Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένη σύμφωνα με την Α.1079/2021.

Εγχειρίδιο χρήσης βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων

Ερωτήσεις - απαντήσεις βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Δεκεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 4232

Αριθμ. ΠΟΛ. 1187

Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παραγράφου 10 του άρθρου 111 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α΄/22-12-2016), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 84 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α/19.05.2017),

β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄/27.05.2016) και ειδικότερα του άρθρου 7 , της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού , όπως ισχύουν,

γ) των άρθρων 21 , 39, 39Α και της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του Ν. 4172/2013 ,

δ) του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως ισχύει,

ε) του Κ.Ε.Δ.Ε. (Ν.Δ.356/1974), όπως ισχύει,

στ) της παρ. 1 του άρθρου 8 & της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 4174/2013 (170 Α΄), όπως ισχύει,

ζ) των άρθρων 1 , 2 , 3 και 4 του Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155 Α΄/30.07.2014) και της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του Ν. 4179/2013 (ΦΕΚ 175 Α΄/8.08.2013),

η) της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (ΦΕΚ 968 Β΄/22.03.2017) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. Τις διατάξεις της αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/ 28.1.2013 (ΦΕΚ 130 και 372 Β΄) κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 , όπως ισχύουν.

3. Την αριθ. 1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ./20.01.2016) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 , όπως ισχύουν.

4. Την Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-07-2017 (2743 Β΄) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης».

5. Την ανάγκη ρύθμισης και φορολογικής μεταχείρισης των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, όπως έχει ήδη αναπτυχθεί στη χώρα έως σήμερα.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1 Ορισμοί
`Αρθρο 2 Διαδικασία Εγγραφής και Οριστικοποίησης στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής
`Αρθρο 3 Στοιχεία Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής
`Αρθρο 4 Διαδικασία Ελέγχου -Όργανα Ελέγχου - Κυρώσεις του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής
`Αρθρο 5 Διαδικασία Υποβολής Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής
`Αρθρο 6 Στοιχεία Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής
`Αρθρο 7 Διαδικασία Ελέγχου -Όργανα Ελέγχου -Κυρώσεις της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής
`Αρθρο 8 Υποχρέωση Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας
`Αρθρο 9 Λοιπές ρυθμίσεις
`Αρθρο 10 Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2017
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: