Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Αυγούστου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 3766

Αριθμ. οικ. 98979 ΕΞ 2021

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄ 44)».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1 Του ν. 4601/2019, «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 44) και ιδίως τα άρθρα 148, 153 και την παρ.2 του άρθρου 154.

1.2 Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).

1.3 Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

1.4 Του ν. 3978/2011 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Α΄ 137).

1.5 Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138).

1.6 Του ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 204).

1.7 Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147).

1.8 Του ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 148).

1.9 Του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107).

1.10 Του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 251).

1.11 Του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134).

1.12 Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ».

1.13 Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

1.14 Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 τουάρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

1.15 Του π.δ. 25/2014 «Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων» (Α΄ 44).

1.16 Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

1.17 Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

1.18 Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).

1.19 Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151).

1.20 Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).

1.21 Του π.δ. 73/2006 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Α΄ 76). 1.22 Του π.δ. 79/2018 «Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Α΄ 148).

1.23 Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

1.24 Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

1.25 Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

1.26 Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (A΄ 123).

1.27 Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

2. Τις αποφάσεις:

2.1 Την υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10-4-2012 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β΄1301).

2.2 Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄3990).

2.3 Την υπ’ αρ. 2/53983/0026/2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β΄2726).

2.4 Την υπ’ αρ. 64233/8.6.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (Β΄ 2453).

2.5 Την υπ’ αρ. 166278/25-6-2021, κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

(Β΄ 2813).

2.6 Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

2.7 Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη»

(Β΄ 4805).

2.8 Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

2.9 Την υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).

2.10 Την υπ’ αρ. 79595/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507).

2.11 Την υπό στοιχεία Υ22/17-6-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στυλιανό Πέτσα» (Β΄ 2607).

3. Την υπό στοιχεία Γ2/1-2-2021 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 29651ΕΞ2020/11-3-2020 έκθεση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής - Σκοπός

1. Η παρούσα εφαρμόζεται από τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές και τις κεντρικές αρχές αγορών, καθώς και από τις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς για την παραλαβή και επεξεργασία των ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 148 του ν. 4601/2019.

2. Σκοπός της είναι ο καθορισμός της αρχιτεκτονικής, των διαδικασιών παραλαβής, επεξεργασίας και πληρωμής ηλεκτρονικού τιμολογίου, των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης με ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου, των τεχνικών προϋποθέσεων ασφάλειας και προστασίας δεδομένων και κάθε άλλου τεχνικού και ειδικού θέματος αναγκαίου για την εφαρμογή της.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι εξής ορισμοί:

1. «PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online)»: Πανευρωπαϊκό ανοικτό τεχνολογικό πρότυπο του φορέα OpenPEPPOL που περιλαμβάνει ένα σύνολο τεχνουργημάτων (artifacts) και τεχνικών προδιαγραφών που) και τεχνικών προδιαγραφών που αφορά στη διασυνοριακή ηλεκτρονική σύναψη συμβάσεων μεταξύ διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικών συμβάσεων (eProcurement) ή/και παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού επιχειρείν (eBus) και τεχνικών προδιαγραφών πουines) και τεχνικών προδιαγραφών πουs) και τεχνικών προδιαγραφών που),

2. «OpenPEPPOL»: μη κερδοσκοπικός διεθνής οργανισμός με μέλη δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με σκοπό την ανάπτυξη και τη συντήρηση των προδιαγραφών PEPPOL, ήτοι των δομικών στοιχείων και των υπηρεσιών και της εφαρμογής αυτών σε όλη την Ευρώπη,

3. «κόμβος δικτύου»: σύστημα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που αποτελεί μέρος του δικτύου και ανήκει κάθε φορά σε φορέα που συμμετέχει στο δίκτυο,

4. «eDelivery»: αρχιτεκτονική κατανεμημένου δικτύου κόμβων για ψηφιακές επικοινωνίες, όπου κάθε κόμβος χρησιμοποιεί συγκεκριμένα προσυμφωνημένα πρότυπα πρωτόκολλα μεταφοράς και πολιτικές ασφάλειας για διαλειτουργική, ασφαλή, αξιόπιστη και εμπιστευτική ανταλλαγή δεδομένων και εγγράφων των δημοσίων φορέων με άλλους δημόσιους φορείς ή επιχειρήσεις και πολίτες,

5. «Delivery ΑS4/AS2 profile»: ανοικτή προδιαγραφή για την ασφαλή και αγνωστική ανταλλαγή δεδομένων μέσω υπηρεσιών παγκόσμιου ιστού (webservices) που βασίζεται στο πρότυπο ebMS 3.0 του φορέα OASIS,

6. «Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)»: διεθνής μη κερδοσκοπική κοινοπραξία που ασχολείται με την ανάπτυξη, σύγκλιση και υιοθέτηση ανοικτών προτύπων για την ασφάλεια, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), την ενέργεια, τις τεχνολογίες περιεχομένου, τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών και άλλους τομείς,

7. «Σημείο Πρόσβασης (Acces Point)»: κόμβος του δικτύου eDelivery για την πρόσβαση στα δεδομένα και έγγραφα που ανταλλάσσονται στο δίκτυο eDelivery με διαλειτουργικό, ασφαλή, αξιόπιστο και εμπιστευτικό τρόπο,

8. «Πιστοποιημένο Σημείο Πρόσβασης»: το Σημείο Πρόσβασης που έχει πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό OpenPEPPOL ή από συμβεβλημένη με αυτόν Εθνική Αρχή PEPPOL και παρέχει σχετικές υπηρεσίες διακίνησης ηλεκτρονικών δεδομένων και εγγράφων,

9. «Εθνική Αρχή PEPPOL (PEPPOL Authority)»: η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 τουν. 4623/2019 (Α΄134),

10. «Service Metadata Publis) και τεχνικών προδιαγραφών πουher (SMP)»: κόμβος του δικτύου eDelivery για την δημοσιοποίηση μεταδεδομένων σχετικά με τις προσφερόμενες στο δίκτυο eDelivery υπηρεσίες,

11. «Ευρωπαϊκός Μορφότυπος»: το ευρωπαϊκό πρό-τυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως ορίζεται στην περ. 12 του άρθρου 149 τουν. 4601/2019,

12. «Εθνικός Μορφότυπος»: το περιεχόμενο και η μορφή του ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των εθνικών δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως ειδικότερα καθορίζεται με την απόφαση της παρ.1 του άρθρου 154 του ν. 4601/2019,

13. «Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)»: Το πληροφοριακό σύστημα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. που έχει ως στόχο τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 118944 ΕΞ 2019 (Β’ 3990) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»,

14. «Εφαρμογή Διάθεσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (ΕΔΗΤ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης»: Πληροφοριακό σύστημα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για τη διάθεση των εισερχόμενων ηλεκτρονικών τιμολογίων στις αναθέτουσες αρχές τόσο κατά την περίοδο τεχνικής προετοιμασίας και προσαρμογής των οικείων συστημάτων όσο και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες λόγω τεχνικής αδυναμίας δεν μπορούν να παραλάβουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια στα οικεία πληροφοριακά τους συστήματα,

15. «Σημείο Πρόσβασης του Δημοσίου»: μοναδικό σημείο υποδοχής τιμολογίων για τις δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες και κόμβος δρομολόγησης των στοιχείων τους στα πληροφοριακά συστήματα των αρμοδίων φορέων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περ. ιε της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4623/2019,

16. «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»: το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον προγραμματισμό και τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων, όπως αυτές ορίζονται στην περ. 5 του άρθρου 2 του ν.4412/2016, με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),

17. «χρήστης του ΕΣΗΔΗΣ»: οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και οι οικονομικοί φορείς που χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αρ. 64233/2021 υπουργικής απόφασης (Β΄ 2453) και το άρθρο 4 της υπ’ αρ. 166278/2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2813) που αφορούν αμφότερες στη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ,

18. «ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (e-ΠΔΕ)»: το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω του οποίου διενεργούνται όλες οι διαδικασίες υλοποίησης (κατάρτιση, χρηματοδότηση και πληρωμές) του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ),

19. «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) και εφαρμογές», το πληροφοριακό σύστημα και το σύνολο των εφαρμογών που έχουν ως στόχο την πλήρη υποστήριξη των λειτουργιών δημοσιονομικής διαχείρισης σε όλη την κεντρική διοίκηση (Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές χωρίς νομική προσωπικότητα),

20. «διαδικτυακές υπηρεσίες (web s) και τεχνικών προδιαγραφών πουervices) και τεχνικών προδιαγραφών που)»: υπηρεσίες ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών μέσω του Διαδικτύου,

21. «παραλαβή τιμολογίου»: η λήψη από τον αγοραστή του ηλεκτρονικού τιμολογίου του πωλητή σύμφωνα με την υποπαρ. Ζ5 του ν.4152/2013 (Α΄107),

22. «μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές»: οι αναθέτουσες αρχές, όπως ορίζονται στην περίπτωση 3 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.4412/2016,

23. «κεντρικές κυβερνητικές αρχές» νοούνται οι αναθέτουσες αρχές που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 και, εφόσον έχουν επέλθει διορθώσεις ή τροποποιήσεις, οι φορείς που τις έχουν διαδεχθεί,

24. «κεντρικές αρχές αγορών» (ΚΑΑ): νοούνται οι αναθέτουσες αρχές της υποπερ. α΄ της περ. 17 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016,

25. «αναθέτοντες φορείς»: οι αναθέτοντες φορείς, όπως ορίζονται στην υποπερίπτωση β’ της περίπτωσης 1 της παρ. 1 του άρθρου 2του ν. 4412/2016 και στο άρθρο 4 του ν. 4413/2016,

26. «πωλητής»: ο οικονομικός φορέας, όπως ορίζεται στην περ. 13 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 και

27. «αγοραστής»: η αναθέτουσα αρχή και ο αναθέτων φορέας, όπως ορίζονται στην περ. 14 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019.

Άρθρο 3

Αρχιτεκτονική και τεχνικές προϋποθέσεις ασφάλειας και προστασίας δεδομένων, απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης

1. Δημιουργείται δίκτυο διακίνησης των ηλεκτρονικών τιμολογίων δημοσίων συμβάσεων, εφεξής «Δίκτυο», το οποίο αποτελεί δίκτυο eDelivery και στο οποίο γίνεται χρήση τεχνουργημάτων και τεχνικών προδιαγραφών του PEPPOL, προκειμένου να επιτυγχάνεται η διαλειτουργική, ασφαλής, αξιόπιστη και εμπιστευτική μετάδοση δεδομένων και εγγράφων που αφορούν στην ηλεκτρονική τιμολόγηση κατ’ εφαρμογή της παρούσης. 2. Το Δίκτυο συμμορφώνεται με τους υποχρεωτικούς κανόνες και πρότυπα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων και διαδικτυακών τόπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ. 40.4/1/989 (Β΄ 1301/2012) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» και το π.δ. 25/2014 (Α΄ 44) «Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων».

3. Στο Δίκτυο τα θέματα ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 11 και 13 του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ. 40.4/1/989/2012 (Β΄ 1301) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

4. Το Δίκτυο ακολουθεί κανόνες και πρότυπα για τη διαλειτουργικότητα με τρίτα πληροφοριακά συστήματα φορέων, σύμφωνα με το Παράρτημα II της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ .40.4/1/989/2012 (Β΄ 1301) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

5. Ειδικότερα η ανταλλαγή πληροφοριών στο Δίκτυο είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές eDelivery A΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και S4/ A΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών καιS2 profile και τις απαιτήσεις ασφαλείας του Εκτελεστικού Κανονισμού eIDA΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών καιS της ΕΕ, εφαρμόζοντας τοπολογία δικτύου τεσσάρων γωνιών (4-corner model) και χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών για υπογραφή και κρυπτογράφηση βάσει του προτύπου PEPPOL.

6. Στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) υλοποιείται ενιαίο Σημείο Πρόσβασης του Δημοσίου, το οποίο υποδέχεται, ελέγχει τεχνικά, αποθηκεύει και δρομολογεί το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών σε όποιο πληροφοριακό σύστημα απαιτείται.

7. Οι απαιτήσεις διαλειτουργικότητας με το ΚΕΔ ορίζονται στην υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 (Β’ 3990) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

Άρθρο 4

Επιχειρησιακή Λειτουργία του Δικτύου

1. Σκοπός του Δικτύου του άρθρου 3 είναι η μετάδοση στοιχείων ηλεκτρονικής τιμολόγησης δημοσίων συμβάσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 1, με τρόπο διαλειτουργικό, ασφαλή, αξιόπιστο και εμπιστευτικό.

2. Η εισαγωγή ηλεκτρονικών τιμολογίων στο Δίκτυο γίνεται μέσω των Πιστοποιημένων Σημείων Πρόσβασης του Δικτύου.

3. Η αποστολή ηλεκτρονικού τιμολογίου προς το Σημείο Πρόσβασης του Δημοσίου πραγματοποιείται μόνο από άλλο Σημείο Πρόσβασης του Δικτύου.

4. Κατά την υποδοχή του ηλεκτρονικού τιμολογίου από το Σημείο Πρόσβασης του Δημοσίου πραγματοποιούνται αυτόματα οι εξής κατ’ελάχιστον έλεγχοι ως προς:

• Τη δομή του και την ορθότητα/ακεραιότητα των πεδίων του,

• Τη συμβατότητά του με τον Ευρωπαϊκό ή/και τον Εθνικό Μορφότυπο και

• Την εγκυρότητα αποστολής του.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου με τις απαιτήσεις των ανωτέρω αυτομάτων ελέγχων, αυτό χαρακτηρίζεται ως απορριπτέο και αποστέλλεται σχετικό αυτοματοποιημένο μήνυμα πληροφόρησης στον πωλητή μέσω του Πιστοποιημένου Σημείου Πρόσβασης. Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο και το σύνολο των δεδομένων που πιστοποιούν τη διακίνησή του, καθώς και των μηνυμάτων που ενημερώνουν για την αλλαγή κατάστασής του αποθηκεύονται στο ΚΕΔ και είναι άμεσα διαθέσιμα για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Μετά την παρέλευση των πέντε (5) ετών, θα είναι διαθέσιμα έως πέντε (5) επιπλέον έτη σε όποιον έχει έννομο συμφέρον, κατόπιν σχετικού αιτήματός του εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 93 του ν.4129/2013.

5. Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και τα στοιχεία αυτών τηρούνται στα οικεία πληροφοριακά συστήματα των αρμοδίων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6. Το αποδεκτό ηλεκτρονικό τιμολόγιο δρομολογείται αυτόματα από το ΚΕΔ προς τον αγοραστή μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών. Η δρομολόγηση πραγματοποιείται προς εκείνα τα πληροφοριακά συστήματα, τρίτα ως προς το Δίκτυο, τα οποία χρησιμοποιεί ο αγοραστής για τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών ή/και τη σύναψη/ παρακολούθησης σύμβασης, την οικονομική διαχείριση ή/και την πληρωμή της σύμβασης. Η δρομολόγηση αυτή πραγματοποιείται αυτόματα με προώθησή του («pus) και τεχνικών προδιαγραφών πουh»), ενώ παρέχεται και η δυνατότητα αυτόματης ανταπόκρισης σε ηλεκτρονικό αίτημα αποστολής του («pull»).

7. Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και τα στοιχεία αυτών δύναται να είναι διαθέσιμα σε ελεγκτικούς μηχανισμούς και φορείς στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.

Άρθρο 5

Διαδικασίες παραλαβής, επεξεργασίας τιμολογίων και πληρωμής

1. Οι αγοραστές λαμβάνουν από το ΚΕΔ τα ηλεκτρονικά τιμολόγια στα πληροφοριακά τους συστήματα, σύμφωνα με την περίπτωση (ιε) της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134).

2. Η επιτυχής, από τεχνικής απόψεως, παραλαβή των ηλεκτρονικών τιμολογίων από τα ανωτέρω πληροφοριακά συστήματα, χρονοσημαίνεται και επισημαίνεται με αυτοματοποιημένο μήνυμα πληροφόρησης που αποστέλλεται στον πωλητή μέσω του ΚΕΔ και εκκινεί τις προθεσμίες των διατάξεων της υποπαρ. Ζ.5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).

3. Σε περίπτωση προσωρινής τεχνικής αδυναμίας στην επικοινωνία των ανωτέρω πληροφοριακών συστημάτων με το ΚΕΔ οι αγοραστές παραλαμβάνουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, για το σκοπό αυτό, στο πληροφοριακό υποσύστημα ΕΔΗΤ. Η τεχνική αδυναμία παραλαβής του ηλεκτρονικού τιμολογίου κατά τα ανωτέρω, πιστοποιείται από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., η οποία παρέχει σε κάθε περίπτωση τις απαραίτητες οδηγίες στους αγοραστές για την παραλαβή των τιμολογίων μέσω του ανωτέρω πληροφοριακού υποσυστήματός της. Στην περίπτωση αυτή, οι προθεσμίες των διατάξεων της υποπαρ. Ζ.5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), εκκινούν από την ημερομηνία που το ηλεκτρονικό τιμολόγιο καθίσταται διαθέσιμο στον αγοραστή μέσω του ΕΔΗΤ.

4. Σε συνέχεια της παραλαβής του τιμολογίου και στην περίπτωση που ο αγοραστής διαπιστώσει την μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων από τον πωλητή (πχ το περιεχόμενο του τιμολογίου δεν είναι σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης κλπ) αποστέλλει μήνυμα ειδοποίησης προς τον πωλητή, διαμέσου του ΚΕΔ προκειμένου ο τελευταίος είτε να εκδώσει πιστωτικό ηλεκτρονικό τιμολόγιο είτε να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη εκ μέρους του ενέργεια. Το ΚΕΔ ταυτόχρονα προωθεί την εν λόγω ειδοποίηση στα εμπλεκόμενα πληροφοριακά συστήματα.

5. Σε περίπτωση μη εφαρμογής της διαδικασίας ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών του άρθρου 69ΣΤ του ν. 4270/2014, η αναθέτουσα αρχή η οποία πραγματοποιεί τη δαπάνη, αναγράφει στην κατάσταση πληρωμής τον μοναδικό αριθμό του ηλεκτρονικού τιμολογίου με τον οποίο η οικονομική υπηρεσία του φορέα Γενικής Κυβέρνησης το αναζητά ως δικαιολογητικό της δαπάνης με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών από το ΚΕΔ ή στο ΕΔΗΤ στις περιπτώσεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και της παρ. 1 του άρθρου 6.

6. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής του ηλεκτρονικού τιμολογίου από την αρμόδια υπηρεσία του αγοραστή, το ΚΕΔ άμεσα ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την ολοκλήρωση της πληρωμής του τιμολογίου και στη συνέχεια ενημερώνει αυτόματα τόσο τα εμπλεκόμενα πληροφοριακά συστήματα όσο και τον πωλητή.

7. Η οπτικοποιημένη μορφή του ηλεκτρονικού τιμολογίου δύναται να αποθηκεύεται σε ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου PDF, ενώ ως πρωτότυπο ηλεκτρονικό τιμολόγιο νοείται το τιμολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή βάσει του Ευρωπαϊκού ή Εθνικού Μορφότυπου και μόνο.

Άρθρο 6

Μεταβατικές Διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και το αργότερο μέχρι 30-9-2021, οι Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες προσαρμογές των οικείων πληροφοριακών τους συστημάτων.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες προσαρμογές και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία οι Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς δύναται να χρησιμοποιούν την Εφαρμογή Διάθεσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (ΕΔΗΤ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).

2. Οι Αναθέτουσες Αρχές και οι Αναθέτοντες Φορείς παραλαμβάνουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται μετά τη δημοσίευση της παρούσας από αναδόχους ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 61 και 290 του ν. 4412/2016 αντιστοίχως.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με τη δημοσίευση της παρούσης παύει να ισχύει η υπό στοιχεία οικ. 60967ΕΞ2020/17-6-2020 (Β΄ 2425) κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2021

Οι Υπουργοί

 

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: