Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 26/2/2010

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ .: Ε40/94

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 19

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: α ) Τροποποίηση της διαδικασίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) β) Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων από 1/1/2010 έως 31/12/2010.

ΣΧΕΤ . : Γεν. Έγγραφο αριθ. Ε40/368/4-9-2009.

Μετά τη δημοσίευση της υπ΄ αριθμ. Φ11321/12352/1071/19-6-2009 Απόφασης της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ τ.Β΄/1277/29-6-2009), με την οποία τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 15α και 16 του «Κανονισμού Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.», σας αποστέλλουμε οδηγίες για την εφαρμογή της και σας κοινοποιούμε αναλυτικούς πίνακες με τις περιόδους υποβολής τριμηνιαίων Α.Π.Δ. εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, Οικιακού Προσωπικού, Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) και μηνιαίων Α.Π.Δ. εργοδοτών οικοδομοτεχνικών έργων μισθολογικών περιόδων από 1/1/2010 έως 31/12/2010, οι οποίοι, με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων και των Προϊσταμένων των υπηρεσιών εσόδων, πρέπει να αναρτώνται διαδοχικά στις μονάδες του Ιδρύματος (οι πίνακες με τις περιόδους υποβολής των Α.Π.Δ. είναι διαθέσιμοι και στο δικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. http://www.ika.gr).

Επίσης, η παρούσα να σταλεί σε επιμελητήρια, εμπορικούς συλλόγους, επαγγελματικές οργανώσεις κ.λ.π. της ασφαλιστικής περιοχής των Υποκαταστημάτων/Παραρτημάτων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..

ΓΕΝΙΚΑ

Στα πλαίσια της προσπάθειας περιορισμού γραφειοκρατικών διαδικασιών και αποσυμφόρησης των υπηρεσιών του Ιδρύματος καθιερώνεται (για περιόδους απασχόλησης από 1/1/2010 και εντεύθεν) για το σύνολο των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων η υποβολή όλων των τύπων Α.Π.Δ. αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, με βάση το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ. τους. Οι εκπρόθεσμες Α.Π.Δ., θα υποβάλλονται από τους εργοδότες με μαγνητικά μέσα (για Κανονικές «01» και Επανυποβολές «03») και με μαγνητικά μέσα ή σε έντυπη μορφή (για Συμπληρωματικές «04»), στο αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας τους.

Επίσης και για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) καθιερώνεται η υποβολή όλων των τύπων Α.Π.Δ. (εκτός των εκπροθέσμων) αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, πλήν όμως καθορίζονται διαφορετικές χρονικές περίοδοι υποβολής, οι οποίες πλέον δεν θα συμπίπτουν με αυτές των λοιπών εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων.

Ο συνδυασμός των ανωτέρω τροποποιήσεων εκτιμάται ότι, θα επιτρέψει τον έγκαιρο και με μεγαλύτερη ακρίβεια εντοπισμό τυχόν λανθασμένων εγγραφών στις υποβαλλόμενες Α.Π.Δ., με αποτέλεσμα να καταστεί ευχερέστερη και ταχύτερη η διαδικασία διόρθωσής τους.

Α) ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Για περιόδους απασχόλησης από 1/1/2010 και εντεύθεν όλοι οι εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων) πρέπει να υποβάλλουν τις τριμηνιαίες Κανονικές (01) ή Συμπληρωματικές (04) Α.Π.Δ. (εμπρόθεσμες) αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Η προθεσμία υποβολής των εν λόγω Α.Π.Δ. αρχίζει την πρώτη ημέρα (ημερολογιακή) του μήνα, που έπεται της τελευταίας μισθολογικής περιόδου, η οποία περιλαμβάνεται στην αντίστοιχη Α.Π.Δ. και λήγει ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου του Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) ως ακολούθως :

Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 1, την 11η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

• Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 2, την 10η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

• Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 3, την 9η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

• Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 4, την 8η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

• Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 5, την 7η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

• Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 6, την 6η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

• Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 7, την 5η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

• Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 8, την 4η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

• Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 9, την 3η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

• Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50 την προτελευταία πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

• Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 την τελευταία ημέρα του μήνα.

Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται πάντοτε η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης των Α.Π.Δ. στο δικτυακό τόπο ( web site ) του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..

Κατ΄ εξαίρεση, παραμένει η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. με μαγνητικά μέσα ή σε έντυπη μορφή των εργοδοτών «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Πολυκατοικίες κ.λ.π.)».

• Κυρώσεις

Μετά την πάροδο των προαναφερόμενων προθεσμιών η υποβολή των Α.Π.Δ. θα γίνεται στα αρμόδια Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας των εργοδοτών, ενώ οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις θα επιβάλλονται, με την σύνταξη Π.Ε.Π.Ε.Ε., ως εξής :

• Για την εκπρόθεσμη υποβολή Κανονικής (01) ή Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ., όταν αυτή πραγματοποιείται πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής μέσω διαδικτύου της επόμενης Κανονικής (01) Α.Π.Δ. του ιδίου εργοδότη (με βάση το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε.), ποσοστό πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών 10% επί των εισφορών που δηλώνονται στη συγκεκριμένη Α.Π.Δ..

• Για την εκπρόθεσμη υποβολή Κανονικής (01) ή Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ., όταν αυτή πραγματοποιείται μετά από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής μέσω διαδικτύου της επόμενης Κανονικής (01) Α.Π.Δ. του ιδίου εργοδότη (με βάση το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε.), ποσοστό πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών 30% επί των εισφορών που δηλώνονται στη συγκεκριμένη Α.Π.Δ..

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες της εγκυκλίου μας 54/04.

• Παραδείγματα

i ) Εργοδότης Κοινής Επιχείρησης, του οποίου το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε 2 υποβάλλει (εκπρόθεσμα) την Α.Π.Δ. του α΄ τριμήνου 2010 στις 22/4/2010.

Θα του επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών ποσοστού 10% επί των εισφορών της συγκεκριμένης Α.Π.Δ. (δεν έχει παρέλθει για τον συγκεκριμένο εργοδότη η προθεσμία υποβολής μέσω διαδικτύου της επόμενης Κανονικής Α.Π.Δ.).

ii ) Εργοδότης Κοινής Επιχείρησης, του οποίου το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε 2 υποβάλλει (εκπρόθεσμα) την Α.Π.Δ. του α΄ τριμήνου 2010 στις 22/7/2010.

Θα του επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών ποσοστού 10% επί των εισφορών της συγκεκριμένης Α.Π.Δ. (δεν έχει παρέλθει για τον συγκεκριμένο εργοδότη η προθεσμία υποβολής μέσω διαδικτύου της επόμενης Κανονικής Α.Π.Δ.).

iii) Εργοδότης Κοινής Επιχείρησης, του οποίου το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε 2 υποβάλλει (εκπρόθεσμα) την Α.Π.Δ. του α΄ τριμήνου 2010 στις 23/7/2010.

Θα του επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών ποσοστού 30% επί των εισφορών της συγκεκριμένης Α.Π.Δ. (παρήλθε για τον συγκεκριμένο εργοδότη η προθεσμία υποβολής μέσω διαδικτύου της επόμενης Κανονικής Α.Π.Δ.)

Β) ΔΗΜΟΣΙΟ, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α. (Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ)

Για περιόδους απασχόλησης από 1/1/2010 και εντεύθεν το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού - Δήμοι, Κοινότητες και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) πρέπει να υποβάλλουν τις τριμηνιαίες Κανονικές (01) ή Συμπληρωματικές (04) Α.Π.Δ. (εμπρόθεσμες) αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Η προθεσμία υποβολής των εν λόγω Α.Π.Δ. αρχίζει την πρώτη ημέρα (ημερολογιακή) του μεθεπόμενου μήνα, που έπεται της τελευταίας μισθολογικής περιόδου, η οποία περιλαμβάνεται στην αντίστοιχη Α.Π.Δ. και λήγει την τελευταία ημέρα (ημερολογιακή) του ιδίου μήνα ανεξαρτήτως του Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) που τους έχει αποδοθεί.

Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται πάντοτε η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης των Α.Π.Δ. στο δικτυακό τόπο ( web site ) του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..

Κωδικοί Νομικής Μορφής

001

Δημόσια Υπηρεσία (Δημόσιο)

077

Ο.Τ.Α. - Δήμοι

002

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

078

Ο.Τ.Α. - Κοινότητες

066

Δημόσια Σχολεία

094

Πρεσβείες, Προξενεία, Διεθνείς Οργανισμοί

067

Σχολικές Επιτροπές

095

Προξενεία

068

Ιεροί Ναοί

096

Διεθνείς Οργανισμοί

• Κυρώσεις

Μετά την πάροδο των προαναφερόμενων προθεσμιών η υποβολή των Α.Π.Δ. θα γίνεται στα αρμόδια Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., ενώ οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις θα επιβάλλονται, με την σύνταξη Π.Ε.Π.Ε.Ε., ως εξής:

• Για την εκπρόθεσμη υποβολή Κανονικής (01) ή Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ., όταν αυτή πραγματοποιείται πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής μέσω διαδικτύου της επόμενης Κανονικής (01) Α.Π.Δ. της συγκεκριμένης κατηγορίας εργοδοτών, ποσοστό πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών 10% επί των εισφορών που δηλώνονται στη συγκεκριμένη Α.Π.Δ..

• Για την εκπρόθεσμη υποβολή Κανονική (01) ή Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ., όταν αυτή πραγματοποιείται μετά από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής μέσω διαδικτύου της επόμενης Κανονικής (01) Α.Π.Δ. της συγκεκριμένης κατηγορίας εργοδοτών, ποσοστό πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών 30% επί των εισφορών που δηλώνονται στη συγκεκριμένη Α.Π.Δ..

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες της εγκυκλίου μας 54/04.

Παραδείγματα

i) Ν.Π.Δ.Δ. υποβάλλει (εκπρόθεσμα) την Α.Π.Δ. του α΄ τριμήνου 2010 στις 01/6/2010.

Θα του επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών ποσοστού 10% επί των εισφορών της συγκεκριμένης Α.Π.Δ. (δεν έχει παρέλθει για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργοδοτών η προθεσμία υποβολής μέσω διαδικτύου της επόμενης Κανονικής Α.Π.Δ.).

ii) Ν.Π.Δ.Δ. υποβάλλει (εκπρόθεσμα) την Α.Π.Δ. του α΄ τριμήνου 2010 στις 31/8/2010.

Θα του επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών ποσοστού 10% επί των εισφορών της συγκεκριμένης Α.Π.Δ. (δεν έχει παρέλθει για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργοδοτών η προθεσμία υποβολής μέσω διαδικτύου της επόμενης Κανονικής Α.Π.Δ.).

iii) Ν.Π.Δ.Δ. υποβάλλει (εκπρόθεσμα) την Α.Π.Δ. του α΄ τριμήνου 2010 στις 01/9/2010.

Θα του επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών ποσοστού 30% επί των εισφορών της συγκεκριμένης Α.Π.Δ. (παρήλθε για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργοδοτών η προθεσμία υποβολής μέσω διαδικτύου της επόμενης Κανονικής Α.Π.Δ.)

Γ) ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1. Τρόπος υποβολής Α.Π.Δ. Οικοδομοτεχνικών Έργων

Με τις διατάξεις της παρ. 1 της Φ11321/12352/1071/19-6-09 Υπουργικής Απόφασης, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 15α παρ. 2 και 3 του «Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την Εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης» και καθ΄ ό μέρος αφορούν τα οικοδομοτεχνικά έργα, ορίζεται ότι, οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) οικοδομοτεχνικών έργων υποβάλλονται :

α) Μέσω διαδικτύου, με ψηφιακά - μαγνητικά μέσα και από 01/07/09 υποχρεωτικά, μόνο μέσω διαδικτύου από :

i) Εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά έργα με το σύστημα της αντιπαροχής.

ii) Εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά τεχνικά έργα με ανάθεση ή εργολαβία.

iii) Εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα με αυτεπιστασία, οι οποίοι απασχολούν περισσότερους από τρείς εργαζόμενους.

iv) Εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα κατά την έννοια του άρθρου 8 παρ. 5 εδάφιο ε΄ του α.ν. 1846/51 (με ανάθεση ή εργολαβία), οι οποίοι απασχολούν περισσότερους από τρείς εργαζόμενους.

β) Με όλα τα μέσα (χειρόγραφα, ψηφιακά - μαγνητικά μέσα, μέσω διαδικτύου) από:

i) Εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά έργα με αυτεπιστασία.

ii) Εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά τεχνικά έργα με αυτεπιστασία.

iii) Εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα με αυτεπιστασία οι οποίοι απασχολούν μέχρι και τρείς εργαζόμενους.

iv) Εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 8 παρ. 5 εδάφιο ε΄ του α.ν. 1846/51, (με ανάθεση ή εργολαβία) οι οποίοι απασχολούν μέχρι και τρείς εργαζόμενους.

2. Έναρξη και λήξη προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου από εργοδότες που εκτελούν οικοδομοτεχνικά έργα

Με τις διατάξεις της παρ. 3 της εν λόγω Υπουργικής Αποφάσεως, μετά την παρ. 9 του άρθρου 16 του «Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την Εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης» προστέθηκε παρ. 10 σύμφωνα με την οποία:

Για όλους τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, η προθεσμία υποβολής της μηνιαίας Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, αρχίζει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης στην οποία αναφέρεται και λήγει την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα ανεξαρτήτως αριθμού Μητρώου τους.

Με τις ίδιες διατάξεις ρητά ορίζεται ότι, ως ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στον διαδικτυακό τόπο ( web site ) του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, η υποβολή Α.Π.Δ. οικοδομοτεχνικών έργων γίνεται μόνο στα Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. στα οποία είναι απογραμμένα τα έργα και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες πρόσθετες επιβαρύνσεις εισφορών (σύνταξη Π.Ε.Π.Ε.Ε.) κατά τα γνωστά (εγκ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 54/04).

Προκειμένου να παρασχεθεί ο κατάλληλος χρόνος ενημέρωσης και προσαρμογής στα νέα δεδομένα και επειδή υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία αλλαγής του τρόπου πιστοποίησης στον διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. των εργοδοτών που εκτελούν οικοδομοτεχνικά έργα, αποφασίσθηκε όπως, η υποχρεωτική υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους εργοδότες έχουν την υποχρέωση αυτή, να έχει εφαρμογή από απασχολήσεις μηνός Απριλίου 2010 και μετά.

Προς αποφυγήν προβλημάτων κατά την εφαρμογή των διατάξεων θα πρέπει, οι εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων, να ενημερώνονται κατά την αναγγελία των έργων, τόσο για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να υποβάλλουν τις Α.Π.Δ., όσο και για τις προθεσμίες υποβολής μέσω διαδικτύου ή στο Υποκ/μα.

Μερίμνει Δ/ντών των Υποκ/των και Προϊσταμένων των Παραρτημάτων να αναρτηθούν σχετικές Ανακοινώσεις στους πίνακες Ανακοινώσεων.

Δ ) ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Σχετ. εγκ. 61/23-9-09)

Με τις διατάξεις της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης (Φ11321/12352/1071/19-6-09) ορίζεται ότι οι εργοδότες που απασχολούν οικιακούς βοηθούς και λοιπά πρόσωπα στην οικία τους, και οι οποίοι έχουν απογραφεί ως εργοδότες κατά το άρθρο 9 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ., υποβάλλουν Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου ή με ψηφιακό - μαγνητικό μέσο ή εγγράφως.

Επομένως, οι εργοδότες που απασχολούν στην οικία τους α) οικιακούς βοηθούς β) λοιπά πρόσωπα που προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες (δηλ. παραδουλεύτρες, baby sitters, νοσοκόμους, κηπουρούς κ.λ.π.) διατηρούν την δυνατότητα να υποβάλλουν τις σχετικές Α.Π.Δ. με ψηφιακό - μαγνητικό μέσο ή εγγράφως.

Όσον αφορά την προθεσμία υποβολής των Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, ισχύουν τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο «Α. ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» της παρούσας εγκυκλίου.

Για τις προθεσμίες των Α.Π.Δ. που υποβάλλονται με ψηφιακό - μαγνητικό μέσο ή εγγράφως, παραμένουν σε ισχύ τα προβλεπόμενα από την παρ. 5 (μετά την αναρίθμηση της παρ. 6, που έγινε με την απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φ11321/20042/1600) του άρθρου 16 της απόφασης του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φ11321/30819/1977/2-3-2004, με την οποία τροποποιήθηκε ο Κανονισμός διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ., δηλ. ουδεμία μεταβολή επέρχεται στα ισχύοντα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 1/2010 - 3/2010
(δεν αφορά το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού)

Εργοδότες Οικιακού Προσωπικού, Διαχειρίσεις Κτιρίων, των οποίων το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε:

Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

1 και 2

01/4/2010

12/4/2010

3 και 4

01/4/2010

13/4/2010

5 και 6

01/4/2010

14/4/2010

7 και 8

01/4/2010

15/4/2010

9, 10, 20 και 30

01/4/2010

16/4/2010

40, 50, 60, 70, 80, 90 και 00

01/4/2010

19/4/2010

Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, Οικιακού Προσωπικού & Διαχειρίσεις Κτιρίων, των οποίων το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε:

Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

1

01/4/2010

20/4/2010

2

01/4/2010

21/4/2010

3

01/4/2010

22/4/2010

4

01/4/2010

23/4/2010

5

01/4/2010

24/4/2010

6

01/4/2010

25/4/2010

7

01/4/2010

26/4/2010

8

01/4/2010

27/4/2010

9

01/4/2010

28/4/2010

10, 20,30, 40 και 50,

01/4/2010

29/4/2010

60, 70, 80, 90 και 00

01/4/2010

30/4/2010

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 4/2010 - 6/2010, Δ.Π. 2010
(δεν αφορά το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α και β΄ βαθμού)

Εργοδότες Οικιακού Προσωπικού, Διαχειρίσεις Κτιρίων, των οποίων το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε:

Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

1 και 2

03/7/2010

12/7/2010

3 και 4

03/7/2010

13/7/2010

5 και 6

03/7/2010

14/7/2010

7 και 8

03/7/2010

15/7/2010

9, 10, 20 και 30

03/7/2010

16/7/2010

40, 50, 60, 70, 80, 90 και 00

03/7/2010

19/7/2010

Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, Οικιακού Προσωπικού & Διαχειρίσεις Κτιρίων, των οποίων το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε:

Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

1

01/7/2010

21/7/2010

2

01/7/2010

22/7/2010

3

01/7/2010

23/7/2010

4

01/7/2010

24/7/2010

5

01/7/2010

25/7/2010

6

01/7/2010

26/7/2010

7

01/7/2010

27/7/2010

8

01/7/2010

28/7/2010

9

01/7/2010

29/7/2010

10, 20,30, 40 και 50,

01/7/2010

30/7/2010

60, 70, 80, 90 και 00

01/7/2010

31/7/2010

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 7/2010 - 9/2010 (δεν αφορά το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α και β΄ βαθμού)

Εργοδότες Οικιακού Προσωπικού, Διαχειρίσεις Κτιρίων, των οποίων το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε:

Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

1 και 2

01/10/2010

11/10/2010

3 και 4

01/10/2010

12/10/2010

5 και 6

01/10/2010

13/10/2010

7 και 8

01/10/2010

14/10/2010

9, 10, 20 και 30

01/10/2010

15/10/2010

40, 50, 60, 70, 80, 90 και 00

01/10/2010

18/10/2010

Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, Οικιακού Προσωπικού & Διαχειρίσεις Κτιρίων, των οποίων το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε:

Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

1

01/10/2010

21/10/2010

2

01/10/2010

22/10/2010

3

01/10/2010

23/10/2010

4

01/10/2010

24/10/2010

5

01/10/2010

25/10/2010

6

01/10/2010

26/10/2010

7

01/10/2010

27/10/2010

8

01/10/2010

28/10/2010

9

01/10/2010

29/10/2010

10, 20,30, 40 και 50,

01/10/2010

30/10/2010

60, 70, 80, 90 και 00

01/10/2010

31/10/2010

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 10/2010 - 12/2010, Δ.Χ. 2010 (δεν αφορά το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α και β΄ βαθμού)

Εργοδότες Οικιακού Προσωπικού, Διαχειρίσεις Κτιρίων, των οποίων το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε:

Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

1 και 2

03/01/2011

11/01/2011

3 και 4

03/01/2011

12/01/2011

5 και 6

03/01/2011

13/01/2011

7 και 8

03/01/2011

14/01/2011

9, 10, 20 και 30

03/01/2011

17/01/2011

40, 50, 60, 70, 80, 90 και 00

03/01/2011

18/01/2011

Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, Οικιακού Προσωπικού & Διαχειρίσεις Κτιρίων, των οποίων το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε:

Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

1

01/01/2011

21/01/2011

2

01/01/2011

22/01/2011

3

01/01/2011

23/01/2011

4

01/01/2011

24/01/2011

5

01/01/2011

25/01/2011

6

01/01/2011

26/01/2011

7

01/01/2011

27/01/2011

8

01/01/2011

28/01/2011

9

01/01/2011

29/01/2011

10, 20,30, 40 και 50,

01/01/2011

30/01/2011

60, 70, 80, 90 και 00

01/01/2011

31/01/2011

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α. (Α΄ & Β΄ ΒΑΘΜΟΥ)* ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 1/2010 - 12/2010

Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α. α΄ & β΄ βαθμού * (Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2010 (1/1/2010 - 31/3/2010)

01/05/2010

31/05/2010

Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2010 (1/4/2010 - 30/6/2010, Δ.Π. 2010)

01/08/2010

31/08/2010

Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2010 (1/7/2010 - 30/9/2010)

01/11/2010

30/11/2010

Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2010 (1/10/2010 - 31/12/2010, Δ.Χ. 2010)

01/02/2011

28/02/2011

* Για περιόδους απασχόλησης από 1/1/2010 και εντεύθεν το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. (α΄ & β΄ βαθμού) υποβάλλουν τις αντίστοιχες Α.Π.Δ. (εμπρόθεσμες) αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/2010

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/02/2010

10/02/2010

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/02/2010

28/02/2010

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2/2010

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/03/2010

10/03/2010

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/03/2010

31/03/2010

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3/2010

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/04/2010

12/04/2010

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/04/2010

30/04/2010

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 4/2010

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

03/05/2010

10/05/2010

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/05/2010

31/05/2010

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 5/2010

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/06/2010

10/06/2010

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/06/2010

30/06/2010

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 6/2010

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/07/2010

12/07/2010

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/07/2010

31/07/2010

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 7/2010

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

02/08/2010

10/08/2010

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/08/2010

31/08/2010

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 8/2010

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/09/2010

10/09/2010

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/09/2010

30/09/2010

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 9/2010

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/10/2010

11/10/2010

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/10/2010

31/10/2010

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10/2010

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/11/2010

10/11/2010

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/11/2010

30/11/2010

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 11/2010

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/12/2010

10/12/2010

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/12/2010

31/12/2010

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 12/2010

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

03/01/2011

10/01/2011

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/01/2011

31/01/2011

Αθήνα 1/3/2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.)

Με την αριθ. Φ11321/12352/1071/19-6-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1277/τ.Β΄/29-6-2009) τροποποιείται η διαδικασία υποβολής των τριμηνιαίων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) και καθιερώνεται η υποχρεωτική υποβολή τους μέσω διαδικτύου, για το σύνολο των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού), για περιόδους απασχόλησης από 1/1/2010 και εντεύθεν.

Με την ίδια Υπουργική Απόφαση καθιερώνεται υποχρεωτική υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Οικοδομοτεχνικών Έργων μέσω διαδικτύου από εργοδότες που εκτελούν Ιδιωτικά Οικοδομικά Έργα με το σύστημα της αντιπαροχής, Ιδιωτικά Τεχνικά Έργα με ανάθεση ή εργολαβία, καθώς και Δημόσια Έργα με αυτεπιστασία ή με ανάθεση ή εργολαβία στα οποία (Δημόσια Έργα) απασχολούνται περισσότεροι από τρείς εργαζόμενοι. Η υποχρεωτική υποβολή μέσω διαδικτύου Α.Π.Δ. Οικοδομοτεχνικών Έργων, για όσους έχουν την υποχρέωση αυτή, θα έχει εφαρμογή από απασχολήσεις μηνός Απριλίου 2010 και μετά.

Αναλυτικές οδηγίες περιλαμβάνονται στη σχετική εγκύκλιο του Ιδρύματος αριθ. 19/2010.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: