβαίνει στην προσωρινή δέσμευση αυτών και ενημερώνει άμεσα (διαβιβάζοντας ταυτόχρονα κάθε αναγκαίο έγγραφο) το Τελωνείο του πρώτου σημείου εισόδου το οποίο οφείλει να διενεργήσει τη συνήθη διαδικασία αποστολής της υπόθεσης προς την Αρχή καθώς και την επιβολή του σχετικού προστίμου.

Υπογραμμίζεται ότι η δήλωση ρευστών διαθεσίμων σε καμία περίπτωση δεν επέχει θέση εγγράφου νομιμοποίησης της κατοχής από φορολογική άποψη (πόθεν έσχες) των δηλούμενων ρευστών διαθεσίμων.

Υπογραμμίζεται επίσης ότι για το σύνολο των ρευστών διαθεσίμων και ιδίως για τα κέρματα και τις ράβδους χρυσού, εφόσον κατά τη διακίνηση τους, από τη συνεκτίμηση όλων των πραγματικών περιστατικών, θεωρηθεί ότι συντρέχει και περίπτωση λαθρεμπορικής παράβασης, έχουμε συρροή δύο νομοθετικών πλαισίων και άρα η εφαρμογή των διατάξεων περί ρευστών διαθεσίμων δεν αίρει την υποχρέωση της επιλαμβανόμενης της υπόθεσης Τελωνειακής Αρχής να εφαρμόσει τις διατάξεις περί λαθρεμπορίας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: