Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Ιουλίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 125

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4403

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
`Αρθρο 1
`Αρθρο 2 Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης (άρθρο 20 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ και παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας 2014/95/ΕΕ)
`Αρθρο 3 Ετήσια έκθεση διαχείρισης και μη χρηματοοικονομική κατάσταση επί ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (άρθρα 29 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ και 29α Οδηγίας 2013/34/ΕΕ, όπως προστέθηκε με την Οδηγία 2014/95/ΕΕ).
`Αρθρο 4 Γενική απαίτηση δημοσίευσης (άρθρο 30, παρ. 1 άρθρου 32 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)
`Αρθρο 5 Ευθύνη για την κατάρτιση και τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης (άρθρο 33 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)
`Αρθρο 6 Έκθεση ελέγχου (άρθρο 35 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)
`Αρθρο 7 Εκθέσεις πληρωμών σε κυβερνήσεις (άρθρα 41, 42, 43, 44, 45, 46 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)
`Αρθρο 8 Μεταβατικές και τροποποιούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 9 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 116/2014 (Α΄ 185)
`Αρθρο 10
`Αρθρο 11 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 12 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4242/2014 (Α΄ 50)
`Αρθρο 13 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1796/1988 (Α΄ 152)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ
`Αρθρο 14 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4314/2014 (Α΄ 265)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
`Αρθρο 15 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3982/2011 (Α΄143)
`Αρθρο 16 Αντικατάσταση υφιστάμενων αδειών
`Αρθρο 17 Αντιστοίχιση υφιστάμενων αδειών ηλεκτρολόγων
`Αρθρο 18 Περί ψυκτικών εγκαταστάσεων
`Αρθρο 19 Τροποποίηση του Ν . 3325/2005 ( Α΄ 68)
`Αρθρο 20 Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού των θυγατρικών της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ
`Αρθρο 21 Τροποποίηση αρτοποιητικής νομοθεσίας
`Αρθρο 22 Τροποποίηση του άρθρου 22 του Ν. 3982/2011 (Α΄ 143)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
`Αρθρο 23 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2251/1994 (Α΄ 191)
`Αρθρο 24 Τροποποίηση του Π . Δ . 131/2003 ( Α΄ 116)
`Αρθρο 25 Τροποποίηση του άρθρου 39α του Κ.Ν. 2190/1920
`Αρθρο 26 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 116/2014 (Α΄ 185)
`Αρθρο 27 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4072/2012 (Α΄ 86)
`Αρθρο 28 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4321/2015 (Α΄ 32)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 29 Τροποποίηση του Ν. 393/1976 (Α΄ 199)
`Αρθρο 30 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222)
`Αρθρο 31 Τροποποίηση του Ν . 4276/2014 ( Α΄ 155)
`Αρθρο 32 Τροποποίηση του Π.Δ. 112/2014 (Α΄ 179)
`Αρθρο 33 Τροποποίηση του Ν. 3270/2004 (Α΄ 187)
`Αρθρο 34 Τροποποίηση του Ν. 4305/2014 (Α΄ 237)
`Αρθρο 35
`Αρθρο 36 Τροποποίηση του Π.Δ. 112/2014 (Α΄ 179)
`Αρθρο 37 Τροποποίηση του Ν . 2206/1994 ( Α΄ 62)
`Αρθρο 38
`Αρθρο 39 Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού και σχολικών συμβούλων
`Αρθρο 40 Ρύθμιση θεμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
`Αρθρο 41 Καθορισμός προσόντων Γενικού Διευθυντή της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων
`Αρθρο 42 Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.)
`Αρθρο 43 Ρυθμίσεις για την έρευνα
`Αρθρο 44
`Αρθρο 45
`Αρθρο 46
`Αρθρο 47
`Αρθρο 48
`Αρθρο 49
`Αρθρο 50
`Αρθρο 51 Προσαρμογή της περί υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων νομοθεσίας στις χωροταξικές απαιτήσεις στο Ιστορικό Κέντρο της πόλεως των Πατρών
`Αρθρο 52 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
`Αρθρο 53 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118)
`Αρθρο 54 Θέματα Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.
`Αρθρο 55 Θέματα προσωπικού Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
`Αρθρο 56 Ρυθμίσεις θεμάτων περί μη εξυπηρετούμενων δανείων- Τροποποίηση διάταξης του Ν. 4307/2014 (Α΄ 246)
`Αρθρο 57
`Αρθρο 58
`Αρθρο 59
`Αρθρο 60
`Αρθρο 61
`Αρθρο 62
`Αρθρο 63
`Αρθρο 64
`Αρθρο 65 Τροποποιήσεις του Ν . 4375/2016 ( Α΄ 51)
`Αρθρο 66
`Αρθρο 67
`Αρθρο 68 Τροποποίηση του άρθρου 17 του Ν. 4174/2013
`Αρθρο 69
`Αρθρο 70 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2016
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: