Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Ιουνίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 3168

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Ε/2498

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1105/29.7.2022 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διαδικασία και προϋποθέσεις επιχορήγησης για το έτος 2022 του μεταφορικού κόστους για τη διανομή εντύπων, καθώς και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής και πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες επλήγησαν από τη σοβαρή οικονομική διαταραχή που προκλήθηκε από τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την ΕΕ και τους διεθνείς εταίρους καθώς και από τα αντίμετρα που ελήφθησαν, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 4949/2022 (Α΄ 126)» (Β΄ 4190).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 81 του ν. 4949/2022 «Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L144), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέoς Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 126), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 5111/2024 «Διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από καταστροφές και άλλες διατάξεις» (Α΄ 76),

2. του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως του στοιχείου β΄ της παρ. 3 αυτού,

3. του υπ΄ αρ. 651/2014 Κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (L 187),

4. του υπ΄ αρ. 1301/2013 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 (L 347), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ΄ αρ. 460/2020 (L 99),

5. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),

6. του ν. 5005/2022 «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις (Α΄ 236)»,

7. του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α΄ 190),

8. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α΄ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α΄ 139),

9. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 131),

10. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

11. του π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),

12. του π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α΄ 103),

13. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),

14. του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α΄ 236),

15. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145),

16. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 133),

17. του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131),

18. της υπό στοιχεία Υ12/07.07.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β΄ 4403),

19. της υπό στοιχεία Υ18/17.5.2024 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Παύλο Μαρινάκη» (Β΄ 2814),

20. της υπ΄ αρ. 102916 ΕΞ 2023/10.7.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β΄4441),

21. της υπ΄ αρ. 1/20.01.2016 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 , την υπ΄ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27),

22. της υπ΄ αρ. 134453/23.12.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/22.9.2014, (Β΄ 2573)» (Β΄ 2857),

23. της υπ΄ αρ. 109/12-3-2019 πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,

24. της από 31.05.2024 εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

25. της υπό στοιχεία υπ΄ αρ. 76651 ΕΞ 2024/31.05.2024 εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

ΙΙ. Την υπό στοιχεία (2023/C 101/03) Προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 2023/C/1188 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου κρίσης και μετάβασης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

ΙΙΙ. Την υπό στοιχεία C (2024) 2823 final/26.4.2024 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

IV. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό (ΠΔΕ) πέραν αυτής που προκλήθηκε από την τροποποίηση του άρθρου 81 του Ν. 4949/2022 (Α΄ 126), όπως προκύπτει από την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ ΕΞ 2024/ 31.05.2024 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η υπό στοιχεία Α.1105/29.7.2022 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διαδικασία και προϋποθέσεις επιχορήγησης για το έτος 2022 του μεταφορικού κόστους για τη διανομή εντύπων, καθώς και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής και πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες επλήγησαν από τη σοβαρή οικονομική διαταραχή που προκλήθηκε από τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την ΕΕ και τους διεθνείς εταίρους καθώς και από τα αντίμετρα που ελήφθησαν, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 4949/2022 (Α΄ 126)» (Β΄ 4190), ως εξής:

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 (Σκοπός) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή της επιχορήγησης του μεταφορικού κόστους και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου για τη διανομή των εντύπων των εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής, καθώς και πανελλήνιας κυκλοφορίας, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 81 Ν. 4949/2022, όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 3 της παρούσας και υπό τους όρους του τμήματος 2.1 της υπό στοιχεία (2022) 131 Ι/01 ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο κρίσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας». Ειδικά η πρόσθετη ενίσχυση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 2, χορηγείται σύμφωνα με την υπό στοιχεία (2023/C 101/03) ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας» όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 2023/C/1188 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Τροποποίησης του προσωρινού πλαισίου κρίσης και μετάβασης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας» με τις προϋποθέσεις του άρθρου 81 του Ν. 4949/2022, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 5111/2024 (Α΄ 76) και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της υπό στοιχεία C (2024) 2823 final/26.4.2024 απόφασης της Ε.Ε.

2. Η παρ. 4 του άρθρου 1 (Σκοπός) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Το ύψος της ενίσχυσης του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου είναι ανάλογο του συνολικού κόστους αυτού ανά δίμηνο ή τρίμηνο. Το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης ισούται με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του επιπλέον κόστους δημοσιογραφικού χάρτου σε σχέση με το κόστος του αντίστοιχου διμήνου ή τριμήνου του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτό αποδεικνύεται από τα παραστατικά αγοράς των επιχειρήσεων, τα παραστατικά εκτυπώσεως, τα λοιπά στοιχεία που παρέχουν οι επιχειρήσεις εκτύπωσης και από έκθεση ορκωτού λογιστή, για τις επιχειρήσεις των οποίων οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές. Σε περίπτωση που δεν επισυναφθούν παραστατικά για το 2021, ελλείψει στοιχείων σύγκρισης, υπολογίζεται μηδενική ενίσχυση για το κόστος δημοσιογραφικού χάρτου».

3. Η παρ. 5 του άρθρου 1 (Σκοπός) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Το ύψος της συνολικής ενίσχυσης (αρχικής και πρόσθετης) που χορηγείται δυνάμει της παρούσας στους δικαιούχους σε επίπεδο ενιαίας οικονομικής οντότητας, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 παρ. 10 της παρούσας, συνυπολογιζόμενων των ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί σε αυτούς ομοίως σε επίπεδο ενιαίας οικονομικής οντότητας κατά τα ανωτέρω, βάσει οιουδήποτε καθεστώτος, δυνάμει του τμήματος 2.1 της (C2022) 131 Ι/01 ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο κρίσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», ως ίσχυε και της υπό στοιχεία 2023/C 101/03 ανακοίνωσης «Προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», ως ισχύει δεν θα υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στο τμήμα 2.1 της υπό στοιχεία 2023/C 101/03 ανακοίνωσης «Προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», όπως τροποποιήθηκαν με την υπό στοιχεία 2023/C/1188 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου κρίσης και μετάβαση για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», σε επίπεδο ενιαίας οικονομικής οντότητας. Το ποσό της ενίσχυσης αυξάνεται και καταβάλλεται στους δικαιούχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία C (2024) 2823 final/26.4.2024 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κανόνες σώρευσης όπως αποτυπώνονται στην παρ. 59 της ανακοίνωσης υπό στοιχεία 2023/C 101/03) ανακοίνωσης «Προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», ως ισχύει».

4. Στο άρθρο 2 (Ορισμοί) προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Πρόσθετη ενίσχυση: Η ενίσχυση η οποία χορηγείται σε εκδοτικές επιχειρήσεις που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής, καθώς και πανελλήνιας κυκλοφορίας, με τους όρους και προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 4, της παρ. 8 του άρθρου 5 της παρ. 4 του άρθρου 6, της παρ. 6 του άρθρου 11 και του άρθρου 12».

5. Στο άρθρο 2 (Ορισμοί) προστίθεται παρ. 9 ως εξής:

«9. Αρχική ενίσχυση: κάθε ενίσχυση εκτός από την πρόσθετη ενίσχυση, η οποία χορηγήθηκε σε εκδοτικές επιχειρήσεις που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής, καθώς και πανελλήνιας κυκλοφορίας, με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας.

6. Στο άρθρο 2 (Ορισμοί) προστίθεται παρ. 10 ως εξής:

«10. Ενιαία οικονομική οντότητα: Ως «ενιαία οικονομική οντότητα» θεωρούνται για τους σκοπούς της παρούσας οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, ήτοι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες σχέσεις:

α) Μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας,

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Ως ενιαία οικονομική οντότητα θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις ως άνω σχέσεις μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων, ή μέσω φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού, εφόσον ασκούν το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όμορες αγορές».

7. Στο άρθρο 3 (Δικαιούχοι) προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει την αρχική ενίσχυση και την 15.3.2024 και πληρούν επιπλέον σωρευτικά τα κάτωθι κριτήρια:

α) Έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως. β) Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α., εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση υποβολής αυτών, ως εξής:

βα) Μέχρι και την 15.3.2024 έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το προηγούμενο φορολογικό έτος,

ββ) μέχρι και την 15.3.2024 έχουν υποβάλει δηλώσεις Φ.Π.Α. για το έτος 2023 και μέχρι την 31η Μαρτίου για το έτος 2024.

γ) Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2024 μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής της πρόσθετης ενίσχυσης, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) καθ΄ όλη την περίοδο αυτή.

δ) Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής της πρόσθετης ενίσχυσης, η χρήση του Α.Φ.Μ. της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1200/2015 απόφαση της ΓΓΔΕ (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε.

ε) Έχουν πιστοποιηθεί μέχρι την προτεραία της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό Μητρώο Εντύπου Τύπου που τηρείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης».

8. Στο άρθρο 4 (Ύψος ενίσχυσης) η μόνη παρ. αριθμείται ως παρ. 1 και προστίθεται παρ. 2 ως εξής:

«2. Με την επιφύλαξη, μη υπέρβασης των ορίων σώρευσης της παρ. 5 του άρθρου 1 της παρούσας, το ύψος της πρόσθετης ενίσχυσης ισούται με το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του Κόστους Δημοσιογραφικού Χάρτου επιπλέον του επιπλέον Κόστους Δημοσιογραφικού Χάρτου που έχει χορηγηθεί στο πλαίσιο της αρχικής ενίσχυσης.

Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων σώρευσης, το ποσό της ενίσχυσης απομειώνεται έως του ποσού που δεν τίθεται ζήτημα υπέρβασης. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου σώρευσης από περισσότερες επιχειρήσεις που συνιστούν ενιαία οικονομική οντότητα, το ποσό της ενίσχυσης μειώνεται αναλογικά προς το αιτούμενο ποσό της ενίσχυσης εκάστης».

9. Στο άρθρο 5 (Διαδικασία υποβολής αίτησης, υποβολής λοιπών προσδιοριστικών στοιχείων περί του ύψους της δαπάνης, διασταύρωση και εκκαθάριση αυτής) προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Για την χορήγηση της πρόσθετης ενίσχυσης, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myBusinessSupport αίτηση για τη χορήγηση της ως άνω ενίσχυσης από την 10η Ιουνίου 2024 μέχρι και την 20η Ιουνίου 2024. Η αιτούσα επιχείρηση δηλώνει τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνιστά ενιαία οικονομική οντότητα και τις ενισχύσεις που αυτές έχουν λάβει δυνάμει καθεστώτων που στηρίζονται στο Τμήμα 2.1 της υπό στοιχεία (C2022) 131 Ι/01 ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο κρίσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», ως ίσχυε και της υπό στοιχεία 2023/C 101/03 ανακοίνωσης «Προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», ως ισχύει, υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το πρότυπο που προσαρτάται ως Παράρτημα της παρούσας».

10. Στο `Αρθρο 6 (Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης) προστίθεται νέα παρ. 4 ως εξής:

«4. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής της για χορήγηση της πρόσθετης ενίσχυσης έως την 25η Ιουνίου 2024. Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις των παρ. 1 έως και 3 εφαρμόζονται αναλόγως και σε σχέση με την χορήγηση της πρόσθετης ενίσχυσης. Η πρόσθετη ενίσχυση χορηγείται μέχρι την 30η Ιουνίου 2024 σύμφωνα με την παρ. 61 περ. γ΄ της ανακοίνωσης της Επιτροπής».

11. Η παρ. 1 του άρθρου 10 (Υποχρέωση διαφάνειας) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου στο πλαίσιο της παρούσας αναρτώνται από την αρμόδια υπηρεσία στην εφαρμογή της ΕΕ για την διαφάνεια "Transparency Award Module" (ΤΑΜ), εντός ενός έτους από την χορήγησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 87 του Προσωρινού Πλαισίου και στην υποπαρ. στην παρ. ζ΄ του άρθρου 24 του Ν. 5000/2022 (Α΄ 226)».

12. Στο άρθρο 11 (Ειδικότερα θέματα χρηματοδότησης ΠΔΕ) προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Η πρόσθετη ενίσχυση θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος χρηματοδότησης δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των δέκα εκατ. ευρώ (10.000.000)».

13. Προστίθεται άρθρο 12 με τίτλο «Έλεγχος Σώρευσης» ως εξής:

«Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν την πρόσθετη ενίσχυση σύμφωνα με την παρούσα, το συνολικό ποσό ενισχύσεων που έχουν λάβει, κατά τα ανωτέρω, βάσει οιουδήποτε καθεστώτος δυνάμει του τμήματος 2.1 της (C2022) 131 Ι/01 ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο κρίσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», ως ίσχυε ή της υπό στοιχεία 2023/C 101/03 ανακοίνωσης «Προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», ως ισχύει, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 1, συνυπολογιζόμενης της χορηγούμενης δυνάμει της παρούσας ενίσχυσης, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας οικονομικής οντότητας, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 10 του άρθρου 2 και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των δυο εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.250.000) ευρώ. Σε περίπτωση υπέρβασης το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται αναλόγως. Ο έλεγχος της σώρευσης διενεργείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε πρώτη φάση με βάση τα σχετικά στοιχεία που υποβάλλει η επιχείρηση κατά την αίτηση σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, και το ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνει βάσει της παρούσας προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση ανωτέρω ορίων. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, στο πλαίσιο της παρούσας, από περισσότερες ή όλες τις επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση, και εφόσον, κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων, διαπιστωθεί ότι το συνολικό ποσό που αιτούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια της παρούσας, το ύψος της ενίσχυσης για κάθε μία από αυτές μειώνεται αναλογικά, με βάση το αιτούμενο από κάθε μία επιχείρηση ποσό, προκειμένου το συνολικό εγκριθέν ποσό ενίσχυσης ανά ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει τα εν λόγω όρια».

14. Προστίθεται άρθρο 13 με τίτλο «Εφαρμογή Διατάξεων», ως εξής:

«`Αρθρο 13
Εφαρμογή διατάξεων

Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 και των άρθρων 8, 9 και 10 εφαρμόζονται και ως προς την πρόσθετη ενίσχυση».

15. Προστίθεται άρθρο 14 με τίτλο «Υπαγωγή Δικαιούχων», ως εξής: «`Αρθρο 14 Υπαγωγή Δικαιούχων

Σε κάθε περίπτωση, η υπαγωγή των δικαιούχων επιχειρήσεων στο πρόγραμμα επιχορήγησης για το έτος 2022 του μεταφορικού κόστους για τη διανομή εντύπων, καθώς και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής και πανελλήνιας κυκλοφορίας ολοκληρώνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, στις 25-06-2024. Η ΑΑΔΕ αποστέλλει στη Δ/νση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, προς ενημέρωσή της, Πίνακα υπαγομένων επιχειρήσεων στο ως άνω πρόγραμμα επιχορήγησης το αργότερο έως τις 26-06-2024».

Κατά τα λοιπά, η υπό στοιχεία Α.1105/29.7.2022 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διαδικασία και προϋποθέσεις επιχορήγησης για το έτος 2022 του μεταφορικού κόστους για τη διανομή εντύπων, καθώς και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής και πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες επλήγησαν από τη σοβαρή οικονομική διαταραχή που προκλήθηκε από τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την ΕΕ και τους διεθνείς εταίρους καθώς και από τα αντίμετρα που ελήφθησαν, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 4949/2022 (Α΄126)» (Β΄ 4190) παραμένει ως έχει.

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2024

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: