Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 Ιουνίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2338

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 63446

Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 44) και ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 154 του νόμου,

β) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147),

γ) του άρθρου 116 του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (Α΄ 36),

δ) του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 251) και ειδικότερα των άρθρων 9, 10, 11,14 και 15 για την εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου,

ε) του άρθρου 15Α του Ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170),

στ) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134),

ζ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,

η) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α΄ 137),

θ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155),

ι) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

ια) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),

ιβ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 185),

ιγ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),

ιδ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης»(Α΄ 85),

ιε) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2) Τις αποφάσεις:

α) Την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/1870 της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τη δημοσίευση των στοιχείων αναφοράς του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων και του καταλόγου των συντακτικών δομών αυτού σύμφωνα με την οδηγία 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

β) Την υπό στοιχεία Α.1035/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων» (Β΄ 551).

γ) Την υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β΄ 2470).

δ) Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).

ε) Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

στ) Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

ζ) Την υπ΄ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά­θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Από­στολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

3. Την υπό στοιχεία ΔΕΛ Α 1016863 ΕΞ 2021/1-3-2021 γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την υπό στοιχεία 30091/ΕΞ2020/11-3-2020 έκθεση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Την υπό στοιχεία Γ3/1-2-2021 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

6. Την ανάγκη καθορισμού Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό του Εθνικού Μορφότυπου του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, το περιεχόμενο και τη μορφή του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, ως ακολούθως:

`Αρθρο 1
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι εξής ορισμοί:

«Ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων»: Το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 16931: 2017 που έχει ενταχθεί στο εθνικό σύστημα τυποποίησης και ισχύει ως ΕΛΟΤ ΕΝ 16931: 2017.

«PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online)»: Πανευρωπαϊκό ανοικτό τεχνολογικό πρότυπο του φορέα OpenPEPPOL που περιλαμβάνει ένα σύνολο τεχνουργημάτων (artifacts) και τεχνικών προδιαγραφών που αφορά στη διασυνοριακή ηλεκτρονική σύναψη συμβάσεων μεταξύ διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικών συμβάσεων (e-Procurement) ή/και παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-Business).

«PEPPOL CIUS»: Προδιαγραφή χρήσης βασικών στοιχείων τιμολογίου (Core Invoice Usage Specification) πλήρως συμβατή με το ευρωπαϊκό πρότυπο.

«Σημείο πρόσβασης (ΑP) Access Point)»: Κόμβος του δικτύου e-Delivery για την πρόσβαση στα δεδομένα και έγγραφα που ανταλλάσσονται στο δίκτυο e-Delivery με διαλειτουργικό, ασφαλή, αξιόπιστο και εμπιστευτικό τρόπο.

«Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)»: Το πληροφοριακό σύστημα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. που έχει ως στόχο τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990).

«Σημείο πρόσβασης του Δημοσίου»: Μοναδικό σημείο υποδοχής τιμολογίων για τις δημόσιες συμβάσεις και κόμβος δρομολόγησης των στοιχείων τους στα πληροφοριακά συστήματα των αρμοδίων φορέων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περ. ιε της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 4623/2019.

«Πιστοποιημένο Σημείο Πρόσβασης»: Το Σημείο Πρόσβασης που έχει πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό OpenPEPPOL ή από συμβεβλημένη με αυτόν Εθνική Αρχή PEPPOL και παρέχει σχετικές υπηρεσίες διακίνησης ηλεκτρονικών δεδομένων και εγγράφων.

«Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»: Το πληροφοριακό σύστημα, που αποτελεί μέρος του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και έχει ως σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις και στις συμβάσεις, κατά την έννοια της διάταξης της περ. 5 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) και το άρθρο 38 του Ν. 4412/2016.

«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»: Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον προγραμματισμό και τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων, όπως αυτές ορίζονται στην περ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016, με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

«Διαδικτυακές Υπηρεσίες (web-services)»: Οι υπηρεσίες ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων ή εφαρμογών μέσω του Διαδικτύου.

«Αγοραστής»: Η αναθέτουσα αρχή και ο αναθέτων φορέας, όπως ορίζονται στην περ. 14 του άρθρου 149 του Ν. 4601/2019.

«Πωλητής»: Ο οικονομικός φορέας, όπως ορίζεται στην περ. 13 του άρθρου 149 του Ν. 4601/2019.

`Αρθρο 2
Εθνικός Μορφότυπος του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου

1. Καθορίζεται Εθνικός Μορφότυπος του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, ο οποίος ακολουθεί και είναι σύμφωνος με το «ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων», όπως αυτό ορίζεται στο στοιχείο 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α΄ 44) (EN 16931-1:2017-Electronic Invoicing - Part 1:Semantic data model of the core elements of an electronic invoice), καθώς και με τους επιχειρησιακούς κανόνες που ορίζονται στο PEPPOL CIUS. Με τον Εθνικό Μορφότυπο ορίζονται τα πεδία και οι ομάδες πεδίων που πρέπει να αναφέρονται στο Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας, λαμβάνοντας υπόψη και το υπάρχον εθνικό, νομικό και επιχειρησιακό κανονιστικό πλαίσιο.

2. Όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, είναι υποχρεωτικά και στον Εθνικό Μορφότυπο Ηλεκτρονικού Τιμολογίου. Ο τύπος των πεδίων του Εθνικού Μορφότυπου είναι ίδιος με τον τύπο των αντίστοιχων πεδίων του ευρωπαϊκού πρότυπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.

3. Ο τρόπος συμπλήρωσης και το περιεχόμενο των πεδίων του Εθνικού Μορφότυπου είναι σύμφωνοι με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 16931-1: 2017 για τις ανάγκες των δημοσίων συμβάσεων.

4. Τα πεδία που παρατίθενται με «*» στην παρούσα απόφαση είναι υποχρεωτικά για την ορθή δρομολόγηση και διαχείριση των τιμολογίων στα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

5. Ο ιστότοπος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως ο επίσημος ιστότοπος για την ανάρτηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των απαραίτητων στοιχείων για την ορθή συμπλήρωση των πεδίων του Εθνικού Μορ­φότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου. Ο συγκεκριμένος ιστότοπος δύναται να διαλειτουργεί με το Μητρώο Αναθετουσών Αρχών και Αναθετόντων Φορέων που τηρείται στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

`Αρθρο 3
Πεδία Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου

1. Ο εκδότης του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου προσδιορίζει τον μοναδικό αριθμό Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, ο οποίος περιέχεται στο πεδίο BT-1.

Πεδίο

Όνομα Πεδίου

Περιγραφή Πεδίου

Χρήση σε Δημόσιες Συμβάσεις

Τύπος Πεδίου

BT-1*

Αριθμός τιμολογίου

Ένα μοναδικό αναγνωριστικό του τιμολογίου.

Μοναδικός Κωδικός Ηλεκτρονικού Τιμολογίου. Η μορφή του κωδικού είναι η εξής: ΑΦΜ ΕΚΔΟΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Α/Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕΙΡΑ ΑΑ

Identifier

ΑΦΜ ΕΚΔΟΤΗ: ο ΑΦΜ του εκδότη του φορολογικού στοιχείου χωρίς το πρόθεμα της χώρας, αφορά φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η έκδοση γίνεται μέσω φορολογικού αντιπροσώπου αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. αυτού (παρ. 8 του παρόντος άρθρου).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Η ημερομηνία έκδοσης του φορολογικού στοιχείου με δομή DD/MM/YYYY.

Α/Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ο αριθμός της εγκατάστασης από την οποία εκδίδεται το φορολογικό στοιχείο, όπως δηλώθηκε στο φορολογικό μητρώο. Στην περίπτωση της έδρας συμπληρώνεται με τιμή 0.

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: κωδικός παραστατικού σύμφωνα με το Είδος Πρότυπων Παραστατικών Α.Α.Δ.Ε.

ΣΕΙΡΑ: Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχει σειρά στο φορολογικό στοιχείο με το αντίστοιχο αλφαριθμητικό, στην περίπτωση που δεν υπάρχει σειρά συμπληρώνεται με τιμή 0.

ΑΑ: αύξων αριθμός έκδοσης φορολογικού στοιχείου.

2. Τα παρακάτω πεδία αναφέρονται στις διαδικασίες που ακολουθούνται στις Δημόσιες Συμβάσεις. Συγκεκριμένα:

Πεδίο

Όνομα

Περιγραφή Πεδίου

Χρήση σε Δημόσιες Συμβάσεις Πεδίου

Τύπος Πεδίου

BT-10

Στοιχείο αναφοράς Αγοραστή

Ένα αναγνωριστικό που αποδίδεται από τον Αγοραστή και χρησιμοποιείται για σκοπούς εσωτερικής δρομολόγησης.

Περιγραφή της οργανικής μονάδας του Αγοραστή που είναι αποδέκτης του τιμολογίου. Μπορεί να αναφέρεται σε Τμήμα, ή/ και ρόλο Υπαλλήλου, όπως υπόλογος Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ή Διαχειριστή πάγιας προκαταβολής

Text

BT-11*

Στοιχείο αναφοράς αγαθού/ υπηρεσίας/μελέτης/έργου

Η αναγνώριση του αγαθού/υπηρεσίας/ μελέτης/έργου στο οποίο παραπέμπει το τιμολόγιο.

Το πεδίο χρησιμοποιείται ως Αναγνωριστικό Σύμβασης για τον τύπο του Προϋπολογισμού: «1|ΑΔΑ Ανάληψης» όταν αφορά τον Τακτικό προϋπολογισμό «2 / Κωδικοποιημένος Ενάριθμος» όταν αφορά το ΠΔΕ «3 / ΑΔΑ Ανάληψης» όταν αφορά λοιπούς προϋπολογισμούς

Document reference

ΒΤ-12*

Στοιχείο αναφοράς σύμβασης

Η αναγνώριση μιας σύμβασης.

Στο πεδίο συμπληρώνεται ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ), Σύμβασης ή τιμή 0 στην περίπτωση που δεν υπάρχει

Document reference

Το πεδίο ΒΤ-10 συμπληρώνεται για τον προσδιορισμό του αποδέκτη του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, δηλαδή της υπηρεσιακής μονάδας που πραγματοποιεί την δαπάνη, όπως η Διεύθυνση Προμηθειών ή οποιαδήποτε υπηρεσιακή μονάδα στην οποία έχει από το νόμο ανατεθεί η αρμοδιότητα. Σε περίπτωση υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ή διαχειριστή πάγιας προκαταβολής θα πρέπει να συμπληρώνεται και η ένδειξη: «Υπόλογος ΧΕΠ» ή «Διαχειριστής πάγιας προκαταβολής».

Τα πεδία ΒΤ10 και ΒΤ46 αναφέρονται στην οργανική μονάδα του Αγοραστή (ΒΤ44) που είναι αποδέκτης του τιμολογίου.

Το πεδίο BT-11 συμπληρώνεται ως εξής:

«1| ΑΔΑ Ανάληψης» όταν η αναθέτουσα αρχή είναι φορέας της Κεντρικής Διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και οι δαπάνες της βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό, «2/ ο κωδικοποιημένος Ενάριθμος» όταν οι δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, «3/ ΑΔΑ Ανάληψης» όταν οι δαπάνες δεν βαρύνουν τους ανωτέρω προϋπολογισμούς.

3. Το πεδίο BT-12 συμπληρώνεται με τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Σύμβασης (ΑΔΑΜ) του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και όταν δεν υπάρχει ΑΔΑΜ, συμπληρώνεται με τιμή 0.

4. Για την περιγραφή του Πωλητή συμπληρώνεται η ομάδα πεδίων BG-4 (SELLER) του Ευρωπαϊκού Προτύπου. Συγκεκριμένα:

BG-4

Πεδίο

Όνομα Πεδίου

Περιγραφή Πεδίου

Χρήση σε Δημόσιες Συμβάσεις

Τύπος Πεδίου

ΒΤ-27*

Όνομα Πωλητή

Το πλήρες επίσημο όνομα με το οποίο ο Πωλητής είναι καταχωρημένος στο εθνικό μητρώο νομικών οντοτήτων ή ως Φορολογητέο πρόσωπο ή άλλως πραγματοποιεί συναλλαγές ως πρόσωπο ή πρόσωπα.

Πλήρης επωνυμία Πωλητή

Text

ΒΤ-28

Εμπορική Ονομασία Πωλητή

Ένα όνομα με το οποίο είναι γνωστός ο Πωλητής, διαφορετικό από το Όνομα του Πωλητή (γνωστή και ως Επιχειρηματική ονομασία).

Πλήρης Εμπορική Ονομασία Πωλητή

Text

BT-30

Αναγνωριστικό νομικής καταχώρισης Πωλητή

Ένα αναγνωριστικό που εκδόθηκε από επίσημο μητρώο το οποίο αναγνωρίζει τον Πωλητή ως νομική οντότητα ή πρόσωπο.

Ο Αριθμός ΓΕ.ΜΗ. (εφόσον υπάρχει), διαφορετικά κενό πεδίο.

Identifier

ΒΤ-31*

Αναγνωριστικό ΦΠΑ Πωλητή

Το αναγνωριστικό ΦΠΑ του Πωλητή (γνωστό και ως αριθμός αναγνώρισης ΦΠΑ του Πωλητή).

Ο ΑΦΜ του Πωλητή, με το πρόθεμα της χώρας.

Identifier

BT-34*

Ηλεκτρονική διεύθυνση Πωλητή

Αναγνωρίζει την Ηλεκτρονική διεύθυνση του Πωλητή στην οποία πρέπει να παραδοθεί η απάντηση επιπέδου εφαρμογής στο τιμολόγιο.

Αναγνωριστικό ηλεκτρονικής διεύθυνσης για τη δρομολόγηση στο δίκτυο. Καθορίζεται από το Peppol.

Identifier

Ο κωδικός ΒΤ-31 αντιστοιχεί στο πεδίο ΒΤ-27.

5. Για την περιγραφή της πλήρους Διεύθυνσης του Πωλητή συμπληρώνεται η ομάδα πεδίων BG-5 (SELLER POSTAL ADDRESS) του Ευρωπαϊκού Προτύπου.

6. Για την περιγραφή του Αγοραστή συμπληρώνεται η ομάδα πεδίων BG-7 ^UYER) του Ευρωπαϊκού Προτύπου. Συγκεκριμένα:

BG-7

Πεδίο

Όνομα Πεδίου

Περιγραφή Πεδίου

Χρήση σε Δημόσιες Συμβάσεις

Τύπος Πεδίου

ΒΤ-44*

Όνομα Αγοραστή

Το πλήρες όνομα του Αγοραστή.

Πλήρες Όνομα Αγοραστή

Text

ΒΤ-46*

Κωδικός αγοραστή

Ένα αναγνωριστικό του Αγοραστή.

Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα/Αγοραστή για την ηλεκτρονική, όπως αυτός προσδιορίζεται στον επίσημο ιστότοπο της ΓΓΠΣΔΔ (παρ. 5 του άρθρου 2 του παρόντος)

Identifier

ΒΤ-48*

Αναγνωριστικό ΦΠΑ Αγοραστή

Το αναγνωριστικό ΦΠΑ του Αγοραστή (γνωστό και ως αριθμός αναγνώρισης ΦΠΑ του Αγοραστή).

Ο ΑΦΜ Αγοραστή, με το πρόθεμα της χώρας.

Identifier

BT-49*

Ηλεκτρονική διεύθυνση Αγοραστή

Αναγνωρίζει την ηλεκτρονική διεύθυνση του Αγοραστή στην οποία παραδίδεται το τιμολόγιο.

Αναγνωριστικό ηλεκτρονικής διεύθυνσης για τη δρομολόγηση στο δίκτυο που καθορίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓΠΣΔΔ που δημοσιεύονται στον ιστοτόπο για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια (https://www.gsis.gr/ e-invoices).

Identifier

7. Για την περιγραφή της πλήρους Διεύθυνσης του Αγοραστή συμπληρώνεται η ομάδα πεδίων BG-8 (ΒUYER POSTAL ADDRESS) του Ευρωπαϊκού Προτύπου.

8. Σε περίπτωση που ο Πωλητής εξωτερικού έχει υποχρέωση ορισμού Φορολογικού Αντιπροσώπου, βάσει των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων, συμπληρώνεται η ομάδα πεδίων BG-11 (TAX REPRESENTATIVE) με τα στοιχεία του Φορολογικού Αντιπροσώπου.

BG-11

Πεδίο

Όνομα Πεδίου

Περιγραφή Πεδίου

Χρήση σε Δημόσιες Συμβάσεις

Τύπος Πεδίου

ΒΤ-62*

Όνομα φορολογικού αντιπροσώπου του Πωλητή

Το πλήρες όνομα του φορολογικού αντιπροσώπου του Πωλητή.

Όνομα Φορολογικού Αντιπρόσωπου του Πωλητή.

Text

ΒΤ-63*

Αναγνωριστικό ΦΠΑ φορολογικού αντιπροσώπου Πωλητή

Το αναγνωριστικό ΦΠΑ του φορολογικού αντιπροσώπου του Πωλητή.

Ο ΑΦΜ του Φορολογικού Αντιπροσώπου, με το πρόθεμα της χώρας.

Identifier

9. Επιπλέον συμπληρώνεται η ομάδα πεδίων BG-13 (DELIVERY INFORMATION), στην οποία εισάγονται πληροφορίες για την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα αγαθά/υπηρεσίες. Η συμπλήρωση της ομάδα πεδίων BG-13 είναι υποχρεωτική. Συγκεκριμένα:

BG-13

Πεδίο

Όνομα Πεδίου

Περιγραφή Πεδίου

Χρήση σε Δημόσιες Συμβάσεις

Τύπος Πεδίου

BT-70*

Όνομα παραλαμβάνοντος μέρους

Το όνομα του μέρους στο οποίο παραδίδονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες.

Το όνομα του μέρους στο οποίο παραδίδονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες.

Text

10. Υποχρεωτικά χρησιμοποιούνται τα πεδία της ομάδας BG-15 (DELIVER TO ADDRESS) για την δήλωση της διεύ­θυνσης παραλαβής των προϊόντων. Συγκεκριμένα:

BG15

Πεδίο

Όνομα Πεδίου

Περιγραφή Πεδίου

Χρήση σε Δημόσιες Συμβάσεις

Τύπος Πεδίου

BT-75*

Γραμμή 1 διεύθυνσης παράδοσης

Η κύρια γραμμή της διεύθυνσης.

Διεύθυνση Παράδοσης προϊόντων.

Text

BT-77*

Πόλη Παράδοσης

Το κοινό όνομα της πόλης, της κωμόπολης ή του χωριού όπου βρίσκεται η διεύθυνση παράδοσης.

Πόλη Παράδοσης προϊόντων.

Text

BT-78*

Ταχυδρομικός Κώδικας Παράδοσης

Το αναγνωριστικό για μια ομάδα διευθύνσεων σύμφωνα με τη σχετική ταχυδρομική υπηρεσία.

Ταχυδρομικός Κώδικας Παράδοσης των προϊόντων.

Text

11. Πληροφορίες σχετικές με μείωση του ποσού πληρωμής (π.χ. απόσβεση προκαταβολής και τόκοι) περιέχονται στην ομάδα πεδίων BG-22 (DOCUMENT TOTALS). Συγκεκριμένα:

BG-22

Πεδίο

Όνομα Πεδίου

Περιγραφή Πεδίου

Χρήση σε Δημόσιες Συμβάσεις

Τύπος Πεδίου

BT-113

Πληρωθέν ποσό

Το άθροισμα των ποσών που προπληρώθηκαν.

Η απόσβεση προκαταβολής με τον τόκο σε επίπεδο Τιμολογίου. Απόσβεση προκαταβολής +τόκος

Amount

12. Ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρισης (Μ.ΑΡ.Κ.) ο οποίος αποδίδεται κατά τη διαβίβαση της σύνοψης του ηλεκτρονικού τιμολογίου στη ψηφιακή πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε. «myData», σύμφωνα με την υπό στοιχεία A. 1138/12-6-2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β΄ 2470), συμπληρώνεται υποχρεωτικά, εφόσον υφίσταται κατά τα ανωτέρω σχετική υποχρέωση διαβίβασης, στην ομάδα πεδίων BG 24 που χρησιμοποιείται για πρόσθετα υποστηρικτικά έγγραφα και συγκεκριμένα:

Πεδίο

Όνομα Πεδίου

Περιγραφή Πεδίου

Χρήση σε Δημόσιες Συμβάσεις

Τύπος Πεδίου

BT-122*

Στοιχείο αναφοράς υποστηρικτικού κειμένου

Ένα αναγνωριστικό του υποστηρικτικού κειμένου.

H τιμή του μοναδικού αριθμού καταχώρισης (Μ.ΑΡ.Κ) που αποδίδεται από την πλατφόρμα "myData" της Α.Α.Δ.Ε.

Document reference

BT-123*

Περιγραφή υποστηρικτικού κειμένου

Η περιγραφή του υποστηρικτικού κειμένου.

Η περιγραφή ##M.AR.K.## προσδιορίζει το πεδίο ΒΤ-122 ως Μ.ΑΡ.Κ.

Κείμενο

13. Επιπλέον στοιχεία, τα οποία βάσει ισχυουσών φορολογικών διατάξεων περιλαμβάνονται στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται με χρήση υπηρεσιών Παρόχων υπηρεσιών Ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, όπως το αναγνωριστικό παραστατικού, η συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης αυτού, η ηλεκτρονική διεύθυνση για την άμεση επισκόπηση του ηλεκτρονικού τιμολογίου, η επωνυμία και ο ιστότοπος του παρόχου, δύναται να συμπληρώνονται διακριτά στα πεδία της ομάδας BG24, ακολουθώντας τις σχετικές κατευθύνσεις της Α.Α.Δ.Ε., όπως αυτές δημοσιεύ­ονται στον επίσημο ιστότοπο αυτής (https://www.aade.gr/mydata) και τις οδηγίες της ΓΓΠΣΔΔ, αναφορικά με την προσαρμογή τους, στους εθνικούς κανόνες που έχουν υιοθετηθεί από τον οργανισμό OpenPEPPOL και δημοσιεύ­ονται στον ιστότοπο για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια (https://www.gsis.gr/e- invoices).

14. Πληροφορίες σχετικές με παρακρατήσεις φόρων και κρατήσεις υπέρ τρίτων συμπληρώνονται στην ομάδα πεδίων BG-20 (DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES) και αναφέρονται στο σύνολο του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου ενώ στην ομάδα πεδίων BG-27 (INVOICE LINE ALLOWANCES) η πληροφορία αναφέρεται σε κάθε γραμμή.

15. Οι πληροφορίες του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) που υποχρεωτικά παρέχονται σε ένα Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο συμπληρώνονται μεταξύ άλλων στα πεδία:

Πεδίο

Όνομα Πεδίου

Περιγραφή Πεδίου

Χρήση σε Δημόσιες Συμβάσεις

Τύπος Πεδίου

BT-95

Κωδικός κατηγορίας ΦΠΑ μείωσης τιμής σε επίπεδο εγγράφου

Μια κωδικοποιημένη αναγνώριση της κατηγορίας ΦΠΑ που εφαρμόζεται στη μείωση τιμής σε επίπεδο εγγράφου.

Η έκπτωση ΦΠΑ σε επίπεδο παραστατικού.

Code

BT-102*

Κωδικός κατηγορίας ΦΠΑ επιβάρυνσης σε επίπεδο εγγράφου

Μια κωδικοποιημένη αναγνώριση της κατηγορίας ΦΠΑ που εφαρμόζεται στην επιβάρυνση σε επίπεδο εγγράφου.

Η χρέωση ΦΠΑ σε επίπεδο παραστατικού.

Code

BT-110*

Συνολικό ποσό ΦΠΑ εγγράφου

Το συνολικό ποσό ΦΠΑ για το Τιμολόγιο.

Το τελικό ποσό ΦΠΑ σε επίπεδο Τιμολογίου.

Amount

BT-112*

Συνολικό ποσό τιμολογίου με ΦΠΑ

Το συνολικό ποσό του Τιμολογίου με ΦΠΑ.

Το συνολικό ποσό τιμολογίου με ΦΠΑ σε επίπεδο Τιμολογίου.

Amount

BT-116*

Συνολικό ποσό υποκείμενο σε συγκεκριμένη κατηγορία ΦΠΑ

Το συνολικό ποσό που υπόκειται σε συγκεκριμένη κατηγορία ΦΠΑ

Το συνολικό ποσό τιμολογίου που υπόκειται σε συγκεκριμένη κατηγορία ΦΠΑ

Amount

BT-117*

Ποσό φόρου κατηγορίας ΦΠΑ

Το συνολικό ποσό του ΦΠΑ για μια δεδομένη κατηγορία ΦΠΑ.

Το τελικό ποσό ΦΠΑ ανά κατηγορία ΦΠΑ.

Amount

BT-118*

Κωδικός κατηγορίας ΦΠΑ

Κωδικός κατηγορίας ΦΠΑ.

Κωδικός κατηγορίας ΦΠΑ

Code

BT-119

Ποσοστό κατηγορίας ΦΠΑ

Ποσοστό (επί τοις εκατό) που αντιστοιχεί στην κατηγορία ΦΠΑ

Ποσοστό (επί τοις εκατό) που αντιστοιχεί στην κατηγορία ΦΠΑ

Percentage

BT-120

Κείμενο αιτίας απαλλαγής από ΦΠΑ

Περιγραφή της αιτίας για την οποία το ποσό απαλλάσσεται από ΦΠΑ ή δεν χρεώνεται ΦΠΑ

Πεδίο λεκτικό όπου αναφέρεται ο λόγος απαλλαγής από ΦΠΑ (υπάρχει όταν το πεδίο BT-151 έχει την τιμή 0).

Text

BT-121

Κωδικός αιτίας απαλλαγής από ΦΠΑ

Μια κωδικοποιημένη δήλωση της αιτίας για την οποία το ποσό απαλλάσσεται από ΦΠΑ.

Κωδικός απαλλαγής ΦΠΑ (όταν υπάρχει και το πεδίο BT-120).

Code

BT-151*

Κωδικός κατηγορίας ΦΠΑ τιμολογηθέντος στοιχείου

Ο κωδικός κατηγορίας ΦΠΑ για το στοιχείο που τιμολογήθηκε.

Η κατηγορία ΦΠΑ του προϊόντος. Κάθε γραμμή Τιμολογίου περιέχει τον κωδικό κατηγορίας ΦΠΑ. Η τιμή 0 δηλώνει την απαλλαγή ΦΠΑ.

Code

16. Οι λοιποί φόροι, τα τέλη και τα τέλη χαρτοσήμου (εκτός ΦΠΑ) που προσαυξάνουν την αξία του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου και υπολογίζονται σε επίπεδο παραστατικού συμπληρώνονται στην ομάδα πεδίων BG-21 (DOCUMENT LEVEL CHARGES).

Οι φόροι και τα τέλη χαρτοσήμου (εκτός ΦΠΑ) που υπάρχουν στο Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο και υπολογίζονται σε επίπεδο γραμμής συμπληρώνονται στην ομάδα πεδίων BG-28 (INVOICE LEVEL CHARGES).

Πεδίο

Όνομα Πεδίου

Περιγραφή Πεδίου

Χρήση σε Δημόσιες Συμβάσεις

Τύπος Πεδίου

BT-158*

Αναγνωριστικό ταξινόμησης Στοιχείου

Κωδικός για την ταξινόμηση του στοιχείου με βάση τον τύπο ή τη φύση του.

Κωδικός αγαθού/υπηρεσίας/μελέτης/ έργου.

Identifier

18. Πέραν των ανωτέρω πεδίων, στον Εθνικό Μορφότυπο του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, που καθορίζεται με την παρούσα απόφαση, περιέχονται και συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα πεδία που αφορούν σε στοιχεία που προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις και ιδιαίτερα του ν. 4308/2014, του ν. 4174/2013 και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών, όπως ισχύουν.

`Αρθρο 4
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και το αργότερο μέχρι 30.09.2021, οι Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες προσαρμογές των οικείων πληροφοριακών τους συστημάτων. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες προσαρμογές και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία οι Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς δύναται να χρησιμοποιούν την Εφαρμογή Διάθεσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (ΕΔΗΤ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).

2. Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς παραλαμβάνουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται μετά την δημοσίευση της παρούσας από αναδόχους ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 61 και 290 του ν. 4412/2016 αντιστοίχως.

`Αρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τη δημοσίευση της παρούσης παύει να ισχύει η υπό στοιχεία οικ.60970ΕΞ2020/17-6-2020 κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2021

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: