Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Σύμβαση
ΕΛΛΑΔΑΣ - ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 1502/28-11-1984 (1)

Κύρωση Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Ομοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και του συνημμένου σ΄ αυτή Πρωτοκόλλου (Φ.Ε.Κ. 192/28.11.1984, τ.Α΄).

(1) Ανακοίνωση «Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας επί του εισοδήματος Ελλάδας - Ελβετίας (Βέρνη 16.6.1983)» (Φ.Ε.Κ. 10/4.2.1985, τ.Α΄).

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι στις 22 Ιανουαρίου 1985 έγινε στην Αθήνα η ανταλλαγή των εγγράφων επικυρώσεως της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Ομοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος που υπογράφτηκε στη Βέρνη στις 16 Ιουνίου 1983.

Η Σύμβαση αυτή, η οποία κυρώθηκε με το 1502/1984 Νόμο που δημοσιεύτηκε στο 192 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ της 28 Νοεμβρίου 1984, θα τεθεί σε ισχύ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 2 αυτής, στις 21 Φεβρουαρίου 1985.

Ενημερωτικό τεύχος 3, σελ. 320 (Συμβάσεις Ελλάδας με άλλα Κράτη)

`Αρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Ομοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και το συνημμένο σ΄ αυτή Πρωτόκολλο, που υπογράφτηκαν στη Βέρνη στις 16 Ιουνίου 1983, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην Ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ
Μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Ομοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος.

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, επιθυμώντας να συνάψουν Σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος.

Συμφώνησαν τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Πεδίο εφαρμογής της συμβάσεως
`Αρθρο 1 Πρόσωπα επί των οποίων εφαρμόζεται η Σύμβαση
`Αρθρο 2 Φόροι που καλύπτονται
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
`Αρθρο 3 Γενικοίορισμοί
`Αρθρο 4 Φορολογικήκατοικία
`Αρθρο 5 Μόνιμηεγκατάσταση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
`Αρθρο 6 Εισόδημα από ακίνητη περιουσία
`Αρθρο 7 Κέρδηεπιχειρήσεων
`Αρθρο 8 Ναυτιλιακές και αεροπορικές μεταφορές
`Αρθρο 9 Συνδεόμενες επιχειρήσεις
`Αρθρο 10 Μερίσματα
`Αρθρο 11 Τόκοι
`Αρθρο 12 Δικαιώματα
`Αρθρο 13 Ωφέλειααπόκεφάλαιο
`Αρθρο 14 Μη εξαρτημένες προσωπικές υπηρεσίες
`Αρθρο 15 Εξαρτημένες προσωπικές υπηρεσίες
`Αρθρο 16 Αμοιβέςδιευθυντών
`Αρθρο 17 Καλλιτέχνες και αθλητές
`Αρθρο 18 Συντάξεις
`Αρθρο 19 Κυβερνητικές υπηρεσίες
`Αρθρο 20 Σπουδαστές
`Αρθρο 21 `Αλλαεισοδήματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
`Αρθρο 22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 23 Μη διακριτική μεταχείριση
`Αρθρο 24 Διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού
`Αρθρο 25 Ανταλλαγή πληροφοριών
`Αρθρο 26 Διπλωματικοί αντιπρόσωποι και προξενικοί υπάλληλοι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 27 Θέσησεισχύ

ΣΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, οι υπογράφοντες νόμιμα εξουσιοδοτημένοι γι΄ αυτό, υπόγραψαν αυτή τη Σύμβαση.

Έγινε στη Βέρνη την 16η Ιουνίου 1983 σε πρωτότυπα στην ελληνική, γερμανική και αγγλική γλώσσα και κάθε κείμενο είναι εξίσου αυθεντικό, σε περίπτωση όμως αμφιβολίας υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

Πρωτόκολλο

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο συμφώνησαν κατά την υπογραφή της Σύμβασης μεταξύ των δύο Κρατών για την αποφυγή διπλής φορολογίας σχετικά με το φόρο εισοδήματος στις ακόλουθες διατάξεις που θα αποτελέσουν αναπόσταστο τμήμα της εν λόγω Σύμβασης.

1. Σε σχέση με την παράγραφο 2 του άρθρου 10, συμφωνείται ότι εφόσον η διαφορά μεταξύ των διατάξεων της υποπαραγράφου α΄ και εκείνων της υποπαραγράφου β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 βασίζεται στο γεγονός ότι σύμφωνα με τον ελληνικό φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης μερίσματα που καταβάλλονται από εταιρεία που είναι κάτοικος Ελλάδας εκπίπτονται κατά τον υπολογισμό των κερδών της εταιρείας που καταβάλλει τα μερίσματα, οι δύο κυβερνήσεις θα αναλάβουν την αναθεώρηση των εν λόγω διατάξεων για να προσαρμόσουν την υποπαράγραφο β΄ με την υποπαράγραφο α΄ όταν η βάση μιας τέτοια διαφοράς δεν υφίσταται πλέον.

2. Σχετικά με την παράγραφο 3 του άρθρου 12, χρηματικά ποσά που λαμβάνει ένα άτομο σαν αμοιβή για ειδικές μελέτες και έρευνες επιστημονικής, γεωλογικής και τεχνικής φύσης, για ειδικές μηχανολογικές υπηρεσίες ή για γνωμοδοτικές ή εποπτικές υπηρεσίες δε θεωρούνται ως πληρωμές για παροχή πληροφοριών σχετικά με βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική εμπειρία, εφόσον το άτομο αυτό ενεργεί μέσα στα συνήθη πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Στην περίπτωση αυτή, θα ισχύουν, ανάλογα με την περίπτωση, οι διατάξεις του άρθρου 7 και του άρθρου 14.

Έγινε στη Βέρνη την 16η Ιουνίου 1983 σε 6 πρωτότυπα στην ελληνική, γερμανική και αγγλική γλώσσα και κάθε κείμενο είναι εξίσου αυθεντικό, σε περίπτωση όμως αμφιβολίας θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

`Αρθρο δεύτερο

Η ισχύ του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: