Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4997/2022.

Εισηγητική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 170
5 Αυγούστου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3996

Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ.ΕΠ.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
A ρθρο 1 Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)
`Αρθρο 2 Έργο και αρμοδιότητες -Ελεγκτική και υποστηρικτική δράση
`Αρθρο 3 Συμφιλιωτική διαδικασία-Επίλυση διαφορών
Αρθρο 4 Ανεξαρτησία Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων
`Αρθρο 5 Στελέχωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
A ρθρο 6 Εκπαίδευση και πιστοποίηση του προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
A ρθρο 7 Ειδικός Γραμματέας
A ρθρο 8 Γενικοί Επιθεωρητές
`Αρθρο 9 Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας
A ρθρο 10 Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
A ρθρο 11 Αυτοτελές Γραφείο Ενημέρωσης, Υποδοχής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Καταγγελιών
A ρθρο 12 Ειδική Ομάδα Ετοιμότητας και `Αμεσης Επέμβασης
A ρθρο 13 Υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
`Αρθρο 14 Οικονομική Υποστήριξη της Επιχειρησιακής Αυτοτέλειας και Λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
A ρθρο 15 Πρόσθετη Αμοιβή - Λοιπά οικονομικά θέματα
Αρθρο 16 Τυποποίηση και χρήση δελτίων ελέγχου
`Αρθρο 17 Θέματα Λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
Αρθρο 18 Ηλεκτρονική διασύνδεση και μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών
Αρθρο 19 Συνεργασία Σ.ΕΠ.Ε., Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας (Γ.Δ.Σ.Υ.Ε.) και Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας
`Αρθρο 20 Νομική εκπροσώπηση του Ειδικού Γραμματέα, των Επιθεωρητών και λοιπών υπαλλήλων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
`Αρθρο 21 Κοινωνικός Έλεγχος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
Αρθρο 22 Έκθεση αξιολόγησης έργου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και ετήσια έκθεση πεπραγμένων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 23 Είδος και εύρος κυρώσεων
`Αρθρο 24 Διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας
Αρθρο 25 Έλεγχος τήρησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας για την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας
Αρθρο 26 Θεσμοθέτηση κάρτας εργασίας
`Αρθρο 27 Κοινοποίηση πράξεων
`Αρθρο 28 Ποινικές κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 29 Ρυθμίσεις για ιατρούς εργασίας
Αρθρο 30 Δράσεις ανταλλαγής πληροφοριών Σ.ΕΠ.Ε., ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΓΓΠΣ μέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Αρθρο 31 Μικτά κλιμάκια ελέγχου
Αρθρο 32 Ορολογία
Αρθρο 33 Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Αρθρο 34 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
`Αρθρο 35 Ρυθμίσεις ασφάλισης ασθένειας - Κάλυψη ανέργων
`Αρθρο 36 Προστασία από απόλυση λόγω μητρότητας
`Αρθρο 37 Συνταξιοδότηση γονέων, συζύγων και αδελφών αναπήρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Αρθρο 38 Επιτάχυνση διαδικασίας απονομής συντάξεων
Αρθρο 39 Πλασματικός χρόνος παιδιών
Αρθρο 40 Αναγνώριση χρόνων ασφάλισης
Αρθρο 41 Αναγνώριση χρόνων ειδικών κατηγοριών
Αρθρο 42 Απασχόληση Συνταξιούχων και λοιπές διατάξεις
Αρθρο 43 Έναρξη καταβολής Σύνταξης σε Οφειλέτη
Αρθρο 44 Ασφαλιστέα πρόσωπα του ΕΤΕΑΜ
Αρθρο 45 Συνταξιοδότηση ειδικής κατηγορίας ασφαλισμένων του ΕΤΕΑΜ
Αρθρο 46 Ασφάλιση απασχολουμένων με σύμβαση μίσθωσης έργου σε ΟΤΑ κ.λπ.
Αρθρο 47 Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων
`Αρθρο 48 Ρυθμίσεις Ασφάλισης Ασθένειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΑΕΕ
Αρθρο 49 Αίτηση Συνταξιοδότησης χωρίς διακοπή Επαγγελματικής Δραστηριότητας
Αρθρο 50 Προσωρινή Αναπηρική Σύνταξη χωρίς Διακοπή Επαγγελματικής Δραστηριότητας
`Αρθρο 51 Ασφάλιση Οδηγών ΔΧ αυτοκινήτων
Αρθρο 52 Κατάταξη ασφαλισμένων του πρώην ΤΣΑ στις ασφαλιστικές κατηγορίες του Ο.Α.Ε.Ε.
Αρθρο 53 Ειδικές Ρυθμίσεις Ο.Α.Ε.Ε.
Αρθρο 54 Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του Ο.Α.Ε.Ε.
Αρθρο 55 Παράλληλη Ασφάλιση - Συνταξιοδότηση Ασφαλισμένων πρώην Ταμείου Προνοίας Ξενοδόχων
Αρθρο 56 Ασφάλιση Μελών Αγροτικών Συνεταιρισμών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ε.Τ.Α.Α.
Αρθρο 57 Υποβολή καταστάσεων εισφορών ασφαλισμένων και εργοδοτών των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α.
Αρθρο 58 Εγγραφή στο Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ. πριν την Έναρξη Επαγγέλματος
Αρθρο 59 Ασφάλιση στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α.
Αρθρο 60 Παράλληλη Ασφάλιση Ε.Τ.Α.Α. και Ο.Α.Ε.Ε.
Αρθρο 61 Ειδικές Ρυθμίσεις Ε.Τ.Α.Α.
Αρθρο 62 Αναγνώριση χρόνων στο Ε.Τ.Α.Α.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
`Αρθρο 63 Ρυθμίσεις ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΑΕΔ
Αρθρο 64
Αρθρο 65 Υποβολή δήλωσης οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού
Αρθρο 66 Επιδότηση ασφαλιστικής εισφοράς ανέργων
`Αρθρο 67 Διεύθυνση Συντονισμού ΟΑΕΔ
Αρθρο 68 Υπηρεσιακές μεταβολές προσωπικού ΟΑΕΔ
Αρθρο 69 Επιδότηση εισφορών από ΛΑΕΚ
Αρθρο 70 Διαδικασία υποβολής ενστάσεων
`Αρθρο 71 Επικοινωνία και εγγραφή ανέργων στον ΟΑΕΔ
`Αρθρο 72 Επιλογή διευθυντικών στελεχών στις μονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
Αρθρο 73 Επιταγή απόκτησης επαγγελματικών προσόντων
Αρθρο 74 Προγράμματα ΟΑΕΔ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΓΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΚΑ
Αρθρο 75 Ρυθμίσεις προσωπικού ΓΓΚΑ και ΦΚΑ
Αρθρο 76 Οργανωτικά θέματα ΓΓΚΑ και ΦΚΑ
`Αρθρο 77 Ρυθμίσεις για Συλλογικά Όργανα ΦΚΑ
Αρθρο 78 Υπηρεσιακά Συμβούλια
Αρθρο 79 Θέματα αξιοποίησης κινητής και ακίνητης περιουσίας
`Αρθρο 80 ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.
`Αρθρο 81 Έκδοση ληξιαρχικών πράξεων και ενημέρωση του Ε.Μ.Α.Ε.Σ.
Αρθρο 82 Εφάπαξ αποζημίωση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΓΑ
Αρθρο 83
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 84 Διαδικασία αναγνώρισης χρόνου υπαλλήλων των ΟΤΑ στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
A ρθρο 85 Τροποποιήσεις διατάξεων του Ν. 3869/2010 Καταργούμενες διατάξεις
Αρθρο 86 Κέντρα Εργαζομένης Νεότητας
Αρθρο 87 Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 18 του Ν. 2458/1997
`Αρθρο 88 Κατάργηση των ανωνύμων εταιρειών «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική (ΠΑΕΠ) Α.Ε.» και «Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΚΑΕ) Α.Ε.» και σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού» (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)
Αρθρο 89
Αρθρο 90
Αρθρο 91

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: