Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

28 Μαίου 1963
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 73

Ν. 4300/1963 (1)

Περί κυρώσεως της μεταξύ Ελλάδος και Σουηδίας συμβάσεως περί αποφυγής διπλής φορολογίας και αποτροπής της φοροδιαφυγής.

(1) Ανακοίνωσις «περί ενάρξεως της ισχύος της συμβάσεως Ελλάδος - Σουηδίας περί αποφυγής διπλής φορολογίας και αποτροπής φοροδιαφυγής» (Φ.Ε.Κ. 148/21.9.1963, τ.Α?):

το επί των Εξωτερικών Β. Υπουργείον ανακοινοί ότι την 20 Αυγούστου 1963 έλαβε χώραν εν Στοκχόλμη η ανταλλαγή των κυρωτικών εγγράφων της εν Αθήναις υπογραφείσης την 6ην Οκτωβρίου 1961 συμβάσεως μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Σουηδίας «περί αποφυγής διπλής φορολογίας και αποτροπής της φοροδιαφυγής εν σχέσει προ τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου», κυρωθείσης δια του Νόμου υπ ? αριθ. 4.300 δημοσιευθέντος εις το τεύχος Α? του υπ? αριθ. 73 της 28.5.1963 Φύλλου της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Συμφώνως προς το άρθρον XXX παρ. 3 της συμβάσεως, αύτη θα ισχύση από της 20ης Αυγούστου 1963, ημέρας ανταλλαγής των κυρωτικών εγγράφων, ως προς το εισόδημα το προκύπτον από ή μεταγενεστέρως της 1ης Ιανουαρίου 1963, προκειμένου δε περί του φόρου κεφαλαίου του Σουηδικού Κράτους, εν σχέσει προς τον φόρον τον βεβαιωθέντα κατά ή μετά το 1964.

`Αρθρον Μόνον

Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν νόμου η εν Αθήναις υπογραφείσα την 6ην Οκτωβρίου 1961 σύμβασις μεταξύ της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος και της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Σουηδίας περί αποφυγής διπλής φορολογίας και αποτροπής της φοροδιαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, ης το κείμενον έπεται εν πρωτοτυπώ εις την αγγλικήν και εν μεταφράσει εις την ελληνικήν.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ? Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

ΣΥΜΒΑΣΙΣ

Μεταξύ της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος και της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Σουηδίας περί αποφυγής διπλής φορολογίας και αποτροπή της

φοροδιαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου.

Η Κυβέρνησις του Βασιλείου της Ελλάδος και η Κυβέρνησις του Βασιλείου της Σουηδίας, επιθυμούσαι όπως συνάψωσι σύμβασιν περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φοροδιαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου.

Συνεφώνησαν ως έπεται:

`Αρθρον Ι
`Αρθρον ΙΙ
`Αρθρον III
`Αρθρον IV
`Αρθρον V
`Αρθρον VI
`Αρθρον VII
`Αρθρον VIII
`Αρθρον IX
`Αρθρον Χ
`Αρθρον XI
`Αρθρον XII
`Αρθρον XIII
`Αρθρον XIV
`Αρθρον XV
`Αρθρον XVI
`Αρθρον XVII
`Αρθρον XVIII
`Αρθρον XIX
`Αρθρον XX
`Αρθρον XXI
`Αρθρον XXII
`Αρθρον XXIII
`Αρθρον XXIV
`Αρθρον XXV
`Αρθρον XXVI
`Αρθρον XXVII
`Αρθρον XXVIII
`Αρθρον XXIX
`Αρθρον XXX
`Αρθρον XXXI

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: