Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 1846/1951 - Άρθρο 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.
Πρόσωπα υπαγόμενα εις την ασφάλισιν. `Αρθρον 2.
1. Εις την ασφάλισιν του παρόντος νόμου υπάγονται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως, υπό τους εν άρθρω 7 οριζομένους όρους και προϋποθέσεις.

α΄) Τα πρόσωπα τα οποία εντός των ορίων της χώρας παρέχουν εξηρτημένην εργασίαν, έναντι αμοιβής, ως τοιαύτης νοουμένης και της παρεχομένης δια λογαριασμόν Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, αδιαφόρως νομικής φύσεως (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) της σχέσεως.

Επί δυσχερούς διακρίσεως εξητηρμένης ή μη εργασίας προσώπου τινός τούτο θεωρείται υπαγόμενον εις την ασφάλισιν.

Δια Κανονισμού θέλουν καθορισθή οι όροι και προϋποθέσεις, υφ΄ ας πρόσωπα παρέχοντα εργασίαν δια λογαριασμόν πλειόνων της μιας επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεως, υπάγονται εις την ασφάλισιν του παρόντος νόμου.

β΄) Οι μετέχοντες εις την διοίκησιν επαγγελματικών σωματείων των περί ων το εδάφ. α΄ προσώπων ή ενώσεων τοιούτων σωματείων, εφ΄ όσον λαμβάνουν αποζημίωσιν εκ των σωματείων ή των ενώσεων αυτών.

γ΄) Οι μαθητευόμενοι.

δ΄) Οι συνταξιούχο του Δημοσίου και των πάσης φύσεως Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως, οι παρέχοντες εργασίαν υπαγομένην εις τας διατάξεις του εδαφίου α΄ ως και το πάσης φύσεως έκτακτον, ημερομίσθιον και επί συμβάσει προσωπικόν του Δημοσίου, εφ΄ όσον ο χρόνος υπηρεσίας τούτου δεν υπολογίζεται δια την απονομήν συντάξεως παρά του Δημοσίου

2. Τα περί ων αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου πρόσωπα συνεχίσουν την υπαγωγήν των εις την ασφάλισιν του παρόντος και διαρκούντος του χρόνου, καθ΄ όν δικαιωματικώς ή εκ λόγων ανεξαρτήτων της θελήσεώς των, δεν προσφέρουν εξηρτημένην εργασίαν πλην όμως τυγχάνουν εν όλω ή εν μέρει των αποδοχών των παρά του εργοδότου (άδειαι, στράτευσις).
3. Δι΄ αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Α. εγκρινομένων παρά του Υπουργού Εργασίας και δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται να υπάγονται εις την ασφάλισιν του παρόντος είτε δι΄ άπαντας τους κλάδους είτε δι΄ ωρισμένους μόνον εξ αυτών, οικονομικώς ασθενείς κατηγορίαι αυτοτελώς εργαζομένων προσώπων, στερουμένων επαγγελματικής στέγης.

Κατά την υπαγωγήν εις την ασφάλισιν τοιούτων κατηγοριών ησφαλισμένων δύναται να επιβάλλεται δια Β. Διαταγμάτων προκαλουμένων προτάσει των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας η υποχρέωσις εφοδιασμού τούτων δι΄ αστυνομικών αδειών ασκήσεως του επαγγέλματος, εφ΄ όσον δεν απαιτούνται τοιαύται βάσει ισχυουσών ετέρων διατάξεων και περιοδικής ανανεώσεως αυτών, ως και η απαγόρευσις της εκδόσεως ή ανανεώσεως των εν λόγω αδειών, εφ΄ όσον δεν προσάγεται βεβαίωσις του Ι.Κ.Α. περί εκπληρώσεως των έναντι τούτου ασφαλιστικών των υποχρεώσεων.


Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: