Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το N.5072/2023.

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Φεβρουαρίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 45

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 5026

Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
`Αρθρο 3 Υποχρέωση υποβολής Δ . Π . Κ .
`Αρθρο 4 Υπόχρεα πολιτικά πρόσωπα
`Αρθρο 5 Υπόχρεοι γενικοί και ειδικοί γραμματείς Βουλής και Γενικής Κυβέρνησης, υπηρεσιακοί γραμματείς και υποστηρικτικό πολιτικό προσωπικό
`Αρθρο 6 Υπόχρεοι αποκεντρωμένων διοικήσεων και τοπικής αυτοδιοίκησης
`Αρθρο 7 Υπόχρεοι λοιπού δημόσιου τομέα
`Αρθρο 8 Υπόχρεοι τομέα δικαιοσύνης
`Αρθρο 9 Υπόχρεοι χρηματοπιστωτικού τομέα
`Αρθρο 10 Υπόχρεοι ραδιοτηλεοπτικού τομέα και έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου
`Αρθρο 11 Υπόχρεοι ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας και συναφών υπηρεσιών
`Αρθρο 12 Υπόχρεοι ελεγκτικών και οικονομικών υπηρεσιών
`Αρθρο 13 Υπόχρεοι τομέα αθλητισμού
`Αρθρο 14 Υπόχρεοι τομέα δημόσιων συμβάσεων
`Αρθρο 15 Υπόχρεοι ιατρικού τομέα
`Αρθρο 16 Λοιπές κατηγορίες υπόχρεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΧΡΟΝΟΣ -ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δ.Π.Κ. ΚΑΙ Δ.Ο.Σ.
`Αρθρο 17 Υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρισης κατάστασης υπόχρεων προσώπων και επίλυση αμφισβητήσεων
`Αρθρο 18 Χρόνος υποβολής της Δ.Π.Κ.
`Αρθρο 19 Ατομικά στοιχεία και χρόνος αναφοράς της Δ.Π.Κ.
`Αρθρο 20 Περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στη Δ.Π.Κ.
`Αρθρο 21 Τρόπος υποβολής
`Αρθρο 22 Μη εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης
`Αρθρο 23 Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.)
`Αρθρο 24 Τεχνικές ρυθμίσεις υποβολής Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΛΕΓΧΟΣ Δ.Π.Κ. ΚΑΙ Δ.Ο.Σ.
`Αρθρο 25 Επιτροπή Ελέγχου
`Αρθρο 26 Συντονιστής ελέγχων
`Αρθρο 27 Ειδικά ελεγκτικά όργανα
`Αρθρο 28 Είδη και προϋποθέσεις ελέγχων
`Αρθρο 29 Επιλογή δηλώσεων προς έλεγχο
`Αρθρο 30 Διαδικασία ελέγχου
`Αρθρο 31 Ελεγκτικές δυνατότητες της Επιτροπής Ελέγχου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Δ.Π.Κ.
`Αρθρο 32 Δημοσιοποίηση Δ . Π . Κ .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 33 Δήμευση
`Αρθρο 34 Παράλειψη ηλεκτρονικής καταχώρισης
`Αρθρο 35 Παράλειψη υποχρέωσης διαβίβασης δεδομένων εκ μέρους των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και πιστωτικών ιδρυμάτων
`Αρθρο 36 Παράβαση καθήκοντος εχεμύθειας
`Αρθρο 37 Παρακώλυση ελέγχου και άρνηση παροχής στοιχείων στην Επιτροπή Ελέγχου
`Αρθρο 38 Απαγόρευση δημοσιοποίησης
`Αρθρο 39 Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης
`Αρθρο 40 Παραβίαση υποχρέωσης γνωστοποίησης
`Αρθρο 41 Ποινικές δικονομικές διατάξεις
`Αρθρο 42 Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων
`Αρθρο 43 Καταλογισμός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 44 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 45 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 46 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 47 Τελικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 48 Προσόντα και διαδικασία επιλογής υποψηφίων για τη θέση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 4 και παρ. 2 άρθρου 5 Ν. 4786/2021
`Αρθρο 49 Τοπική και λειτουργική αρμοδιότητα Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων -Τροποποίηση άρθρου 16 και προσθήκη άρθρου 16Α στον Ν. 4786/2021
`Αρθρο 50 Ανακριτικές πράξεις, ποινική δίωξη και μέτρα δικονομικού καταναγκασμού - Προσθήκη άρθρου 16Β στον Ν. 4786/2021
`Αρθρο 51 Περάτωση των ερευνών και εισαγωγή σε δίκη -Προσθήκη άρθρου 16Γ στον Ν. 4786/2021
`Αρθρο 52 Ειδικές ανακριτικές πράξεις - Ισχύς απορρήτων - Αντικατάσταση άρθρου 17 Ν. 4786/2021
`Αρθρο 53 Εκθέσεις προσωπικού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - Προσθήκη άρθρου 17Α στον Ν. 4786/2021
`Αρθρο 54 Καθορισμός αρμοδίου Δικαστηρίου για την επίλυση διαφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής και εθνικής Εισαγγελικής Αρχής -Τροποποίηση άρθρου 19 Ν. 4786/2021
`Αρθρο 55 Γενική διάταξη - Προσθήκη άρθρου 20Α στον ν. 4786/2021
`Αρθρο 56 Στελέχωση Γραμματείας Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων - Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 3 άρθρου 15 Ν. 4786/2021
`Αρθρο 57 Ειδικοί επιστήμονες - Προσθήκη άρθρου 17Β στον Ν. 4786/2021
`Αρθρο 58 Παραίτηση από την προβολή αντιρρήσεων στη διεθνή εμπορική διαιτησία -Αντικατάσταση άρθρου 7 Ν. 5016/2023
`Αρθρο 59 Μεταβατική διάταξη για τη θητεία των Πρυτανικών Αρχών και των Κοσμητόρων Σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 448 του Ν. 4957/2022
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 60 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2023
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2023
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: