Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 143
28 Ιουνίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4270

Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Σύσταση και αρμοδιότητες του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου [άρθρα 4 (5) και (6), 5 και 6 της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
`Αρθρο 3 Μνημόνιο Συνεργασίας [άρθρα 4(6) και 6(1)(β) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
`Αρθρο 4 Διοικητικό Συμβούλιο και ορισμός μελών
`Αρθρο 5 Κανόνες επιλογής μελών Δ.Σ.
`Αρθρο 6 Παύση και παραίτηση μελών του Δ.Σ.
`Αρθρο 7 Ρυθμίσεις για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
`Αρθρο 8 Ρυθμίσεις για το προσωπικό
`Αρθρο 9 Σύγκρουση συμφερόντων
`Αρθρο 10 Απαγόρευση διαρροής εμπιστευτικών πληροφοριών
`Αρθρο 11 Παροχή πληροφοριών στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο
`Αρθρο 12 Σχέσεις με τη Βουλή και άλλες ρυθμιστικές αρχές
`Αρθρο 13 Πόροι, προϋπολογισμός, έλεγχος και ετήσιες εκθέσεις
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΚΑΝΟΝΕΣ, ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 14 Ορισμοί [άρθρα 2 και 6(2) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
`Αρθρο 15 Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις από τη διεθνή νομοθεσία
`Αρθρο 16 Οικονομικό έτος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
`Αρθρο 17 Θεσμικά Όργανα
`Αρθρο 18 Βουλή των Ελλήνων
`Αρθρο 19 Υπουργικό Συμβούλιο
`Αρθρο 20 Υπουργός Οικονομικών [άρθρα 4(6) και 14(3) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
`Αρθρο 21 Γενικό Λογιστήριο του Κράτους [άρθρα 4(6), 13(1) και 14(3) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
`Αρθρο 22 Υπουργοί και Λοιποί Επικεφαλής Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης [άρθρο 13(2) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
`Αρθρο 23 Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
`Αρθρο 24 Προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών Υπουργείων [άρθρα 13(1) και 13(2) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
`Αρθρο 25 Προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης [άρθρο 13(2) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
`Αρθρο 26 Υποχρεώσεις των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών Υπουργείων και λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
`Αρθρο 27 Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. [άρθρο 13(2) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
`Αρθρο 28 Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή
`Αρθρο 29 Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο
`Αρθρο 30 Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους
`Αρθρο 31 Ελεγκτικό Συνέδριο
`Αρθρο 32 Ελληνική Στατιστική Αρχή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ -ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
`Αρθρο 33 Γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών του Δημοσίου
`Αρθρο 34 Γενικές αρχές δημοσιονομικού σχεδιασμού [άρθρα 5 και 7 Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
`Αρθρο 35 Κανόνας δημοσιονομικής θέσης [άρθρα 5, 6 και 7 Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
`Αρθρο 36 Κανόνας χρέους [άρθρα 5(1)(α) και 6(1)(α) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
`Αρθρο 37 Κανόνας πορείας προσαρμογής [άρθρα 5, 6 και 7 Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
`Αρθρο 38 Ενεργοποίηση του διορθωτικού μηχανισμού [άρθρα 6(1)(γ) και 6(2) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
`Αρθρο 39 Σχέδιο διορθωτικών ενεργειών [άρθρο 6(1)(γ) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
`Αρθρο 40 Παρακολούθηση και αναστολή του σχεδίου διορθωτικών ενεργειών [άρθρο 6(1)(γ) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
`Αρθρο 41 Εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου σε περίοδο προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
`Αρθρο 42 Μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις [άρθρα 4(1), 4(5), 4(6) και 9(3) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
`Αρθρο 43 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής [άρθρο 9(2)(α) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
`Αρθρο 44 Επεξηγηματική έκθεση του Μ.Π.Δ.Σ. [άρθρα 4(4), 4(5), 7, 9(2)(β), 9(2)(γ), 9(2)(δ), 14(1), 14(2) και 14(3) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
`Αρθρο 45 Κατάρτιση του Μ.Π.Δ.Σ. [άρθρο 13(2) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
`Αρθρο 46 Ψήφιση του Μ . Π . Δ . Σ .
`Αρθρο 47 Επικαιροποίηση του Μ.Π.Δ.Σ. [άρθρο 11 Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
`Αρθρο 48 Δεσμευτικές επιπτώσεις του Μ.Π.Δ.Σ. (άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΕΤΗΣΙΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
`Αρθρο 49 Γενικές αρχές κατάρτισης των Προϋπολογισμών
`Αρθρο 50 Κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει στόχων και συνολικών ορίων δαπανών Μ.Π.Δ.Σ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
`Αρθρο 51 Γενικές αρχές κατάρτισης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού
`Αρθρο 52 Περιεχόμενα και δομή του νόμου για τον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισμό
`Αρθρο 53 Εισηγητική έκθεση του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού [άρθρα 4(5), 14(2) και 14(3) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
`Αρθρο 54 Διαδικασία κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των ενοποιημένων προϋπολογισμών των υποτομέων της Γενικής Κυβέρνησης [άρθρο 13(2) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
`Αρθρο 55 Κατηγορίες πιστώσεων και δημοσιονομικής ταξινόμησης
`Αρθρο 56 Κατάρτιση προϋπολογισμού προγραμμάτων
`Αρθρο 57 Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων
`Αρθρο 58 Διαδικασία για την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού [άρθρο 14(3) της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
`Αρθρο 59 Αποθεματικό Κρατικού Προϋπολογισμού
`Αρθρο 60 Ψήφιση συμπληρωματικού Κρατικού Προϋπολογισμού
`Αρθρο 61 Προσωρινή διαχείριση εσόδων και δαπανών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
`Αρθρο 62 Αρχές κατάρτισης προϋπολογισμών των Ν.Π.Δ.Δ.
`Αρθρο 63 Έγκριση του προϋπολογισμού των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης πλην Ο.Τ.Α. [άρθρο 13(2) της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
`Αρθρο 64 Κατάρτιση και έγκριση των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α.
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 65 Διατάκτης
`Αρθρο 66 Ανάληψη υποχρεώσεων
`Αρθρο 67 Πολυετείς υποχρεώσεις
`Αρθρο 68 Διαδικασίες ελέγχου ανάληψης υποχρεώσεων
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
`Αρθρο 69 Προληπτικός έλεγχος δαπανών και εσόδων από το Ελεγκτικό Συνέδριο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
`Αρθρο 70 Μνημόνια συνεργασίας - στοχοθεσία
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
`Αρθρο 71 Ανακατανομή πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού
`Αρθρο 72 Ποσοστά διάθεσης πιστώσεων -ανώτατα όρια πληρωμών
`Αρθρο 73 Διάθεση ορισμένου μέρους των πιστώσεων
`Αρθρο 74 Εγγραφή πιστώσεων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτου
`Αρθρο 75 Έσοδα του προϋπολογισμού
`Αρθρο 76 Έξοδα προϋπολογισμού
`Αρθρο 77 Δημόσιες δαπάνες
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 78 Ανακατανομές πιστώσεων έργων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
`Αρθρο 79 Ανάληψη υποχρεώσεων για δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων - πληρωμές
`Αρθρο 80 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ
`Αρθρο 81 Όργανα και τίτλοι είσπραξης
`Αρθρο 82 Αποδεικτικά είσπραξης
`Αρθρο 83 Αρμοδιότητες των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών σε θέματα εισπράξεων
`Αρθρο 84 Λειτουργία, λογιστικό σύστημα των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών
`Αρθρο 85 Εισπράξεις - πληρωμές
`Αρθρο 86 Υποβολή στοιχείων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες
`Αρθρο 87 Ειδικοί Ταμίες
`Αρθρο 88 Χρηματικό υπόλοιπο Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και Ειδικών Ταμιών
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
`Αρθρο 89 Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου -Ειδικά Λογιστήρια
`Αρθρο 90 Επιθεώρηση ΥΔΕ
`Αρθρο 91 Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών του Δημοσίου
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΚΔΟΣΗ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
`Αρθρο 92 Εντολή πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου
`Αρθρο 93 Εξόφληση τίτλων πληρωμής
`Αρθρο 94 Εκτέλεση επιτροπικών ενταλμάτων πριν από την άφιξή τους
`Αρθρο 95 Εξόφληση τίτλων δικαιούχων που αδυνατούν να υπογράψουν
`Αρθρο 96 Καταλογισμοί για μη νόμιμες δαπάνες που πληρώθηκαν με τίτλους πληρωμής - αρμόδια όργανα
`Αρθρο 97 Απώλεια αποδεικτικών είσπραξης, γραμματίων, δικαιολογητικών πληρωμής, δαπανών και τίτλων πληρωμής
`Αρθρο 98 Απόδοση εσόδων υπέρ τρίτων
`Αρθρο 99 Πληρωμή δαπανών από προξενικές εισπράξεις
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 100 Έννοια, προϋποθέσεις και διαδικασία έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής
`Αρθρο 101 Περιορισμοί - Ειδικές περιπτώσεις χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής
`Αρθρο 102 Υποχρεώσεις και ευθύνες υπολόγων και άλλων οργάνων εξ ενταλμάτων προπληρωμής
`Αρθρο 103 Απόδοση λογαριασμού χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής
`Αρθρο 104 Χρηματικά εντάλματα προπληρωμής δημοσίων επενδύσεων
`Αρθρο 105 Προσωρινά χρηματικά εντάλματα
`Αρθρο 106 Εξουσιοδοτήσεις
`Αρθρο 107 Ευθύνες διαχειριζομένων χρήματα χωρίς έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
`Αρθρο 108 Πάγιες Προκαταβολές χρηματικού - Έννοια - Σύσταση
`Αρθρο 109 Διαχείριση πάγιων προκαταβολών
`Αρθρο 110 Αποκατάσταση ελλειμμάτων πάγιων προκαταβολών
`Αρθρο 111 Υποχρεώσεις διαχειριστών πάγιων προκαταβολών
`Αρθρο 112 Πάγιες Προκαταβολές υλικού ή αξιών - Σύσταση
`Αρθρο 113 Έλεγχος διαχείρισης πάγιων προκαταβολών
`Αρθρο 114 Προκαταβολές
`Αρθρο 115 Εμφάνιση προκαταβολών και δανείων
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
`Αρθρο 116 Απολήψεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)
`Αρθρο 117 Αποδόσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
`Αρθρο 118 Χρηματικές δοσοληψίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση
`Αρθρο 119 Τήρηση βιβλίων
`Αρθρο 120 Έλεγχος δαπανών
`Αρθρο 121 Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων
`Αρθρο 122 Παραγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου
`Αρθρο 123 Διαδικασία είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων
`Αρθρο 124 Υπόλογοι διαχειριστές
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
`Αρθρο 125 Δάνεια - Τίτλοι
`Αρθρο 126 Εγγυήσεις
`Αρθρο 127 Σύσταση και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών
`Αρθρο 128 Διαχείριση διαθεσίμων του Δημοσίου
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
`Αρθρο 129 Προϋποθέσεις σύναψης συμβάσεων
`Αρθρο 130 Τύπος συμβάσεων
`Αρθρο 131 Εκπροσώπηση Δημοσίου
`Αρθρο 132 Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
`Αρθρο 133 Διαγωνισμός - Εξαιρέσεις
`Αρθρο 134 Προκαταβολές του Δημοσίου
`Αρθρο 135 Ακυρότητα συμβάσεων
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ
`Αρθρο 136 Παραγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου
`Αρθρο 137 Αναστολή παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου
`Αρθρο 138 Διακοπή παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου
`Αρθρο 139 Συνέπειες παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου
`Αρθρο 140 Παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δημοσίου
`Αρθρο 141 Έναρξη παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου
`Αρθρο 142 Αναστολή παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου
`Αρθρο 143 Διακοπή παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου
`Αρθρο 144 Συνέπειες παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου
`Αρθρο 145 Κατάσχεση εις χείρας του Δημοσίου και εκχώρηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 146 Σύσταση Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις
`Αρθρο 147 Μνημόνια συνεργασίας, μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμών στους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης πλην Ο.Τ.Α.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ν.Π.Ι.Δ. ΚΑΙ Δ.Ε.Κ.Ο. ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄ ΤΟΥ Ν. 3429/2005
`Αρθρο 148 Παρακολούθηση, αναθεώρηση προϋπολογισμών του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 149 Παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ
`Αρθρο 150 Διακρίσεις και εποπτεία δημοσίων υπολόγων
`Αρθρο 151 Ασυμβίβαστα υπολόγων διαχειριστών χρημάτων αξιών και υλικού
`Αρθρο 152 Ελλείμματα και ευθύνες δημοσίων υπολόγων -Καταλογισμοί
`Αρθρο 153 Βιβλία δημοσίων υπολόγων
`Αρθρο 154 Ετήσιο κλείσιμο διαχειριστικών βιβλίων
`Αρθρο 155 Λογοδοσία δημοσίων υπολόγων στο Ελεγκτικό Συνέδριο
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
`Αρθρο 156 Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Κυβέρνησης
`Αρθρο 157 Δημοσιονομικές αναφορές Γενικής Κυβέρνησης [άρθρα 3(1), 3(2)(α), 3(2)(β) και 12 Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
`Αρθρο 158 Ορισμός Διπλογραφικής Λογιστικής της Κεντρικής Διοίκησης
`Αρθρο 159 Λογιστικό Σχέδιο Κεντρικής Διοίκησης
`Αρθρο 160 Τακτοποίηση Λογαριασμών
`Αρθρο 161 Τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές προϋπολογισμού μετά τη λήξη του οικονομικού έτους
`Αρθρο 162 Λογιστικές εγγραφές της Κεντρικής Διοίκησης στην αρμοδιότητα του Τμήματος Υπολόγου Συμψηφισμών
`Αρθρο 163 Έννοια και Κατάρτιση Απολογισμού
`Αρθρο 164 Περιεχόμενο Απολογισμού
`Αρθρο 165 Έννοια - Κατάρτιση - Περιεχόμενο Ισολογισμού (Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης) Κεντρικής Διοίκησης
`Αρθρο 166 Περιεχόμενο Λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
`Αρθρο 167 Έλεγχος Απολογισμού, Ισολογισμού και λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Κεντρικής Διοίκησης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και υποβολή αυτών στη Βουλή
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
`Αρθρο 168 Εσωτερικός έλεγχος [άρθρο 3(1) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
`Αρθρο 169 Εξωτερικός έλεγχος [άρθρο 3(1) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
`Αρθρο 170 Αναφορά ετήσιων Εσόδων-Δαπανών προς τη Βουλή [άρθρο 3(1) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
`Αρθρο 171 Επιβολή πρόσθετων προϋποθέσεων σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
`Αρθρο 172 Κυρώσεις σε φορείς της Κεντρικής Διοίκησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
`Αρθρο 173 Κυρώσεις σε λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
`Αρθρο 174 Κυρώσεις σε Ο . Τ . Α .
`Αρθρο 175 Κυρώσεις σε Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005
ΜΕΡΟΣ Η΄ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 176 Προσθήκες στο Ν . 4129/2013
`Αρθρο 177 Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 178 Ρύθμιση ζητημάτων Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
`Αρθρο 179 Ρυθμίσεις για τις ανεξόφλητες παρακαταθήκες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
`Αρθρο 180 Διάθεση ποσών από εγκληματικές ενέργειες για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ή δράσεων εκπαίδευσης, έρευνας, υγείας ή κοινωνικής αλληλεγγύης
`Αρθρο 181 Τροποποιήσεις των νόμων 4093/2012, 4244/2014 και 3492/2006
`Αρθρο 182
`Αρθρο 183 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: