Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Ιουλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 3150

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 116946

Έκτακτη επιχορήγηση στους Δήμους Ανατολικής Σάμου, Μυτιλήνης και Χίου για την ανάληψη δράσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου δέκατου ένατου της από 10 Αυγούστου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.» (Α΄ 157), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177),

β. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),

γ. του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου "σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)" (L 180/29.06.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 51),

δ. του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105),

ε. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

στ. του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολι­τικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 27).

ζ. του ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α΄ 251),

η. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

θ. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145),

ι. του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4),

ια. τις διατάξεις του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),

ιβ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155),

ιγ. του π.δ.. 106/2020«Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 255),

2. Την υπό στοιχεία Υ.70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805),

3. Την υπό στοιχεία 2/31040/ΔΠΓΚ/29-07-2020 υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών "Οικονομική και Διοικητική

Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού" (Β΄ 3240)», (Α.Δ.Α.: ΩΑΣΔΗ-ΧΕΔ),

4. Την υπό στοιχεία 2/77556/ΔΠΓΚ/26-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών περί κατανομής πιστώσεων κρατικού προϋπολογισμού 2021 σε αναλυτικό επίπεδο(ΑΔΑ: 6ΤΥΛΗ-0Ι0),

5. Την υπ΄ αρ. 15278/16-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΟ2Ρ46ΜΔΨΟ-Ζ1Χ) απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου για την κατανομή πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 των Ε.Φ. 1055-101, 1055-202, 1055- 203, 1055-204, 1055-205 και 1055-501 σε επιμέρους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων,

6. Την υπό στοιχεία 2/48219/ΔΠΓΚ/22-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Εκτέλεση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021(Α.Δ.Α.Ψ4ΣΡΗ- ΜΦ3),

7. Το υπό στοιχεία Γ.Δ.279/04-03-2021 αίτημα Δήμου Μυτιλήνης (αρ. πρωτ. Γρ. Υπουργού 754/05-03-2021) για επιχορήγηση ποσού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€) με επισημειωματική σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου,

8. Το υπό στοιχεία Γ.Δ. 16163/04-03-2021 αίτημα Δήμου Χίου (αρ. πρωτ. Γρ. Υπουργού 803/10-03-2021) για επιχορήγηση ποσού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€) με επισημειωματική σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου,

9. Το υπ΄ αρ. 47/05-03-2021 αίτημα Δήμου Ανατολικής Σάμου (αρ. πρωτ. Γρ. Υπουργού 770/08-03-2021) για επιχορήγηση ποσού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€) με επισημειωματική σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου,

10. Το υπ΄ αρ. 25.0/2066/31-03-2021 εισηγητικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων `Ασυλο.

11. Την υπ΄ αρ. 41756/02-06 -2021 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων της ΓΔΔΟΥ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με την οποία από την παρούσα προκαλείται δαπάνη συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000,00) ευρώ σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ειδικού Φορέα 1055-205-0000000 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

12. Την υπ΄ αρ. 98376/1-7-2021 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 1.800.000,00 ευρώ της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με Α.Δ.Α. ΩΚΟΜ46ΜΔΨΟ-ΡΘΓ, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1

Την επιχορήγηση των Δήμων Ανατολικής Σάμου, Μυτιλήνης και Χίου με το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000,00) ευρώ, όπως αναλύεται ανά Δήμο στον ακόλουθο πίνακα, με σκοπό την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 και αποσκοπούν στην ενίσχυση συναφών δράσεων των ανωτέρω Δήμων και ειδικότερα:

α. την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού,

β. την προμήθεια υγειονομικού υλικού και

γ. την κάλυψη άλλων επιτακτικών και αιφνιδίων καθημερινών αναγκών που ανακύπτουν λόγω της υγειονομικής κρίσης και του μεταναστευτικού - προσφυγικού ζητήματος.

Δήμος (1)

ΝΟΜΟΣ (2)

Ποσό (€)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ

600.000,00

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

600.000,00

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

600.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

1.800.000,00

`Αρθρο 2

Η καταβολή της ως άνω επιχορήγησης στους Δήμους Ανατολικής Σάμου, Μυτιλήνης και Χίου, θα πραγματοποιηθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με μεταφορά πιστώσεων από τον Α.Λ.Ε. 2420205001 «Δημοτικά τέλη άρθρου 195 ν. 4662/2020» του Ε.Φ. 1055-205 «Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων» στον Α.Λ.Ε. 2310401899 «Επιχορήγηση σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού για λοιπούς σκοπούς» του ιδίου Ειδικού Φορέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η πληρωμή της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής με δικαιούχους τους Δήμους Ανατολικής Σάμου, Μυτιλήνης και Χίου.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2021

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: