Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 1846/1951 - Άρθρο 8

5. Εργοδότης:

α΄) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δια λογαριασμόν των οποίων τα υπαγόμενα εις την ασφάλισιν πρόσωπα προσφέρουν την εργασίαν των.

β΄) Θεωρούνται ως εργοδόται προκειμένου περί φορτώσεων και εκφορτώσεων:

αα) Πλοίων, οι οικείοι εφοπλισταί και οι πράκτορες αλληλεγγύως, εκτός εάν αι τοιαύται εργασίαι εκτελούνται παρ΄ Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, οπότε ως εργοδότης θεωρείται ο οικείος Οργανισμός.

ββ) Χερσαίων και εναερίων μεταφορών, αι οικείαι επιχειρήσεις κατά τας διατάξεις κανονισμού.

γ΄) Δια τας οικοδομικάς εργασίας ως εργοδόται θεωρούνται, αλληλεγγύως ο κύριος του ανεγειρομένου, συμπληρουμένου, μεταρρυθμιζομένου, επισκευαζομένου ή κατεδαφιζομένου κτίσματος και οι οικείοι εργολάβοι.

δ΄) Προκειμένου περί ησφαλισμένων αυτοτελώς εργαζομένων ή τοιούτων μη εχόντων σταθερόν εργοδότην ή απασχολουμένων δια λογαριασμόν πολλών εργοδοτών, εάν ούτοι συνέστησαν ασφαλιστικόν συνεταιρισμόν κατά το άρθρον 26 παρ. 2 ως εργοδότης θεωρείται ο Συνεταιρισμός ούτος.

ε΄) Δι΄ εργασίας, επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις διεξαγομένας δια λογαριασμόν του Δημοσίου, δυνάμει παραχωρήσεως ή εργολαβίας, ως εργοδόται θεωρούνται οι ανάδοχοι ή οι εργολάβοι. Εις τας ανωτέρω περιπτώσεις η αρμοδία δημοσία αρχή υποχρεούται όπως προ της ολοκληρωτικής εξοφλήσεως αξιοί την προσαγωγήν αυτή βεβαιώσεως της οικείας υπηρεσίας του Ι.Κ.Α. περί εξοφλήσεως των προς τούτο οφειλομένων εισφορών, παρακρατούσα εν εναντία περιπτώσει το αντίστοιχον ποσόν και καταβάλλουσα τούτο απ΄ ευθείας προς το Ι.Κ.Α.

στ΄) Επί εργασιών αίτινες επιχειρούνται υπό του κυρίου αυτών δια μεσολαβούντων προσώπων, άτινα αναλαμβάνουσι την εκτέλεσιν τμήματος της εργασίας, εφ΄ όσον τα μεσολαβούντα πρόσωπα προσλαμβάνουσι και αμείβουσι τους εκτελεστάς αυτών, εργοδόται είναι αλληλεγγύως ο τε κύριος της εργασίας και πάντα τα μεσολαβούντα πρόσωπα.


Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: