Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική Έκθεση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Φεβρουαρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 25

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4519

Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
`Αρθρο 1 Νομική μορφή Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
`Αρθρο 2 Φορείς διαχείρισης και χωρική αρμοδιότητα
`Αρθρο 3 Έδρα και παραρτήματα των ΦΔΠΠ
`Αρθρο 4 Αρμοδιότητα των ΦΔΠΠ
`Αρθρο 5 Διοικητικό Συμβούλιο των ΦΔΠΠ
`Αρθρο 6 Αρμοδιότητες του Δ.Σ. των ΦΔΠΠ
`Αρθρο 7 Προσωπικό των ΦΔΠΠ
`Αρθρο 8 Πόροι των ΦΔΠΠ
`Αρθρο 9 Αξιολόγηση - έλεγχος του έργου των ΦΔΠΠ
`Αρθρο 10 Ρυθμίσεις σχετικά με λειτουργικά θέματα των ΦΔΠΠ
`Αρθρο 11 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 12 Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 13 Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 52 του Ν. 4280/2014
`Αρθρο 14 Τροποποίηση της παρ. του 14 άρθρου 52 του Ν. 4280/2014
`Αρθρο 15 Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν. 998/1979
`Αρθρο 16 Τροποποίηση του άρθρου 7 του Ν. 4467/2017
`Αρθρο 17 Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 56 του Ν. 998/1979
`Αρθρο 18 Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 56 του Ν. 998/1979
`Αρθρο 19 Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 211 του Ν. 4072/2012 (Α΄ 86), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4486/2017 (Α΄ 115)
`Αρθρο 20 Παραρτήματα
`Αρθρο 21 Εξουσιοδοτική διάταξη
`Αρθρο 22 Τροποποίηση των άρθρων 3 του Ν. 4138/2013 (Α΄ 72), 49 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και 29 του Ν. 4413/2016 (Α΄ 148)
`Αρθρο 23 Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης νόμιμης άδειας σε υφιστάμενα ορειβατικά καταφύγια
`Αρθρο 24
`Αρθρο 25
`Αρθρο 26 Τροποποίηση του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) για την ενσωμάτωση των άρθρων 1 και 3 της Οδηγίας 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ της 16ης Απριλίου 2014
`Αρθρο 27 Κατάργηση της παρ. 10 του άρθρου 4 του από 22-6/3.7.2000 π.δ.
`Αρθρο 28 Τροποποίηση του άρθρου 139 του Ν. 4504/2017
`Αρθρο 29 Διεύρυνση της σύνθεσης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων και του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων
`Αρθρο 30
`Αρθρο 31 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2018
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: