Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Ιουλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 133

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4704

Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
`Αρθρο 1 Αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο και Επενδυτικό Σχέδιο
`Αρθρο 2 Προϋποθέσεις υπαγωγής στο επενδυτικό καθεστώς
`Αρθρο 3 Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων
`Αρθρο 4 Επιλέξιμες δαπάνες
`Αρθρο 5 Ποσοστά ενίσχυσης
`Αρθρο 6 Απλούστευση της διαδικασίας υποβολής αίτησης υπαγωγής
`Αρθρο 7 Επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων
`Αρθρο 8 Επιτάχυνση της διαδικασίας ελέγχου υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων
`Αρθρο 9 Ανάκληση της απόφασης υπαγωγής
`Αρθρο 10 Ρυθμίσεις για τη δημοσιότητα των αποφάσεων για την ενίσχυση των οπτικοακουστικών παραγωγών
`Αρθρο 11 Εξουσιοδοτική διάταξη
`Αρθρο 12 Κίνητρα για την ενίσχυση των οπτικοακουστικών παραγωγών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
`Αρθρο 13 `Αυλη λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων
`Αρθρο 14 Ηλεκτρονική αίτηση και υποβολή εγγράφων για αποζημίωση ειδικών και ατομικών αιτημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
`Αρθρο 15 Ψηφιακή υπηρεσία διαβίβασης στοιχείων τίτλων σπουδών (eDiplomas)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
`Αρθρο 16 Σύσταση Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
`Αρθρο 17 Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών (Ε.Μ.Ε.Π.)
`Αρθρο 18 Ταυτοποίηση λογαριασμού πληρωμών (IBAN) και Α.Φ.Μ. δικαιούχου
`Αρθρο 19 Αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ
`Αρθρο 20 Προσωπικό και στελέχωση της Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
`Αρθρο 21 Σύσταση θέσεων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στους εποπτευόμενους φορείς του
`Αρθρο 22 Οργανωτικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
`Αρθρο 23 Ρύθμιση θεμάτων για τη διαδικασία σύνδεσης ανηλίκου του Εθνικού Μητρώου Ανηλίκων και υποψήφιων αναδόχων γονέων του Εθνικού Μητρώου υποψήφιων Αναδόχων Γονέων
`Αρθρο 24 Ρύθμιση θεμάτων για τη διαδικασία σύνδεσης ανηλίκου του Εθνικού Μητρώου Ανηλίκων και υποψήφιων θετών γονέων του Εθνικού Μητρώου υποψήφιων Θετών Γονέων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 25 Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 26 Μεταφορά υπηρεσιών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) στο Υπουργείο Εθνικής `Αμυνας
`Αρθρο 27 Ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Υ.Π. - Τροποποίηση του Ν. 3649/2008 (Α΄ 39)
`Αρθρο 28 Έγκριση κατ΄ εξαίρεση οδήγησης -Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 77 και Α΄ 111)
`Αρθρο 29 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 30 Τελικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 31 Ραδιοσυχνότητες δημόσιων αγροτικών δικτύων
`Αρθρο 32 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.
`Αρθρο 33 Εξυπηρέτηση πολιτών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών με βιντεοκλήση
`Αρθρο 34 Ρύθμιση θεμάτων δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης
`Αρθρο 35 Συμπληρωματικό πρόγραμμα πρόσβασης σε βρεφονηπιακούς σταθμούς
`Αρθρο 36 Ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής κλήρωσης στις διαδικασίες επιλογής αρμοδιότητας ΑΣΕΠ
`Αρθρο 37 Θέματα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
`Αρθρο 38 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2020
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: