Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 1846/1951 - Άρθρο 38

3) Το επίδομα ανεργίας καταβάλλεται προκειμένου περί ησφαλισμένων παρεχόντων εξηρτημένην εργασίαν από της 4ης ημέρας και προκειμένου περί προαιρετικώς συνεχιζόντων την ασφάλισιν ή αυτοτελώς εργαζομένων ησφαλισμένων και υπό την επιφύλαξιν της τελευταίας διατάξεως του εδαφίου δ΄ του άρθρου 35 (εισαγωγή εν Θεραπευτηρίω), από της υπό Κανονισμού ορισθησομένης ημέρας εργασίας μετά την αναγγελίαν της ανικανότητος εις την υπηρεσίαν του Ι.Κ.Α. Το επίδομα δεν καταβάλλεται δια πλείονας των 180 ημέρας, είτε συνεχώς είτε διακεκομμένως, εντός του αυτού ημερολογιακού έτους, εκτός εάν η ανικανότης οφείλεται εις φυματίωσιν, ότε το επίδομα παρατείνεται μέχρι 360 ημερών.

Το επίδομα ανεργίας καταβάλλεται, από της 16ης ημέρας, αφ΄ ης ανηγγέλθη εις το ΙΚΑ η περιέλευσις του ησφαλισμένου εις ανεργίαν και επί 180 το πολύ ημέρας είτε συνεχώς είτε διακεκομμένως εντός εκάστου ημερολογιακού έτους.

Ο κατά τας ανωτέρω διατάξεις χρόνος αναμονής, ο μεσολαβών μεταξύ της αναγγελίας της ανικανότητος ή της ανεργίας και της πραγματικής ενάρξεως καταβολής του επιδόματος, δεν τηρείται ειμή κατά την δια πρώτην φοράν εντός εκάστου ημερολογιακού έτους επιδότησιν λόγω ασθενείας και λόγω ανεργίας.

Επί συνεχιζομένης ανικανότητος λόγω ασθενείας ή ανεργίας μετά την λήξιν του ημερολογιακού έτους, καθ΄ ο ησφαλισμένος ήρχισεν να επιδοτήται χωρίς ούτος να έχη συμπληρώσει το κατά τα ανωτέρω ανώτατον χρόνον επιδοτήσεως των 180 ή 360 ημερών, ο ησφαλισμένος εξακολουθεί δικαιούμενος του επιδόματος μέχρι συμπληρώσεως του ορίου τούτου, αδιαφόρως αν πληροί ή μη τας κατά το άρθρον 35 εδάφιον Β΄ χρονικάς προϋποθέσεις και κατά το ημερολογιακόν έτος καθ΄ η ήρξατο η επιδότησις


Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: