Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Απριλίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2120

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 46901 ΕΞ 2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του Ν. 4601/2019 (Α΄ 44)» (Β΄ 3766).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1 Του Ν. 4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 44) και ιδίως τα άρθρα 148 , 153 και την παρ. 2 του άρθρου 154 .

1.2 Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

1.3 Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση [Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024] - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες [Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972] και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

1.4 Του Ν. 3978/2011 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της `Αμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας» (Α΄ 137).

1.5 Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138).

1.6 Του ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 204).

1.7 Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147).

1.8 Του ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 148).

1.9 Του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και ν. 4127/2013» (Α΄ 107).

1.10 Του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 251).

1.11 Του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134).

1.12 Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ».

1.13 Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

1.14 Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

1.15 Του π.δ. 25/2014 «Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων» (Α΄ 44).

1.16 Του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α΄ 15).

1.17 Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

1.18 Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).

1.19 Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151).

1.20 Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).

1.21 Του π.δ. 73/2006 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής `Αμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας» (Α΄ 76).

1.22 Του π.δ. 79/2018 «Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας» (Α΄ 148).

1.23 Του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130), σε συνδυασμό με το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών -Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α΄ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α΄ 139).

1.24 Του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 131).

2. Τις αποφάσεις:

2.1 Την υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10-4-2012 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β΄ 1301).

2.2 Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990).

2.3 Την υπό στοιχεία οικ. 188204 ΕΞ 2022/21.12.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Επικρατείας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β΄ 6607).

2.4 Την υπ΄ αρ. 64233/8.6.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (Β΄ 2453).

2.5 Την υπ΄ αρ. 166278/25-6-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (Β΄ 2813).

3. Την υπό στοιχεία 102928 ΕΞ2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β΄4441).

4. Την υπό στοιχεία 102916 ΕΞ2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β΄4441).

5. Την υπό στοιχεία Γ3/ΕΑΔΗΣΥ/08.02.2024 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

6. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 17922 ΕΞ 2024/02.02.2024 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

7. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία οικ. 98979 ΕΞ 2021/10.08.21 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του Ν. 4601/2019 (Α΄ 44)» (Β΄ 3766), προκειμένου να επιλυθούν δυσχέρειες κατά την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 98979 ΕΞ 2021/10.08.21 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επικρατείας, Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής `Αμυνας και Εσωτερικών «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄ 44)» (Β΄ 3766).

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία οικ. 98979 ΕΞ 2021/10.08.21 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επικρατείας, Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής `Αμυνας και Εσωτερικών «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄ 44)» (Β΄ 3766), και αντικαθιστούμε το άρθρο 5, ως ακολούθως:

«`Αρθρο 5
Διαδικασίες παραλαβής, επεξεργασίας τιμολογίων και πληρωμής

1. Οι αγοραστές λαμβάνουν από το ΚΕΔ τα ηλεκτρονικά τιμολόγια στα πληροφοριακά τους συστήματα, σύμφωνα με την περίπτωση (ιε) της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Ν. 4623/2019 (Α΄ 134).

2. Η επιτυχής, από τεχνικής απόψεως, παραλαβή των ηλεκτρονικών τιμολογίων από τα ανωτέρω πληροφοριακά συστήματα, χρονοσημαίνεται και επισημαίνεται με αυτοματοποιημένο μήνυμα πληροφόρησης που αποστέλλεται στον πωλητή μέσω του ΚΕΔ και εκκινεί τις προθεσμίες των διατάξεων της υποπαρ. Ζ.5 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107).

3. Για τους Φορείς που δεν διαθέτουν πληροφοριακά συστήματα για την οικονομική διαχείριση ή/και την πληρωμή της σύμβασης ή σε περίπτωση προσωρινής τεχνικής αδυναμίας στην επικοινωνία των ανωτέρω πληροφοριακών συστημάτων με το ΚΕΔ οι αγοραστές παραλαμβάνουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, για το σκοπό αυτό, στο πληροφοριακό υποσύστημα ΕΔΗΤ. Η τεχνική αδυναμία παραλαβής του ηλεκτρονικού τιμολογίου κατά τα ανωτέρω, πιστοποιείται από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., η οποία παρέχει σε κάθε περίπτωση τις απαραίτητες οδηγίες στους αγοραστές για την παραλαβή των τιμολογίων μέσω του ανωτέρω πληροφοριακού υποσυστήματός της. Στην περίπτωση αυτή, οι προθεσμίες των διατάξεων της υποπαρ. Ζ.5 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107), εκκινούν από την ημερομηνία που το ηλεκτρονικό τιμολόγιο καθίσταται διαθέσιμο στον αγοραστή μέσω του ΕΔΗΤ.

4. Σε συνέχεια της παραλαβής του τιμολογίου και στην περίπτωση που ο αγοραστής διαπιστώσει την μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων από τον πωλητή (π.χ. το περιεχόμενο του τιμολογίου δεν είναι σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης κ.λπ.) αποστέλλει μήνυμα ειδοποίησης προς τον πωλητή, διαμέσου του ΚΕΔ προκειμένου ο τελευταίος είτε να εκδώσει πιστωτικό ηλεκτρονικό τιμολόγιο είτε να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη εκ μέρους του ενέργεια. Το ΚΕΔ ταυτόχρονα προωθεί την εν λόγω ειδοποίηση στα εμπλεκόμενα πληροφοριακά συστήματα.

5. Σε περίπτωση που ο αγοραστής διαπιστώσει εσφαλμένη συμπλήρωση πεδίων του τιμολογίου, που δεν περιλαμβάνονται στο υποχρεωτικό περιεχόμενο του τιμολογίου όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του Ν. 4308/2014 , είναι δυνατή η διόρθωσή του, σύμφωνα και με την παρ. 3.11 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1035/18.02.2020 υπουργικής απόφασης «Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων» (Β΄551). Συγκεκριμένα ο αγοραστής αποστέλλει μήνυμα μέσω ΚΕΔ στον πωλητή προκειμένου αυτός να προβεί στις απαιτούμενες διορθώσεις και να επαναδρο-μολογήσει το τιμολόγιο σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρούσας. Τα πεδία για τα οποία παρέχεται δυνατότητα διόρθωσης είναι: α) ΒΤ-10 «Στοιχείο αναφοράς Αγοραστή», β) ΒΤ-11 «Στοιχείο αναφοράς αγαθού/υπηρεσίας/ μελέτης/έργου», γ) ΒΤ-12 «Στοιχείο αναφοράς σύμβασης», δ) ΒΤ-46 «Κωδικός αγοραστή» και ε) ΒΤ-13 «Στοιχείο αναφοράς εντολής αγοράς», όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία 63446/31.05.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων» (Β΄ 2338) και στον Εθνικό Μορφότυπο του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου.

Ηλεκτρονικά τιμολόγια, που έχουν ήδη εκδοθεί, πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας και για τα οποία εκκρεμεί η διαχείρισή τους, δύνανται να διορθωθούν.

6. Σε περίπτωση μη εφαρμογής της διαδικασίας ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών του άρθρου 69ΣΤ του Ν. 4270/2014 , η αναθέτουσα αρχή η οποία πραγματοποιεί τη δαπάνη, αναγράφει στην κατάσταση πληρωμής τον μοναδικό αριθμό του ηλεκτρονικού τιμολογίου με τον οποίο η οικονομική υπηρεσία του φορέα Γενικής Κυβέρνησης το αναζητά ως δικαιολογητικό της δαπάνης με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών από το ΚΕΔ ή στο ΕΔΗΤ στις περιπτώσεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και της παρ. 1 του άρθρου 6.

7. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής του ηλεκτρονικού τιμολογίου από την αρμόδια υπηρεσία του αγοραστή, το ΚΕΔ άμεσα ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την ολοκλήρωση της πληρωμής του τιμολογίου και στη συνέχεια ενημερώνει αυτόματα τόσο τα εμπλεκόμενα πληροφοριακά συστήματα όσο και τον πωλητή.

8. Η οπτικοποιημένη μορφή του ηλεκτρονικού τιμολογίου δύναται να αποθηκεύεται σε ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου PDF, ενώ ως πρωτότυπο ηλεκτρονικό τιμολόγιο νοείται το τιμολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή βάσει του Ευρωπαϊκού ή Εθνικού Μορφότυπου και μόνο.».

`Αρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει δύο (2) μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Απριλίου 2024

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: