Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.5110/2024.

Αιτιολογική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 66
31 Μαρτίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΄ ΑΡΙΘ. 3943

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Αρθρο 1 Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής
Αρθρο 2 Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος
`Αρθρο 3 Μέτρα για την καταστολή της φοροδιαφυγής στην άμεση και έμμεση φορολογία. Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 1882/1990, 2523/1997, 2960/2001
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 4 Σύσταση θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους
`Αρθρο 5 Αντιμετώπιση διαφθοράς - Πειθαρχική δίωξη Σύσταση Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Οικονομικών
Αρθρο 6 Ανανέωση προσωπικού του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)
Αρθρο 7 Ενίσχυση της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της άμεσης φορολογίας
Αρθρο 8 Βελτίωση αποτελεσματικότητας συστήματος ελέγχων
`Αρθρο 9 Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρθρο 10 Διάκριση ληξιπρόθεσμων χρεών σε εισπράξιμα και ανεπίδεκτα είσπραξης
Αρθρο 11 Συμψηφισμός απαιτήσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Αρθρο 12 Κατοικία και αλλαγή κατοικίας
Αρθρο 13 Πληρωμές σε φυσικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη συνεργάσιμων κρατών
Aρθρο 14 Φορολογία των μερισμάτων και των κερδών που διανέμουν τα νομικά πρόσωπα
Αρθρο 15 Εταιρικά ομόλογα και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου
Αρθρο 16 Κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών
A ρθρο 17 Δαπάνες επιχειρήσεων
A ρθρο 18 Απόδοση μερισμάτων και λοιπών ποσών που παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου
Αρθρο 19 Μη βεβαίωση προκαταβολής κατά το μετασχηματισμό εταιρειών
Αρθρο 20 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας και προκαταβλητέων φόρων εισοδήματος
Αρθρο 21 Λοιπές διατάξεις εισοδήματος
Αρθρο 22 Αναπροσαρμογή συντελεστών φόρου και εισφοράς πλοίων
Αρθρο 23 Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών
Αρθρο 24 Φόροι επί της ακίνητης περιουσίας
Αρθρο 25 Θέματα Τελών και Ειδικών Φορολογιών
Αρθρο 26 Θέματα Κυρώσεων, Μητρώου και άλλες διατάξεις
Αρθρο 27 Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.
Αρθρο 28 Συμπλήρωση διατάξεων για το αποδεικτικό ενημερότητας χρεών και φορολογικών υποχρεώσεων προς το Δημόσιο
`Αρθρο 29 Κάρτα αποδείξεων και ηλεκτρονική φορολογική ενημερότητα
`Αρθρο 30 Τελωνειακές διατάξεις - Τροποποίηση του Ν. 2960/2001
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΩΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Αρθρο 31 Σώμα Φορολογικών Διαιτητών
Αρθρο 32 Ασφάλιση και φορολογία μελών του Σ.Φ.Δ.
Αρθρο 33 Διαδικασίες της διαιτητικής επίλυσης διαφορών
Αρθρο 34 Οργάνωση και λειτουργία του Σ.Φ.Δ
Αρθρο 35 Ίδρυση και οργάνωση Γραμματείας. Προσωπικό του Σ.Φ.Δ.
Αρθρο 36 Διοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2008/55/ΕΚ, 2009/162/ΕΚ ΚΑΙ 2009/69/ΕΚ
Αρθρο 37 Σκοπός και πεδία εφαρμογής
Αρθρο 38 (άρθρα 1-27 της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ που αποτελεί κωδικοποιημένη έκδοση) Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1402/1983
Αρθρο 39 (άρθρο 1 της Οδηγίας 2009/162/ΕΚ και άρθρο 1 παράγραφος 3 περίπτωση β΄ της Οδηγίας 2009/69/ΕΚ) Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
Αρθρο 40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 41 Θέματα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 3461/2006 και 3340/2005
`Αρθρο 42 Σύσταση ανώνυμης εταιρείας για την αξιοποίηση της έκτασης του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού
`Αρθρο 43 Ρυθμίσεις θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Ενόπλων Δυνάμεων και Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού
Αρθρο 44 Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.)
Αρθρο 45 Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
Αρθρο 46 Τροποποίηση του άρθρου 20 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄)
`Αρθρο 47 Λοιπές διατάξεις
`Αρθρο 48
`Αρθρο 49 `Αλλες διατάξεις
Αρθρο 50 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2362/1995
Αρθρο 51
Αρθρο 52 Καταργούμενες διατάξεις - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2011

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: