Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. φύλλου 214
13 Σεπτεμβρίου

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3050

Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
`Αρθρο 1 Σύσταση - Σκοπός - Δικαιούχοι
`Αρθρο 2 Πόροι του Λ.Α.Ε. -Τρόπος είσπραξης εισφορών
`Αρθρο 3 Διαχείριση - Αρμοδιότητες Διαχειριστικής Επιτροπής
`Αρθρο 4 Διάρθρωση Υπηρεσιών - Αρμοδιότητες
`Αρθρο 5 Σύσταση - Μεταφορά - Διάρθρωση θέσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο.Γ.Α.
`Αρθρο 6 Προσδιορισμός έννοιας κύριου επαγγέλματος Εποχική απασχόληση αγροτών
`Αρθρο 7 Καταβολή καθυστερούμενων εισφορών
`Αρθρο 8 Διαδοχική ασφάλιση - Χορήγηση εξόδων κηδείας
`Αρθρο 9 Θέματα Ο.Α.Ε.Ε. - Ο.Γ.Α. - Ασφάλιση σύμβασης έργου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 10 Ασφαλιστικές διατάξεις Ι.Κ.Α.
`Αρθρο 11 θέματα Ταμείων Τύπου
`Αρθρο 12 Υπηρεσιακά θέματα γιατρών και οδοντιάτρων Ι.Κ.Α.
`Αρθρο 13 Λοιπές διατάξεις
`Αρθρο 14
`Αρθρο 15 Έναρξηισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: