Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 113
13 Ιουλίου 2010

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΄ ΑΡΙΘ. 3862

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΙΤΛΟΣ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Αρθρο 1 (Αρθρο 1 της Οδηγίας 2007/64) Αντικείμενο
Αρθρο 2 (Αρθρο 2 της Οδηγίας 2007/64) Πεδίο εφαρμογής
Αρθρο 3 (Αρθρο 3 της Οδηγίας 2007/64) Εξαιρέσεις
Αρθρο 4 (Αρθρο 4 της Οδηγίας 2007/64) Ορισμοί
ΤΙΤΛΟΣ II ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Αρθρο 5 (Αρθρο 5 της Οδηγίας 2007/64) Αιτήσεις αδείας
Αρθρο 6 (Αρθρο 6 της Οδηγίας 2007/64) Αρχικό κεφάλαιο
Αρθρο 7 (Αρθρο 7 της Οδηγίας 2007/64) Ίδια κεφάλαια
Αρθρο 8 (Αρθρο 8 της Οδηγίας 2007/64) Υπολογισμός ιδίων κεφαλαίων
Αρθρο 9 (Αρθρο 9 της Οδηγίας 2007/64) Απαιτήσεις διασφάλισης
Αρθρο 10 (Αρθρο 10 της Οδηγίας 2007/64) Χορήγηση άδειας
Αρθρο 11 (Αρθρο 11 της Οδηγίας 2007/64) Κοινοποίηση της απόφασης
Αρθρο 12 (Αρθρο 12 της Οδηγίας 2007/64) Ανάκληση της άδειας
Αρθρο 13 (Αρθρο 13 της Οδηγίας 2007/64) Καταχώριση
Αρθρο 14 (Αρθρο 14 της Οδηγίας 2007/64) Διατήρηση της άδειας
Αρθρο 15 (Αρθρο 15 της Οδηγίας 2007/64) Λογιστική και υποχρεωτικός έλεγχος
Αρθρο 16 (Αρθρο 16 της Οδηγίας 2007/64) Δραστηριότητες
ΤΜΗΜΑ 2 ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Αρθρο 17 (Αρθρο 17 της Οδηγίας 2007/64) Εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε αντιπροσώπους, υποκαταστήματα ή επιχειρήσεις
Αρθρο 18 (Αρθρο 18 της Οδηγίας 2007/64) Ευθύνη
Αρθρο 19 (Αρθρο 19 της Οδηγίας 2007/64) Τήρηση αρχείου
ΤΜΗΜΑ 3 ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Αρθρο 20 (Αρθρο 20 της Οδηγίας 2007/64) Ορισμός των αρμόδιων αρχών
Αρθρο 21 (Αρθρο 21 της Οδηγίας 2007/64) Εποπτεία
Αρθρο 22 (Αρθρο 22 της Οδηγίας 2007/64) Επαγγελματικό απόρρητο
Αρθρο 23 (Αρθρο 24 της Οδηγίας 2007/64) Ανταλλαγή πληροφοριών
Αρθρο 24 (Αρθρο 25 της Οδηγίας 2007/64) `Ασκηση του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 25 (Αρθρο 28 της Οδηγίας 2007/64) Πρόσβαση στα συστήματα πληρωμών
Αρθρο 26 (Αρθρο 29 της Οδηγίας 2007/64) Απαγόρευση σε πρόσωπα εκτός των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών να παράσχουν υπηρεσίες πληρωμών
ΤΙΤΛΟΣ III ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Αρθρο 27 (Αρθρο 30 της Οδηγίας 2007/64) Πεδίο εφαρμογής
Αρθρο 28 (Αρθρο 31 της Οδηγίας 2007/64) `Αλλες διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρθρο 29 (Αρθρο 32 της Οδηγίας 2007/64) Χρέωση πληροφοριών
Αρθρο 30 (Αρθρο 33 της Οδηγίας 2007/64) Βάρος της απόδειξης όσον αφορά την πληροφόρηση
Αρθρο 31 (Αρθρο 34 της Οδηγίας 2007/64) Παρέκκλιση από τις απαιτήσεις πληροφόρησης για τα μέσα πληρωμών μικρής αξίας και το ηλεκτρονικό χρήμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αρθρο 32 (Αρθρο 35 της Οδηγίας 2007/64) Πεδίο εφαρμογής
Αρθρο 33 (Αρθρο 36 της Οδηγίας 2007/64) Προηγούμενη γενική ενημέρωση
Αρθρο 34 (Αρθρο 37 της Οδηγίας 2007/64) Πληροφορίες και όροι
Αρθρο 35 (Αρθρο 38 της Οδηγίας 2007/64) Πληροφορίες που παρέχονται στον πληρωτή μετά την παραλαβή της εντολής πληρωμής
Αρθρο 36 (Αρθρο 39 της Οδηγίας 2007/64) Πληροφορίες που παρέχονται στον δικαιούχο μετά την εκτέλεση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΠΛΑΙΣΙΑ
Αρθρο 37 (Αρθρο 40 της Οδηγίας 2007/64) Πεδίο εφαρμογής
Αρθρο 38 (Αρθρο 41 της Οδηγίας 2007/64) Προηγούμενη γενική ενημέρωση
Αρθρο 39 (Αρθρο 42 της Οδηγίας 2007/64) Πληροφορίες και όροι
Αρθρο 40 (Αρθρο 43 της Οδηγίας 2007/64) Δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες και στους συμβατικούς όρους της σύμβασης - πλαισίου
Αρθρο 41 (Αρθρο 44 της Οδηγίας 2007/64) Τροποποίηση των συμβατικών όρων της σύμβασης - πλαισίου
Αρθρο 42 (Αρθρο 45 της Οδηγίας 2007/64) Λύση
Αρθρο 43 (Αρθρο 46 της Οδηγίας 2007/64) Πληροφόρηση πριν από την εκτέλεση επιμέρους πράξης πληρωμής
Αρθρο 44 (Αρθρο 47 της Οδηγίας 2007/64) Πληροφόρηση του πληρωτή για τις επί μέρους πράξεις πληρωμής
Αρθρο 45 (Αρθρο 48 της Οδηγίας 2007/64) Πληροφόρηση του δικαιούχου για τις επί μέρους πράξεις πληρωμής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 46 (Αρθρο 49 της Οδηγίας 2007/64) Νόμισμα και μετατροπή νομίσματος
Αρθρο 47 (Αρθρο 50 της Οδηγίας 2007/64) Ενημέρωση σχετικά με πρόσθετη επιβάρυνση ή έκπτωση
ΤΙΤΛΟΣ IV ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 48 (Αρθρο 51 της Οδηγίας 2007/64) Πεδίο εφαρμογής
Αρθρο 49 (Αρθρο 52 της Οδηγίας 2007/64) Επιβαλλόμενες επιβαρύνσεις
Αρθρο 50 (Αρθρο 53 της Οδηγίας 2007/64) Παρέκκλιση για τα μέσα πληρωμών μικρής αξίας και το ηλεκτρονικό χρήμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αρθρο 51 (Αρθρο 54 της Οδηγίας 2007/64) Συγκατάθεση και άρση της συγκατάθεσης
Αρθρο 52 (Αρθρο 55 της Οδηγίας 2007/64) Περιορισμοί της χρήσης του μέσου πληρωμών
Αρθρο 53 (Αρθρο 56 της Οδηγίας 2007/64) Υποχρεώσεις του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών όσον αφορά τα μέσα πληρωμών
Αρθρο 54 (Αρθρο 57 της Οδηγίας 2007/64) Υποχρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών όσον αφορά τα μέσα πληρωμών
Αρθρο 55 (Αρθρο 58 της Οδηγίας 2007/64) Γνωστοποίηση μη εγκεκριμένων ή εσφαλμένων πράξεων πληρωμών
Αρθρο 56 (Αρθρο 59 της Οδηγίας 2007/64) Στοιχεία που τεκμηριώνουν τη γνησιότητα και την εκτέλεση πράξεων πληρωμών
Αρθρο 57 (Αρθρο 60 της Οδηγίας 2007/64) Ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών για μη εγκεκριμένες πράξεις πληρωμής
Αρθρο 58 (Αρθρο 61 της Οδηγίας 2007/64) Ευθύνη του πληρωτή για μη εγκεκριμένη πράξη πληρωμών
Αρθρο 59 (Αρθρο 62 της Οδηγίας 2007/64) Επιστροφές χρημάτων για πράξεις πληρωμής οι οποίες κινούνται από δικαιούχο ή μέσω αυτού
Αρθρο 60 (Αρθρο 63 της Οδηγίας 2007/64) Αιτήσεις επιστροφής χρημάτων για πράξεις πληρωμής που κινούνται από δικαιούχο ή μέσω αυτού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ 1 ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ
Αρθρο 61 (Αρθρο 64 της Οδηγίας 2007/64) Λήψη εντολών πληρωμής
Αρθρο 62 (Αρθρο 65 της Οδηγίας 2007/64) `Αρνηση εντολών πληρωμής
Αρθρο 63 (Αρθρο 66 της Οδηγίας 2007/64) Ανέκκλητο εντολής πληρωμής
Αρθρο 64 (Αρθρο 67 της Οδηγίας 2007/64) Μεταβίβαση και λήψη χρηματικών ποσών
ΤΜΗΜΑ 2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ
Αρθρο 65 (Αρθρο 68 της Οδηγίας 2007/64) Πεδίο εφαρμογής
Αρθρο 66 (Αρθρο 69 της Οδηγίας 2007/64) Πράξεις πληρωμής προς λογαριασμό πληρωμών
Αρθρο 67 (Αρθρο 70 της Οδηγίας 2007/64) Όταν ο δικαιούχος δεν έχει λογαριασμό πληρωμών στον πάροχο των υπηρεσιών πληρωμών
Αρθρο 68 (Αρθρο 71 της Οδηγίας 2007/64) Μετρητά που τοποθετούνται σε λογαριασμό πληρωμών
Αρθρο 69 (Αρθρο 73 της Οδηγίας 2007/64) Ημερομηνία αξίας και διαθεσιμότητα των χρηματικών ποσών
ΤΜΗΜΑ 3 ΕΥΘΥΝΗ
Αρθρο 70 (Αρθρο 74 της Οδηγίας 2007/64) Λανθασμένα αποκλειστικά μέσα ταυτοποίησης
Αρθρο 71 (Αρθρο 75 της Οδηγίας 2007/64) Μη εκτέλεση ή εσφαλμένη εκτέλεση
Αρθρο 72 (Αρθρο 76 της Οδηγίας 2007/64) Πρόσθετη οικονομική αποζημίωση
Αρθρο 73 (Αρθρο 77 της Οδηγίας 2007/64) Δικαίωμα προσφυγής
Αρθρο 74 (Αρθρο 78 της Οδηγίας 2007/64) Απουσία ευθύνης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Αρθρο 75 (Αρθρο 79 της Οδηγίας 2007/64) Προστασία των δεδομένων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
Αρθρο 76 (Αρθρο 80 της Οδηγίας 2007/64) Καταγγελίες
Αρθρο 77 (Αρθρο 81 της Οδηγίας 2007/64) Κυρώσεις
Αρθρο 78 (Αρθρο 82 της Οδηγίας 2007/64) Αρμόδιες αρχές
ΤΜΗΜΑ 2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Αρθρο 79 (Αρθρο 83 της Οδηγίας 2007/64) Εξωδικαστική επίλυση διαφορών
ΤIΤΛΟΣ V (τίτλος VI της Οδηγίας 2007/64) ΤΕΛΙΚEΣ ΔΙAΤAΞΕΙΣ
Αρθρο 80 (Αρθρο 86 της Οδηγίας 2007/64) Πλήρης εναρμόνιση
Αρθρο 81 (Αρθρο 88 της Οδηγίας 2007/64) Μεταβατική διάταξη
Αρθρο 82 (Αρθρα 89, 90 παρ. 2, 91 παρ. 3 και 93 της Οδηγίας 2007/64) Καταργούμενες διατάξεις
Αρθρο 83 (Αρθρα 90 παρ. 1, 91 παρ. 1 και 92 της Οδηγίας 2007/64) Τροποποιούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/44/ΕΚ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/16/ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Αρθρο 84 Σκοπός
Αρθρο 85 (Αρθρο 5 της Οδηγίας 2007/44) Αξιολόγηση απόκτησης ή εκχώρησης συμμετοχών σε πιστωτικά ιδρύματα
Αρθρο 86 (Αρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 2007/44) Αξιολόγηση της απόκτησης ή εκχώρησης συμμετοχών σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις
Αρθρο 87 (Αρθρο 4 της Οδηγίας 2007/44) Διατάξεις αντασφάλισης
Αρθρο 88 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2010/16/ ΕΕ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 89 Λοιπές τροποποιήσεις του Ν. 3601/2007
Αρθρο 90 Λοιπές τροποποιήσεις του Ν.Δ. 400/1970
Αρθρο 91 Χρονικό όριο χρήσεως της εξουσιοδότησης-πλαισίου του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983
Αρθρο 92 Τροποποίηση του Ν . 2322/1995
Αρθρο 93 Παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό Οικονομικών για τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης
Αρθρο 94 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2010

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: