Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 3190/1955 - Άρθρο 22

Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4403/2016.

`Αρθρο 22 Απογραφή και ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)
1. Μία φορά το χρόνο, στο τέλος τη εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.
2.....
3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 (Α΄251), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 107Α του Κ.Ν. 2190/1920 .

[Σχόλια επιστημονικής ομάδας]
Όπως η παρ. 3 του άρθρου 22 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α΄ 125/07-07-2016) και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ιδίου νόμου ισχύει για οικονομικές καταστάσεις εταιρικών χρήσεων που λήγουν μετά τη δημοσίευση του Ν. 4403/2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 7/7/2016 και μετά.
4. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 .

[Σχόλια επιστημονικής ομάδας]
Όπως η παρ. 4 του άρθρου 22 αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 4 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α΄ 125/07-07-2016) και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ιδίου νόμου ισχύει για οικονομικές καταστάσεις εταιρικών χρήσεων που λήγουν μετά τη δημοσίευση του Ν. 4403/2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 7/7/2016 και μετά.
5. Για τις μεγάλες εταιρείες, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251), και τις οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του Ν. 4308/2014, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 144 , 145 και 146 του Κ.Ν. 2190/1920 .

[Σχόλια επιστημονικής ομάδας]
Όπως η παρ. 5 του άρθρου 22 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α΄ 125/07-07-2016) και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ιδίου νόμου ισχύει για οικονομικές καταστάσεις εταιρικών χρήσεων που λήγουν μετά τη δημοσίευση του Ν. 4403/2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 7/7/2016 και μετά.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: