Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4808/2021.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1984

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 153

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 1483

Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις. Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών Νόμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 1 Έκταση εφαρμογής
`Αρθρο 2 Εξαρτώμενα µ έλη
`Αρθρο 3 Αποδεικτικά στοιχεία
`Αρθρο 4 Απαγόρευση διάκρισης
`Αρθρο 5 Γονική άδεια ανατροφής
`Αρθρο 6 Ασφαλιστικά δικαιώματα
`Αρθρο 8 Μειωμένο ωράριο
`Αρθρο 9 `Αδειες απουσίας
`Αρθρο 10 Δικαίωμα για πλήρη απασχόληση
`Αρθρο 11 Προγραμματισμός αδειών
`Αρθρο 12 Βρεφονηπιακοί σταθμοί
`Αρθρο 13 Χρόνος απουσίας
`Αρθρο 14 Λύση σχέσης εργασίας
`Αρθρο 15 Προστασία μητρότητας
`Αρθρο 16 Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις
`Αρθρο 17 Διοικητικές κυρώσεις
`Αρθρο 18 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
`Αρθρο 19 Οικονομική ενίσχυση Εργατοϋπαλληλικών Οργανώσεων
`Αρθρο 20 Εισφορές για τους σκοπούς του ΟΑΕΔ, του ΟΕΚ και της εργατικής εστίας
`Αρθρο 21 Αποποινικοποίηση απεργίας
`Αρθρο 22 Χρονικά όρια λειτουργίας φαρμακείων κλπ.
`Αρθρο 23 Επέκταση επιδόματος παιδιών
`Αρθρο 24 Κύρωση αποφάσεων
`Αρθρο 25 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 26 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 27 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 1984
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 1984
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: