Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2018
Αρ.Πρωτ. Μ-Δ: 98

Προς:

1. Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εργαζομένων στην Ναυτιλία και τον Τουρισμό (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.), Ακτή Μιαούλη 17-19, 185 35 Αθήνα

2. Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΓΕΠΟΕΤ), Πανεπιστημίου 57 (1ος όροφος), 105 64 Αθήνα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΜ. 4/2018

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε γραφεία ταξιδιών και τουρισμού όλης της χώρας, μελών της ΓΕΠΟΕΤ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

1. Με την υπ΄ αριθ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 010Δ/27.12.2017 αίτηση ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων στη Ναυτιλία και Τουρισμό (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.) ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας από τον Ο.ΜΕ.Δ., με σκοπό τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων μελών του ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. που απασχολούνται στα γραφεία ταξιδιών και τουρισμού όλης της χώρας μελών της ΓΕΠΟΕΤ.

2. Τη 12η Δεκεμβρίου 2017 εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. Μ-Δ 470 πρόταση από το Μεσολαβητή κ. Αντώνη Γυφτόπουλο με σκοπό την υπογραφή ΣΣΕ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού γραφείων ταξιδιών και τουρισμού όλης της χώρας, μελών της ΓΕΠΟΕΤ».

3. Με το υπ΄ αριθ. πρωτ. Μ-Δ 477/15.12.2017 έγγραφο του ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. προς τον Ο.ΜΕ.Δ. γνωστοποιήθηκε ότι η πρόταση του Μεσολαβητή έγινε δεκτή από την εργατική πλευρά, ενώ με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Μ-Δ 482/19.12.2017 έγγραφο η εργοδοτική πλευρά ανακοίνωσε την μη αποδοχή της μεσολαβητικής πρότασης.

4. Μετά τη διαπίστωση ότι η διαδικασία της μεσολάβησης περατώθηκε η συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων στην Ναυτιλία και τον Τουρισμό (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.)/ με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Μ-Δ 494/010Δ/27.12.2017 αίτηση ζήτησε να παραπεμφθεί η υπόθεση στη διαιτησία.

5. Όπως αποτυπώνεται στο από 10.01.2018 Πρακτικό Ανάδειξης Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, αναδείχθηκαν με κλήρωση ως μέλη της Επιτροπής οι διαιτητές Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Μαρίκα Καζιτώρη και Κωνσταντίνος Κρεμαλής ενώ ως Πρόεδρος κληρώθηκε ο Κωνσταντίνος Κρεμαλής. Η Επιτροπή Διαιτησίας ανέλαβε καθήκοντα στις 17.01.2018.

6. Με την υπ΄ αριθ. Μ-Δ 29/17.1.2018 πρόσκληση του Ο.ΜΕ.Δ. κλήθηκαν τα μέρη της συλλογικής διαφοράς σε κοινή συνάντηση στις 26.01.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα, με σκοπό την αναζήτηση σύγκλισης των θέσεών τους ώστε να καταστεί δυνατή η σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας. Στη συνάντηση παραστάθηκαν εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι εκ μέρους του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εργαζομένων στη Ναυτιλία και στον Τουρισμό (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.) οι Θάνος Βασιλόπουλος Νίκος Καραγιάννης, Θέμης Γρηγοριάδης και Έρη Κιακυροπούλου, ενώ από τη Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΓΕΠΟΕΤ) ο Σπύρος Καπιτσϊνας.

Τα μέρη της συλλογικής διαφοράς συζήτησαν για τα επί μέρους θέματα, ιδίως για το ύψος αμοιβών, το ωράριο εργασίας και τη διάρκεια της συλλογικής ρύθμισης. Συμφώνησαν στα ακόλουθα σημεία:

- εβδομαδιαία προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων, παράταση της προθεσμίας διαιτησίας μέχρι την 9η Φεβρουαρίου 2018 και

- λήξη ισχύος της διαιτητικής απόφασης την 31η Μαΐου 2019, ενώ για την έναρξη αναφέρθηκαν στη ρύθμιση από το νόμο.

Για τη συνάντηση αυτή συντάχθηκε το από 26.01.18 Πρακτικό Διαιτησίας της Τριμελούς Επιτροπής.

7. Με το υπ΄ αριθ. πρωτ. Μ-Δ 76/02.02.2018 υπόμνημα της η εργατική πλευρά εξέθεσε τις θέσεις και τα επιχειρήματά της με έμφαση στην επαναφορά των μισθών στα επίπεδα τουλάχιστον της Διαιτητικής Απόφασης 12/2011.

8. Με το υπ΄ αριθ. πρωτ. Μ-Δ 75/02.02.2018 υπόμνημά της η εργοδοτική πλευρό εξέθεσε περιληπτικά τις θέσεις και τα επιχειρήματα της, αναφερόμενη στα σχετικά στοιχεία που είχε γνωστοποιήσει με το υπ΄ αριθ. πρωτ. Μ-Δ 425/17.11.2017 υπόμνημά της κατά το στάδιο της μεσολάβησης με πρόταση για τη μείωση του βασικού μισθού στα κλιμάκια της ΔΑ ΤΡΙΜ 7/2015 και για τη θέσπιση κυλιόμενης πενθήμερης ή εξαήμερης εργασίας σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Κατόπιν των ανωτέρω

Και επειδή τα μέρη δεν κατέληξαν σε συμφωνία, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τα παρακάτω:

1. Το φάκελο εγγράφων και στοιχείων της μεσολάβησης.

2. Τα πρακτικά μεσολάβησης και διαιτησίας.

3. Την αιτιολογία και το περιεχόμενο της μεσολαβητικής πρότασης.

4. Το με αρ. πρωτ. Μ-Δ Μ-Δ 76/02.02.2018 υπόμνημα της ΠΑΣΕΝΤ και τα εκεί αναφερόμενα ενημερωτικά στοιχεία.

5. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. Μ-Δ 75/02.02.2018 υπόμνημα της ΓΕΠΟΕΤ, σε συνδυασμό με το υπόμνημά της που κατέθεσε κατά το στάδιο της μεσολάβησης και τα εκεί αναφερόμενα ενημερωτικά στοιχεία.

6. Τη Δ.Α. ΤΡΙΜ. 7/2015 της 23ης Νοεμβρίου 2015, η οποία ρύθμιζε τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Γραφεία Ταξιδιών και Τουρισμού όλης της χώρας ( Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης 11/07.12.2015 ).

7. Τη Δ.Α. 12/2011 της 19ης Σεπτεμβρίου 2011, η οποία ρύθμιζε τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Γραφεία Ταξιδιών και Τουρισμού όλης της χώρας ( Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης 7/28.9.2011 ).

8. Την από 1η Ιουνίου 2017 Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των εργαζομένων στα γραφεία ταξιδιών και τουρισμού όλης της χώρας (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης 10/10.07.2017).

9. Την ΠΥΣ 6/2012, όπως ισχύει σήμερα, όσον αφορά τα επιδόματα που διατηρούνται στις Σ.Σ.Ε που έχουν λήξει.

10. Την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 2017 ( Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης 6/30.03.2017 ).

11. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου της συλλογικής διαφοράς.

Η διατύπωση της διαιτητικής απόφασης στηρίζεται στο κείμενο της μεσολαβητικής πρότασης, επειδή οι συζητήσεις κατά τη διαιτησία διεξάχθηκαν με βάση αυτό το κείμενο, καθώς και στα υπομνήματα των δύο μερών. Επίσης σταθμίστηκε ότι ένα μεγάλο μέρος των υπαγομένων στη συγκεκριμένη συλλογική ρύθμιση ακολουθούν την πρόσφατη Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των εργαζομένων στα γραφεία ταξιδιών και τουρισμού όλης της χώρας που υπογράφηκε την 1η Ιουνίου 2017 ( Π.Κ Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης 10/10-07-2017 ).

Τα θέματα της συλλογικής διαφοράς στράφηκαν ιδίως γύρω από τη διαμόρφωση του ωραρίου εργασίας και το ύψος των αποδοχών.

Όσον αφορά το ωράριο η διαιτητική αυτή απόφαση ακολουθεί τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπέγραψαν τα ίδια μέρη από το 2008 σε πανελλήνια κλίμακα, ενώ η εργοδοτική πρόταση για τη μεταβολή του αναφέρεται μόνο σε κάποια περιφερειακά γραφεία, χωρίς να τα κατονομάζει, προκειμένου να λειτουργούν και τα απογεύματα και το Σάββατο, πράγμα που η εργατική πλευρά δεν συμφώνησε να ρυθμιστεί υποχρεωτικά για όλη την Ελλάδα.

Όσον αφορά το ύψος των αποδοχών η εργοδοτική πλευρά πρόβαλε, με βάση τη ΔΑ ΤΡΙΜ, 7/2015, την ανάγκη μείωσης σε ποσοστό 14% του βασικού μισθού των 800,15 ευρώ του πρώτου κλιμακίου και αντίστοιχα όλων των κλιμακίων με επιχείρημα ιδίως τη μεγάλη απώλεια εσόδων που υπέστησαν τα τουριστικά γραφεία μετά το 2010 λόγω της οικονομικής κρίσης. Θεώρησε ότι οποιαδήποτε πρόσφατη οικονομική ανάκαμψη εξουδετερώνει μέρος μόνο εκείνων των απωλειών. Επικαλέστηκε, μάλιστα, και τη μεγάλη μισθολογική απόσταση μεταξύ των εξειδικευμένων εργαζομένων τουριστικών γραφείων και των ανειδίκευτων εργαζομένων που υπάγονται στην Εθνική Γενική ΣΣΕ.

Η εργατική πλευρά, στο υπόμνημα που κατέθεσε ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, επανέλαβε τη δήλωσή της κατά το στάδιο της μεσολάβησης ότι αρνείται να συζητήσει για μειώσεις μισθών και θεωρεί ότι εάν η εργοδοτική πλευρά εμείνει στη θέση της για μειώσεις, τότε θα πρέπει να υπογραφεί σύμβαση με βάση την ΔΑ 12/2011 , δεδομένου ότι έχει αποκατασταθεί η κανονικότητα και η κερδοφορία στο συγκεκριμένο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Καμιά πλευρά δεν βασίστηκε, με τα υπομνήματά της, στην πρόσφατη από 01.06.2017 Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που ρυθμίζει το Ιδιο αντικείμενο (τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των εργαζομένων στα γραφεία ταξιδιών και τουρισμού όλης της χώρας), η οποία υπογράφηκε από το Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) και τον ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. και η οποία αποτέλεσε το βασικό συγκριτικό στοιχείο της αποδεκτής από τους εργαζομένους μεσολαβητικής πρότασης. Ας σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των μελών της ΓΕΠΟΕΤ είναι και μέλη του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ). Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστά το γεγονός ότι οι εταιρείες μελών του ΔΣ της ΓΕΠΟΕΤ ανήκουν στην ΗΑΤΤΑ, με βάση επίσημα στοιχεία και τις ιστοσελίδες τους.

Για τη διαμόρφωση του ύψους των βασικών μισθών σταθμίστηκαν τα στοιχεία που υπέβαλε η εργοδοτική πλευρά με τα υπομνήματα της από 17.11.2017 και από 02.02.2018, αλλά τελικά προκρίθηκαν στοιχεία που υπέβαλε με το υπόμνημα του από 02.02.2018 ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων στη Ναυτιλία και στον Τουρισμό (ΠΑΣΕΝΤ), ο οποίος ήταν και αντισυμβαλλόμενος στη συλλογική διαπραγμάτευση που οδήγησε στην από 01.06.2017 παρόμοια Εθνική Κλαδική ΣΣΕ. Τα στοιχεία της εργοδοτικής πλευράς αποδείχθηκαν αφενός ελλιπή, καθώς δεν δημοσιεύεται σχετική κατηγοριοποίηση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (πρβλ. τη σχετική δήλωση της ΓΕΠΟΕΤ στο δεύτερο υπόμνημά της), αφετέρου κρίθηκαν - πλην εξαιρέσεων - ως παρωχημένα, καθώς αναφέρονται ιδίως στο χρονικό διάστημα της έντονης οικονομικής κρίσης από το 2010 και μετά (πρβλ. τα στατιστικά στοιχεία και τις αναφορές της ΓΕΠΟΕΤ στο πρώτο υπόμνημα της).

Οικονομική αιτιολόγοση της Διαιτητικής Απόφασης

Σε ότι αφορά τον εισερχόμενο τουρισμό, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν αξιόλογη βελτίωση βάση επίσημων πηγών, όπως ΕΛΣΤΑΤ, Τράπεζα της Ελλάδος και Φορείς Τουρισμού (Πίνακας 1). Τα τελευταία χρόνια προκύπτει αύξηση τόσο στον εξωτερικό, όσο και στον εσωτερικό τουρισμό. Με βάση τα αποτελέσματα αυτό, τα ταξιδιωτικά γραφεία έχουν συνεχόμενη αύξηση του κύκλου εργασιών και κατ΄ επέκταση των κερδών τους κατά τα αμέσως προηγούμενα χρόνια.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (σε χιλ. ταξιδιώτες)

ΕΤΟΣ

2012

2013

2014

2015

2016

ΣΥΝΟΛΟ

16.946,5

20.111,4

24.272,4

26.114,2

28.070,8

Μεμονωμένοι Ταξιδιώτες

11.396,2

13.138,7

16.948,3

18.796,0

19.411,8

Οργανωμένοι Ταξίδια

5.550,4

6.972,7

7.324,1

7.318,3

8.659,1

Πηγή- Τράπεζα Ελλάδος

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2017 η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 9,9% και διαμορφώθηκε στις 26.632 χιλιάδες ταξιδιώτες, έναντι 24.235 χιλιάδων την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 10%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών αυξήθηκε κατά 9,3%. Ρεκόρ αφίξεων μάλιστα κατέγραψε μεταξύ 2015-2017 και η κρουαζιέρα.

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (σε χιλ. ταξιδιώτες)

ΕΤΟΣ

2012

2013

2014

2015

2016

ΣΥΝΟΛΟ

3.799,4

4.941,5

4.681,4

4.594,3

5.802,3

Μεμονωμένοι Ταξιδιώτες

4.368,7

4.271,3

5.438,6

5.907,7

6.783,2

Οργανωμένοι Ταξίδια

312,7

323,0

363,7

383,3

451,4

Πηγή: Τράπεζα Ελλάδος

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Αύξηση καταγράφεται και από κατοίκους Ελλάδας για πτήσεις εντός της χώρας, ενώ "σημειώνεται κι αυξημένη κινητικότητα και για ταξίδια προς το εξωτερικό" σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) του ΣΕΤΕ.

Οι προοπτικές του ελληνικού τουρισμού με βάση τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων για τις αφίξεις, διανυκτερεύσεις και έσοδα από εισερχόμενο τουρισμό (Μελέτη ΣΕΤΕ Προοπτικές Ελληνικού Τουρισμού) είναι oι εξής:

Αφίξεις

Δ ι ανυκτ/σεις

Έσοδα σε χ ιλ €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2015

26.114.200

188.012.000

14.125.800

ΣΤΟΧΟΣ 2021

34.800.000

250.000.000

19.600.000

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΠΟ

Την περίοδο Ιανουαρίου -ΝοεμΒρίου 2017, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 12,670 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά. 13,6% έναντι πλεονάσματος 11,156 δισ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 1,388 δισ. ευρώ ή 10,7%. Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 9,9% και δευτερευόντως στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 1,3%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 75,1% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 74,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

ΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ

Αύξηση των εισπράξεων από τον εισερχόμενο τουρισμό κατά 10,7% στο πρώτο εννεάμηνο του 2017 δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το ισοζύγιο πληρωμών του Σεπτεμβρίου. Η εξέλιξη έρχεται να επιβεβαιώσει τις ενδείξεις και από τα προηγούμενα τρίμηνα, αλλά και εμπειρικές εκτιμήσεις που δείχνουν αφενός άνοδο των εισπράξεων παράλληλα με την αύξηση των επισκεπτών και, κυρίως, επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.

Από την αρχή του έτους έως και τον Σεπτέμβριο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 12,994 δισ. έναντι 11,781 δισ. το αντίστοιχο διάστημα του 2016 με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία της ΤτΕ. Μόνον τον Σεπτέμβριο oι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 15% στα 2,470 δισ. έναντι 2,138 δισ. τον Σεπτέμβριο του 2016, ενώ ξεπέρασαν και τις καλές επιδόσεις του 2015.

Τα θετικά αποτελέσματα στα κέρδη των ταξιδιωτικών γραφείων επιβεβαιώνουν τα συμπεράσματα της πρόσφατης μελέτης της (CAP όπου για το έτος 2015 αναφέρει ότι 256 υπό εξέταση τουριστικές επιχειρήσεις είχαν το 2015 αυξημένο τζίρο κατά 55 εκατ. ευρώ ή 6,37%, ενώ αύξηση εμφανίζουν και τα κέρδη. Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα φαίνεται να αντικατοπτρίζουν την πορεία των εσόδων του ελληνικού τουρισμού το 2015, που ήταν αυξημένα κατά 71% φθάνοντας στα 23,6 δισ. ευρώ, με τα μεγάλα τουριστικά γραφεία να δρέπουν τους καρπούς της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας, (μελέτη iCAP 2016)

Σύμφωνα με την ανάλυση της εταιρείας Market research and user experience research experts j GfK Global η Ελλάδα αύξησε σημαντικά τον ταξιδιωτικό κύκλο εργασιών τους. Η Ελλάδα είχε ήδη καταφέρει από πέρυσι να σημειώσει διψήφιο ρυθμό αύξησης του κύκλου εργασιών των ταξιδιωτικών γραφείων. Αυτή η τάση συνεχίστηκε και κατά το τουριστικό έτος 2016/17 με μια ακόμη αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 30%. Με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα έγινε η δεύτερη ισχυρότερη περιοχή διακοπών μετά τις Βαλεαρίδες Νήσους το καλοκαίρι του 2017.

Από το business plan της Cosco για το λιμάνι του Πειραιά προβλέπει τεράστιες αυξήσεις για τα επόμενα δύο χρόνια στην κρουαζιέρα με τις επενδύσεις που θα πραγματοποιήσει και πιο συγκεκριμένα προβλέπει τουλάχιστον 100.000 κινέζους τουρίστες να επιβιβάζονται στα κρουαζιερόπλοια από το λιμάνι του Πειραιά.

Ανάπτυξη Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού

Οι Εναλλακτικές μορφές τουρισμού δημιουργούν ρεύμα επισκεπτών στην Ελλάδα και για άλλους λόγους πέρα από την αναψυχή. Ο θρησκευτικός τουρισμός παρουσιάζει αύξηση,-οι δυνατότητες ανάπτυξης που έχει ο προσκυνηματικός και θρησκευτικός τουρισμός στην χώρα μας είναι τεράστιες. Αρκεί να σημειωθεί ότι ο τζίρος του σε παγκόσμιο επίπεδο, ξεπερνά ετησίως τα 15 δις ευρώ. Καθώς και ο μαθητικός τουρισμός (εκδρομές) όπου με βάση τη νομοθεσία δεσμεύεται να πραγματοποιείται με τουριστικά λεωφορεία. Επίσης νέα ΚΥΑ προωθεί το αρμόδιο Υπουργείο σχετικά με διευκολύνσεις για τον ιαματικό τουρισμό.

Από τα παραπάνω δημοσιευμένα στοιχεία στο υπόμνημα της εργατικής πλευράς προκύπτει ότι ένα σημαντικό μέρος της απώλειας κύκλου εργασιών που υπέστησαν τα ταξιδιωτικά γραφεία κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης έχει καλυφθεί ιδίως στα δύο τελευταία χρόνια αναπτυξιακής πορείας, την οποία δεν αμφισβητεί η εργοδοτική πλευρά, μολονότι σωστά και αυτή υποστηρίζει ότι οι προοπτικές δεν είναι πάντα αισιόδοξες, λόγω κρατήσεων μέσω της διευρυμένης χρήσης του διαδικτύου (βλ. www.booking.com), λόγω παρέμβασης αλλοδαπών τουριστικών γραφείων που διαθέτουν ιδιόκτητα ξενοδοχεία ή συνεργάζονται με ελληνικά χωρίς τη μεσολάβηση εγχώριων τουριστικών γραφείων και λόγω των αστάθμητων γεωπολιτικών συνθηκών της περιοχής μας.Αυτοϊ είναι, ενδεικτικά, οι λόγοι που δεν δικαιολογείται ούτε η προτεινόμενη αύξηση των αμοιβών σε σχέση με τις αμοιβές που είχαν ορισθεί στη ΔΑ 12/2011, δηλαδή πριν ενταθεί η οικονομική κρίση, αλλά ούτε και η μείωση τους, όπωςείχαν ορισθεί στη ΔΑ 7/2015, δηλαδή μέσα στην οικονομική κρίση. Χρήσιμο και επίκαιρο συγκριτικό στοιχείο παραμένει η από 01.06.2017 Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των εργαζομένων στα γραφεία ταξιδιών και τουρισμού όλης της χώρας.

Η Επιτροπή διαιτησίας κλήθηκε, συνεπώς να υποκαταστήσει την ελλείπουσα σήμερα συμφωνία των μερών επί της συλλογικής διαφοράς και την ανάγκη να ρυθμιστούν οι όροι αμοιβής & εργασίας με διαιτητική απόφαση, αφού εξαντλήθηκε κάθε προσπάθεια επίτευξης συλλογικής σύμβασης εργασίας με συλλογική διαπραγμάτευση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στην ακόλουθη απόφαση:

`Αρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό των ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων όλης της χώρας, όπως το προσωπικό που ασχολείται μεταξύ άλλων και (ενδεικτική απαρίθμηση):

1. Με την οργάνωση των ταξιδιών, δηλαδή με την κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, με ιδιόκτητα, μισθωμένα ή δημοσίας χρήσης αεροπορικά, χερσαία ή θαλάσσια μεταφορικά μέσα, αναλαμβάνοντας προς τούτο, μεταξύ άλλων, εργασίες εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πελατών.

2. Με τη μεσολάβηση προς εύρεση καταλυμάτων, τόπων σίτισης, ψυχαγωγίας, αναψυχής και μέσων διακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

3. Με τη μεσολάβηση προς έκδοση εισιτηρίων παντός μεταφορικού μέσου, στο εσωτερικό ή εξωτερικό.

4. Με τη διαμεσολάβηση για την οργάνωση πάσης φύσης συνεδρίων και εκθέσεων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

5. Με τη διαμεσολάβηση για την έκδοση visa ή διαβατηρίων.

6. Με την παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό ή με κάθε τρόπο προβολή προς το ευρύ κοινό τουριστικών προγραμμάτων ή μονάδων του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

7. Με τη διάθεση εισιτηρίων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

8. Με την εύρεση συνεργατών και την κατάρτιση συμβάσεων συνεργασίας.

9. Με τη συνοδεία ομάδων ή μεμονωμένων πελατών, κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους, αεροπορικώς, οδικώς ή ακτοπλοϊκώς, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, καθώς και με τη συνοδεία αυτών κατά τη μεταφορά τους από και προς τα αεροδρόμια, τους σταθμούς τρένων, τα λιμάνια, αλλά και τους τόπους διαμονής, σίτισης, αναψυχής και ψυχαγωγίας τους.

10. Με τη μέριμνα για την ορθή παροχή παντός είδους υπηρεσιών προς τους ταξιδιώτες και την επίλυση των τυχόν προκυπτόντων προβλημάτων αυτών, στους χώρους διαμονής, σίτισης αναψυχής και ψυχαγωγίας τους στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και την ευθύνη για την εκτέλεση του ταξιδιωτικού προγράμματος βάση των οδηγιών tou εργοδότη.

11. Με την παραλαβή και αποστολή αποσκευών αλλοδαπών ή ημεδαπών ταξιδιωτών, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

12. Με το Handling αεροπορικών εταιρειών.

13. Με κάθε άλλο συναφές με το έργο των Τουριστικών Γραφείων αντικείμενο.

`Αρθρο 2
Βασικοί Μισθοί

α) Ο καθορισμός του βασικού μηνιαίου μισθού ανάλογα με τα έτη που υπηρετούν οι μισθωτοί (κλίμακες), όπως ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες, με βάση την υπηρεσία τους είτε στην ίδια επιχείρηση είτε τα έτη προϋπηρεσίας τους σε όμοια καθήκοντα σε άλλη ιδιωτική επιχείρηση tou κλάδου.

β) Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαμβανομένων αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωσή τους, που κατατίθεται στον εργοδότη κατά την πρόσληψή τους οπότε και αρχίζει η υποχρέωση καταβολής του βάσει της προϋπηρεσίας βασικού μισθού, έχουν δε υποχρέωση εντός μηνός από την πρόσληψη να υποβάλουν τα σχετικά πιστοποιητικά. Αν με τα πιστοποιητικά αυτά αποδεικνύεται προϋπηρεσία μεγαλύτερη από αυτή που δηλώθηκε αρχικά ή υποβληθούν πιστοποιητικά χωρίς προηγούμενη Υπεύθυνη Δήλωση, το δικαίωμα για την λήψη υψηλότερου μισθού με βάση την προϋπηρεσία αυτή γεννάται από την ημερομηνία που κατατίθενται τα πιστοποιητικά αυτά.

γ) Η προϋπηρεσία των ήδη υπηρετούντων μισθωτών, σε περίπτωση που δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα τα σχετικά πιστοποιητικά, αποδεικνύεται με δήλωσή τους, από την κατάθεση της οποίας αρχίζει το δικαίωμά τους για λήψη υψηλότερων αποδοχών και έχουν υποχρέωση εντός μηνός από την ισχύ της παρούσης να υποβάλουν τα σχετικά πιστοποιητικά.

Τα πιστοποιητικό προϋπηρεσίας επιστρέφονται από τον εργοδότη στο μισθωτό, όταν λύεται η εργασιακή σχέση.

δ) Σε περίπτωση μετάταξης του βοηθητικού προσωπικού σε υπαλληλικό, ο χρόνος υπηρεσίας ως υπαλλήλου υπολογίζεται από την ημέρα ανάληψης της υπαλληλικής υπηρεσίας. Κατ΄ εξαίρεση ο εργοδότης στον οποίο έγινε η μετάταξη, υποχρεούται να προσμετρήσει την προϋπηρεσία στην κατηγορία του βοηθητικού προσωπικού, που διήνυσε ο μεταταγείς σε αυτόν, για τον προσδιορισμό της μισθοδοσίας του.

Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του `Αρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

0-2

800,15

2-3

829,31

3-4

829.31

4-6

865.91

6-8

910,93

8-9

940.73

9-10

940.73

10-12

980,47

12-14

1005,20

14-15

1030,30

15-16

1030,30

16-18

1059,77

18-20

1080.97

20-21

1103.49

21-22

1127.32

22-23

1149,85

23-24

1172,35

24-25

1194.88

25-26

1217,42

26-27

1239,94

27-28

1262,44

28-29

1283.65

29-30

1304,17

30-31

1317.40

31-32

1344,58

32-33

1364.46

33-34

1384,32

34-35

1404,17

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ Σ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

0-2

800,15

2-3

829,31

3-4

829,31

4-6

831,47

6-8

838,07

8-9

851,97

9-10

851,97

10-12

859,27

12-14

858,12

14-15

876,62

15-16

876.62

16-18

867,66

18-20

880.92

20-21

898,80

21-22

912,71

22-23

927,29

23-24

943,87

24-25

959.08

25-26

974,33

26-27

990,22

27-28

1004,79

28-29

1020,01

29-30

1035.25

30-31

1043.87

31-32

1066.38

32-33

1074,34

33-34

1090,89

34-35

1104,78

`Αρθρο 3
Επιδόματα

1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

Στους έγγαμους εργαζομένους της παρούσης ανεξαρτήτως φύλου και ανεξάρτητα αν εργάζονται στον ίδιο εργοδότη, χορηγείται επίδομα γάμου 10% επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου μισθολογικού κλιμακίου.Επίσης, το επίδομα γάμου χορηγείται

και στους χήρους/ες διαζευγμένους/ες καθώς και στους άγαμους γονείς ( Ν.1489/1989, άρθρο 20 παρ. 2 ).

2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ

Στους άνδρες και γυναίκες μισθωτούς χορηγείται επίδομα τέκνων σε ποσοστό 6% για κάθε τέκνο, που υπολογίζεται στο βασικό μισθό του αντίστοιχου μισθολογικού κλιμακίου τους.

Το εν λόγω επίδομα χορηγείται και στους χηρους/ες διαζευγμένους/ες καθώς και στους άγαμους γονείς Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους εκτός εάν σπουδάζουν σε μεταλυκιακές σχολές και προσκομίζονται ανάλογα πιστοποιητικά, οπότε παρατείνεται η χορήγησή του μέχρι το τέλος των σπουδών τους και όχι πέραν του 24° έτους της ηλικίας τους.

3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

α) Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε Ανωτάτης Σχολής ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή χωρών της EE ή άλλων χωρών του εξωτερικούπου είναι ανεγνωρισμένη από το Κράτος χορηγείται επιστημονικό επίδομα σε ποσοστό 18%, υπολογιζόμενο στο βασικό μισθό του αντίστοιχου μισθολογικού κλιμακίου.β) Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε Ανωτέρας Σχολής ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού ή χωρών της EE ή άλλων χωρών του εξωτερικού που είναι ανεγνωρισμένη από το Κράτος χορηγείται επίδομα σε ποσοστό 10% υπολογιζόμενο στο βασικό μισθό του αντίστοιχου μισθολογικού κλιμακίου.

4. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Χορηγείται στους μισθωτούς της παρούσας επίδομα πολυετούς υπηρεσίας σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου μισθολογικού κλιμακίου για κάθε τριετία πραγματικής υπηρεσίας ή και προϋπηρεσίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις του κλάδου που καλύπτονται από την παρούσα και μέχρι συμπληρώσεως έξι (6) τριετιών.

Με βάση τα παραπάνω, από την έναρξη ισχύος της παρούσας τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του Αρθρου 1 διαμορφώνονται όπως στους συνημμένους αντίστοιχους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

`Αρθρο 4
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

Στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται σε περίπτωση γάμου(θρησκευτικού ή πολιτικού), άδεια με αποδοχές πέντε(5) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι πρόσθετη και δεν συμψηφίζεται με την προβλεπόμενη κανονική άδεια ανάπαυσης του ΑΝ 539/45.

2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΚΕΤΟΥ- ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ- ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

α) Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για τον θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες, που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού επί χρονικό διάστημα τριάντα μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα από την εργασία τους κατά μία ώρα κάθε ημέρα.

Εναλλακτικά με συμφωνία των μερών, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και κατά μία ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.

β) Την παραπάνω άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα ή ασκεί ελεύθερο επάγγελμα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο σύζυγος να προσκομίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών, ή ότι ασκεί ελεύθερο επόγγελμα.Το μειωμένο ωράριο για την φροντίδα tou παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίσς.

Το μειωμένο αυτό ωράριο δικαιούται ο/η εργαζόμενος/η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.

γ) Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.

δ) Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.

ε) Στους εργαζόμενους/ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο/η γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφ΄ άπαξ ή τμηματικό μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.

στ) Ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές για κάθε τέκνο και αφορά την ημέρα γέννησης του παιδιού.

ζ) Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικό πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος συνολικής αδείας δέκα επτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της αδείας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.

η) Γονική άδεια ανατροφής του παιδιού

η.1. Ο εργαζόμενος γονέας έχει δικαίωμα γονικής άδειας ανατροφής του παιδιού μέχρις ότου συμπληρώσει την ηλικία των έξι (6) ετών, με σκοπό την εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής προς αυτό.

η.2. Για τη χορήγηση της γονικής άδειας ανατροφής οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο συνεχόμενης ή διακεκομμένης εργασίας στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών, Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Διαιτητικών Αποφάσεων ή συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων.

η.3. Η γονική άδεια ανατροφής είναι άνευ αποδοχών, χορηγείται εγγράφως για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών και αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάθε γονέα, χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης.

η.4, Η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, με βάση σχετική αίτηση του εργαζόμενου, όπου διευκρινίζεται η έναρξη και η λήξη της. Η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται από τον εργοδότη με βάση τη σειρά προτεραιότητας των απασχολούμενων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος. Αιτήσεις χορήγησης γονικής άδειας γονέων παιδιών με αναπηρία, με μακροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια και μόνων γονέων λόγω θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνων, χορηγούνται με απόλυτη προτεραιότητα.

η.5. Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το δικαίωμα των γονέων είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας (1) χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόμων, διαταγμάτων,

κανονισμών, Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Διαιτητικών Αποφάσεων ή συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων.

η.6. Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη, αποφασίζουν με κοινή δήλωση τους κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα.

η.7. Σε περίπτωση θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνου, η γονική άδεια ανατροφής του Ν. 4075/2012 χορηγείται στο διπλάσιο στον άλλο γονέα. Σε περίπτωση-διάστασης ή διαζυγίου το δικαίωμα είναι αυτοτελές για κάθε γονέα.

η.8. Τη γονική άδεια ανατροφής δικαιούται και ο εργαζόμενος ο οποίος υιοθετεί ή σναδέχεται τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών. Η άδεια χορηγείται μετά την περαίωση της διαδικασίας υιοθεσίας ή αναδοχής ενώ τμήμα αυτής μπορεί να χορηγείται, με αίτηση του εργαζόμενου και στο προ της ολοκλήρωσης των ως άνω διαδικασιών διάστημα. Το ανωτέρω δικαίωμα ισχύει μέχρι τα οκτώ (8) έτη του παιδιού, σε περίπτωση που η διαδικασία υιοθεσίας ή αναδοχής δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών αυτού.

3. ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ

Στους εργαζόμενους/ες με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας στην ίδια γραμμή και τον ίδιο βαθμό.

4. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

α) Χορηγείται κανονική άδεια ανάπαυσης όπως ορίζει ο ΑΝ 539/45, όπως ισχύει σήμερα.

β) Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία οκτώ (8) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία εννέα (9) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιοδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται άδεια 5 εβδομάδων, δηλαδή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών.

γ) Μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας οι εργαζόμενοι δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή είκοσι εξ (26) εργάσιμες ημέρες.

δ) Ο εργαζόμενος/η δικαιούται κατά τον πρώτο χρόνο εργασίας του σε συγκεκριμένο εργοδότη να λάβει από την έναρξη της απασχόλησής του ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (χρήση δικαιώματος αναλογικής άδειας) εφόσον αυτός το επιλέξει.

5. ΑΔΕΙΕΣ ΕΟΡΤΩΝ

Οι κάτωθι εορτές ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμού τους ως υποχρεωτικές προαιρετικές ή κατ΄ έθιμο καθιερώνονται ως υποχρεωτικές αργίες και οι εργαζόμενοι που τυχόν θα απασχοληθούν κατ΄ αυτές αμείβονται όπως ορίζει ο Νόμος για τις Κυριακές και αργίες:

• Η Πρωτοχρονιά

• Ημέρα των Θεοφανείων

• Η Καθαρά Δευτέρα

• Η 25η Μαρτίου

• Η Κυριακή του Πάσχα

• Η Δευτέρα του Πάσχα

• Η 1η Μάη (Η οποία καθορίζεται σαν ημέρα υποχρεωτικής αργίας με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού)

• Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου)

• Η 28η Οκτωβρίου

• Η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού (25η Δεκεμβρίου)

• Η Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων

6. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Για τους μισθωτούς της παρούσας ισχύει η κυλιόμενη πενθήμερη εβδομάδα σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως συνεχούς ωραρίου και οκτώ (8) ωρών ημερησίως.

7. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ (ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

Στους υπαγομένους στην παρούσα μισθωτούς χορηγούνται τα επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, όπως ορίζεται κάθε φορά από τη σχετική νομοθεσία.

9. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Στα μέλη του Δ.Σ, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γεν. γραμματέα, τονταμία, της αναφερόμενης συνδικαλιστικής οργάνωσης χορηγείται συνδικαλιστική άδεια πέντε (5) εργασίμων ημερών κάθε μήνα με πλήρεις αποδοχές, για τη συνδικαλιστική τους δράση. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με εκείνη tou Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει σήμερα.

10. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Γίνεται παρακράτηση από τις επιχειρήσεις ποσοστού 0,25% από τις αποδοχές όλων των εργαζομένων, που καλύπτονται από αυτή τη σύμβαση και αποδίδεται στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΑΣΕΝΤ).

11. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Καταβάλλεται κάθε συντονισμένη προσπάθεια για την εκπαίδευση και την εξειδίκευση του προσωπικού που απασχολείται στις τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας.

Για τον λόγο αυτό τα μέρη συμπράττουν προς όφελος και των δύο πλευρών (επιχειρήσεων και εργαζομένων) τόσο στα εκπαιδευτικά προγράμματα που ήδη έχουν εγκριθεί από Δημοσίους ή Ιδιωτικούς φορείς, αλλά και σε όσα καταρτίζονται περαιτέρω.

Επίσης ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων στη Ναυτιλία & Τουρισμό θα συμμετέχει στην εκπόνηση των προγραμμάτων και στην επιλογή εκπαιδευομένων στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

12. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι ατομικών συμβάσεων εργασίας που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται ρητώς από την παρούσα δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

`Αρθρο 5
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 12.9.2017 και λήγει την 31ηΜαΐου 2019.

Ημερομηνία κατάθεσης στον Ο.ΜΕ.Δ.: 9 Φεβρουαρίου 2018

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: