Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Νοεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 5703

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1158

Καθορισμός και επικαιροποίηση τύπου και περιεχομένου εντύπων της Φορολογικής Διοίκησης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 6 , 10 , 11 και 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (N. 4987/2022, Α΄ 206),

β) της παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167),

γ) του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248),

δ) του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πρώτου του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94), και ειδικότερα του άρθρου 7 , της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού ,

ε) του άρθρου 17 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α΄ 40),

στ) του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄ 180),

ζ) του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Α΄ 65),

η) των άρθρων 53 , 54 , 55 του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94),

θ) του άρθρου 8 του Ν. 2515/1997 «`Ασκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις (Α΄ 154),

ι) των άρθρων 17-31 του Ν. 1676/1986 «Καθορισμός των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και ρύθμιση άλλων θεμάτων» (Α΄ 204),

ια) των παρ. 2 έως 4 του άρθρου 79 και της παρ. 2 του άρθρου 92 του Ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» (Α΄ 129), καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 93 του ίδιου νόμου, με το οποίο καταργείται ο ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και `Αλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 179) πλην του άρθρου 26,

ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 2367/1953 «Περί τίτλων κυριότητος, ταξινόμησεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων» (Α΄ 82),

ιγ) του ν.δ. 356/1974 «Περί κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων εσόδων» (Α΄ 90),

ιδ) των άρθρων 81 έως και 86 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό», (Α΄ 143),

ιε) των άρθρων 15 και 17 του Ν. 3091/2002 «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 330).

ιστ) των άρθρων 1 έως και 8 του Ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 287).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β΄ 4738).

3. Την υπ΄ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ΄ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Τις υπό στοιχεία:

α) Α.1221/27.09.2021 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Δ210 για την απόδοση ΑΦΜ και τη μεταβολή ατομικών στοιχείων και της δήλωσης Δ211 για την έναρξη, μεταβολή, διακοπή εργασιών επιχείρησης» (Β΄ 4572),

β) ΠΟΛ 1006/31.12.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και Δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Β΄ 19/2014),

γ) 1027319/677/0006 Β/24.02.1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από τη ΔΟΥ Μοσχάτου εντύπων στο Υποσύστημα "Μητρώου" του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS)» (Β΄ 194),

δ) A.1012/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα, σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.» (Β΄ 87),

ε) A.1104/2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία επιστροφής Φόρου Προστιθεμένης Αξίας)» (Β΄ 1895),

στ) ΠΟΛ 1104/2015 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων «Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή» (Β΄ 844),

ζ) ΠΟΛ 1167/2015 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές» (Β΄ 1808),

η) 1027928/177/34/0014 ΠΟΛ.1048/20.03.06 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής του ειδικού εντύπου απεικόνισης προϋπολογιστικού κόστους της οικοδομής και κατανομής αυτού στις επί μέρους ιδιοκτησίες» (Β΄ 366),

θ) 1073027/4380/902/A0014 ΠΟΛ. 1105/8.8.2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής του ειδικού εντύπου απεικόνισης απολογιστικού κόστους της οικοδομής και κατανομής αυτού στις επί μέρους ιδιοκτησίες» (Β΄ 1185),

ι) ΠΟΛ 1096/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο της «Δήλωσης - Αίτησης και Αναλυτικής Κατάστασης Δικαιολογητικών» (Β΄ 937) (έντυπο 010Α - ΦΠΑ, ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ6 TAXIS) για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.,

ια) Α. 1054/2022 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός της διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων "Τα Αιτήματά μου"» (Β΄ 2154),

ιβ) Την Α.1261/2021 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων καθώς και του τρόπου υποβολής της δήλωσης» (Β΄ 6389),

ιγ) Δ.ΤΕΦ Β΄1087166 ΕΞ2010/25.6.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του τρόπου, του χρόνου και της διαδικασίας απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας στις Δ.Ο.Υ.» (Β΄ 1089),

ιδ) Α.1122/2019 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση του άρθρου 3 της υπ΄ αρ. ΠΟΛ. 1248/2011 απόφασης Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2854), όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 377 του κεφ. Β΄ του Ν. 4512/2018 (Α΄ 5), καθώς και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης συμμετοχής Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων, με παράλληλο καθορισμό συνοδευτικών της δήλωσης καταστάσεων με αναλυτικά στοιχεία» (Β΄ 1379),

ιε) ΠΟΛ.1271/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης.» (Β΄ 3364),

ιστ) ΠΟΛ.1015/2018 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού, καθώς και του περιεχομένου, της διαδικασίας και του τρόπου έκδοσης του ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση επί της αξίας κάθε λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94), καθώς και της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού» (Β΄ 2167),

ιη) ΠΟΛ. 1184/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας επί της αξίας κάθε λογαριασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94), καθώς και της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού» (Β΄ 4087),

ιθ) 1107414/1491/Τ&Ε.Φ./2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, του οργάνου για την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης και λοιπών διαδικαστικών θεμάτων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3037/2002» (Β΄ 1827),

κ) ΠΟΛ. 1091/2018 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6Α του Ν. 2939/2001 (Α΄179) όπως ισχύει, καθώς και της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού» (Β΄ 1846).

κα) Α.1272/2019 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου -Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΠΟΛ 1163/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β΄ 1711)» (Β΄ 2936),

κβ) Α.1206/2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002 (Α΄ 330) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών», (Β΄ 4173),

κγ) Α.1106/2021 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α΄ του Ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.)» (Β΄ 1976).

5. Την ανάγκη επικαιροποίησης, απλούστευσης και μετατροπής σε επεξεργάσιμη μορφή των αιτήσεων και των δηλώσεων που υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ «Τα αιτήματά μου», η οποία είναι διαθέσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης «myAADE» (myaade.gov.gr), για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Γενική Αίτηση και έντυπα Μητρώου

1. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο του εντύπου «Α010 Αίτηση», ως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

2. Αντικαθιστούμε τα έντυπα μητρώου που αναφέρονται στην παρούσα και ορίζουμε νέο τύπο και περιεχόμενο αυτών, ως τα υποδείγματα που επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως:

α. Το έντυπο Μ0 αντικαθίσταται με το έντυπο «Α110 Αίτηση Μητρώου». Το έντυπο Α110 συμπληρώνεται από φυσικά πρόσωπα που θέλουν να λάβουν επανεκτύπωση βεβαίωσης Μητρώου ή να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς αγροτών ή να υποβάλλουν οποιοδήποτε άλλο αίτημα, καθώς και σε μη φυσικά πρόσωπα (νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες) που θέλουν να λάβουν επανεκτύπωση βεβαίωσης Μητρώου ή να υποβάλλουν οποιοδήποτε άλλο αίτημα για θέματα μητρώου.

β. Το έντυπο «Δ210 Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολής ατομικών στοιχείων», αντικαθίσταται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα της παρούσας. Το έντυπο Δ210 απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που θέλουν να αποκτήσουν ΑΦΜ ή να μεταβάλλουν τα ατομικά τους στοιχεία.

γ. Το έντυπο «Δ211 Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης», αντικαθίσταται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα της παρούσας. Το έντυπο Δ211 απευθύνεται σε φυσικά και μη φυσικά πρόσωπα (νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες) και σε υπό ίδρυση επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν έναρξη, μεταβολή ή διακοπή εργασιών.

δ. Το έντυπο Μ13 αντικαθίσταται με το έντυπο «Δ213 Δήλωση απενεργοποίησης ΑΦΜ». Το έντυπο Δ213 απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν παραπάνω από έναν Α.Φ.Μ.

`Αρθρο 2
Έντυπα Φ.Π.Α.

Αντικαθιστούμε τα υποδείγματα αιτήσεων και δηλώσεων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς Φ.Π.Α. και ορίζουμε νέο τύπο και περιεχόμενο αυτών, ως τα υποδείγματα που επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως:

α. Το υπόδειγμα Ι της υπό στοιχεία Α.1012/2020 απόφασης αντικαθίσταται με το έντυπο «ΦΠΑ 300 Αίτηση αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα». Σε περίπτωση που ο πίνακας 4 δεν επαρκεί συμπληρώνεται η «Συμπληρωματική κατάσταση αδιάθετων ακινήτων».

β. Τα υποδείγματα Ι και ΙΙ της υπό στοιχεία Α.1104/2020 απόφασης ενοποιούνται και αντικαθίστανται με το έντυπο «ΦΠΑ 301 Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ ή ανάκλησή της».

γ. Το υπόδειγμα ΙΙΙ της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1104/2015 απόφασης αντικαθίσταται με το έντυπο «ΦΠΑ 302 Αίτηση διαγραφής - επιστροφής λόγω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ».

δ. Τα υποδείγματα 1, 2, 3 και 9 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1167/2015 απόφασης ενοποιούνται και αντικαθίστανται με το έντυπο «ΦΠΑ 303 Αίτηση έγκρισης απαλλαγής από το ΦΠΑ με χρήση Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής και χορήγησης ορίου απαλλαγής».

ε. Το έντυπο Δήλωσης - Αίτησης και Αναλυτικής Κατάστασης Δικαιολογητικών» (έντυπο 010Α - ΦΠΑ, ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ6 TAXIS) για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίσταται με το έντυπο «ΦΠΑ 304 Δήλωση - Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ».

στ. Το παράρτημα Α της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1048/2006 απόφασης αντικαθίσταται με το έντυπο «ΦΠΑ 305 Ειδικό έντυπο απεικόνισης προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής».

ζ. Το Παράρτημα της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1105/2006 απόφασης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ» αντικαθίσταται με το έντυπο «ΦΠΑ 306 Ειδικό έντυπο απεικόνισης απολογιστικού κόστους οικοδομής».

`Αρθρο 3
Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος

Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο του εντύπου «Ε411 Δήλωση ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση/υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας (ανείσπρακτα ενοίκια)», ως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

`Αρθρο 4
Έντυπα Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου

Αντικαθιστούμε τα υποδείγματα αιτήσεων και δηλώσεων που χρησιμοποιούνται για τις φορολογίες Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων και ορίζουμε νέο τύπο και περιεχόμενο αυτών, ως τα υποδείγματα που επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως:

α. Τα υποδείγματα 1, 1Α, 2, 3 και 6 της υπό στοιχεία Α.1272/2019 απόφασης ενοποιούνται και αντικαθίστανται με το έντυπο «Δ500 Αίτηση - Δήλωση για τη χορήγηση απαλλαγής, έκπτωσης ή για την επανεκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ».

β. Το υπόδειγμα 3, 6 και 9 της υπό στοιχεία Α.1106/2021 απόφασης ενοποιούνται και αντικαθίστανται με το έντυπο «Α501 Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ».

γ. Τα υποδείγματα 1 και 2 της υπό στοιχεία Α.1206/2020 απόφασης ενοποιούνται και αντικαθίστανται με το έντυπο «Α502 Αίτηση για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ΕΦΑ».

`Αρθρο 5
Έντυπα Ειδικών Φορολογιών

1. Επανακαθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων των ειδικών φορολογιών, σύμφωνα με τα υποδείγματα που επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως:

α. «Δ600 Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων». Με το έντυπο Δ600 συνυποβάλλεται το κατά τον νόμο, διαπιστωτικό της αύξησης του κεφαλαίου οικείο έγγραφο ή η σχετική εγγραφή στα επίσημα βιβλία των υπόχρεων προσώπων, σε περίπτωση που δεν συντάσσεται έγγραφο. Όπου από τον νόμο προβλέπεται δημοσίευση της πράξης αυτής, η δήλωση υποβάλλεται πριν από τη δημοσίευση.

β. «Δ601 Δήλωση απόδοσης συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων». Με το έντυπο Δ601 συνυποβάλλονται οι συνοδευτικές καταστάσεις αναλυτικών στοιχείων, ανά τύπο παιγνίων, των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της υπό στοιχεία Α. 1122/2019 (Β΄ 1379) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών.

γ. «Δ602 Δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου πολυτελείας».

δ. «Δ603 Δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων».

ε. «Δ604 Δήλωση απόδοσης τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας.

στ. «Δ605 Δήλωση απόδοσης τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση».

ζ. «Δ606 Δήλωση απογραφής ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών». Το έντυπο Δ606 συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία αναγράφεται ότι στα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια της συνυποβαλλόμενης δήλωσης απογραφής διεξάγονται μόνο ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια.

η. «Δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής».

θ. «Δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους».

2. Για τη βεβαίωση και είσπραξη καθώς και για την εκπρόθεσμη ή ανακριβή υποβολή δήλωσης ή για τη μη υποβολή των δηλώσεων της παρ. 1 εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022).

3. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των εντύπων:

α. «Α200 Αίτηση απόδοσης τελών χαρτοσήμου»,

β. «Δ620 Δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας», ως τα υποδείγματα που επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

`Αρθρο 6
Τρόπος υποβολής των εντύπων

1. Τα ανωτέρω έντυπα, με εξαίρεση το έντυπο της αίτησης Α010, υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου», η οποία είναι διαθέσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης «myAADE» (myaade.gov.gr), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1054/21-04-2022 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β΄ 2154), με αποστολή μέσω της ίδιας εφαρμογής και των απαιτούμενων ανά περίπτωση δικαιολογητικών. Δεν απαιτείται υπογραφή των ανωτέρω εντύπων όταν αυτά υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής, καθόσον οι φορολογούμενοι ή οι εκπρόσωποι τους έχουν ήδη ταυτοποιηθεί κατά την είσοδό τους στην εφαρμογή.

2. Εναλλακτικά του ως άνω τρόπου υποβολής, εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα προσέλευσης των φορολογουμένων στις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για αυτοπρόσωπη υποβολή αιτημάτων ή/και δηλώσεων μετά των δικαιολογητικών τους, καθώς και η αποστολή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων προϋποθέσεων διεκπεραίωσης διαδικασιών μέσω αυτοπρόσωπης παρουσίας. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται φυσική υπογραφή επί του εντύπου.

3. Εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων οι εξής περιπτώσεις:

α. Το έντυπο «Δ210 Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολής ατομικών στοιχείων» υποβάλλεται υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ με αυτοπρόσωπη παρουσία του φυσικού προσώπου ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν τρίτου προσώπου, για τα φυσικά πρόσωπα που αιτούνται την εγγραφή τους στο Φορολογικό Μητρώο.

β. Το έντυπο «Δ211 Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης» υποβάλλεται υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ με αυτοπρόσωπη παρουσία του νομίμου εκπροσώπου ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν τρίτου προσώπου, για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που αιτούνται την εγγραφή τους στο Φορολογικό Μητρώο.

4. Οι δηλώσεις των περ. α έως ζ της παρ. 1 του άρθρου 5, θα υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης ειδικότερης εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή τους.

Μετά την έναρξη υποβολής τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, η δήλωση θα υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, μόνο σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ή εφόσον υφίσταται αποδεδειγμένη αδυναμία λειτουργίας της εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή της αρχικής δήλωσής τους.

Οι δηλώσεις των περ. η και θ της παρ. 1 του άρθρου 5, υποβάλλονται, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, ως τροποποιητικές ή εφόσον υφίσταται αποδεδειγμένη αδυναμία λειτουργίας της εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή της αρχικής δήλωσής τους.

`Αρθρο 7
Έναρξη ισχύος - Μεταβατικές διατάξεις

1. Τα ως άνω έντυπα ισχύουν και υποβάλλονται από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr), στην ενότητα «Κατάλογος εντύπων».

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας:

α. Παύουν να ισχύουν τα προγενέστερα έντυπα (υποδείγματα αιτήσεων και δηλώσεων), τα οποία αντικαθίστανται από τα υποδείγματα της παρούσας απόφασης.

β. Καταργείται η υπό στοιχεία Α.1221/27.09.2021 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Δ210 για την απόδοση ΑΦΜ και τη μεταβολή ατομικών στοιχείων και της δήλωσης Δ211 για την έναρξη, μεταβολή, διακοπή εργασιών επιχείρησης» (Β΄ 4572).

γ. Όσα αιτήματα έχουν υποβληθεί με τα προϊσχύοντα έντυπα μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας και εκκρεμούν στις Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης διεκπεραιώνονται κανονικά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2022
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: