Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.5104/2024.

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Μαρτίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 44

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4601

Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

TMHMA ΠΡΩΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 1 Μορφές εταιρικών μετασχηματισμών
`Αρθρο 2 Υποκείμενα εταιρικών μετασχηματισμών
`Αρθρο 3 Μετασχηματισμοί εταιρειών που έχουν λυθεί
`Αρθρο 4 Σχέση με φορολογικές διατάξεις
`Αρθρο 5 Επίλυση διαφορών
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
`Αρθρο 6 Μορφές συγχώνευσης - ορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
`Αρθρο 7 Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης
`Αρθρο 8 Δημοσίευση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης
`Αρθρο 9 Λεπτομερής γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη συγχώνευση
`Αρθρο 10 Εξέταση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες
`Αρθρο 11 Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους ή τους εταίρους
`Αρθρο 12 Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων
`Αρθρο 13 Προστασία των πιστωτών των εταιρειών που μετέχουν στη συγχώνευση
`Αρθρο 14 Έγκριση από τη συνέλευση ή τους εταίρους καθεμιάς από τις εταιρίες που μετέχουν στη συγχώνευση
`Αρθρο 15 Σύμβαση συγχώνευσης - Τύπος
`Αρθρο 16 Διατυπώσεις δημοσιότητας - Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα
`Αρθρο 17 Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας
`Αρθρο 18 Αποτελέσματα της συγχώνευσης
`Αρθρο 19 Ευθύνη
`Αρθρο 20 Ακύρωση της συγχώνευσης
`Αρθρο 21 Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
`Αρθρο 22 Εφαρμοζόμενες διατάξεις -Έγκριση της συγχώνευσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
`Αρθρο 23 Εφαρμοζόμενες διατάξεις
`Αρθρο 24 Συγχώνευση με τη συμμετοχή λυθείσας προσωπικής εταιρείας
`Αρθρο 25 Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης
`Αρθρο 26 Γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη συγχώνευση
`Αρθρο 27 Απόφαση των εταίρων
`Αρθρο 28 Εξέταση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες
`Αρθρο 29 Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων απορροφώμενης εταιρείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
`Αρθρο 30 Εφαρμοζόμενες διατάξεις
`Αρθρο 31 Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους
`Αρθρο 32 Ιδιαίτερες κατηγορίες μετόχων
`Αρθρο 33 Ομολογιούχοι δανειστές
`Αρθρο 34 Λοιποί τίτλοι
`Αρθρο 35 Απορρόφηση εταιρείας από Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών ή μεριδίων της
`Αρθρο 36 Απορρόφηση εταιρείας από Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 90% ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της
`Αρθρο 37 Πράξεις που εξομοιώνονται με τη συγχώνευση με απορρόφηση
`Αρθρο 38 Μη δίκαιο αντάλλαγμα εξαγοράς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
`Αρθρο 39 Εφαρμοζόμενες διατάξεις
`Αρθρο 40 Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης - Γραπτή έκθεση και ενημέρωση
`Αρθρο 41 Έγκριση της συγχώνευσης από τη συνέλευση των εταίρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
`Αρθρο 42 Εφαρμοζόμενες διατάξεις
`Αρθρο 43 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης -Γραπτή έκθεση και ενημέρωση
`Αρθρο 44 Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους εταίρους
`Αρθρο 45 Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων με εγγυητικές εισφορές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (SE )
`Αρθρο 46
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
`Αρθρο 47 Εφαρμοζόμενες διατάξεις
`Αρθρο 48 Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης
`Αρθρο 49 Έγκριση της συγχώνευσης από τη γενική συνέλευση
`Αρθρο 50 Δικαίωμα εξόδου
`Αρθρο 51 Αποτελέσματα της συγχώνευσης
`Αρθρο 52 Παραγραφή αξιώσεων κατά συνεταίρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ)
`Αρθρο 53
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΔΙΑΣΠΑΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 54 Διάσπαση
`Αρθρο 55 Κοινή διάσπαση
`Αρθρο 56 Μερική διάσπαση
`Αρθρο 57 Απόσχιση κλάδου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
`Αρθρο 58 Εφαρμοζόμενες διατάξεις
`Αρθρο 59 Σχέδιο σύμβασης διάσπασης
`Αρθρο 60 Δημοσίευση του σχεδίου σύμβασης διάσπασης
`Αρθρο 61 Λεπτομερής γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη διάσπαση
`Αρθρο 62 Εξέταση του σχεδίου σύμβασης διάσπασης από εμπειρογνώμονες
`Αρθρο 63 Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους ή τους εταίρους
`Αρθρο 64 Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων
`Αρθρο 65 Προστασία των πιστωτών των εταιρειών που μετέχουν στη διάσπαση
`Αρθρο 66 Έγκριση από τη συνέλευση ή τους εταίρους καθεμιάς από τις εταιρείες που μετέχουν στη διάσπαση
`Αρθρο 67 Σύμβαση διάσπασης -Τύπος
`Αρθρο 68 Διατυπώσεις δημοσιότητας - Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα
`Αρθρο 69 Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας
`Αρθρο 70 Αποτελέσματα της διάσπασης
`Αρθρο 71 Ευθύνη
`Αρθρο 72 Ακύρωση της διάσπασης
`Αρθρο 73 Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
`Αρθρο 74
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
`Αρθρο 75
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
`Αρθρο 76 Εφαρμοζόμενες διατάξεις
`Αρθρο 77 Διάσπαση με τη συμμετοχή λυθείσας προσωπικής εταιρείας
`Αρθρο 78 Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης διάσπασης
`Αρθρο 79 Γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη διάσπαση
`Αρθρο 80 Απόφαση των εταίρων
`Αρθρο 81 Εξέταση του σχεδίου σύμβασης διάσπασης από εμπειρογνώμονες
`Αρθρο 82 Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων της διασπώμενης εταιρείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
`Αρθρο 83 Εφαρμοζόμενες διατάξεις
`Αρθρο 84 Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους
`Αρθρο 85 Ιδιαίτερες κατηγορίες μετόχων
`Αρθρο 86 Ομολογιούχοι δανειστές
`Αρθρο 87 Λοιποί τίτλοι
`Αρθρο 88 Διάσπαση ανώνυμης εταιρείας, οι μετοχές της οποίας κατέχονται στο σύνολό τους από τις επωφελούμενες εταιρείες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
`Αρθρο 89 Εφαρμοζόμενες διατάξεις
`Αρθρο 90 Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης διάσπασης -γραπτή έκθεση και ενημέρωση
`Αρθρο 91 Έγκριση της διάσπασης από τη συνέλευση των εταίρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
`Αρθρο 92
`Αρθρο 93 Σχέδιο σύμβασης διάσπασης -Γραπτή έκθεση και ενημέρωση
`Αρθρο 94 Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους εταίρους
`Αρθρο 95 Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων με εγγυητικές εισφορές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (SE )
`Αρθρο 96
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
`Αρθρο 97 Εφαρμοζόμενες διατάξεις
`Αρθρο 98 Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης διάσπασης
`Αρθρο 99 Έγκριση της διάσπασης
`Αρθρο 100 Δικαίωμα εξόδου
`Αρθρο 101 Αποτελέσματα της διάσπασης
`Αρθρο 102 Παραγραφή αξιώσεων κατά συνεταίρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ)
`Αρθρο 103
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
`Αρθρο 104
`Αρθρο 105 Εφαρμογή της διαδικασίας για την ίδρυση της νέας εταιρικής μορφής
`Αρθρο 106 Λεπτομερής γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη μετατροπή
`Αρθρο 107 Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους ή τους εταίρους
`Αρθρο 108 Απόφαση της συνέλευσης ή των εταίρων
`Αρθρο 109 Ελάχιστο περιεχόμενο της απόφασης για τη μετατροπή
`Αρθρο 110 Επωνυμία
`Αρθρο 111 Διατυπώσεις δημοσιότητας Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα
`Αρθρο 112 Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας
`Αρθρο 113 Αποτελέσματα της μετατροπής
`Αρθρο 114 Προστασία των πιστωτών και των κατόχων ειδικών προνομίων χωρίς δικαίωμα ψήφου
`Αρθρο 115 Ευθύνη
`Αρθρο 116 Ακύρωση της μετατροπής
`Αρθρο 117 Μη δίκαιος καθορισμός των εταιρικών συμμετοχών στην εταιρεία με τη νέα μορφή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
`Αρθρο 118 Εφαρμοζόμενες διατάξεις
`Αρθρο 119 Μετατροπή λυθείσας προσωπικής εταιρείας
`Αρθρο 120 Διαθεσιμότητα των εγγράφων για έλεγχο από τους εταίρους - γραπτή έκθεση για τη μετατροπή
`Αρθρο 121 Απόφαση των εταίρων
`Αρθρο 122 Περιεχόμενο και τύπος της απόφασης
`Αρθρο 123 Ελάχιστο κεφάλαιο - εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας
`Αρθρο 124 Είσοδος νέων εταίρων
`Αρθρο 125 Αυτοδίκαιη μετατροπή ετερόρρυθμης εταιρείας σε ομόρρυθμη εταιρεία
`Αρθρο 126 Αυτοδίκαιη μετατροπή ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη εταιρεία
`Αρθρο 127 Παραγραφή αξιώσεων κατά ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταίρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
`Αρθρο 128 Εφαρμοζόμενες διατάξεις
`Αρθρο 129 Γραπτή έκθεση - Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους ή τους εταίρους
`Αρθρο 130 Απόφαση των εταίρων
`Αρθρο 131 Περιεχόμενο και τύπος της απόφασης για τη μετατροπή - ελάχιστο κεφάλαιο -μετοχές και εταιρικά μερίδια της μετατραπείσας εταιρείας
`Αρθρο 132 Είσοδος νέων μετόχων ή εταίρων
`Αρθρο 133 Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με εγγυητικές εισφορές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
`Αρθρο 134 Ειδικές διατάξεις για τη μετατροπή ευρωπαϊκής εταιρείας (SE ) σε ανώνυμη εταιρεία και αντίστροφα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
`Αρθρο 135 Εφαρμοζόμενες διατάξεις
`Αρθρο 136 Έγκριση της μετατροπής - δικαίωμα εξόδου
`Αρθρο 137 Αποτελέσματα της μετατροπής
`Αρθρο 138 Παραγραφή αξιώσεων κατά συνεταίρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ) ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ
`Αρθρο 139
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 140 Διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις
`Αρθρο 141 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 142 Παραπομπές
`Αρθρο 143 Τροποποίηση του Ν. 2515/1997
`Αρθρο 144 Τροποποίηση του Ν. 3419/2005
`Αρθρο 145 Τροποποιήσεις του Ν. 4099/2012
`Αρθρο 146 Τροποποίηση του Ν. 4548/2018
`Αρθρο 147 Καταργούμενες διατάξεις
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΕ L 133)
`Αρθρο 148 (άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ) Αντικείμενο - πεδίο εφαρμογής - εξαιρέσεις
`Αρθρο 149 (άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ) Ορισμοί
`Αρθρο 150 (άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ) Βασικά στοιχεία του ηλεκτρονικού τιμολογίου
`Αρθρο 151 Υποβολή, παραλαβή και επεξεργασία ηλεκτρονικών τιμολογίων
`Αρθρο 152 (άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ) Προστασία δεδομένων
`Αρθρο 153 (άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ) Χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων όσον αφορά τον Φ.Π.Α.
`Αρθρο 154 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 155
`Αρθρο 156
`Αρθρο 157 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2019
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: