Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μοσχάτο, 20/02/2020 - 11:08

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ΄ 1024539 ΕΞ 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Δ.ΥΠΗ.ΔΕΔ.)

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄- ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Θέμα:

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας «Χορήγηση Επιδόματος Γέννησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 17 του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την παρ. 1 περιπτώσεις στ΄ και ια΄ αυτού,

2. Την ΠΟΛ. 1154/2018 (Β΄ 3253) και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 4 αυτής,

3. Το Ν. 4659/2020 (Α΄/21) αναφορικά με το «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις»,

4. Την αριθμ. πρωτ. Δ11οικ. 8523/236/17.02.2020 Κ.Υ.Α. περί «Καθορισμού της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης»,

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),

6. Το Ν. 4624/2019 (Α΄ 137) αναφορικά με την «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

7. Το αριθμ. πρωτ. ΓΠ/Δ11/οικ.6636/156/06.02.2020 αίτημα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί χορήγησης στοιχείων και πληροφοριών φορολογουμένων μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας, προκειμένου να αξιολογηθεί το δικαίωμά τους να λάβουν επίδομα γέννησης,

8. Την αριθμ. πρωτ. ΑΤΥΥΠΔ 0000303 ΕΞ 2020/19.02.2020 θετική γνώμη του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. για το ίδιο ως άνω θέμα,

9. Την ανάγκη υποβοήθησης της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης στους δικαιούχους, οι οποίοι πληρούν το σχετικό εισοδηματικό κριτήριο και το κριτήριο της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα

Αποφασίζουμε τη θέση σε παραγωγική λειτουργία νέας διαδικτυακής υπηρεσίας (web service), μέσω της οποίας η ΗΔΙΚΑ θα χρησιμοποιεί τα διαβιβαζόμενα από την Α.Α.Δ.Ε. στοιχεία για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου να ελέγχει τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος γέννησης στους ενδιαφερόμενους.

Ειδικότερα, οι διαβιβαζόμενες μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας πληροφορίες και στοιχεία, αποτελούν μέρος του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε. που διαχειρίζονται τις υποβαλλόμενες φορολογικές δηλώσεις, χορηγούνται με την προϋπόθεση της συναίνεσης του αιτούντος πολίτη και είναι οι εξής:

Για τον αιτούμενο Α.Φ.Μ.:

1. Εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό που προκύπτει από:

- τα δηλωθέντα εισοδήματα όλων των πηγών και τη διαφορά μεταξύ τεκμαρτού και πραγματικού εισοδήματος, όπως απεικονίζονται στην Πράξη προσδιορισμού φόρου πίνακας Γ1 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Φ.Ε.

- τα απαλλασσόμενα και τα αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα, από τα οποία εξαιρούνται τα ακόλουθα:

• επίδομα παιδιού,

• εφάπαξ χρηματικά ποσά βάσει των άρθρων 10 , 11 , 12 , 13 , 14 και 15 του Ν. 455/2018 ,

• επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων,

• αναπηρικά επιδόματα που αποστέλλονται από τους φορείς με το χαρακτηρισμό «Εξωϊδρυματικό επίδομα» και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους,

• επίδομα ανεργίας που δεν προσμετράται στο φορολογητέο εισόδημα,

• κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης

2. Συνεχή έτη φορολογικών δηλώσεων σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4659/2020

3. Ένδειξη κατοίκου εξωτερικού από το Μητρώο Φορολογουμένων της Α.Α.Δ.Ε.

4. Ένδειξη εξαρτώμενου μέλους στη φορολογική δήλωση για το αιτούμενο έτος

5. Ένδειξη εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης για το αιτούμενο έτος

6. Α.Φ.Μ. συζύγου ή έτερου μέρους συμφώνου συμβίωσης από το Μητρώο Φορολογουμένων της Α.Α.Δ.Ε., εφόσον είναι ενεργή η σχέση κατά την υποβολή της αίτησης

7. Στοιχεία εξαρτώμενων τέκνων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 4659/2020 , και συγκεκριμένα:

- Α.Φ.Μ. εξαρτώμενου τέκνου

- Α.Μ.Κ.Α. εξαρτώμενου τέκνου

- Έτος γέννησης εξαρτώμενου τέκνου

8. Στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας από το Μητρώο Φορολογουμένων της Α.Α.Δ.Ε., εφόσον υπάρχει ένδειξη κατοίκου Ελλάδας.

Η λειτουργία της νέας διαδικτυακής υπηρεσίας διέπεται από τους κανόνες και υπόκειται στις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην ΠΟΛ. 1154/2018 (ΦΕΚ Β΄ 3253/08.08.2018).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΧΠΕΡΙΔΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: