Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 1846/1951 - Άρθρο 26

Υπόχρεως προς εισφοράν και τρόπος καταβολής. `Αρθρον 26.
1. Δια την καταβολήν των εισφορών των ησφαλισμένων ευθύνεται επί παρεχόντων εξηρτημένην εργασίαν ο εργοδότης και επί αυτοτελώς εργαζομένων οι ίδιοι ή ο κατά το άρθρον 8 παραγρ. 5 εδ. δ΄ ασφαλιστικός Συνεταιρισμός.

Ο εργοδότης υποχρεούται δια την καταβολήν των εισφορών και των ησφαλισμένων των μη αμειβομένων εν όλω ή εν μέρει υπ΄ αυτού. Εν τοιαύτη περιπτώσει ούτος καταβάλλων τας εισφοράς δικαιούται να εισπράττη κατά τον δια κανονισμού ορισθησόμενον τρόπον, το βαρύνον τον ησφαλισμένον τμήμα. `Αρνησις του ησφαλισμένου προς καταβολήν της βαρυνούσης αυτόν εισφοράς, αποτελεί λόγον καταγγελίας της συμβάσεως, άνευ οιασδήποτε αποζημιώσεως.

Πλείονες εργοδόται εκμεταλλευόμενοι την αυτήν επιχείρησιν, συμπεριλαμβανομένων και των εν άρθρω 8 παράγραφος 5 περιπτώσεων, ευθύνονται εις ολόκληρον.

2. Δι΄ ησφαλισμένους μη έχοντας σταθερόν εργοδότην ως και επί αυτοτελώς εργαζομένων ησφαλισμένων δύνανται κατά τας διατάξεις κανονισμού, οσάκις συντρέχουν ειδικαί προς τούτο συνθήκαι, να θεσπισθή ίδιον σύστημα καταβολής των εισφορών μη αποκλειομένης της επιβολής εις τούτους της υποχρεώσεως προς σύστασιν ασφαλιστικού συνεταιρισμού, όστις θα υπέχη έναντι Ι.Κ.Α., την ευθύνην εργοδότου δια την καταβολήν των εισφορών.
3. Δια του κανονισμού καθορισθήσεται ο χρόνος της καταβολής εισφορών. Ο υπόχρεως εις την καταβολήν εισφορών δέον εντός τριάκοντα ημερών από του ορισθησομένου χρόνου, να καταβάλη εις το Ι.Κ.Α., τας εισφοράς. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παρατείνεται δι΄ αποφάσεως της οικείας Τ.Δ.Ε., προκειμένου περί Ν.Π.Δ.Δ. μέχρι 60 ημερών, εφ΄ όσον συντρέχουν σοβαροί προς τούτο λόγοι.
4. Το Ι.Κ.Α. δύναται προς είσπραξιν των εισφορών του να εκδίδη και χρησιμοποιή ένσημα, άτινα απολαύουσι της νομικής προστασίας της θεσπιζομένης δια τα υπό του κράτους εκδιδόμενα χαρτόσημα, εξομειούμενα απολύτως προς αυτά.

Δύναται δια κανονισμού να ορισθή είτε γενικώς, είτε δια κατηγορίας τινάς ησφαλισμένων, έτερος τρόπος εισπράξεως των εισφορών, εφ΄ όσον ούτος κρίνεται ως προσφορώτερος.

5. Κατά την πληρωμήν των μισθών, επί παρεχόντων εξηρτημένην εργασίαν ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατή τα τμήματα των εισφορών τα βαρύνοντα τους ησφαλισμένους.

Εάν ο εργοδότης δεν εκπληρώση την υποχρέωσίν του ταύτην εντός διμήνου από της ημέρας της πληρωμής των μισθών η καταβολή της τε εργοδοτικής και της εισφοράς του ησφαλισμένου βαρύνει τον εργοδότην.

6. Εάν ο εργοδότης δεν καταβάλη εις το Ι.Κ.Α., τα εκ των μισθών των ησφαλισμένων παρακρατηθέντα κατά την προηγουμένην παράγραφον ποσά, εντός των περί ων η παρ. 3 προθεσμιών καταβολής εισφορών, διαπράττει το αδίκημα υπεξαιρέσεως εις βαθμόν πλημμελήματος, ασχέτως ποσού.

Δια τας βαρυνούσας αυτόν εισφοράς, εφαρμόζονται αι διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου 1373/1944.

7. Η παρά του εργοδότου μη καταβολή των εισφορών, δεν συνεπάγεται δια τον ησφαλισμένον στέρησιν ή μείωσιν των δικαιωμάτων αυτού επί των παροχών, επιφυλασσομένης πάντως της εφαρμογής της διατάξεως της παραγράφου 8 του παρόντος.

Η παρ΄ αυτοτελώς εργαζομένων ησφαλισμένων καθυστέρησις της καταβολής των εισφορών πέραν του υπό Κανονισμού ορισθησομένου χρόνου συνεπάγεται στέρησιν των παροχών.

8. Ο ησφαλισμένος δύναται να λάβη γνώσιν οποτεδήποτε των στοιχείων των αφορώντων την ασφαλιστικήν του σχέσιν.

Ο ησφαλισμένος δικαιούται εντός εξαμήνου ανατρεπτικής προθεσμίας από της ανακοινώσεως αυτώ υπό του Ι.Κ.Α. των στοιχείων των συνιστώντων την ασφαλιστικήν του σχέσιν (χρόνος ασφαλίσεως, κατάταξις εις ασφαλιστικήν κλάσιν) να υποβάλη αντιρρήσεις κατ΄ αυτών. Παρελθούσης απράκτου της προθεσμίας ταύτης, η εκ των στοιχείων του Ι.Κ.Α. προκύπτουσα ασφαλιστική σχέσις, θεωρείται ακριβής ως προς τον διαδραμόντα χρόνον, υπό πάσαν άποψιν.

Δια την μέχρι της ισχύος του παρόντος ασφαλιστικήν σχέσιν, τυχόν αντιρρήσεις δύνανται να υποβληθούν εντός έτους το πολύ από της ανακοινώσεως εις τον ησφαλισμένον των σχετικών στοιχείων. Παρελθούσης απράκτου της προθεσμίας ταύτης, η εκ των στοιχείων του Ι.Κ.Α. προκύπτουσα ασφαλιστική σχέσις λογίζεται ακριβής υπό πάσαν άποψιν.

Δια κανονισμού ορισθήσονται πάσαι αι σχετικαί με τα ανωτέρω λεπτομέρειαι και ο τρόπος της διορθώσεως των διαφόρων στοιχείων.

9. Προς εξακρίβωσιν των εκάστοτε υπαγομένων εις την ασφάλισιν προσώπων, του αριθμού τούτων και των καταβλητέων εισφορών, οι εργοδόται υποχρεούται.

α) Να μεριμνούν δια τον εφοδιασμόν των απασχολουμένων παρ΄ αυτοίς προσώπων δια ασφαλιστικής ταυτότητος.

β) Να τηρώσι κατά τους ορισμούς κανονισμού καταστάσεις προσωπικού και να διαφυλάττωσι ταύτας επί πενταετίαν.

γ) Να επιτρέπωσιν εις τα δια Κανονισμού ορισθησόμενα όργανα του Ι.Κ.Α. και του Κράτους, την εξέτασιν των ως άνω καταστάσεων, των εμπορικών των βιβλίων και παντός ετέρου στοιχείου, ως και την επιτόπιον έρευναν προς διαπίστωση της ακριβείας των εν αυτοίς εγγραφών.

Οι εργοδόται υποχρεούνται να παρέχουν ωσαύτως εις τα εν λόγω όργανα, πάσαν πληροφορίαν δυναμένην να καταστήσει ευχερή και αποτελεσματικήν την ενάσκησιν του ελέγχου, προς εξασφάλισιν της καλής εφαρμογής του παρόντος νόμου και των εις εκτέλεσιν τούτου εκδοθησομένων Κανονισμών. Της υποχρεώσεως, περί ης το εδάφιον β΄ της παρούσης παραγράφου δύναται να απαλλαγώσιν εργοδόται μη απασχολούντες συνήθως πλέον των τριών ησφαλισμένων, κατά τα ειδικώτερον δια κανονισμού ορισθησόμενα.

δ) Να υποβάλλουν εις τας υπηρεσίας του Ι.Κ.Α., κατά τα ειδικώτερον εν τω κανονισμώ ορισθησόμενα, αντίγραφα των περί ων το εδάφιον α΄ κατάστασιν.

10. Τα περί ων η προηγουμένη παράγραφος όργανα, υποχρεούνται να τηρώσιν απόλυτον εχεμύθειαν δια παν, ότι κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των υποπίπτει εις την αντίληψιν αυτών, και δεν αφορά την εφαρμογήν του παρόντος νόμου και την λειτουργίαν της ασφαλίσεως.
11. Εάν ο εργοδότης παραβαίνη την υποχρέωσιν προς τήρησιν και διαφύλαξιν των περί ων ανωτέρων στοιχείων, ή δεν τηρή ταύτα προσηκόντως, ή αρνήται να συμμορφωθή προς τους ορισμούς της παραγράφου 9, εκ τούτου δε δυσχεραίνεται η εξακρίβωσις των υπαγομένων εις την ασφάλισιν προσώπων ή των καταβλητέων εισφορών, αύται καθορίζονται κατά την ανεξέλεγκτον κρίσιν του Ι.Κ.Α.
12. Ο Υπουργός Εργασίας δύναται να ζητή οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίον, την υποβολήν αυτώ παντός στατιστικού στοιχείου σχετιζομένου προς την ασφάλισιν του Ι.Κ.Α. ως και να παραγγέλλη την περιοδικήν υποβολήν αυτώ συναφών στοιχείων, εντός ωρισμένων προθεσμιών. Η μη εμπρόθεσμος υποβολή των ανωτέρω στοιχείων, συνιστά βαρύ πειθαρχικόν παράπτωμα δια τον υπαίτιον της μη εμπροθέσμου υποβολής τούτων.
13. Το Ι.Κ.Α. υποχρεούται όπως υποβάλλη εις το Υπουργείον Εργασίας και εις την Γεν. Δ/νσιν Δημοσίου Λογιστικού του Υπουργείου Οικονομικών, εις την αρχήν μεν εκάστου ημερολογιακού τριμήνου λογιστικήν κατάτσασιν εσόδων και εξόδων δια το προηγούμενον ημερολογιακόν τρίμηνον εις την αρχήν δε εκάστου ημερολογιακού έτους αντίγραφον του ισολογισμού και απαλογισμού του δια του παρελθόν ημερολογιακόν έτος.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: