Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 1846/1951 - Άρθρο 31

Ιατρική περίθαλψις `Αρθρον 31.
1. Εις τους ησφαλισμένους και τα μέλη της οικογενείας αυτών, τα αναφερόμενα εις το άρθρον 33, παρέχεται ιατρική περίθαλψις, εφ΄ όσον ο ησφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει 50 τουλάχιστον ημέρας εργασίας είτε κατά το προηγούμενον της ημέρας της αναγγελίας της ασθενείας ή της πιθανής ημέρας τοκετού ημερολογιακόν έτος, είτε κατά το τελευταίον προ της τοιαύτης αναγγελίας 15μηνον, μη συνυπολογιζομένων πάντως εις τας άνω 50 ημέρας εργασίας των κατά το τελευταίον ημερολογιακόν τρίμηνον του 15μήνου πραγματοποιηθεισών ημερών εργασίας.

Δια κανονισμού ορισθήσεται ο τρόπος, παροχής της ιατρικής περιθάλψεως και η έκτασις των παροχών. Ημέραι, καθ΄ ας ο ησφαλισμένος ελάμβανεν επίδομα ανεργίας ή ασθενείας, θεωρούνται ως ημέραι εργασίας εν τη εννοία της παρούσης παραγράφου.

2. Οι συνταξιούχοι και οι επιδοματούχοι λόγω αναπροσαρμογής και τα μέλη της οικογενείας αυτών τα αναφερόμενα εις το άρθρον 33, δικαιούνται ιατρικής περιθάλψεως κατά τα διακανονισμού ορισθησόμενα εφ΄ όσον χρόνον τυγχάνουν συντάξεως ή επιδόματος αναπροσαρμογής και επί εξ μήνας μετά τη λήξιν αυτών.
3. Ιατρική περίθαλψις, παρέχεται εφ΄ όσον διαρκεί η ασθένεια έστω και αν εν τω μεταξύ έπαυσε πληρούν το ησφαλισμένον πρόσωπον τας προϋποθέσεις της παραγράφου 1.

Περίθαλψις όμως δια νέαν περίπτωσιν ασθενείας, παρέχεται μόνον εφ΄ όσον πληρούνται αι προϋποθέσεις της παραγράφου 1.

4. Η ιατρική περίθαλψις περιλαμβάνει ιατρικάς φροντίδας, παρακλινικάς εξετάσεις πάσης φύσεως, ειδικάς θεραπείας, φάρμακα, συνήθη και ειδικά θεραπευτικά μέσα και προθέσεις, λουτροθεραπείαν καθώς και περίθαλψιν εις πάσης φύσεως θεραπευτήρια, ως τοιούτων νοουμένων των ασύλων και των σανατορίων, εφ΄ όσον παρίσταται ανάγκη, και εις ην έκτασιν επιβάλλει η κατάστασις του ασθενούς. Αι ιατρικαί φροντίδες παρέχονται δωρεάν. Ως προς τας λοιπάς παροχάς το ΙΚΑ δύναται να καθορίση δια κανονισμού ποσοστόν συμμετοχής του ησφαλισμένου ή συνταξιούχου ή των εν άρθρω 33 αναφερομένων μελών οικογενείας τούτων εις την σχετικήν δαπάνην, μη δυναμένην να υπερβή το 1/4 ταύτης.

Η χρονολογία ενάρξεως χορηγήσεως των υπό του παρόντος νόμου προβλεπομένων επί πλέον των του Ν. 6298/1934 κατηγοριών παροχών ιατρικής περιθάλψεως, θέλει καθορισθή δια Κανονισμού, είτε ενιαίως δια το σύνολον αυτών, είτε κατά κατηγορίας, υποχρεουμένου πάντως του Ι.Κ.Α. όπως ολοκληρώση την ιατρικήν περίθαλψιν μέχρι 31/12/52.

5. Εάν εν ελλείψει κλίνης ή άλλων θεραπευτικών εγκαταστάσεων δεν είναι δυνατή η νοσηλεία ασθενούς φυματικοού εις Σανατόριον, είτε γενικώς είτε δι΄ όλον τον απαιτούμενον χρόνον συμφώνως προς τα δεδομένα της ιατρικής επιστήμης, δύναται να αναλαμβάνεται υπό του Ι. Κ.Α. ή κατ΄ οίκον νοσηλεία αυτού μέχρις ότου διαπιστωθή ιατρικώς ότι δεν χρήζει σανατοριακής περιθάλψεως ή μέχρις ότου εξευρεθούν τα μέσα προς παροχήν τοιαύτης. Κατά το διάστημα τούτο ο ασθενής εκτός της πλήρους ιατρικής περιθάλψεως, η οποία παρέχεται προς αυτόν κατ΄ οίκον λαμβάνει επί πλέον τα βασικά είδη του καθημερινού διαιτολογίου των φυματικών, του προβλεπομένου δια τους νοσηλευομένους εις σανατόρια του ΙΚΑ ή δια λογαριασμού τούτου εις έτερα τοιαύτα ή το αντίτιμον αυτών εις χρήμα συμφώνως προς τα δια κανονισμού ορισθησόμενα.

Η παροχή των τροφίμων ή του αντιτίμου τούτων εξακολουθεί και επί 6 μήνας μετά την έξοδον του ασθενούς εκ του σανατορίου ή την διαπίστωσιν της εκλείψεως της ανάγκης σανατοριακής περιθάλψεως, προκειμένου περί νοσηλευομένου κατά τα ανωτέρω κατ΄ οίκον ασχέτως προς το προβλεπόμενον υπό του άρθρου 38 χρηματικόν επίδομα ασθενείας.

6. Εάν εν τω τόπω διαμονής του ασθενούς δεν είναι δυνατή η νοσηλεία εν Θεραπευτηρίω ή η παροχή των δεουσών ειδικών ιατρικών φροντίδων και γενικώς της δεούσης ιατρικής περιθάλψεως ην απαιτεί η ασθένειά του, το ΙΚΑ συμμετέχει καθ΄ ο μέτρον και υφ΄ ους όρους και προϋποθέσεις θέλει ορίζει κανονισμός, εις τας δαπάνας προς μετάβασιν και επιστροφήν του ασθενούς, εν ανάγκη δε και ενός συνοδού αυτού, εκ του τόπου της διαμονής του εις το πλησιέστερον κέντρον, ένθα είναι δυνατόν να παρασχεθή εις αυτόν η δέουσα ιατρική περίθαλψις.
7. Εις περίπτωσιν τοκετού ησφαλισμένης ή συνταξιούχοι ή συζύγου ησφαλισμένου ή συνταξιούχοι η ιατρική περίθαλψις περιλαμβάνει την δέουσαν μαιευτικήν περίθαλψιν κατ΄ οίκον, εν μαιευτηρίω ή θεραπευτηρίω, την παροχήν φαρμάκων κλπ. κατά τους διαγραφομένους παρά των Κανονισμών όρους.

Εις περίπτωσιν αδυναμίας παροχής μαιευτικής κατά τα ανωτέρω περιθάλψεως, χορηγείται εφ΄ άπαξ βοήθημα οριζόμενον δι΄ αποφάσεως του Δ.Σ. του Ι.ΚΑ., εις ποσόν ουχί πάντως κατώτερον του 5πλασίου του τεκμαρτού ημερομισθίου της ανωτάτης ασφαλιστικής κλάσεως.

8. Ο τρόπος της παροχής των ιατρικών φροντίδων, αι σχέσεις Ι.Κ.Α. και ιατρών, φαρμακοποιών και θεραπευτηρίων γενικώς, τα του καταλογισμού αυτών δι΄ αδικαιολογήτως πραγματοποιηθείσας παροχάς, και παν έτερον σχετικόν θέμα, θέλουσι καθορισθή δια Κανονισμού. Δια Κανονισμού θέλει επίσης ρυθμισθή ο τρόπος χορηγήσεως φαρμάκων, δυναμένου του Ι.Κ.Α. να εισάγη, παρασκευάζη, αποθηκεύη και να χορηγή φάρμακα, φαρμακευτικόν και υγειονομικόν υλικόν, και παντός είδους προθέσεις εις τα δικαιούμενα πρόσωπα. Το Ι.Κ.Α. ασκεί έλεγχον των παρεχομένων φαρμάκων δια δειγματοληψιών, ων τας καθ΄ έκαστον λεπτομερείας θέλει ρυθμίζει κανονισμός.
9. `Απασαι αι περί ων το παρόν άρθρον χρηματικαί παροχαί αντικαταστάσεως εις είδος τοιούτων, βαρύνουσι τον κλάδον παροχών ασθενείας και μητρότητος εις είδος.
10. Ειδικώς δια την παροχήν σανατοριακής περιθάλψεως ή των αντί ταύτης αναφερομένων εν παρ. 5 του παρόντος παροχών, απαιτείται εκτός των εν § 1 οριζομένων προϋποθέσεων και η πραγματοποίησις εκ μέρους των ησφαλισμένου τριακοσίων πεντήκοντα (350) τουλάχιστον ημερών εργασίας κατά τα τέσσαρα προηγούμενα της ημέρας της αναγγελίας ημερολογιακά έτη.

Ωσαύτως η ημερομηνία ενάρξεως της παροχής σανατοριακής περιθάλψεως εις μέλη οικογενείας ησφαλισμένου ή συνταξιούχου λόγω αναπηρίας ή γήρατος ή επιδοματούχου λόγω αναπροσαρμογής δεν δύναται να ορισθή δια του Κανονισμού εις χρόνον προγενέστερον της 1 Ιανουαρίου 1954, μη εφαρμοζομένης δια την παροχήν ταύτης της διατάξεως της παρ. 4 εδ. δεύτερον του παρόντος άρθρου. Δι΄ αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, λαμβανομένης προτάσει του Υπουργού Εργασίας, η ως άνω ημερομηνία δύναται, εάν συντρέχουν σοβαροί προς τούτο λόγοι να μετατίθεται μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 1954.


Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: