Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Ιουλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 107

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4483

Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)
`Αρθρο 1
`Αρθρο 2
`Αρθρο 3
`Αρθρο 4
`Αρθρο 5
`Αρθρο 6 Ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης
`Αρθρο 7
`Αρθρο 8
`Αρθρο 9
`Αρθρο 10
`Αρθρο 11 Λύση - εκκαθάριση Δ . Ε . Υ . Α .
`Αρθρο 12 Παράταση προθεσμίας επέκτασης χωρικής αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.
`Αρθρο 13 Κατάταξη προσωπικού Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης που προέκυψαν από συγχωνεύσεις
`Αρθρο 14 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών Δ.Ε.Υ.Α. προς τον οικείο Δήμο
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
`Αρθρο 15 Θέματα λύσης επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού
`Αρθρο 16 Ρυθμίσεις σχετικές με τις πολυμετοχικές αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 17 Ερμηνευτική διάταξη
`Αρθρο 18
`Αρθρο 19 Συμμετοχή περισσότερων δήμων σε δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού
`Αρθρο 20 Επιχορήγηση από Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού νομικών προσώπων αυτών, που συνιστώνται για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς τους για το θεσμό της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης»
`Αρθρο 21 Μεταφορά στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και λοιπούς φορείς αυτών
`Αρθρο 22 Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων
`Αρθρο 23 Συνέχιση υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Ε.Ε.
`Αρθρο 24 Όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων
`Αρθρο 25 Ρυθμίσεις για την παροχή διοικητικής υποστήριξης
`Αρθρο 26 Προμήθειες πετρελαιοειδών και τροφίμων
`Αρθρο 27 Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 28 Παράταση προθεσμίας του άρθρου 43 του Ν. 4369/2016
`Αρθρο 29 Ωράριο λειτουργίας των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών
`Αρθρο 30 Βραβεία και χορηγίες για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
`Αρθρο 31 Τροποποίηση του Π . Δ . 75/2011
`Αρθρο 32 Παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους από Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών
`Αρθρο 33 Αντιμισθία Αντιδημάρχων - Αποζημιώσεις δημοτικών συμβούλων
`Αρθρο 34 Δαπάνες μετακίνησης Αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων
`Αρθρο 35 Επιβοήθηση έργου αιρετών ΑμεΑ
`Αρθρο 36 Τροποποίηση του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 37 Αποζημίωση των μελών του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 38 Επανασύσταση θέσεων δημοσιογράφων στις Περιφέρειες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 39 Διαχείριση πάγιας προκαταβολής
`Αρθρο 40 Διπλογραφικό Σύστημα στα νομικά πρόσωπα Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στους Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού
`Αρθρο 41 Υποβολή οικονομικών στοιχείων Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 42 Προληπτικός έλεγχος δαπανών περιφερειών
`Αρθρο 43 Χρήση «Τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα»
`Αρθρο 44 Ταμειακή υπηρεσία ιδρυμάτων περιφερειών - Οικονομική διοίκηση ιδρυμάτων δήμων
`Αρθρο 45 Τροποποίηση του άρθρου 79 του N . 4316/2014
`Αρθρο 46 Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. τους
`Αρθρο 47 Ισοσκέλιση ανταποδοτικών υπηρεσιών μικρών δήμων
`Αρθρο 48 Μεταφορά μαθητών
`Αρθρο 49 Μεταφορά πιστώσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού
`Αρθρο 50 Τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων των Ο.Τ.Α. προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
`Αρθρο 51 Διευκόλυνση πληρωμής βοηθημάτων
`Αρθρο 52 Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
`Αρθρο 53 Επέκταση ρύθμισης
`Αρθρο 54 Τροποποίηση διαδικασίας επιβολής και είσπραξης προστίμων του άρθρου 21 του N . 4039/2012
`Αρθρο 55 Αποκατάσταση κοινόχρηστου χώρου από αυθαίρετη κατάληψη και προσωρινή αφαίρεση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, σε περίπτωση καθ΄ υποτροπήν αυθαίρετης χρήσης από τον δικαιούχο
`Αρθρο 56 Μισθώσεις περιπτέρων και κυλικείων
`Αρθρο 57 Δημοτικός Φόρος Δωδεκανήσου
`Αρθρο 58 Τροποποίηση του άρθρου 170 του N . 3463/2006 (Α΄ 114)
`Αρθρο 59 Βεβαίωση περί μη οφειλής Τ . Α . Π .
`Αρθρο 60 Απαλλαγή από Τ . Α . Π .
`Αρθρο 61 Τροποποίηση του άρθρου 32 του N . 4304/2014 (Α΄ 234)
`Αρθρο 62 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
`Αρθρο 63 Δικαιώματα χρήσης πόσιμου ύδατος
`Αρθρο 64 Φόρος εισοδήματος επί της ακίνητης περιουσίας Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 65 Διευκόλυνση της είσπραξης ιδίων εσόδων των Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 66 Παραχώρηση χρήσης πλατειών και άλλων κοινόχρηστων χώρων έναντι τέλους, χωρίς δημοπρασία
`Αρθρο 67 Καταβολή οφειλών από προσκυρώσεις και ρυμοτομήσεις
`Αρθρο 68 Απόδοση χρηματικών διαθεσίμων από το λογαριασμό «Φόρος ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων» σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους
`Αρθρο 69 Καθολική διαδοχή Ν.Π.Δ.Δ. σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
`Αρθρο 70 Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων στις Περιφέρειες
`Αρθρο 71 Μεταβίβαση σχολικών ακινήτων στους Δήμους
`Αρθρο 72 Προθεσμία μεταγραφής αποφάσεων για ακίνητη περιουσία δημοσίων σχολείων
`Αρθρο 73 Παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων σε Περιφέρειες
`Αρθρο 74 Τροποποίηση της παρ. 1α του άρθρου 100 του N . 3852/2010
`Αρθρο 75 Τροποποίηση άρθρου 69Ε του Ν. 4270/2014
`Αρθρο 76 Προγραμματικές συμβάσεις Ο.Τ.Α. με σκοπό την απομάκρυνση πυλώνων υψηλής τάσεως
`Αρθρο 77 Χρήση ρυμουλκούμενων από δήμους για αποκομιδή απορριμμάτων
`Αρθρο 78 Κάλυψη από Ο.Τ.Α. δαπανών ταφής θανόντων και ανακομιδής οστών οικονομικά αδύναμων προσώπων
`Αρθρο 79 Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικτύων δήμων και περιφερειών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ
`Αρθρο 80 Διορισμός καταταγέντων σε πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. σε περίπτωση κατάργησης ή λύσης των νομικών προσώπων Ο.Τ.Α. στα οποία έχουν κατανεμηθεί
`Αρθρο 81 Διορισμοί βάσει πινάκων οριστικών αποτελεσμάτων του Α.Σ.Ε.Π. που έχουν εκδοθεί από 1.1.2009 έως 31.12.2015
`Αρθρο 82 Κάλυψη οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. και απασχολήθηκε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 4 του Ν. 3584/2007
`Αρθρο 83 Κατάταξη προσωπικού σε συγχωνευθέντες ΦΟΔΣΑ
`Αρθρο 84 Αναπλήρωση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 85 Αποσπάσεις προσωπικού
`Αρθρο 86 Αντικατάσταση της παρ. 5 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007
`Αρθρο 87 Δυνατότητα επέκτασης ωραρίου προσωπικού Ο.Τ.Α. με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου
`Αρθρο 88 Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 26 του Ν. 4325/2015
`Αρθρο 89 Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία
`Αρθρο 90 Σύνθεση πειθαρχικών συμβουλίων προσωπικού Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών
`Αρθρο 91 Ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους Περιφερειακών Ενοτήτων νησιωτικών περιοχών
`Αρθρο 92 Επιλογή προϊσταμένων στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
`Αρθρο 93 Τροποποίηση του άρθρου 28 του Ν. 4369/2016
`Αρθρο 94 Πρόσληψη υδρονομέων στις Δ.Ε.Υ.Α. και αναπλήρωση μοναδικού στον κλάδο του υπαλλήλου
`Αρθρο 95 Γονεϊκές άδειες
`Αρθρο 96 Έλεγχος των κατ΄ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 97 Μέσα Ατομικής Προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 98 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
`Αρθρο 99 Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών - `Αρση δυσμενών συνεπειών από τη διαθεσιμότητα και την υποχρεωτική κινητικότητα
`Αρθρο 100 Παύση πειθαρχικών και ποινικών διώξεων δημοτικών υπαλλήλων και αρμοδίων προς διορισμό οργάνων των Ο.Τ.Α. για μη χορήγηση στοιχείων εργαζομένων
`Αρθρο 101 Καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»
`Αρθρο 102 Νομική στήριξη υπαλλήλων Ο . Τ . Α .
`Αρθρο 103 Ρύθμιση θεμάτων μουσικών Ο . Τ . Α .
`Αρθρο 104 Παράταση των υπηρεσιών των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), των Κέντρων Διημέρευσης -Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΕΔΗΦ) και Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων και των αντίστοιχων συμβάσεων του προσωπικού των προγραμμάτων αυτών
`Αρθρο 105 Μετατάξεις προσωπικού στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 106 Αναγνώριση προϋπηρεσίας εργαζομένων των Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 107 Προσωπικό αμειβόμενο με την καταβολή αντιτίμου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΕΔΑΦΙΚΗΣ
`Αρθρο 108 Έννοια και Φύση Ε . Ο . Ε . Σ .
`Αρθρο 109 Σκοποί και δραστηριότητες Ε . Ο . Ε . Σ .
`Αρθρο 110 Σύσταση και συμμετοχή σε Ε.Ο.Ε.Σ.
`Αρθρο 111 Μητρώο Ε . Ο . Ε . Σ .
`Αρθρο 112 Προσωπικό Ε . Ο . Ε . Σ .
`Αρθρο 113 Οικονομική Διαχείριση - Έλεγχος Ε . Ο . Ε . Σ .
`Αρθρο 114 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ
`Αρθρο 115 Δημιουργία Μητρώου Πολιτών
`Αρθρο 116 Λειτουργία, ενημέρωση στοιχείων και διαχείριση Μητρώου Πολιτών
`Αρθρο 117 Φιλοξενία πληροφοριακού συστήματος Μητρώου Πολιτών
`Αρθρο 118 Αξιοποίηση του Μητρώου Πολιτών -διαπιστευμένοι φορείς
`Αρθρο 119 Αποδεικτική δύναμη των στοιχείων του Μητρώου Πολιτών
`Αρθρο 120 Κατάργηση βιβλίων Δημοτολογίου
`Αρθρο 121 Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πιστοποιητικών σε δημόσιους φορείς
`Αρθρο 122 Πρόσβαση του Πολίτη στο Μητρώο Πολιτών
`Αρθρο 123 `Ασκηση ελέγχου από Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές
`Αρθρο 124 Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 125 Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας
`Αρθρο 126 Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής
`Αρθρο 127 Ρυθμίσεις σχετικές με την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.
`Αρθρο 128 Πληρωμές Κοινωνικών Προγραμμάτων από την «Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.»
`Αρθρο 129 Κάλυψη πάγιων δαπανών Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
`Αρθρο 130 Μετονομασία Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου σε Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου - Κάσου
`Αρθρο 131 Τέλεση πολιτικών γάμων
`Αρθρο 132 Λειτουργία αμαξοστασίων Δήμων και εγκαταστάσεων εξυπηρετουσών μέσα μαζικής μεταφοράς
`Αρθρο 133 Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών
`Αρθρο 134 Εκποίηση υλικών που προέρχονται από τη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων και βιοαποβλήτων
`Αρθρο 135 Τροποποίηση άρθρου 82 του β.δ. 24.9/1958 περί απαλλαγών από δημοτικούς και κοινοτικούς φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές
`Αρθρο 136 Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 25 του N . 3023/2002 (Α΄ 146)
`Αρθρο 137 Μεταφορά του ειδικού λογαριασμού του Ν. 826/1978 (Α΄ 194) στον Τομέα Προνοίας Αστυνομικών
`Αρθρο 138 Κρατήσεις για την ονομασία του Δόκιμου Αστυφύλακα σε Αστυφύλακα και Δόκιμου Αξιωματικού σε Υπαστυνόμο Β΄
`Αρθρο 139 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 140 Τροποποίηση διατάξεων του N . 998/1979
`Αρθρο 141 Τροποποίηση διατάξεων του N . 3208/2003
`Αρθρο 142 Τροποποίηση διατάξεων του N . 3889/2010
`Αρθρο 143 Προσθήκη νέας παραγράφου 23 στο άρθρο 52 του N . 4280/2014
`Αρθρο 144 Τροποποίηση διάταξης του N . 4423/2016
`Αρθρο 145 Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 52 του N . 4280/2014
`Αρθρο 146
`Αρθρο 147
`Αρθρο 148 Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 35 του N . 4430/2016 (Α΄ 205)
`Αρθρο 149
`Αρθρο 150
`Αρθρο 151 Επικουρικό Προσωπικό Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας
`Αρθρο 152 Τροποποίηση του άρθρου 68 του N . 4430/2016 (Α΄ 205)
`Αρθρο 153 Παράταση Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»
`Αρθρο 154 Τροποποίηση της παρ. 22 του άρθρου 9 του N . 4052/2012 (Α΄ 41)
`Αρθρο 155 Μεταφορά ΑμεΑ
`Αρθρο 156
`Αρθρο 157 Παράταση της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του N . 3889/2010 (Α΄ 182)
`Αρθρο 158
`Αρθρο 159 Προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων
`Αρθρο 160
`Αρθρο 161 Θέματα πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης
`Αρθρο 162 Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της κτηματογράφησης
`Αρθρο 163
`Αρθρο 164
`Αρθρο 165
`Αρθρο 166
`Αρθρο 167
`Αρθρο 168
`Αρθρο 169 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2017
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: