Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 30/3/2018

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Γ 1052714 ΕΞ 2018

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

Θέμα:

Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πολύτεκνων γονέων οι οποίοι προτού καταστούν πολύτεκνοι είχαν παραλάβει επιβατικό αυτοκίνητο με απαλλαγή από το φόρο ως γονείς με τρία τέκνα.

Σχετ.: α) `Αρθρο 36 του Ν. 1563/85 (ΦΕΚ 151/A΄) όπως έχει διαδοχικά τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3220/04 (ΦΕΚ 15/Α΄), του άρθρου 2 του Ν. 3583/07 (ΦΕΚ 142/A΄) και του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17/Α΄) και ισχύει. β) `Αρθρο 1 παράγραφος 2 του Ν. 3454/06 (ΦΕΚ 75/Α΄) όπως ισχύει. γ) Η αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ Δ 5003183 ΕΞ2013/24-1-2013 ΕΔΥΟ της Υπηρεσίας μας αναφορικά με κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17/Α΄) για την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων πολύτεκνων γονέων που είχαν παραλάβει ατελώς αυτοκίνητο ως γονείς με τρία τέκνα. δ) Η αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1019676 ΕΞ 2017/22-2-2017 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ "Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασίας απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα" (ΦΕΚ 538/B΄), η οποία κοινοποιήθηκε με την αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1046636 ΕΞ 2017/22-3-2017 ΕΔΥΟ (ΑΔΑ: ΩΑΑ3Η-ΠΔ7) και η οποία εκδόθηκε σε αντικατάσταση της προϊσχύουσας αριθμ. Δ.1163/47/Α0018/20-7-2006 (ΦΕΚ 1192/B΄) ΑΥΟ.

Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πολύτεκνων γονέων, οι οποίοι προτού καταστούν πολύτεκνοι είχαν παραλάβει επιβατικό αυτοκίνητο με απαλλαγή από το φόρο ως γονείς με τρία τέκνα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 1563/85 (ΦΕΚ 151/Α΄), όπως ισχύει, ορίζεται ότι τα επιβατικά αυτοκίνητα για τη μεταφορά προσώπων, που παραλαμβάνονται για προσωπική και οικογενειακή χρήση από πολύτεκνους γονείς, που έχουν κατά το χρόνο της παραλαβής του αυτοκινήτου τέσσερα (4) τουλάχιστον ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 του Ν. 3454/2006 η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επιβατικού αυτοκινήτου πολύτεκνων γονέων επεκτάθηκε και χορηγήθηκε αναλογικά και στους γονείς με τρία (3) ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα. Σύμφωνα με τις διατάξεις της δ) ανωτέρω σχετικής Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, η εν λόγω απαλλαγή γονέων με τρία τέκνα χορηγείται για μία μόνο φορά και για ένα αυτοκίνητο ανά οικογένεια.

3. Στη συνέχεια, με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 11 του Ν. 3583/2007 (ΦΕΚ 142/Α΄), με τις οποίες συμπληρώθηκαν οι προαναφερθείσες νομοθετικές διατάξεις απαλλαγής πολύτεκνων γονέων, ειδικά για τους πολύτεκνους γονείς προβλέφθηκε το δικαίωμα της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης για μια δεύτερη και τελευταία φορά μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την παραλαβή του προηγούμενου αυτοκινήτου, εφόσον οι δικαιούχοι γονείς έχουν κατά τον τελωνισμό του αυτοκινήτου τουλάχιστον τέσσερα (4) ανήλικα τέκνα και με την τήρηση των λοιπών όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής των σχετικών διατάξεων.

4. Τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 2 του Ν. 4110/13 , με τις οποίες συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 1563/1985 , η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης πολύτεκνων γονέων χορηγήθηκε και στους γονείς, οι οποίοι προτού καταστούν πολύτεκνοι είχαν υπαχθεί στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006 για την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης γονέων με τρία τέκνα.

Όπως προκύπτει από τις ανωτέρω ισχύουσες διατάξεις και έχει διευκρινιστεί με τη γ) ανωτέρω σχετική ΕΔΥΟ, οι πολύτεκνοι γονείς οι οποίοι έχουν ήδη υπαχθεί στις ισχύουσες διατάξεις απαλλαγής από το φόρο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006 ως γονείς με τρία τέκνα, δύνανται να παραλάβουν εκ νέου αυτοκίνητο με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης που ισχύουν για τους πολύτεκνους γονείς ( άρθρο 36 του Ν. 1563/85 ), αφού οι πολύτεκνοι γονείς δύνανται να ασκήσουν το σχετικό δικαίωμα για δύο φορές - με την τήρηση κατά τα λοιπά των ειδικότερων προϋποθέσεων που ορίζουν οι ως άνω διατάξεις.

Συνεπώς, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, οι πολύτεκνοι γονείς, οι οποίοι προτού καταστούν πολύτεκνοι είχαν παραλάβει επιβατικό αυτοκίνητο με απαλλαγή από το φόρο ως γονείς με τρία τέκνα, δύνανται περαιτέρω να τύχουν της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης των πολύτεκνων γονέων για δύο φορές, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις απαλλαγής πολύτεκνων γονέων. Συγκεκριμένα, για την πρώτη υπαγωγή των δικαιούχων ως πολύτεκνων γονέων στο δικαίωμα της απαλλαγής με τέσσερα (4) ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα θα πρέπει να έχει παρέλθει το περιοριστικό διάστημα τελωνειακής παρακολούθησης των τριών (3) ετών από την ημερομηνία τελωνισμού του προηγούμενου αυτοκινήτου, που είχε παραληφθεί με τις διατάξεις απαλλαγής των γονέων με τρία (3) τέκνα. Στη συνέχεια, η υπαγωγή για δεύτερη φορά στο δικαίωμα της απαλλαγής των πολύτεκνων γονέων με τέσσερα (4) ανήλικα τέκνα προϋποθέτει την παρέλευση της ρητά οριζόμενης προθεσμίας των πέντε (5) ετών από τον τελωνισμό του προηγούμενου αυτοκινήτου που είχε παραληφθεί με τις διατάξεις απαλλαγής των πολύτεκνων γονέων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι αρμόδια αρχή για την εξέταση των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής των ενδιαφερομένων γονέων στις ανωτέρω ισχύουσες διατάξεις με βάση τη διαδικασία και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα της δ) ανωτέρω σχετικής Απόφασης ΑΑΔΕ, είναι η τελωνειακή αρχή τελωνισμού του αυτοκινήτου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: