Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ:
Αριθ. 1846/51

Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 179/Α/1-8-51).

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Λαβόντες υπ΄ όψιν την κατά την συνεδρίασιν της 12 Ιουνίου 1951 του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου ληφθείσαν απόφασιν, περί εκδόσεως λόγω κατεπειγούσης και αναποφεύκτου ανάγκης, αναγκαστικού νόμου «περί Κοινωνικών Ασφαλίσεως«, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Εισαγωγική διάταξις. `Αρθρον 1.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.
Πρόσωπα υπαγόμενα εις την ασφάλισιν. `Αρθρον 2.
Δημόσιοι υπάλληλοι. `Αρθρον 3.
Πρόσωπα εξαιρούμενα της ασφαλίσεως. `Αρθρον 4.
Ειδικά Ταμεία `Αρθρον 5.
Συνέχισις ασφαλίσεως συνταξιούχων κατά τας ασθενείας `Αρθρο 6.
Επέκτασις της ασφαλίσεως. `Αρθρον 7.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. Γενικοί κανονισμοί και όροι.
Εννοιαλογικοί προσδιορισμοί. `Αρθρον 8.
Αφάνεια `Αρθρον 9.
Ηλικία . `Αρθρον 10.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ Διοικητική και οικονομική οργάνωσις.
Φορεύς της ασφαλίσεως. `Αρθρον 11.
Διοικητικόν Συμβούλιον `Αρθρον 12.
Αρμοδιότης Δ. Συμβουλίου - Τοπικαί Διοικητικαί Επιτροπαί. `Αρθρον 13.
Υπηρεσίαι - Γενικός Διευθυντής `Αρθρον 14.
Κυβερνητικός Επίτροπος `Αρθρον 15.
Διαδικασία θεσπίσεως Κανονισμών. `Αρθρον 16.
Διαχείριση και έλεγχος. `Αρθρον 17.
Επενδύσεις κεφαλαίων. `Αρθρον 18.
Απαλλαγαί . `Αρθρον 19.
Υπηρεσίαι - Διοικητικόν Προσωπικόν `Αρθρον 20.
`Αρθρον 21.
Υγειονομικόν Προσωπικόν. `Αρθρον 22.
Υπηρεσιακόν Συμβούλιον `Αρθρον 23.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄
Έσοδα της ασφαλίσεως. `Αρθρον 24.
`Αρθρον 25.
Υπόχρεως προς εισφοράν και τρόπος καταβολής. `Αρθρον 26.
`Αρθρον 27.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄ Παροχαί Ασφαλίσεως.
Σύνταξις αναπηρίας, γήρατος και θανάτου. `Αρθρο 28
Ποσόν συντάξεως - Έναρξις - Λήξις `Αρθρον 29.
Ιδιαίτερα πρόνοια υπέρ των συνταξιούχων. `Αρθρο 30.
Ιατρική περίθαλψις `Αρθρον 31.
Έξοδα κηδείας . `Αρθρον 32.
Μέλη οικογενείας . `Αρθρον 33.
Εργατικόν ατύχημα και επαγγελματική νόσος. `Αρθρον 34.
Επίδομα ασθενείας και ανεργίας. `Αρθρον 35.
`Αρθρον 36.
Βάσις υπολογισμός χρηματικών παροχών. `Αρθρον 37.
Ποσόν επιδόματος ασθενείας. `Αρθρον 38.
Επιδόματα μητρότητας `Αρθρον 39.
Εξόφλησις ειδική, προστασία και παραγραφή παροχών. `Αρθρον 40.
Προαιρετική συνέχισις της ασφαλίσεως. `Αρθρον 41.
Προληπτικοί δράσις `Αρθρον 42.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Ένδικα Μέσα - Προσφυγή `Αρθρον 43.
Έφεσις `Αρθρον 44.
Αίτησις αναιρέσεως και αναθεωρήσεως `Αρθρον 45.
Πρωτοβάθμια Διοικ . Ασφαλ. Δικαστήρια. `Αρθρον 46.
Δευτεροβάθμια Διοικητικά Ασφαλιστικά Δικαστήρια. `Αρθρον 47.
Κοιναί διατάξεις . `Αρθρον 48.
`Αρθρον 49.
Διαφοραί εκ συμβάσεων μετά του Ι.Κ.Α. `Αρθρον 50.
Μεταβολή ασφαλιστικού φορέως. `Αρθρον 51.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄ Κυρώσεως και τελικαί και μεταβατικαί διατάξεις.
`Αρθρον 52ον Ειδική Προστασία Προσωπικού Ι.Κ.Α.
Στερήσεις και εκπτώσεις εκ των παροχών. `Αρθρον 53ον
Ποινικαί κυρώσεις `Αρθρον 54ον
Προσωπικόν συγχωνευομένων Ταμείων εις το Ι.ΚΑ. `Αρθρον 55ον
Υπολογισμός επιδομάτων και συντάξεων συγχωνευομένων Ταμείων. `Αρθρον 56
Καθυστερούμεναι εισφοραί. `Αρθρον 57
Ανασυγκρότησις Συλλογικών οργάνων του ΙΚΑ. `Αρθρον 58
Υποχρεωτική συνέχισις της ασφαλίσεως παρά του ΙΚΑ `Αρθρον 59.
Καταργούμεναι διατάξεις - Ιδιωτικαί ασφάλειαι κλπ. `Αρθρον 60
Μείωσις Εισφορών . `Αρθρον 61
Επέκτασις του ΙΚΑ εις Δωδεκάνησον. `Αρθρον 62ον
`Αρθρον 63
`Αρθρον 64
`Αρθρον 65

Εν Αθήναις τη 14 Ιουνίου 1951

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 14 Ιουνίου 1951.
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΗΛ. ΛΑΓΑΚΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: