Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
6 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 160

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4416

Τροποποίηση του Ν. 4099/2012 (Α΄ 250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/91/ΕΕ
`Αρθρο 1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 2 (άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)
`Αρθρο 3 (άρθρο 1 παρ . 2 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ )
`Αρθρο 4 (άρθρο 1 παρ . 4, 6 και 9 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ )
`Αρθρο 5 (άρθρο 1 παρ . 5 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ )
`Αρθρο 6 (άρθρο 1 παρ . 10 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ )
`Αρθρο 7 (άρθρο 1 παρ . 7 και 8 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ )
`Αρθρο 8 (άρθρο 1 παρ . 11 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ )
`Αρθρο 9 (άρθρο 1 παρ . 13 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ )
`Αρθρο 10 (άρθρο 1 παρ . 14 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ )
`Αρθρο 11 (άρθρο 1 παρ . 15 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ )
`Αρθρο 12 (άρθρο 1 παρ . 17 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ )
`Αρθρο 13 (άρθρο 1 παρ. 16 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ και άρθρο 1 παρ. 17 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)
`Αρθρο 14 (άρθρο 1 παρ . 17 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ )
`Αρθρο 15 (άρθρο 1 παρ . 17 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ )
`Αρθρο 16 (άρθρο 1 παρ . 18 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ )
`Αρθρο 17 Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 18 Τροποποίηση του Ν . 4209/2013 (Α΄ 253)
`Αρθρο 19 Τροποποίηση του άρθρου 78Α του Ν. 1969/1991 (Α΄ 167)
`Αρθρο 20 Δικαιοπρακτικό επιτόκιο ομολογιακών δανείων
`Αρθρο 21 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3156/2003 (Α΄ 157)
`Αρθρο 22 Τροποποίηση του Ν. 2778/1999 (Α΄ 295)
`Αρθρο 23 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3401/2005 (Α΄ 257)
`Αρθρο 24 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3606/2007 (Α΄195)
`Αρθρο 25 Τροποποιήσεις του Ν. 3556/2007 (Α΄ 91)
`Αρθρο 26 Ρυθμίσεις για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης
`Αρθρο 27
`Αρθρο 28 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2016
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: