Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Ιουλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2921

Αριθμ. 29845/2423

Τροποποίηση της αριθμ. 13097/661/13.4.2017 (Β΄ 1403 και Β΄ 1892) υπουργική απόφαση με θέμα «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των ως άνω οφειλών».

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 21 παρ. 4 του Συντάγματος της Ελλάδος σχετικά με την «Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες».

2. Το β΄ εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 2224/1994 (Α΄112), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν. 4445/2016 (Α΄236) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του Ν. 4387/2016 (Α΄85) και άλλες διατάξεις».

3. Τα άρθρα 65 και 66 του Ν. 4430/2016 (Α΄ 205) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις».

4. Τον Ν. 2956/2001 (Α΄ 258) «Περί Αναδιάρθρωσης του ΟΑΕΔ» και ειδικά το άρθρο 2 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 4144/2013 (Α΄ 88).

5. Το άρθρο 65 του Ν. 3518/2006 (Α΄ 272) «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.» και την αριθμ. 59734/2362/13-1-2016 υπουργική απόφαση (Β΄ 37).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 25 , 34, παρ.10 και 35, παρ. 1 του Ν. 4144/2013 (Α΄ 88) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

7. Τις διατάξεις των άρθρων 20 , 24 και 77 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν.

8. Τις διατάξεις άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 18 του Ν. 4529/2018 (Α΄ 56).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

12. Την αριθμ. οικ. 13471/4878/2.3.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιόπουλο. (Β΄ 814), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οικ. 25086/Δ1.8717/3.5.2018 απόφαση (Β΄ 1545).

13. Την εκδοθείσα δυνάμει του άρθρου 2 παρ. 2 Ν.Δ. 2963/1954 απόφαση του Υπουργού Εργασίας αριθμ. 30727/4815/1971 «περί εγκρίσεως Κανονισμού «"περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του Ο.Ε.Κ."»( Β΄ 661), όπως ισχύει.

14. Την με αριθμ. 3153/195/14.02.2017 απόφαση της Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με τον «Καθορισμό όρων, προϋποθέσεων, διαδικασίας και μεθόδου υπολογισμού της χρεούμενης αξίας των παραχωρούμενων και των προς παραχώρηση κατοικιών σε οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. (νυν Ο.Α.Ε.Δ.) σε όλη την Επικράτεια, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί τίτλος οριστικής παραχώρησης» (Β΄ 474).

15. Τα άρθρα 34 παρ. 3 και 36 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 202/02).

16. Το άρθρο 4 παρ. 3 εδάφια β΄ και γ΄ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

17. Τα άρθρα 14 και 106 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

18. Την με αριθμ. 2005/842/ΕΚ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 312/67 της 29ης.11.2005).

19. Το γεγονός ότι τόσο ο Ο.Ε.Κ., υπό το καθεστώς της με αριθμό 2005/842/ΕΚ απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της με αριθμό 2012/21/ΕΕ απόφασης της Επιτροπής (από τις 31.01.2012 έως τις 14.02.2012) και των καταστατικών αυτού διατάξεων, όσο και ο Ο.Α.Ε.Δ., ως καθολικός διάδοχος του Ο.Ε.Κ., υπό το καθεστώς της με αριθμό 2012/21/ΕΕ απόφασης της Επιτροπής (από τις 18.04.2013 και εντεύθεν) και των καταστατικών αυτού διατάξεων, αποτέλεσαν/αποτελούν Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.) στον τομέα της κοινωνικής κατοικίας υπό την έννοια των άρθρων 14 και 106 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά συνέπεια τυγχάνουν εφαρμογής οι κανόνες της ενωσιακής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, κατά το μέτρο που η εφαρμογή των κανόνων αυτών δεν εμποδίζει νομικά ή πραγματικά την εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής που έχει ανατεθεί στον Ο.Α.Ε.Δ. ως καθολικού διαδόχου του τ. Ο.Ε.Κ.

20. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 26 το οποίο προσαρτήθηκε στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η κύρια αρμοδιότητα στον τομέα της ανάθεσης, παροχής, χρηματοδότησης και οργάνωσης των υπηρεσιών ΓΟΣ, εναπόκειται στα κράτη μέλη ευρεία διακριτική ευχέρεια επί του θέματος και ελευθερία δημοκρατικών επιλογών και ότι το ως άνω Πρωτόκολλο επιβάλλει, μεταξύ άλλων, στα κράτη μέλη να μεριμνούν για την εξασφάλιση «υψηλού επιπέδου οικονομικής προσιτότητας», και για την προώθηση της καθολικής πρόσβασης των ΥΓΟΣ τους.

21. Το γεγονός ότι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός της «υψηλού επιπέδου οικονομικής προσιτότητας» μιας ΥΓΟΣ, όπως επίσης δεν υπάρχει εργαλείο για τη μέτρησή της, ουδόλως απαλλάσσει τα κράτη μέλη από τη νομική υποχρέωση να εξασφαλίσουν οπωσδήποτε για όλες τις ΥΓΟΣ, της κοινωνικής στέγασης συμπεριλαμβανομένης, ένα «υψηλό επίπεδο οικονομικής προσιτότητας».

22. Την επίγνωση ότι ενδεχόμενη παράλειψη κράτους μέλους να διασφαλίσει «υψηλό επίπεδο οικονομικής προσιτότητας» στην κοινωνική στέγαση θα συνεπαγόταν ματαίωση της εφαρμογής του πρωτοκόλλου αριθ. 26 για τις ΥΓΟΣ, πλήττοντας με τον τρόπο αυτό την «αρχή της πλήρους αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού ενωσιακού δικαίου», αρχή, η οποία αποτυπώνεται ρητά με το άρθρο 4 παρ. 3 εδάφια β΄ και γ΄ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με την οποία: «Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο ικανό να διασφαλίσει την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Συνθήκες ή προκύπτουν από πράξεις των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την Ένωση στην εκπλήρωση της αποστολής της και απέχουν από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου ικανού να θέσει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση των στόχων της Ένωσης».

23. Την αριθμ. 1515/38/22.5.2018 (θέμα 48ο) απόφαση Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ., η οποία μας διαβιβάσθηκε με το αριθμ. 499/29.5.2018 έγγραφο του Οργανισμού.

24. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ ,σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. οικ. 27895/2263/18.05.2018 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ.5(ε) του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143), αποφασίζουμε:

Την αντικατάσταση των ακόλουθων όρων της Υπουργικής απόφασης αριθμ. 13097/661/13.4.2017 (Β΄ 1403 και Β΄ 1892), όπως ισχύει σήμερα, οι οποίοι διαμορφώνονται ως εξής:

Κεφάλαιο Πρώτο: Γενικές Ρυθμίσεις Περίπτωση 11 εδάφιο α΄ «Στις περιπτώσεις Β και Γ του Δεύτερου Κεφαλαίου η προθεσμία υποβολής της αίτησης ένταξης στην παρούσα λήγει την 25.4.2019, με δυνατότητα παράτασης ενός εξαμήνου, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ».

Περίπτωση 11 εδάφιο β΄

«Οι δικαιούχοι της περίπτωσης Α του Δεύτερου Κεφαλαίου δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση έως και το χρόνο έκδοσης του Οριστικού Τίτλου Παραχώρησης Κυριότητας.

Για δικαιούχους που δεν έχουν υποβάλει αίτημα για υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας εντός της ανωτέρω προθεσμίας, παρέχεται η δυνατότητα, εντός εξαμήνου από την παραλαβή του τίτλου, υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος υπαγωγής σ΄ αυτήν».

Κατά τα λοιπά η αριθμ. 13097/661/13.4.2017 (Β΄ 1403 και Β΄ 1892) υπουργική απόφαση ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2018

Η Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: