Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Μαρτίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 48

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4603

Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 1 Σύσταση Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού
`Αρθρο 2 Έδρα
`Αρθρο 3 Αρμοδιότητες
`Αρθρο 4 Συγκρότηση - διορισμός - θητεία Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 5 Κωλύματα και ασυμβίβαστα μελών Δ.Σ.
`Αρθρο 6 `Ασκηση καθηκόντων μελών Δ . Σ .
`Αρθρο 7 Συνεδρίαση - λήψη αποφάσεων Δ . Σ .
`Αρθρο 8 Αποδοχές μελών Δ . Σ .
`Αρθρο 9 Εσωτερική οργάνωση και λειτουργία
`Αρθρο 10 Επιστημονικοί συνεργάτες και σύμβουλοι
`Αρθρο 11 Πόροι - οικονομική διαχείριση
`Αρθρο 12 Πιστοποιητικό Ε.Ε.Α.
`Αρθρο 13 Εγγυητική επιστολή
`Αρθρο 14 Διαχειριστικός και λογιστικός έλεγχος
`Αρθρο 15 Εξουσίες Ε.Ε.Α. κατά τη διενέργεια ελέγχων
`Αρθρο 16 `Αδεια απόκτησης μετοχών Α.Α.Ε.
`Αρθρο 17 Έντυπα παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης
`Αρθρο 18 Έλεγχος συμβάσεων και πωληθέντων εισιτηρίων
`Αρθρο 19 Ηλεκτρονική πλατφόρμα Ε . Ε . Α .
`Αρθρο 20 Δημόσιες εκδηλώσεις εκπροσώπων φορέων επαγγελματικού αθλητισμού
`Αρθρο 21 Υποχρεωτική άσκηση πειθαρχικής δίωξης
`Αρθρο 22 Επιβολή κυρώσεων
`Αρθρο 23 Έκθεση πεπραγμένων
`Αρθρο 24 Παρακώλυση του έργου της Ε . Ε . Α .
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
`Αρθρο 25 Τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν. 2725/1999
`Αρθρο 26 Τροποποίηση του άρθρου 5 του Ν. 2725/1999
`Αρθρο 27 Τροποποίηση του άρθρου 13 του Ν. 2725/1999
`Αρθρο 28 Τροποποίηση του άρθρου 14 του Ν. 2725/1999
`Αρθρο 29 Τροποποίηση του άρθρου 22 του Ν. 2725/1999
`Αρθρο 30 Τροποποίηση του άρθρου 24 του Ν. 2725/1999
`Αρθρο 32 Προσθήκη του άρθρου 52 Α στον Ν . 2725/1999
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν . 2725/1999
`Αρθρο 33 Προσθήκη παραγράφου 8 στο άρθρο 3 του Ν . 2725/1999
`Αρθρο 34 Τροποποίηση του άρθρου 29 του Ν . 2725/1999
`Αρθρο 35 Τροποποίηση του άρθρου 33 του Ν . 2725/1999
`Αρθρο 36 Τροποποίηση του άρθρου 34 του Ν . 2725/1999
`Αρθρο 37 Προσθήκη άρθρου 41 Η στον Ν . 2725/1999
`Αρθρο 38 Προσθήκη άρθρου 41 Θ στον Ν . 2725/1999
`Αρθρο 39 Τροποποίηση του άρθρου 56 Α του Ν . 2725/1999
`Αρθρο 40 Τροποποίηση του άρθρου 56 Β του Ν . 2725/1999
`Αρθρο 41 Τροποποίηση του άρθρου 56 Γ του Ν . 2725/1999
`Αρθρο 42 Τροποποίηση του άρθρου 56 Δ του Ν . 2725/1999
`Αρθρο 43 Προσθήκη άρθρου 67 Α στον Ν . 2725/1999
`Αρθρο 44 Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 69Α του Ν. 2725/1999
`Αρθρο 45 Τροποποίηση του άρθρου 83 του Ν. 2725/1999
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Φ.Ε.Ε.)
`Αρθρο 46 Τροποποίηση του άρθρου 1 του α.ν. 399/1968 (Α΄ 102)
`Αρθρο 47 Τροποποίηση του άρθρου 2 του α.ν. 399/1968
`Αρθρο 48 Τροποποιήσεις του άρθρου 5 του α.ν. 399/1968
`Αρθρο 49 Τροποποίηση του άρθρου 6 του α.ν. 399/1968
`Αρθρο 50 Τροποποίηση του άρθρου 8 του α.ν. 399/1968
`Αρθρο 51 Τροποποίηση του άρθρου 9 του α.ν. 399/1968
`Αρθρο 52 Τροποποιήσεις του άρθρου 83 του Ν. 4172/2013
`Αρθρο 53 Τροποποίηση του άρθρου 85 του Ν. 4172/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 54 Αποζημίωση των μελών επιτροπών της παρ. 5 του άρθρου 53 του Ν. 2725/1999
`Αρθρο 55 Προσωπικό εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών και ενώσεων
`Αρθρο 56 Αποζημίωση μελών και παρατηρητών Δ.Ε.Α.Β. και μελών Ε.Ε.Α.
`Αρθρο 57 Τροποποίηση του άρθρου 1 του Ν. 4326/2015 (Α΄ 49)
`Αρθρο 58 Τροποποίηση του άρθρου 38 του Ν. 4373/2016
`Αρθρο 59 Τροποποίηση του Π . Δ . 4/2018 ( Α΄ 7)
`Αρθρο 60 Τροποποίηση του άρθρου 5 του Π . Δ . 22/2004 ( Α΄ 16)
`Αρθρο 61 Ειδικοί Επιθεωρητές για τον έλεγχο αθλητικών φορέων
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 62 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 63 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 64 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4389/2016
`Αρθρο 65 Τροποποίηση των άρθρων 40 και 64 του Ν. 4172/2013
`Αρθρο 66
`Αρθρο 67 Κατάργηση Έντυπων Βιβλιαρίων Υγείας
`Αρθρο 68
`Αρθρο 69 Χορηγία «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης»
`Αρθρο 70
`Αρθρο 71 Χρηματοδότηση κινηματογραφικών παραγωγών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
`Αρθρο 72 Έναρξη ισχύος
.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2019
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: