Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 185
10 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4182

Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 1 Ορισμοί
`Αρθρο 2 Υποχρεώσεις Δημοσίου - Αρμοδιότητες
`Αρθρο 3 Αποδοχή περιουσιών υπέρ του Δημοσίου
`Αρθρο 4 Υποχρεώσεις Δικαστικών Γραμματέων, Συμβολαιογράφων, Προξένων, Πιστωτικών Ιδρυμάτων και άλλων προσώπων
`Αρθρο 5 Προσωρινή διοίκηση της περιουσίας
`Αρθρο 6 Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών
`Αρθρο 7 Αρμοδιότητες του Κεντρικού Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών
`Αρθρο 8 Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης
`Αρθρο 9 Αποζημίωση μελών Συμβουλίων
`Αρθρο 10 Ερμηνεία συστατικών πράξεων - Μεταβολή σκοπού
`Αρθρο 11 Συνέπειες απόφασης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
`Αρθρο 12 Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών (Μητρώο Εθνικών Κληροδοτημάτων)
`Αρθρο 13 Διάρθρωση του Μητρώου - Δημοσιότητα
`Αρθρο 14 Λειτουργία και δημοσιότητα του Μητρώου
`Αρθρο 15 Τύχη περιουσιών που δεν αναγγέλλονται
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΙΑΘΗΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 16 Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών
`Αρθρο 17 Διορισμός εκκαθαριστή
`Αρθρο 18 Ανικανότητα για διορισμό - Έκπτωση
`Αρθρο 19 Αντικατάσταση
`Αρθρο 20 Παραίτηση
`Αρθρο 21 Ανάθεση διαχειριστικών ελέγχων σε ελεγκτικές εταιρείες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ
`Αρθρο 22 Εκκαθάριση περιουσίας
`Αρθρο 23 Χρήματα, τιμαλφή, κινητές αξίες, απαιτήσεις
`Αρθρο 24 Εκποίηση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων
`Αρθρο 25 Κληροδοτήματα σε μετρητά
`Αρθρο 26 Χρέη και βάρη κληρονομίας - Δαπάνες εκκαθάρισης
`Αρθρο 27 Εκπροσώπηση στο δικαστήριο
`Αρθρο 28 Υποχρεώσεις οφειλετών
`Αρθρο 29 Συγκληρονομία Δημοσίου - Εκποίηση, εκμίσθωση κοινού πράγματος
`Αρθρο 30 Αμοιβή - Δαπάνες
`Αρθρο 31 Λήξη έργου - Λογοδοσία
`Αρθρο 32 Περιουσίες υπέρ των Ενόπλων Δυνάμεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
`Αρθρο 33 Περιουσίες που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών
`Αρθρο 34 Ειδικός Προϋπολογισμός
`Αρθρο 35 Τοποθέτηση κεφαλαίων
`Αρθρο 36 Διαχειριστικές πράξεις
`Αρθρο 37 Έργα
`Αρθρο 38 Υποτροφίες - Διαγωνισμοί
`Αρθρο 39 Ποσό υποτροφίας - Αριθμός υποτρόφων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΛΛΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
`Αρθρο 40 Εκτελεστές διαθηκών
`Αρθρο 41 Εκκαθάριση της περιουσίας - Διανομή
`Αρθρο 42 Διαχειριστικές πράξεις του εκτελεστή
`Αρθρο 43 Επιλογή κοινωφελούς σκοπού ή έργου
`Αρθρο 44 Εκπλήρωση σκοπού
`Αρθρο 45 Ανάθεση και εκτέλεση έργων
`Αρθρο 46 Κληροδοσίες υπέρ κοινωφελών σκοπών
`Αρθρο 47 Υποτροφίες - Διαγωνισμοί
`Αρθρο 48 Παράλειψη διαγωνισμού - Προμήθειες - Υπηρεσίες
`Αρθρο 49 Λήξη έργου και λογοδοσία Καταβολή αμοιβής και δαπανών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
`Αρθρο 50 Σύσταση κοινωφελούς ιδρύματος
`Αρθρο 51 Έγκριση σύστασης κοινωφελούς ιδρύματος - Διάλυση
`Αρθρο 52 Οργανισμός ιδρύματος
`Αρθρο 53 Εποπτεία
`Αρθρο 54 Συγχώνευση ιδρυμάτων - Συμβάσεις
`Αρθρο 55 Κατανομή περιουσίας υπέρ περισσότερων σκοπών-συγκληρονομία
`Αρθρο 56 Χορήγηση υποτροφιών
`Αρθρο 57 Σύσταση φορέων αξιοποίησης της περιουσίας ιδρυμάτων
`Αρθρο 58 Διαχειριστικές πράξεις
`Αρθρο 59 Προϋπολογισμοί ιδρυμάτων
`Αρθρο 60 Πιστώσεις και δαπάνες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ
`Αρθρο 61 Σχολάζουσα κληρονομία
`Αρθρο 62 Διορισμός - Καθήκοντα - Λήξη του έργου
`Αρθρο 63 Λογοδοσία κηδεμόνα - Αμοιβή
`Αρθρο 64 Φάκελοι και Μητρώο Σχολαζουσών Κληρονομιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
`Αρθρο 65 Πόροι
`Αρθρο 66 Πάγια προκαταβολή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
`Αρθρο 67 Διαχείριση καταθέσεων
`Αρθρο 68 Πληροφορίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 69 Δίκες κοινωφελών περιουσιών
`Αρθρο 70 Κοινοποίηση εγγράφων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 71 Πειθαρχικές παραβάσεις και διοικητικές κυρώσεις
`Αρθρο 72 Ποινικές κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
`Αρθρο 73 Βιβλία - Στοιχεία
`Αρθρο 74 Συμβιβασμός - Κατάργηση δίκης - Διαιτησία
`Αρθρο 75 Αμφισβήτηση κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου
`Αρθρο 76 Διάλυση περιουσίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 77 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
`Αρθρο 78 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 79 Σύσταση τμήματος Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών - Σχολαζουσών Κληρονομιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 80 Αναπροσαρμογή ποσών
`Αρθρο 81 Τροποποίηση οργανισμών
`Αρθρο 82 Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 83 Σύσταση - Σκοπός - Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια
`Αρθρο 84 Μέτοχοι - Μετοχικό Κεφάλαιο - Έσοδα
`Αρθρο 85 Καταστατικό - Διοίκηση - Αρμοδιότητες - Διαχείριση
`Αρθρο 86 Ρυθμίσεις σχετικά με την περιέλευση των δικαιωμάτων διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης επί των ακινήτων στην Ε.Α.Ε.Α.Π.
`Αρθρο 87 Διοίκηση - Διαχείριση - Αξιοποίηση των ακινήτων
`Αρθρο 88 Σύσταση Εταιρειών Ειδικού Σκοπού
`Αρθρο 89 Πολεοδομική ωρίμανση των ακινήτων
`Αρθρο 90
`Αρθρο 91 Ενδοομιλικές συναλλαγές
`Αρθρο 92 Θέματα Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)
`Αρθρο 93 Θέματα Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.)
`Αρθρο 94 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
`Αρθρο 95 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
`Αρθρο 96 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης
`Αρθρο 97 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργού Επικρατείας
`Αρθρο 98 Σειρές προτεραιότητας ειδικευόμενων
`Αρθρο 99
`Αρθρο 100
`Αρθρο 101
`Αρθρο 102 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των λοιπών άρθρων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: