Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.5042/2023.

Εισηγητική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

16 Απριλίου 1955
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ.Φύλλου 91

Νόμος 3190

Περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ Γενικαί Διατάξεις
`Αρθρο 1 Έννοια
`Αρθρο 2 Επωνυμία
`Αρθρο 3 Αντικείμενον
`Αρθρο 4 Εταιρικόν κεφάλαιον
`Αρθρο 5 Εισφοραί εις είδος
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ Σύστασις της εταιρείας
`Αρθρο 6 Περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης και σύσταση
`Αρθρο 7. Ακυρότητα
`Αρθρο 8 Δημοσιότητα
`Αρθρο. 9 Προσωπικότης της εταιρείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ Οργάνωσις και Διοίκησις της εταιρείας
`Αρθρο 10 Σύγκλησις της συνελεύσεως
`Αρθρο 11 Σύγκλησις συνελεύσεως υπό της μειονοψηφίας
`Αρθρο 12 Δικαίωμα ψήφου
`Αρθρο 13 Λήψις αποφάσεων
`Αρθρο 14 Αρμοδιότης της συνελεύσεως
`Αρθρο 15 Προσβολή των αποφάσεων της συνελεύσεως
`Αρθρο 16 Διαχείρισις και εκροσώπησις
`Αρθρο 17 Διορισμός διαχειριστών
`Αρθρο 18 Εξουσία των διαχειριστών
`Αρθρο 19 Ανάκληση και παραίτηση διαχειριστών
`Αρθρο 20 Απαγόρευσις ανταγωνισμού
`Αρθρο 21 Υπογραφή διαχειριστών
`Αρθρο 22 Σύνταξη, έλεγχος και δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων
`Αρθρο 23 Έλεγχος ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων)
`Αρθρο. 24 Αποθεματικόν κεφάλαιον
`Αρθρο 25 Τήρηση υποχρεωτικών βιβλίων από τους διαχειριστές
`Αρθρο 26 Ευθύνη διαχειριστών
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄ Δικαίωμα και υποχρεώσεις των εταίρω
`Αρθρο 27 Εταιρικόν μερίδιον
`Αρθρο 28 Μεταβίβασις του εταιρικού μεριδίου
`Αρθρο 29 Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου
`Αρθρο 30 Κατάσχεσις εταιρικού μεριδίου
`Αρθρο 31.
`Αρθρο 32 Δάνεια εταίρων προς την εταιρείαν
`Αρθρο 33 Έξοδος εταίρου και αποκλεισμός εταίρου
`Αρθρο 34 Γνώσις πορείας των εταιρικών υποθέσεων
`Αρθρο 35 Κερδών διανομή
`Αρθρο 36 Συμπληρωματικαί εισφοραί
`Αρθρο 37 Μη καταβολή συμπληρωματικών εισφορών
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄ Τροποποίησις της εταιρικής συμβάσεως
`Αρθρο. 38 Γενικαί διατάξεις
`Αρθρο 39 Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως
`Αρθρο 40 Αύξησις του κεφαλαίου
`Αρθρο 41 Μείωσις του εταιρικού κεφαλαίου
`Αρθρο 42 Διατυπώσεις μειώσεως
`Αρθρο 43 Μείωσις του εταιρικού κεφαλαίου λόγω εξόδου εταίρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄ Διάλυσις και εκκαθάρισις
`Αρθρο 44 Λόγοι λύσεως
`Αρθρο 45 Απώλεια ιδίων κεφαλαίων
`Αρθρο 46 Εκκαθάρισις
`Αρθρο 47 Εκκαθαρισταί και ανάκλησις αυτών
`Αρθρο 48 Οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης
`Αρθρο 49 Εξουσία εκκαθαριστών
`Αρθρο 50 Τέλος εκκαθάρισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄ Μετατροπή εταιριών εις εταιρίας περιωρισμένης ευθύνης
`Αρθρο 51 Μετατροπή της ανωνύμου εταιρίας εις εταιρίαν περιωρισμένης ευθύνης
`Αρθρο 52 Ελάχιστον όριον κεφαλαίου Ανωνύμων Εταιρειών
`Αρθρο. 53 Μετατροπή ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρίας εις εταιρίαν περιωρισμένης ευθύνης
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄
`Αρθρο 54 Συγχώνευσις εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης.
`Αρθρο 55 Σύμβασις περί συγχωνεύσεως
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄ Φορολογικαί διατάξεις
`Αρθρο 56
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄ Αλλοδαπαί εταιρείαι
`Αρθρο 57 Εγκατάσταση στην Ελλάδα υποκαταστήματος ή πρακτορείου αλλοδαπής εταιρείας με έδρα κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
`Αρθρο 58 Εγκατάσταση στην Ελλάδα υποκαταστήματος ή πρακτορείου αλλοδαπής εταιρείας τρίτης χώρας
`Αρθρο 59 Ευθύνη συμβληθέντων
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ΄ Ποινικαί Διατάξεις
`Αρθρο 60
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ΄ Μεταβατικαί Διατάξεις
`Αρθρο 61.

Ο παρών Νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναι τη 9 Απριλίου 1955

ΠΑΥΛΟΣ Β.

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΕΩΝ ΜΑΚΚΑΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 14 Απριλίου 1955

Ο ΕΠΊ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: