Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 3701

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 94102 ΕΞ 2020

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει.

2. Του ν. 3681/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύει.

3. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

4. Του άρθρου όγδοου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4690/2020 (Α΄ 104).

5. Των υπ΄ αρ. 1918/19.3.2012 (Β΄ 1108), 3410/25.7.2014 (Β΄ 2043) και υπό στοιχεία ΔΟΔ Γ 4000084 ΕΞ 2017 (Β΄ 11) αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών.

6. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),

7. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

8. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

Β. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 8 της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90).

Γ. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 196/10.8.2020 εισήγηση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Παρατείνονται κατά έξι μήνες οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων των οφειλών προς το Υπουργείο Οικονομικών επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων, που έχουν ρυθμιστεί με τις υπ΄ αρ. 1918/19.3.2012 (Β΄ 1108), 3410/25.7.2014 (Β΄ 2043) και υπό στοιχεία Δ.Ο.Δ. Γ 4000084 ΕΞ 2017 (Β΄ 11) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, και λήγουν από 1.4.2020 έως και 1.9.2020, ήτοι οι οφειλές που έληγαν 1.4.2020 παρατείνονται έως 1.10.2020, οι οφειλές που έληγαν 4.5.2020 παρατείνονται έως 2.11.2020, οι οφειλές που έληγαν 1.6.2020 παρατείνονται έως 1.12.2020, οι οφειλές που έληγαν 1.7.2020 παρατείνονται έως 4.1.2021, οι οφειλές που λήγουν 1.8.2020 παρατείνονται έως 1.2.2021 και οι οφειλές που λήγουν 1.9.2020 παρατείνονται έως 1.3.2021.

2. Αναστέλλεται κατά έξι μήνες ως ανωτέρω η είσπραξη των ανωτέρω οφειλών.

3. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των υπ΄ αρ. 1918/19.3.2012 (Β΄ 1108), 3410/25.7.2014 (Β΄ 2043) και υπό στοιχεία ΔΟΔ Γ 4000084 ΕΞ 2017 (Β΄ 11) αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2020
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: