Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 23/5/2013

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ.: Ε40/268

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 32

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ:

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.).

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 43-120 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ. 86/τ.Α΄/2012) περί της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας και θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

ΓΕΝΙΚΑ

Με τις ως άνω διατάξεις θεσπίστηκε νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία. Η εταιρία αυτή έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική. Μπορεί να συνιστάται από ένα πρόσωπο ή να καθίσταται μονοπρόσωπη. Το όνομα του μοναδικού εταίρου υποβάλλεται σε δημοσιότητα δια του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) (άρθρο 43).

Η επωνυμία της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης που ασκεί. Στην επωνυμία της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή η συντομογραφία «Ι.Κ.Ε.».

Εάν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη ,στην επωνυμία της συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», ή «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» (άρθρο 44).

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία συστήνεται αποκλειστικά από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5Α του Ν.3853/2010 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 117 παρ. 3 του Ν.4072/2012 .

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και αν, σύμφωνα με το νόμο, απαιτείται άδεια λειτουργίας της εταιρικής επιχ/σης, ή το καταστατικό της εταιρίας πρέπει να εγκριθεί από κάποιον αρμόδιο φορέα προκειμένου η εταιρία να αρχίσει τις εργασίες επιδίωξης του σκοπού της (άρθρο 51).

Σημειώνεται ότι δεν συντρέχει λόγος διαβίβασης είτε της βεβαίωσης ολοκλήρωσης της σύστασης είτε του καταστατικού, στο Πρωτοδικείο, δεδομένου ότι δεν προκύπτει αρμοδιότητα αυτού από τις διατάξεις του Ν.4072/2012 για τις Ι.Κ.Ε.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας διενεργούνται συλλογικά από όλους τους εταίρους ή από το μοναδικό εταίρο (νόμιμη διαχείριση). Το καταστατικό μπορεί να ορίζει τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της Ι.Κ.Ε. Διαχειριστής μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο, εταίρος ή μη. Σε περίπτωση νόμιμης διαχείρισης, αν κάποιος από τους εταίρους είναι νομικό πρόσωπο, αυτό οφείλει να ορίσει για λογαριασμό του φυσικό πρόσωπο που θα είναι διαχειριστής. Το νομικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο υπεύθυνο για τη διαχείριση (άρθρα 55-67).

Με τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης εξομοιώνονται φορολογικά οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (παρ. 11 άρθρου 116 και ΠΟΛ. 1150/14.06.2012 Υπουργείου Οικονομικών).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα και με το αριθ. Κ1-1084/24.05.2012 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οι αιτούντες τη σύσταση της Ι.Κ.Ε. και την καταχώρησή της στο Γ.Ε.ΜΗ καταθέτουν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης εντολή η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία που περιγράφονται στην παρ.2 του άρθρου 5Α Ν. 3853/2010 , όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 117 Ν. 4072/2012 και διαφοροποιείται από την αντίστοιχη εντολή του άρθρου 5 της Κ1-802/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 470/τ.Β΄) ως προς τα εξής:

α) Δεν περιλαμβάνει αίτηση για τη χορήγηση αντιγράφου ασφαλιστικής ενημερότητας των εταίρων από ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ (περ. στ της παρ. 1 του άρθρ. 5 της Κ1-802/2011), δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Μιας Στάσης η έκδοση πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενημερότητας για τους εταίρους που επιθυμούν τη σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (βλ. άρθρο 5Α παρ. 2 περ. δ)

β) Αντί της αίτησης για εγγραφή των εταίρων στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 5 της Κ1-802/2011) περιλαμβάνεται αίτηση για αποστολή ανακοίνωσης προς τους αρμόδιους κατά περίπτωση ασφαλιστικούς οργανισμούς της σύστασης της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας και αποστολή των στοιχείων των εταίρων και του/των διαχειριστή/ων στους κατά περίπτωση αρμόδιούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, κατ΄ εφαρμογή της περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5Α του Ν. 3853/2010 .

Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται, οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων και ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας. Οι λοιποί εταίροι Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας υπάγονται προαιρετικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ( παρ. 2 άρθρου 1 και παρ. 1 άρθρου 3 Π.Δ. 258/2005 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 άρθρου 116 του Ν. 4072/2012 . Εάν πέραν της εταιρικής συμβατικής τους σχέσης παρέχουν και εξαρτημένη εργασία, θα υπαχθούν στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, κατά τα γνωστά.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Κατά τη διαδικασία απογραφής των ως άνω επιχειρήσεων στο πεδίο «ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ» θα αναγράφονται οι νέοι κωδικοί «007» ή «012» με περιγραφή «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», αντίστοιχα.

Κατά τα λοιπά, αφού ληφθούν υπόψη τα προαναφερόμενα, θα εφαρμόζεται ότι ισχύει για τις ΕΠΕ.

Στις ήδη απογεγραμμένες επιχειρήσεις «Ι.Κ.Ε.» για τις οποίες έχει καταχωρηθεί διαφορετικός κωδικός νομικής μορφής από τους ανωτέρω, θα πρέπει, ο ορθός κωδικός να καταχωρείται από την οθόνη «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη» με «Διόρθωση Καταχώρησης».

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: