Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το N.4712/2020.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 228
6 Οκτωβρίου 1998

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡ. 340

Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2515/1997 "`Ασκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 154/Α/1997).

β) Τα άρθρα 24 , 27 και 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 137/Α/85).

2. Την από 24.2.1998 γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

3. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την αριθμ. 490/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίσαμε:

`Αρθρο 1 Λογιστής Φοροτεχνικός
`Αρθρο 2 Περιεχόμενο Επαγγέλματος
Αρθρο 3 Περιεχόμενο Επαγγελματικής Δραστηριότητας
Αρθρο 4 Χορήγηση επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού
Αρθρο 5 Απόκτηση επαγγελματικής ταυτότητας ανώτερης κατηγορίας
`Αρθρο 6 Επιμορφωτικά Σεμινάρια
Αρθρο 7 Υποβολή αιτήσεων
Αρθρο 8 Επιτροπή Σεμιναρίων
Αρθρο 9 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Λογιστών Φοροτεχνικών
`Αρθρο 10 Νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών & φοροτεχνικών υπηρεσιών - Αντιπρόσωποι
Αρθρο 11 Μητρώο Λογιστών Φοροτεχνικών και Νομικών Προσώπων Παροχής Λογιστικών & Φοροτεχνικών Υπηρεσιών
`Αρθρο 12 Ευθύνη Λογιστών Φοροτεχνικών
Αρθρο 13 Κυρώσεις
Αρθρο 14 Αφαίρεση Αδειών
`Αρθρο 15 Απόδειξη `Ασκησης του Επαγγέλματος
Αρθρο 16 Μεταβατικές Διατάξεις
`Αρθρο 17 Ευθύνη Λογιστών Φοροτεχνικών
Αρθρο 18 Κυρώσεις
Αρθρο 19 Αφαίρεση Αδειών
`Αρθρο 20 Απόδειξη `Ασκησης του Επαγγέλματος
Αρθρο 21 Μεταβατικές Διατάξεις
`Αρθρο 22 Έναρξη ισχύος

Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα 25 Σεπτεμβρίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩN

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: