Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 2.9.2022

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ε.2066

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΦ.Π.Α.

Θέμα:

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 13% στις υπηρεσίες που παρέχονται από κολυμβητήρια.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η εγκύκλιος αφορά την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 13% στις υπηρεσίες που παρέχονται από κολυμβητήρια.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την εγκύκλιο διευκρινίζονται θέματα εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% στις υπηρεσίες που παρέχονται από τα κολυμβητήρια που αδειοδοτούνται με βάση τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις από τον αρμόδιο Δήμο καθώς και στις υπηρεσίες που παρέχονται από επιχειρήσεις -κολυμβητήρια με δηλωθείσα στο φορολογικό μητρώο δραστηριότητα με ΚΑΔ 93.11.10.03 «Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)».

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος αφορά τα πρόσωπα που παρέχουν τις ως άνω αναφερόμενες υπηρεσίες.

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του πεντηκοστού πέμπτου άρθρου του Ν. 4839/2021 στο τέλος του Κεφαλαίου Β. Υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α (ν. 2859/2000) προστέθηκε παρ. 9 και από την 1η.10.2021 εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. 13% στην παροχή υπηρεσιών από γυμναστήρια.

2. Με την εγκύκλιο του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Ε. 2215/2021 , διευκρινίστηκε ότι προκειμένου η υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση (γυμναστήριο) να τύχει της εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% πρέπει να λειτουργεί υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο Π.Δ. 219/2006 (Α΄ 221) με τίτλο «Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων». Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του εν λόγω προεδρικού διατάγματος αναφέρεται ότι: «Ως γυμναστήριο νοείται κάθε μονάδα άθλησης σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο που έχει σκοπό την παροχή υπηρεσιών σωματικής άσκησης και άθλησης, ιδίως μέσω της παροχής υπηρεσιών ελεύθερης γυμναστικής, αεροβικής γυμναστικής, αερόβιας προπόνησης με χρήση ηλεκτρονικών μηχανημάτων, προπόνησης με αντιστάσεις, προγραμμάτων ευλυγισίας διατάσεων, γυμναστικής για παιδιά, υδρογυμναστικής, θεραπευτικής γυμναστικής, παθητικής γυμναστικής με χρήση μηχανημάτων, παραδοσιακών χορών, αυτοάμυνας, κολύμβησης.»

3. Με την ίδια ως άνω εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι στην περίπτωση που οι υπηρεσίες της παρ.9 του Κεφαλαίου Β. Υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α παρέχονται από το Δημόσιο και οργανισμούς δημοσίου δικαίου, έναντι τιμήματος, εφαρμόζεται ο ίδιος συντελεστής Φ.Π.Α. 13%. Επιπρόσθετα διευκρινίστηκε ότι η στενά συνδεόμενη με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή παροχή υπηρεσιών από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε πρόσωπα που ασχολούνται με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή εξακολουθεί να απαλλάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιδ΄ της παρ.1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ.

4. Στην Υπουργική Απόφαση Γ1/443/73 (Β΄87) Υγειονομική Διάταξη «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών» όπως τροποποιήθηκε με τις Γ4/1150/1976 ( Β΄ 937/ και ΔΥΓ2/80825/05/2006 (Β΄ 120) υπουργικές αποφάσεις, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, οι απαιτήσεις κατασκευής, οι συνθήκες λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών, καθώς και η παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας αυτών.

5. Συναφώς δε στην περ. 13 της παρ. ΙΙ του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 (Α΄114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» προβλέπεται η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση των αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και εγκατάστασης των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης αυτών.

6. Με βάση τα ανωτέρω, και σε συνέχεια των όσων διευκρινίστηκαν με την εγκύκλιο Ε.2215/2021, σημειώνεται ότι εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13% στις υπηρεσίες που παρέχονται από τα ιδιωτικά ή δημοτικά κολυμβητήρια που αδειοδοτούνται με βάση τις ανωτέρω ισχύουσες διατάξεις, καθώς και με κάθε άλλη διάταξη που ορίζει το πλαίσιο κατασκευής και λειτουργίας δεξαμενών κολύμβησης, υπό την προϋπόθεση ότι, οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν δηλωθείσα στο φορολογικό μητρώο δραστηριότητα με ΚΑΔ 93.11.10.03 «Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)» και κατά το μέρος που οι υπηρεσίες αυτές αφορούν τη χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής για τέλεση αθλητικών αγωνισμάτων, προπόνηση ή εκπαίδευση αθλητών ή υδρογυμναστική και όχι λοιπές υπηρεσίες κατά την παροχή των οποίων επιβάλλεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ 24%.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: