Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Μαΐου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2907

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1052

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου του Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας και της διαδικασίας για την ψηφιακή έκδοσή του μέσω της εφαρμογής έκδοσης Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας και ρύθμιση λοιπών ζητημάτων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 6 του Ν. 4987/2022 «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» (Α΄ 206),

β) των άρθρων 4 , 5 , 8 , 67 και 68 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167),

γ) του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πρώτου του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα των περ. ιθ΄ έως και κβ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 , του άρθρου 7 , των παρ. 1 και 4 του άρθρου 14 , καθώς και των άρθρων 37 και 41 αυτού ,

δ) των άρθρων 13 , 14 και 29 του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184),

ε) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄4738),

στ) της υπό στοιχεία Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-7-2014 απόφασης της Γενικής Γραμματείας Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτε­λών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων» (Β΄ 2153), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 .

2) Την υπ΄ αρ. 1/20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ. Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ΄ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπ΄ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

3) Τις Συμβάσεις για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος που έχουν συναφθεί από τη χώρα μας, όπως ισχύουν μετά την κύρωσή τους με νόμο.

4) Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1130/1999 με θέμα «Εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος. Περιεχόμενο των χορηγούμενων από τις αρμόδιες ΔΟΥ Πιστοποιητικών βάσει των οποίων εκδίδονται τα "Πιστοποιητικά Φορολογικής Κατοικίας" (Residence Certificates))).

5) Το υπό στοιχεία ΔΟΣ Α 1041952 ΕΞ 2011/16-3-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων με θέμα «Έκδοση Βεβαιώσεων από τις Δ.Ο.Υ. για έκδοση πιστοποιητικών φορολογικής κατοικίας».

6) Τις διατάξεις του Ν. 1497/1984 «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων» (Α΄ 188).

7) Το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 75).

8) Το άρθρο 11 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).

9) Την ανάγκη για την καλύτερη και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων μέσω της ψηφιακής υποβολής αιτημάτων για έκδοση Πιστοποιητικών Φορολογικής Κατοικίας.

10) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο του Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας (εφεξής: ΠΦΚ) και η διαδικασία έκδοσής του για φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες φορολογικούς κάτοικους Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4172/2013 για σκοπούς εφαρμογής των Συμβάσεων για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος (εφεξής: ΣΑΔΦΕ) και για λοιπούς σκοπούς και ρυθμίζονται συναφή ζητήματα.

`Αρθρο 2
Ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της εφαρμογής έκδοσης ΠΦΚ

1. Το ΠΦΚ εκδίδεται για φορολογικούς κάτοικους Ελλάδος, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.

2. Η αίτηση για την έκδοση ΠΦΚ υποβάλλεται ψηφιακά από το φυσικό πρόσωπο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXiSnet αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής έκδοσης ΠΦΚ στην ψηφιακή πύλη «myAADE» (εφεξής: εφαρμογή).

3. Για την ψηφιακή έκδοση ΠΦΚ απαιτείται τα στοιχεία του φορολογούμενου να είναι επικαιροποιημένα, καθόσον χρησιμοποιούνται και ως στοιχεία επικοινωνίας από τη Φορολογική Διοίκηση. Εάν τα στοιχεία δεν έχουν επικαιροποιηθεί, οι φορολογούμενοι θα παραπέμπονται στην ψηφιακή πύλη «myAADE», στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία» και στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας», ώστε να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ήτοι τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τα τηλέφωνά τους (κινητό και σταθερό τηλέφωνο).

4. Κατά την αίτησή του ο φορολογούμενος δηλώνει υπεύθυνα ότι το επόμενο έτος θα υποβάλει για το τρέχον έτος δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στην οποία θα περιλαμβάνεται τυχόν εισόδημα που αποκτήθηκε από την αλλοδαπή, ή ότι το επόμενο έτος θα υποβάλει για το τρέχον έτος δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή ως ημεδαπή νομική οντότητα, στην οποία θα περιλαμβάνεται τυχόν εισόδημα που αποκτήθηκε από την αλλοδαπή.

Η δήλωση αυτή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

5. Ο φορολογούμενος υποβάλλει την αίτηση με συμπληρωμένα τα στοιχεία του, το κράτος και το έτος για το οποίο επιθυμεί την έκδοση ΠΦΚ. Η κατηγορία εισοδήματος δηλώνεται εφόσον αποκτάται εισόδημα από την αλλοδαπή.

6. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επιθυμεί να αιτηθεί την έκδοση ΠΦΚ είτε για περισσότερες κατηγορίες εισοδήματος, είτε για περισσότερα έτη, είτε για διαφορετικά κράτη θα πρέπει να υποβάλει για κάθε πιστοποιητικό διακριτό αίτημα.

`Αρθρο 3
Τύπος και περιεχόμενο ΠΦΚ

1. Ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο του κατά περίπτωση εκδιδόμενου ΠΦΚ ως τα συνημμένα στην παρούσα παραρτήματα και ειδικότερα:

α) Για σκοπούς εφαρμογής ΣΑΔΦΕ για το τρέχον έτος (Παράρτημα Α),

β) για σκοπούς εφαρμογής ΣΑΔΦΕ για προηγούμενο έτος (Παράρτημα Β),

γ) για λοιπούς σκοπούς για το τρέχον έτος (Παράρτημα Γ), και

δ) για λοιπούς σκοπούς για προηγούμενο έτος (Παράρτημα Δ).

2. Στο ΠΦΚ αναγράφονται υποχρεωτικά:

i) Τα στοιχεία του φορολογικού κατοίκου Ελλάδος (Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία), ο ΑΦΜ και η πλήρης διεύθυνσή του,

ii) το έτος για το οποίο εκδίδεται το ΠΦΚ, και

iii) το κράτος για το οποίο εκδίδεται το ΠΦΚ, μόνο για την περίπτωση έκδοσης ΠΦΚ για σκοπούς εφαρμογής ΣΑΔΦΕ.

3. Τα στοιχεία της περ. (i) της παρ. 2 προσυμπληρώνονται από τη Φορολογική Διοίκηση και ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα να αλλάξει έως δυο (2) λατινικούς χαρακτήρες ανά λέξη στο ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση, ενώ δεν δύναται να διορθώσει τον ΑΦΜ. Σε περίπτωση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, τα στοιχεία της επωνυμίας στα λατινικά συμπληρώνονται με ευθύνη του φορολογούμενου.

4. Το ΠΦΚ εκδίδεται σε ψηφιακή μορφή αυτόματα με την υποβολή της αίτησης του άρθρου 2, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, πιστοποιεί τη φορολογική κατοικία του αιτούντα και φέρει ψηφιακή σφραγίδα.

`Αρθρο 4
Έκδοση ΠΦΚ για παρελθόντα έτη

1. Προϋπόθεση για την έκδοση ΠΦΚ για παρελθόντα έτη και ανεξάρτητα από την εφαρμογή της παρ. 2 είναι:

α) Για σκοπούς εφαρμογής ΣΑΔΦΕ:

i) Η απόκτηση εισοδήματος από την αλλοδαπή, και

ii) η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικού κατοίκου Ελλάδος, για φυσικά πρόσωπα, και η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα και τις ημεδαπές νομικές οντότητες, στην οποία θα περιλαμβάνεται εισόδημα που αποκτήθηκε από την αλλοδαπή, για έκαστο έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

β) Για λοιπούς σκοπούς:

Η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικού κατοίκου Ελλάδος, για φυσικά πρόσωπα, και η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα και τις ημεδαπές νομικές οντότητες, στην οποία θα περιλαμβάνεται τυχόν εισόδημα που αποκτήθηκε από την αλλοδαπή, για έκαστο έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

2. Κατά την αίτησή του και εφόσον έχει αποκτηθεί εισόδημα από την αλλοδαπή, ο φορολογούμενος δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει περιλάβει αυτό το εισόδημα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

Η δήλωση αυτή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

`Αρθρο 5
Εξακρίβωση εγκυρότητας ΠΦΚ

Το ΠΦΚ εκδίδεται μέσω της εφαρμογής σε ψηφιακή μορφή, φέρει μοναδικό αριθμό έκδοσης και η εγκυρότητα του δύναται να πιστοποιηθεί μέσω του κώδικα γρήγορης ανάγνωσης (qrcode) που είναι ενσωματωμένος σε αυτό.

`Αρθρο 6
Υποβολή αιτημάτων εκτός εφαρμογής

Αιτήματα για έκδοση ΠΦΚ που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση της εφαρμογής από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, θεωρούνται ως μη υποβαλλόμενα και δεν επιφέρουν κανένα έννομο αποτέλεσμα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο φορολογούμενος ενημερώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. προφορικά, με επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για την υποχρέωση ψηφιακής υποβολής του αιτήματος αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής.

`Αρθρο 7
Ανάκληση

Κατόπιν της έκδοσης ΠΦΚ, εφόσον διαπιστωθεί από τη Φορολογική Διοίκηση ότι έχει επέλθει μεταβολή της φορολογικής κατοικίας του φορολογουμένου, η Διεύθυνση Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων (ΔΔΦΟΣ) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (ΓΔΦ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) προβαίνει στην ανάκλησή του.

`Αρθρο 8
Επισημείωση της Χάγης (Σφραγίδα APOSTILLE) ή επικύρωση

1. Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο το ΠΦΚ να φέρει την επισημείωση της Χάγης (Σφραγίδα APOSTILLE) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1497/1984 ή την επικύρωση από το Τμήμα Επικυρώσεων του Κέντρου Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών Αποδήμου Ελληνισμού (ΚΕΠΠΑΕ) του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά περίπτωση, ο φορολογούμενος εκδίδει το ΠΦΚ μέσω της εφαρμογής σύμφωνα με την παρούσα.

2. Το ψηφιακό ΠΦΚ προσκομίζεται στη ΔΔΦΟΣ από τον φορολογούμενο, προκειμένου να αντικατασταθεί με ΠΦΚ το οποίο φέρει φυσική υπογραφή, ώστε να λάβει ακολούθως την επισημείωση της Χάγης (Σφραγίδα APOSTILLE) ή την επικύρωση, κατά περίπτωση.

3. Ο τύπος και το περιεχόμενο του κατά περίπτωση εκδιδόμενου ΠΦΚ δυνάμει της παρ. 2 έχουν ως τα συνημμένα στην παρούσα παραρτήματα και ειδικότερα:

α) Για σκοπούς εφαρμογής ΣΑΔΦΕ για το τρέχον έτος (Παράρτημα Ε),

β) για σκοπούς εφαρμογής ΣΑΔΦΕ για προηγούμενο έτος (Παράρτημα ΣΤ),

γ) για λοιπούς σκοπούς για το τρέχον έτος (Παράρτημα Ζ), και

δ) για λοιπούς σκοπούς για προηγούμενο έτος (Παράρτημα Η).

4. Στο ΠΦΚ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 2 αναγράφονται υποχρεωτικά:

i) Τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 3, και

ii) ο μοναδικός αριθμός έκδοσης του ΠΦΚ που εκδίδεται μέσω της εφαρμογής. Το ΠΦΚ δεν φέρει κώδικα γρήγορης ανάγνωσης (qrcode).

`Αρθρο 9
Λοιπές διατάξεις

1. Από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, παύει να ισχύει η υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1130/1999 και το υπό στοιχεία ΔΟΣ Α 1041952 ΕΞ 2011/16-3-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων με θέμα «Έκδοση Βεβαιώσεων από τις Δ.Ο.Υ. για έκδοση πιστοποιητικών φορολογικής κατοικίας».

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει για τα αιτήματα που υποβάλλονται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Βεβαιώσεις για έκδοση ΠΦΚ που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ΔΟΥ δυνάμει της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1130/1999 και για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί αίτημα έκδοσης ΠΦΚ στη ΔΔΦΟΣ, δεν επιφέρουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.

4. Αιτήματα έκδοσης ΠΦΚ που έχουν υποβληθεί στη ΔΔΦΟΣ μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται κατά τον χρόνο υποβολής αυτών.

5. Τα Παραρτήματα της παρούσας (Α έως Η) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Απριλίου 2023
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: