Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Ιουνίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 3280

Αριθμ. 42451

Ομάδες χρηστών, λειτουργία, όροι χρήσης, και τεχνικά ή άλλα θέματα σχετικά με το Ο.Π.Σ.Α.Α. και τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας λαϊκής αγοράς.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του ν. 4849/2021 «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» και ιδίως της παρ. 11 του άρθρου 67 (Α΄ 207),

β. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (OJ L 119, 04.05.2016, p. 1),

γ. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137),

δ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

ε. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184),

στ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

ζ. του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση των διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (Α΄ 34),

η. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85),

θ. του π.δ. 5/2022«Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α΄ 15),

ι. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130),

ια. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 131),

ιβ. του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσε­ων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α΄ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α΄ 139),

ιγ. της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/163/07.02.2013 απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ» (Β΄ 401),

ιδ. της υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990),

ιε. της υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25.02.2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β΄ 762),

ιστ. της υπό στοιχεία 38428/ΕΞ 2021/29.10.2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών» (Β΄ 5231),

ιζ. της υπό στοιχεία 45180 ΕΞ 2021/21.12.2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Έκδοση Ηλεκτρονικών Δημόσιων Εγγράφων» (Β΄ 6095),

ιη. της υπό στοιχεία 243/ΕΞ 2022/05.01.2022 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Κανονισμός Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)» (Β΄ 43).

2. Την υπ΄ αρ. 108159/11.11.2022 εισήγηση του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Ορισμός

Στο Υπουργείο Ανάπτυξης εγκαθίσταται και λειτουργεί κεντρικά το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), εφεξής το «Σύστημα», το οποίο αποτελεί ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, κατά τις διατάξεις των άρθρων 56 και 57 του ν. 4849/2021.

Το Σύστημα είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π.)

Το Σύστημα συμμορφώνεται με τους υποχρεωτικούς κανόνες και πρότυπα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων και διαδικτυακών τόπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία 38428/ΕΞ/29.10.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών».

`Αρθρο 2
Δομή και λειτουργίες

Το Σύστημα αναλύεται σε ένα σύνολο διακριτών λειτουργιών και περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα:

1.1. Ψηφιακό Μητρώο Φορέων Λειτουργίας και Αδειοδότησης Υπαίθριου Εμπορίου.

1.2. Ψηφιακό Μητρώο Υπαίθριων Αγορών.

1.3. Ψηφιακό Μητρώο Δραστηριοποιούμενων Υπαίθριου Εμπορίου, ανά μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου (υπαίθριες οργανωμένες αγορές, στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο).

1.4. Υποσύστημα Διαδικτυακών Αιτήσεων (ανά κατηγορία δικαιούχων).

1.5. Υποσύστημα Διασύνδεσης με τα Μητρώα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

1.6. Υποσύστημα προκήρυξης αδειών, θέσεων και δικαιωμάτων πλανόδιας δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο.

1.7. Υποσύστημα Παραγωγής και Έκδοσης Πληροφοριών - Αναφορών.

1.8. Διαδικτυακή Πλατφόρμα Ενημέρωσης Πολιτών για τις δραστηριότητες του Υπαίθριου Εμπορίου.

1.9. Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών και Ρόλων.

1.10. Υποσύστημα Ειδοποιήσεων.

Η Διαδικτυακή Πύλη του Συστήματος αποτελεί υποσύστημα αυτού και είναι ο διαδικτυακός ιστότοπος, προσβάσιμος στη διαδικτυακή διεύθυνση https:// openmarket.mindev.gov.gr, που λειτουργεί ως κομβικό σημείο πληροφόρησης και πρόσβασης σε υπηρεσίες και υποσυστήματα του Συστήματος όσον αφορά τους εμπλεκόμενους στο υπαίθριο εμπόριο φορείς, ήτοι αδειοδοτούσες αρχές, αρχές διενέργειας ελέγχων και επιβολής κυρώσεων, πωλητές, καθώς και το ενδιαφερόμενο κοινό.

Όλες οι λειτουργίες του Συστήματος είναι προσβάσιμες μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π.).

`Αρθρο 3
Αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία Ο.Π.Σ.Α.Α.

Διαχειριστής του Συστήματος, είναι η Γενική Διεύθυν­ση Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ο Διαχειριστής του Συστήματος (Τεχνικός υπεύθυνος), μεριμνά για την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του Συστήματος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 5/2022.

Στο Σύστημα εφαρμόζεται συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας και κατάλληλες τεχνικές ασφάλειας διαχείρισης των δεδομένων.

`Αρθρο 4
Δικαιώματα χρήσης, και τρόπος πρόσβασης

Το Σύστημα υποστηρίζει διαβαθμισμένη πρόσβαση με την απόδοση διαφορετικών δικαιωμάτων χρήσης, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 5 της παρούσας, στις αντίστοιχες κατηγορίες χρηστών, ως κατωτέρω:

4.1. Απλοί χρήστες του Συστήματος: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει ιδιώτες, επιχειρήσεις, οικονομικούς και άλλους φορείς που επιθυμούν να ενημερωθούν για το σύστημα και να επικοινωνήσουν με τα αρμόδια στελέχη της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η πρόσβαση τους στο σύστημα πραγματοποιείται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Συστήματος και δεν απαιτεί ειδικές διαδικασίες εγγραφής, ταυτοποίησης και αναγνώρισής τους. Οι ανωτέρω χρήστες έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο ως ορίζεται στο υπό 4.1.1. σημείο.

4.1.1. Ελεύθερα προσβάσιμος χώρος: πρόκειται για τις σελίδες της Διαδικτυακής Πύλης του Συστήματος στις οποίες η πρόσβαση επιτρέπεται ελεύθερα στο ενδιαφερόμενο κοινό. Στο χώρο αυτόν δημοσιεύονται γενικές πληροφορίες σχετικά με το υπαίθριο εμπόριο. Στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο περιλαμβάνονται ιδίως τα εξής στοιχεία:

- Το σχετικό με το υπαίθριο εμπόριο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

- Προκηρύξεις και ανακοινώσεις σχετικές με τη χορήγηση αδειών υπαίθριου εμπορίου με τις αντίστοιχες θέσεις και δικαιώματα πλανόδιας δραστηριοποίησης, καθώς και επιπλέον θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης σε κατόχους αδειών.

- Κάθε πληροφορία που κρίνεται απαραίτητη για την απρόσκοπτη πρόσβαση και χρήση του Συστήματος.

- Όροι χρήσης.

- Συχνές ερωτήσεις.

4.2. Πιστοποιημένοι χρήστες του Υπουργείου Ανάπτυξης: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη του Υπουργεί­ου Ανάπτυξης που πραγματοποιούν λειτουργίες σχετικά με το υπαίθριο εμπόριο μέσω του Συστήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης.

4.3. Πιστοποιημένοι χρήστες των Περιφερειών: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη των Περιφερειών που πραγματοποιούν λειτουργίες σχετικά με το υπαίθριο εμπόριο, μέσω του Συστήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ανάλογα με τα αντίστοιχα προς τις αρμοδιότητες τους δικαιώματα πρόσβασης.

4.4. Πιστοποιημένοι χρήστες των Δήμων: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη των Δήμων που πραγματοποιούν λειτουργίες σχετικά με το υπαίθριο εμπόριο, μέσω του Συστήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ανάλογα με τα αντίστοιχα προς τις αρμοδιότητες τους δικαιώματα πρόσβασης.

4.5. Πιστοποιημένοι χρήστες ελεγκτικών αρχών: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη των ελεγκτικών αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 4849/2021, που πραγματοποιούν λειτουργίες σχετικά με το υπαίθριο εμπόριο, μέσω του Συστήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ανάλογα με τα αντίστοιχα προς τις αρμοδιότητες τους δικαιώματα πρόσβασης.

4.6. Πιστοποιημένοι χρήστες δημόσιων αρχών/φορέων πλην των ανωτέρω: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη των δημόσιων αρχών/φορέων που πραγματοποιούν λειτουργίες σχετικά με το υπαίθριο εμπόριο, μέσω του Συστήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ανάλογα με τα αντίστοιχα προς τις αρμοδιότητες τους δικαιώματα πρόσβασης.

4.7. Πιστοποιημένοι πωλητές υπαίθριου εμπορίου: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει πωλητές (υποψήφιους αδειούχους ή κατόχους άδειας ή βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές που πραγματοποιούν λειτουργίες στο υπαίθριο εμπόριο, μέσω του Συστήματος, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης.

Οι χρήστες αυτοί έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση σε στοιχεία και λειτουργίες του Συστήματος που τους αφορούν, σχετικά με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο και συμμετέχουν ανάλογα με την ενέργεια που σχετίζεται με τη δραστηριότητάς τους. Κάθε πωλητής έχει πρόσβαση μόνο στα δικά του στοιχεία και στα στοιχεία των ενεργειών που επιτελεί.

4.8. Διαχειριστές (Επιχειρησιακός υπεύθυνος): στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται στελέχη της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης που έχουν αυξημένα δικαιώματα πρόσβασης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης τους.

4.9. Διαχειριστές (Τεχνικός υπεύθυνος): στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης που έχουν αυξημένα δικαιώματα πρόσβασης, και μεριμνούν για την ασφαλή, αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του Συστήματος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 5/2022.

`Αρθρο 5
Εξειδίκευση των δικαιωμάτων στη χρήση και την ενημέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α.

Τα δικαιώματα στη χρήση και την ενημέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α. από τους χρήστες του Συστήματος, ανά κατηγορία χρηστών, εξειδικεύονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4849/2021, ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

1. Ιδιώτες, (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ως απλοί χρήστες του συστήματος ή πιστοποιημένοι πωλητές.

Επιπρόσθετα της ενημέρωσης που αντλούν για το υπαίθριο εμπόριο στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο, ως απλοί χρήστες του Συστήματος, αφού πιστοποιηθούν, αποκτούν τα κάτωθι δικαιώματα:

1.1. Υποψήφιοι πωλητές που δεν κατέχουν άδεια υπαίθριου εμπορίου ή βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές.

1.1.1. Υποβολή αίτησης στην αρμόδια αρχή για:

1.1.1.1. Απόκτηση άδειας παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή (λαϊκών αγορών ή στάσιμου εμπορίου ή πλανόδιου εμπορίου), μέσω μεταβίβασης άδειας.

1.1.1.2. Απόκτηση βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές, εφόσον δεν κατέχουν άδεια υπαίθριου εμπορίου.

1.1.2. Συμμετοχή σε προκήρυξη για:

1.1.2.1. Απόκτηση άδειας (παραγωγού, επαγγελματία, χειροτέχνη-καλλιτέχνη, πωλητή σε αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτού επί του δρόμου - street food) με τις αντίστοιχες θέσεις.

1.1.2.2. Απόκτηση άδειας (παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή) με το αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης.

1.2. Ιδιώτες, (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που κατέχουν άδεια υπαίθριου εμπορίου. (πιστοποιημένοι πωλητές υπαίθριου εμπορίου)

1.2.1. Υποβολή αίτησης στην αρμόδια αρχή για:

1.2.1.1. Ανανέωση της άδειας.

1.2.1.2. Μεταγενέστερη υποβολή δικαιολογητικών για ανανέωση άδειας ή διατήρησή της σε ισχύ (επικαιροποίηση δικαιολογητικών).

1.2.1.3. Μεταβίβαση της άδειας.

1.2.1.4. Παραίτηση από την άδεια.

1.2.1.5. Παραίτηση από θέση ή από πλανόδια δραστηριοποίηση.

1.2.1.6. Δήλωση αναπληρωτή πωλητή.

1.2.1.7. Δήλωση βοηθού πωλητή.

1.2.1.8. Δήλωση υπαλλήλου πωλητή.

1.2.1.9. Προσθήκη-αφαίρεση προϊόντων και συνδυαστική πώληση προϊόντων.

1.2.1.10. Ετήσια υποβολή δικαιολογητικών από τον παραγωγό πωλητή (ΟΣΔΕ και δήλωση προϊόντων με τις αντίστοιχες ποσότητες για διάθεση στο υπαίθριο εμπόριο).

1.2.2. Συμμετοχή σε προκήρυξη για:

1.2.2.1 Απόκτηση επιπλέον θέσεων (κάτοχος άδειας παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ή στάσιμου εμπορίου, κάτοχος άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη).

1.2.2.2. Απόκτηση επιπλέον δικαιώματος πλανόδιας δραστηριοποίησης (κάτοχος άδειας παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή πλανόδιου εμπορίου).

1.2.3. Αυτοκαταγραφή στο Ο.Π.Σ.Α.Α. (πωλητές που απέκτησαν άδεια πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4849/2021).

1.3. Ιδιώτες που κατέχουν βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές.

1.3.1. Υποβολή αίτησης στην αρμόδια αρχή για:

1.3.1.1. Δήλωση αναπληρωτή πωλητή.

1.3.1.2. Δήλωση βοηθού πωλητή.

1.3.1.3. Δήλωση υπαλλήλου πωλητή.

1.3.1.4. Τροποποίηση στοιχείων της βεβαίωσης δραστηριοποίησης.

1.3.1.5. Παραίτηση από τη βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές.

1.3.2. Συμμετοχή σε προκήρυξη για:

1.3.2.1. Χορήγηση θέσης σε βραχυχρόνιες αγορές.

2. Δημόσιες Αρχές/Φορείς

α. Περιφέρειες

α.1. Καταχώριση υπαίθριων αγορών

α.1.1. Καταχώριση λαϊκών αγορών, από τον Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής (Ν.Π.Δ.Δ.) και τον Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Δ.Δ.).

α.1.2. Καταχώριση κυριακάτικων αγορών.

α.1.3. Καταχώριση των ειδικών θεματικών αγορών.

α.2. Ενέργειες σχετικά με τη δραστηριοποίηση των πωλητών υπαίθριου εμπορίου

α.2.1. Έκδοση προκήρυξης.

α.2.2. Έκδοση και ανανέωση άδειας, έκδοση βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές αποδοχή παραίτησης από άδεια ή από βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,.

α.2.3. Μεταβίβαση άδειας.

α.2.4. Ανάκληση άδειας.

α.2.5. Διαπίστωση της απώλειας θέσης ή δικαιώματος πλανόδιας δραστηριοποίησης.

α.2.6. Αναπλήρωση - Υποβοήθηση - Πρόσληψη υπαλλήλου.

α.2.7. Καθορισμός - είσπραξη τέλους.

α.2.8. Έλεγχος - επιβολή κύρωσης.

α.2.9. Προσθήκη - αφαίρεση προϊόντων και συνδυαστική πώληση προϊόντων.

α.2.10. Αντιστοίχιση προϊόντων.

α.2.11. Καταγραφή υφιστάμενων αδειούχων πωλητών στο Ο.Π.Σ.Α.Α. (επιβεβαίωση ή μη των καταχωρούμενων στοιχείων).

α.3. Εξαγωγή συγκεντρωτικών στοιχείων για την άσκηση του υπαίθριου εμπορίου εντός των διοικητικών τους ορίων

α.3.1. Συγκεντρωτικά στοιχεία για τις λαϊκές αγορές.

α.3.2. Συγκεντρωτικά στοιχεία για το πλανόδιο εμπόριο.

α.3.3. Συγκεντρωτικά στοιχεία για τις κυριακάτικες αγορές και τις ειδικές θεματικές αγορές.

β. Δήμοι:

β.1. Καταχώριση υπαίθριων αγορών

β.1.1 Καταχώριση των λαϊκών αγορών (πλην των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης).

β.1.2. Καταχώριση των αγορών χειροτεχνών - καλλιτεχνών.

β.1.3. Καταχώριση των αγορών παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτού επί του δρόμου - street food.

β.1.4. Καταχώριση βραχυχρόνιων αγορών.

β.2. Ενέργειες σχετικά με τη δραστηριοποίηση των πωλητών υπαίθριου εμπορίου

β.2.1. Έκδοση προκήρυξης.

β.2.2. Έκδοση και ανανέωση άδειας, έκδοση βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές, αποδοχή παραίτησης από άδεια ή από βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,.

β.2.3. Μεταβίβαση άδειας.

β.2.4. Ανάκληση άδειας.

β.2.5. Διαπίστωση της απώλειας θέσης.

β.2.6. Αναπλήρωση-Υποβοήθηση-Πρόσληψη υπαλλήλου.

β.2.7. Καθορισμός - είσπραξη τέλους.

β.2.8. Έλεγχος - επιβολή κύρωσης.

β.2.9. Προσθήκη - αφαίρεση προϊόντων και συνδυαστική πώληση προϊόντων.

β.2.10. Αντιστοίχιση προϊόντων.

β.2.11. Καταγραφή υφιστάμενων αδειούχων πωλητών στο Ο.Π.Σ.Α.Α. (επιβεβαίωση ή μη των καταχωρούμενων στοιχείων).

β.3. Εξαγωγή συγκεντρωτικών στοιχείων για την άσκηση του υπαίθριου εμπορίου εντός των διοικητικών τους ορίων.

β.3.1. Συγκεντρωτικά στοιχεία για τις λαϊκές αγορές (πλην των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης).

β.3.2. Συγκεντρωτικά στοιχεία για τις αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών.

β.3.3. Συγκεντρωτικά στοιχεία για τις αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτού επί του δρόμου - street food.

β.3.4. Συγκεντρωτικά στοιχεία για τις βραχυχρόνιες αγορές (πλην κυριακάτικων αγορών και ειδικών θεματικών).

β.3.5. Συγκεντρωτικά στοιχεία για το στάσιμο εμπόριο.

γ. Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου)

γ.1. Αρμοδιότητες Διαχειριστή (Επιχειρησιακός υπεύθυνος).

γ.2. Εξαγωγή συγκεντρωτικών στοιχείων για την άσκηση σε όλη την Επικράτεια, κάθε μορφής υπαίθριου εμπορίου, που υπάγεται στις διατάξεις του ν. 4849/2021.

γ.3. Επιβολή του προστίμου της παρ. 7 του άρθρου 62 του Ν. 4849/2021.

δ. Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.)

Διενέργεια ελέγχων και επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62 του Ν. 4849/2021, ανά κατηγορία πωλητών και μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου.

ε. Ελληνική Αστυνομία.

Διενέργεια ελέγχων και επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62 του Ν. 4849/2021, ανά κατηγορία πωλητών και μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου.

στ. Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Διενέργεια ελέγχων και επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62 του Ν. 4849/2021, ανά κατηγορία πωλητών και μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου.

ζ. Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή.

Διενέργεια ελέγχων και επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62 του ν. 4849/2021, ανά κατηγορία πωλητών και μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου.

`Αρθρο 6
Διαδικασία εγγραφής

Η εκχώρηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, ειδικότερα των περ. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 και 4.7 του άρθρου 4 του παρόντος, πραγματοποιείται μέσω εγγραφής στο Σύστημα.

Η είσοδος στο Σύστημα των περ. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 και 4.6 διενεργείται με Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης και μέχρι την ενεργοποίηση αυτών με τους χορηγούμενους από το Σύστημα κωδικούς.

`Αρθρο 7
Διαλειτουργικότητα

Το Σύστημα ακολουθεί κανόνες και πρότυπα με τρίτα πληροφοριακά συστήματα φορέων για τη διαλειτουργικότητα ως αναφέρεται στον ν. 4849/2021.

Το Ο.Π.Σ.Α.Α. μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης χρησιμοποιεί τις κάτωθι υπηρεσίες:

1) Την διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίησης Χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέα (oAuth2.0)» με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του TAXISnet, για την είσοδο των αδειούχων στο σύστημα,

2) την διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε.)» για την Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον Α.Φ.Μ. του Φυσικού ή Μη Φυσικού Προσώπου (retrievelnfoByAFM),

3) την διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία για τις δραστηριότητες υπαίθριου εμπορίου» για την άντληση στοιχείων των παραγωγών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαλειτουργικότητας, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις διατάξεις του ν. 4849/2021 για την αδειοδότηση και τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους πιστοποιημένους πωλητές ως συνημμένα αρχεία στην αντίστοιχη αίτησή τους προς την αρμόδια αρχή.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για την υποβολή των δικαιολογητικών που δεν θα περιλαμβάνονται στο πεδίο της διαλειτουργικότητας, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτής.

`Αρθρο 8
Μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ορίζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Γ.Κ.Π.Δ.), των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την λειτουργία του Συστήματος. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και την επιβεβαίωση ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) των φυσικών προσώπων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και για την πρόσβαση στις λειτουργίες του Συστήματος μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π.).

Η επεξεργασία των απλών και ειδικών κατηγοριών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της διαλειτουργικότητας του Ο.Π.Σ.Α.Α. με το πληροφοριακό σύστημα της ψηφιακής πλατφόρμας e-katanalotis της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ή άλλα πληροφοριακά συστήματα, γίνεται κατ΄ εκπλήρωση καθήκοντος παρακολούθησης της λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου με την τήρηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων στο Σύστημα που εκτελείται προς το σημαντικό δημόσιο συμφέρον εύρυθμης λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου κατ΄ άρθρο 6 παρ. 1 ε΄ και άρθρο 9 παρ. 2 ζ΄ του Γ.Κ.Π.Δ., για τους σκοπούς χορήγησης αδειών θέσεων - δραστηριοποίησης και βεβαιώσεων, μεταβολής στοιχείων δραστηριοποίησης, έκδοση προκηρύξεων, καταγραφής παραβάσεων και προστίμων, καταχώρισης υπαίθριων οργανωμένων αγορών και κάθε άλλου συναφούς με τα δικαιώματα στη χρήση και την ενημέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α. από τους χρήστες του Συστήματος.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας διατηρούνται ισοβίως και για όσο χρόνο απαιτείται κατόπιν του θανάτου του υποκειμένου των δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Μαΐου 2024

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: