Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Δεκεμβρίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 6849

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 402

Τροποποίηση υπ΄ αρ. 169/05-09-2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Τεχνικές λεπτομέρειες οργάνωσης και εφαρμογής των υποστηρικτικών μέτρων για τους νέους ηλικίας δεκαοκτώ (18) και δεκαεννέα (19) ετών του άρθρου 47 του Ν. 5045/2023 (Α΄ 136)» (Β΄ 5420).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 47 Ν. 5045/2023 «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας - συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις» (Α΄ 136) και ιδίως της παρ. 12,

β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ),

γ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184),

δ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137),

ε) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134), και ιδίως του άρθρου 47,

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

ζ) του άρθρο 32 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (Α΄ 267),

η) της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),

θ) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄45),

ι) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο­διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

ια) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130),

ιβ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 131),

ιγ) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών- Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α΄ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α΄ 139),

ιδ) της υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/10.07.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β΄4441),

ιε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),

ιστ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85),

ιζ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).

2. Την υπό στοιχεία 38427 ΕΞ/2021/21απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε." και κωδικοποίηση αυτού» (Β΄ 5111).

3. Την υπ΄ αρ. 29810 2020/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β΄ 4798).

4. Την υπ΄ αρ. 3981/25.2.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth 2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β΄ 762).

5. Την υπ΄ αρ. 169/05-09-2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών -Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Τεχνικές λεπτομέρειες οργάνωσης και εφαρμογής των υποστηρικτικών μέτρων για τους νέους ηλικίας δεκαοκτώ (18) και δεκαεννέα (19) ετών του άρθρου 47 του Ν. 5045/2023 (Α΄ 136)» (Β΄ 5420).

6. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ΄ αρ. 169/5.9.2023 (Β΄ 5420) κοινής υπουργικής απόφασης προκειμένου να παραταθεί η λειτουργία της πλατφόρμας μέχρι 12.12.2023, ώστε να λάβουν την οικονομική διευκόλυνση ακόμα περισσότεροι δικαιούχοι.

7. Την υπό στοιχεία 52244 ΕΞ 2023 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η τροποποίηση δεν επιφέρει πρόσθετη επιβάρυνση, πέραν των όσων προβλέπονται στην αρχική υπό στοιχεία 35656 ΕΞ2023/03.08.2023 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης επί της υπ΄ αρ. 169/05.09.2023 απόφασης, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1

1. Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 169/05-09-2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Τεχνικές λεπτομέρειες οργάνωσης και εφαρμογής των υποστηρικτικών μέτρων για τους νέους ηλικίας δεκαοκτώ (18) και δεκαεννέα (19) ετών του άρθρου 47 του Ν. 5045/2023 (Α΄ 136)» (Β΄ 5420), ως ακολούθως:

A. Στην παρ. 6 του άρθρου 3 επέρχεται αλλαγή στην καταληκτική προθεσμία αιτήσεων στην ειδική εφαρμογή από την 5η Δεκεμβρίου 2023 στη 12η Δεκεμβρίου 2023. Η παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Ειδικώς για το πρώτο έτος λειτουργίας και τους δικαιούχους του άρθρου 2 που έχουν συμπληρώσει εντός του 2022 το 18ο ή 19ο έτος της ηλικίας τους, η ειδική εφαρμογή δέχεται τις αιτήσεις από την 9η Νοεμβρίου και μέχρι τη 12η Δεκεμβρίου 2023».

B. Η παρ. 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως ακολούθως, και προβλέπει δυο (2) διακριτές ημερομηνίες πιστώσεων της οικονομικής ενίσχυσης στις ψηφιακές χρεωστικές κάρτες των δικαιούχων, βάσει του ημερολογιακού διαστήματος αίτησής τους στην ειδική εφαρμογή. Η παράγραφος, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η ενίσχυση για όλους τους δικαιούχους αποστέλλεται μια φορά ετησίως στα τραπεζικά ιδρύματα για πίστωση στις ψηφιακές χρεωστικές κάρτες μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους. Ειδικώς για την πρώτη εφαρμογή εντός του 2023, η ανωτέρω πίστωση λαμβάνει χώρα:

(α) μέχρι τη 10η Δεκεμβρίου 2023 για αιτήσεις που υποβάλλονται στην ειδική εφαρμογή από την 9η Νοεμβρίου μέχρι και την 5η Δεκεμβρίου 2023,

(β) μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 2023 για αιτήσεις που υποβάλλονται στην ειδική εφαρμογή από την 6η Δεκεμβρίου μέχρι και τη 12η Δεκεμβρίου 2023.»

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αρ. 169/05-09-2023 κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες οργάνωσης και εφαρμογής των υποστηρικτικών μέτρων για τους νέους ηλικίας δεκαοκτώ (18) και δεκαεννέα (19) ετών του άρθρου 47 του Ν. 5045/2023 (Α΄ 136)» (Β΄ 5420).

`Αρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2023

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: