Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Μαρτίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 50

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4604

Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας -Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση -Λοιπές διατάξεις

.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ
`Αρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής
`Αρθρο 2 Ορισμοί
`Αρθρο 3 Πολιτικές και θετικά μέτρα ισότητας
`Αρθρο 4 Κεντρικοί, περιφερειακοί και τοπικοί μηχανισμοί και φορείς για την πραγμάτωση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων
`Αρθρο 5 Τροποποίηση του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 - Αρμοδιότητες Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για την προώθηση της ισότητας των φύλων
`Αρθρο 6 Προσθήκη άρθρου 70Α στον Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) Δημοτική Επιτροπή Ισότητας
`Αρθρο 7 Τροποποίηση του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 - Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας - Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας σε Περιφέρεια
`Αρθρο 8 Τροποποίηση του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010 - Αυτοτελή Γραφεία Ισότητας των Φύλων σε ΕΝ.ΠΕ. και Κ.Ε.Δ.Ε.
`Αρθρο 9 Εθνικό Συμβούλιο Ισότητας των Φύλων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
`Αρθρο 10 Δράσεις σε επίπεδο Υπουργείων για την ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων και της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές
`Αρθρο 11 Η ένταξη της διάστασης του φύλου στους προϋπολογισμούς
`Αρθρο 12 Ένταξη της διάστασης του φύλου στη σύνταξη των διοικητικών εγγράφων
`Αρθρο 13 Τήρηση στατιστικών στοιχείων
`Αρθρο 14 Πειθαρχικό Δίκαιο
`Αρθρο 15 Ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο στις βουλευτικές εκλογές και στις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
`Αρθρο 16 Συγκρότηση συλλογικών οργάνων με βάση το ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο
`Αρθρο 17 Προώθηση της ισότητας των φύλων μέσα από την εκπαίδευση και τη μαθησιακή διαδικασία
`Αρθρο 18 Ένταξη της διάστασης του φύλου στη δημόσια υγεία
`Αρθρο 19 Χορήγηση ειδικής άδειας
`Αρθρο 20 Φύλο και Κοινωνική Αλληλεγγύη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΒΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
`Αρθρο 21 Επιβράβευση των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη δράσεων προώθησης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων
`Αρθρο 22 Τροποποίηση του άρθρου 2 του Ν. 3996/2011 (Α΄ 170) και του άρθρου 2 του Ν. 3896/2010 (Α΄207)
`Αρθρο 23 Έννομη Προστασία
`Αρθρο 24 Μέτρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στη διαφήμιση και στις αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
`Αρθρο 25 Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών
`Αρθρο 26 Ξενώνες φιλοξενίας γυναικών - θυμάτων έμφυλης βίας και πολλαπλών διακρίσεων
`Αρθρο 27 Μονάδες επικοινωνιακών μέσων εικοσιτετράωρης πανελλαδικής υποστήριξης -ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS 15900
`Αρθρο 28 Βάση δεδομένων του Δικτύου Δομών
`Αρθρο 29 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Μονάδων του Δικτύου
`Αρθρο 30 Ειδικότερα ζητήματα εποπτείας, χρηματοδότησης και εφαρμογής
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
`Αρθρο 31 Τροποποιήσεις των άρθρων 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
`Αρθρο 32 Τροποποιήσεις του άρθρου 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
`Αρθρο 33 Τροποποιήσεις του άρθρου 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
`Αρθρο 34 Αντικατάσταση του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
`Αρθρο 35 Προσθήκη άρθρου 7Α στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
`Αρθρο 36 Προσθήκη άρθρου 7Β στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
`Αρθρο 37 Τροποποιήσεις του άρθρου 9 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένεια
`Αρθρο 38 Τροποποιήσεις του άρθρου 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
`Αρθρο 39 Πολιτογράφηση ομογενών προερχομένων από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης
`Αρθρο 40 Διαδικασία καθορισμού Ιθαγένειας
`Αρθρο 41 Διαδικασία επί αμφισβητήσεων Ιθαγένειας
`Αρθρο 42 Τροποποίηση των άρθρων 23 και 28 του Ν. 3838/2010
`Αρθρο 43 Τροποποίηση του Οργανισμού Υπουργείου Εσωτερικών
`Αρθρο 44 Τροποποίηση σύνθεσης Επιτροπής για τη σύνταξη Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
`Αρθρο 45 Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων άρθρου 8 του Ν. 3200/1955
`Αρθρο 46 Καθορισμός Ιθαγένειας ανιθαγενών Ρομά με μακρά ιστορική παρουσία στην Ελλάδα
`Αρθρο 47 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 48 Τροποποίηση του άρθρου 8 του Ν . 3469/2006
`Αρθρο 49 Έναρξη ισχύος διατάξεων Μέρους Δεύτερου
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
`Αρθρο 50 Τροποποίηση του άρθρου 9 του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 51 Τροποποιήσεις του άρθρου 14 του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 52 Τροποποιήσεις των άρθρων 18, 18Α, 18Β και 18Γ του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 53 Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 54 Τροποποίηση του άρθρου 26 του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 55 Τροποποιήσεις του άρθρου 27 του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 56 Τροποποιήσεις του άρθρου 30 του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 57 Τροποποίηση του άρθρου 31 του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 58 Τροποποίηση του άρθρου 32 του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 59 Τροποποιήσεις του άρθρου 33 του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 60 Τροποποιήσεις του άρθρου 34 του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 61 Τροποποίηση του άρθρου 35 του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 62 Τροποποιήσεις του άρθρου 38 του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 63 Τροποποίηση του άρθρου 40 του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 64 Τροποποίηση του άρθρου 44 του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 65 Τροποποιήσεις του άρθρου 47 του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 66 Τροποποίηση του άρθρου 48 του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 67 Τροποποιήσεις του άρθρου 79 του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 68 Τροποποιήσεις του άρθρου 283 του Ν. 3852/2010
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
`Αρθρο 69 Τροποποίηση του άρθρου 114 του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 70 Τροποποιήσεις του άρθρου 117 του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 71 Τροποποιήσεις του άρθρου 120 του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 72 Τροποποιήσεις του άρθρου 123 του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 73 Τροποποίηση του άρθρου 125 του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 74 Τροποποίηση του άρθρου 129 του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 75 Τροποποιήσεις του άρθρου 140 του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 76 Τροποποίηση του άρθρου 160 του Ν. 3852/2010 - Ορισμός Επάρχου
`Αρθρο 77 Τροποποίηση του άρθρου 45 του Ν. 3421/2005
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
`Αρθρο 78 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
`Αρθρο 79 Δημοσίευση των πράξεων μετάταξης υπαλλήλων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
`Αρθρο 80 Τροποποίηση του άρθρου 15 του Ν. 4257/2014
`Αρθρο 81 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3852/2010 σχετικών με υπηρεσιακές μεταβολές προσωπικού των Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 82 Εξαιρέσεις από την αναστολή προσλήψεων λόγω εκλογών
`Αρθρο 83 `Αδεια εξετάσεων σε υπαλλήλους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού, που φοιτούν στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
`Αρθρο 84 Τροποποίηση του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994
`Αρθρο 85 Τροποποίηση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων για τη γραμματειακή υποστήριξη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
`Αρθρο 86 Τροποποίηση του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018
`Αρθρο 87 Ρυθμίσεις για τις μετατάξεις σχολικών φυλάκων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με το άρθρο 80 του Ν. 4172/2013
`Αρθρο 88 Τροποποίηση του άρθρου 19 του Ν. 4440/2016
`Αρθρο 89 Αύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού
`Αρθρο 90 Αύξηση του ορίου υπερωριών σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές και έντονα καιρικά φαινόμενα
`Αρθρο 91 Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 99 του Ν. 4483/2017
`Αρθρο 92 Τροποποίηση άρθρου 96 του Ν . 4483/2017
`Αρθρο 93 Ερμηνεία της παρ. 4 του άρθρου 103 του Ν. 4483/2017
`Αρθρο 94 Τροποποίηση του άρθρου 26 του Ν. 4325/2015
`Αρθρο 95 Μετακίνηση προσωπικού από Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού σε δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού ραδιοφωνίας - τηλεόρασης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
`Αρθρο 96 Τροποποίηση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 97 Τροποποίηση του άρθρου 13 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
`Αρθρο 98 Ενώσεις δημοτικών επιχειρήσεων με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών
`Αρθρο 99 Αντικατάσταση του άρθρου 3 του Ν. 1069/1980
`Αρθρο 100 Αντικατάσταση του άρθρου 6 του Ν. 1069/1980
`Αρθρο 101 Διατάξεις για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων
`Αρθρο 102 Παράταση της προθεσμίας προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, της οικοδομικής άδειας και της απόφασης παραχώρησης της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 99/2017
`Αρθρο 103 Ρυθμίσεις για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
`Αρθρο 104 Αναδιάρθρωση Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπουργείου Εσωτερικών
`Αρθρο 105 Εθνικό Εκλογικό Δίκτυο
`Αρθρο 106 Διακίνηση εγγράφων μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Εσωτερικών
`Αρθρο 107 Κατάργηση διατάξεων του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 108 Τροποποιήσεις του άρθρου 218 του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 109 Τροποποίηση του άρθρου 228 του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 110 Τροποποίηση του άρθρου 263 του Ν. 4555/2018
`Αρθρο 111 Θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
`Αρθρο 112 Τροποποιήσεις του Ν . 3023/2002
`Αρθρο 113
`Αρθρο 114
`Αρθρο 115
`Αρθρο 116
`Αρθρο 117 Τροποποίηση των άρθρων του Ν. 4538/2018 (Α΄ 85)
`Αρθρο 118 Τροποποίηση του άρθρου 114 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87)
`Αρθρο 119 Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 68 του Π.Δ. 26/2012 (Α΄ 57)
`Αρθρο 120 Τροποποίηση του άρθρου 2 του Ν. 4255/2014 (Α΄ 89)
`Αρθρο 121 Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων προσωπικού των Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 122 Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 1 της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015
`Αρθρο 123 Είσοδος και έξοδος των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους προς και από την Ελλάδα, σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης
`Αρθρο 124 Δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης
`Αρθρο 125 Ρύθμιση θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης, σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης
`Αρθρο 126 Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων, σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης
`Αρθρο 127 Ρυθμίσεις ειδικότερων θεμάτων λόγω αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης
`Αρθρο 128 Δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τη Συμφωνία Αποχώρησης (Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ 19.2.2019, C- 66 Ι,1)
`Αρθρο 129 `Ασκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων Πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τις Ευρωεκλογές του 2019
`Αρθρο 130 Τροποποίηση της παρ. 2α του άρθρου 15 του Ν. 4483/2017 (Α΄107)
`Αρθρο 131
`Αρθρο 132
`Αρθρο 133
`Αρθρο 134 Θέματα επιλογής προσωπικού της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)
`Αρθρο 135 Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.)
`Αρθρο 136 Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 68 του Π.Δ. 26/2012 (Α΄57)
`Αρθρο 137
`Αρθρο 138 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2019
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: