Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Μαρτίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 45

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4602

Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Ορισμοί
`Αρθρο 3 Εφαρμοζόμενες διατάξεις
`Αρθρο 4 Αρμοδιότητα άσκησης των δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού
`Αρθρο 5 Εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία εθνικού ενδιαφέροντος και τις μη χαρακτηρισμένες περιοχές
`Αρθρο 6 Εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και τις ΠΓΘΕ
`Αρθρο 7 Σχέδιο ανάπτυξης
`Αρθρο 8 Υποχρεώσεις και δικαιώματα μισθωτών γεωθερμικού δυναμικού
`Αρθρο 9 Διοικητικές προσφυγές και Ένδικα Βοηθήματα
`Αρθρο 10 Εκχώρηση μισθωτικών δικαιωμάτων
`Αρθρο 11 Κανονισμός Γεωθερμικών Εργασιών
`Αρθρο 12 Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
`Αρθρο 13 Ενεργειακά συστήματα θέρμανσης ή ψύξης
`Αρθρο 14 Κίνητρα για την ανάπτυξη της γεωθερμίας
`Αρθρο 15 Παράβολα
`Αρθρο 16 Σύσταση Εθνικού Μητρώου Σημείων Αξιοποίησης Γεωθερμίας (Ε.Μ.Σ.Α.Γ.Ε.)
`Αρθρο 17 Εθνικό Μητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Γεωθερμικών Σημείων (ΕΜΚΠΑΓΕΣ)
`Αρθρο 18 Ιαματική χρήση γεωθερμικού δυναμικού
`Αρθρο 19 Σύσταση Επιτροπής Αντιμετώπισης Προβλημάτων Αξιοποίησης Γεωθερμικού Δυναμικού και Διαχείρισης Υδάτων
`Αρθρο 20 Εντοπισμός υδρογονανθράκων
`Αρθρο 21 Υποστήριξη τμημάτων γεωθερμίας
`Αρθρο 22 Δικαιώματα συμβολαιογράφων , υποθηκοφυλάκων και τρίτων
`Αρθρο 23 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 24 Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
`Αρθρο 25 Σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
`Αρθρο 26 Αρμοδιότητες
`Αρθρο 27 Όργανα διοίκησης
`Αρθρο 28 Διοικητικό συμβούλιο - επιλογή - διορισμός -κωλύματα διορισμού - ασυμβίβαστα - κωλύματα συμφερόντων - υποχρεώσεις - έκπτωση
`Αρθρο 29 Αρμοδιότητες Προέδρου και Δ.Σ. -λειτουργία Δ.Σ.
`Αρθρο 30 Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές της Αρχής - επιλογή -διορισμός - αρμοδιότητες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΑΓΜΕ
`Αρθρο 31 Διάρθρωση ΕΑΓΜΕ
`Αρθρο 32 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Γενικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας (ΔΙΓΕΓ)
`Αρθρο 33 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υδατικών Πόρων και Γεωθερμίας (ΔΥΠΟΓΕ)
`Αρθρο 34 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ)
`Αρθρο 35 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Υποδομών (ΔΑΝΥ)
`Αρθρο 36 Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΟΔΥ)
`Αρθρο 37 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ)
`Αρθρο 38 Αυτοτελείς υπηρεσιακές μονάδες υπαγόμενες απευθείας στον Γενικό Διευθυντή
`Αρθρο 39 Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 40 Όργανα συντονισμού και ολοκλήρωσης
`Αρθρο 41 Ζητήματα οργάνωσης υπηρεσιακών μονάδων
`Αρθρο 42 Τροποποίηση οργάνωσης - εξουσιοδότηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
`Αρθρο 43 Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού στην κεντρική και στις περιφερειακές υπηρεσίες της Αρχής
`Αρθρο 44 Ένταξη του προσωπικού σε μισθολογικά και βαθμολογικά κλιμάκια
`Αρθρο 45 Τοποθέτηση προσωπικού, ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων
`Αρθρο 46 Προϊστάμενοι υπηρεσιακών μονάδων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
`Αρθρο 47 Πόροι αρχής
`Αρθρο 48 Οικονομική και λογιστική διαχείριση
`Αρθρο 49 Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)
`Αρθρο 50 Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας -εξουσιοδότηση σε Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 51 Λύση και εκκαθάριση Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
`Αρθρο 52 Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
`Αρθρο 53
`Αρθρο 54 Τροποποιούμενες Διατάξεις Μέρους Γ΄
`Αρθρο 55 Τελικές διατάξεις Μέρους Γ΄
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
`Αρθρο 56 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2308/1995 (Α΄ 114)
`Αρθρο 57 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2664/1998 (Α΄ 275)
`Αρθρο 58 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4512/2018 (Α΄ 5)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
`Αρθρο 59 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1337/1983 (Α΄ 33)
`Αρθρο 60 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2508/1997 (Α΄ 124)
`Αρθρο 61 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4030/2011 (Α΄ 249)
`Αρθρο 62 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4067/2012 (Α΄ 79)
`Αρθρο 63 Τροποποίηση του άρθρου 51 του Ν. 4178/2013 (Α΄ 174)
`Αρθρο 64 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4258/2014 (Α΄ 94)
`Αρθρο 65 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4495/2017 (Α΄ 167)
`Αρθρο 66 Ρυθμίσεις θεμάτων κατεδαφίσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΤΡΟΠΟΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
`Αρθρο 67 Τροποποίηση του άρθρου 3 του Ν. 2244/1994 (Α΄ 168)
`Αρθρο 68 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3468/2006 (Α΄129)
`Αρθρο 69 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4001/2011 (Α΄ 179)
`Αρθρο 70 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4122/2013 (Α΄ 42)
`Αρθρο 71 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4342/2015 (Α΄ 143)
`Αρθρο 72 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4414/2016 (Α΄ 149)
`Αρθρο 73 Τροποποίηση του άρθρου 26 του Ν. 4496/2017 (Α΄ 170)
`Αρθρο 74 Τροποποίηση του άρθρου 61 του Ν. 4546/2018 (Α΄ 101)
`Αρθρο 75 Κάλυψη έκτακτων αναγκών σε προσωπικό στον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.)
`Αρθρο 76 Πρόσληψη προσωπικού στην ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης-Αττικής Αριάδνη Α.Ε.Ε.Σ.».
ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 77 Τροποποίηση του άρθρου 167 του Ν.Δ. 210/1973 (Α΄277)
`Αρθρο 78 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 998/1979 (Α΄ 289)
`Αρθρο 79 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2289/1995 (Α΄ 27)
`Αρθρο 80 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3054/2002 (Α΄ 230)
`Αρθρο 81 Τροποποίηση του άρθρου 44Α του Ν. 4042/2012 (Α΄ 24)
`Αρθρο 82 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4062/2012 (Α΄ 70)
`Αρθρο 83 Τροποποίηση του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176)
`Αρθρο 84 Τροποποίηση του άρθρου 78 του Ν. 4442/2016 (Α΄ 230)
`Αρθρο 85 Τροποποίηση διατάξεων Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών
`Αρθρο 86 Περιφερειακά Παρατηρητήρια για το Περιβάλλον και την Ασφάλεια της Έρευνας και της Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων
`Αρθρο 87 Επανάληψη διαγωνιστικής διαδικασίας για την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης της ΔΕΗ Α.Ε.
`Αρθρο 88 Μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νήσο Κρήτη
`Αρθρο 89 Τροποποίηση του άρθρου 20 του Ν . 4067/2012 ( Α΄ 67)
`Αρθρο 90
ΜΕΡΟΣ Ε΄
`Αρθρο 91 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2019
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: