Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 10/1/2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ.: Φ.Δ.15/Γ/55140/1501

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ Γ΄

 

 

ΘΕΜΑ:

Ανάκληση του υπ΄αριθ.Δ.15/Γ7οικ.5222/125/5-2-2019 εγγράφου «Παροχή διευκρινίσεων για τη συνδυαστική εφαρμογή του άρθρου 39 του Ν. 4387/16 όπως ισχύει (Α΄85) και της περ. γ της παρ. 2 του αρ. 1 του Π.Δ. 258/2005 όπως ισχύει, (Α΄316) -Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.»

 

Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί υπόψη της Υπηρεσίας μας σε σχέση με το ασφαλιστικό καθεστώς - μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν. 4387/2016 - φυσικών προσώπων οι οποίοι είναι οδηγοί και παράλληλα μέτοχοι της ίδιας Ανώνυμης Εταιρείας Κοινού Ταμείου Είσπραξης Λεωφορείων (Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.) και κατόπιν επεξεργασίας του ειδικού ανωτέρω θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

• Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 3 του Ν. 2963/2001 δόθηκε η δυνατότητα στα Κ.Τ.Ε.Λ. να μετατραπούν από Κοινοπραξίες σε Ανώνυμες Εταιρίες, με επιλογή ενός εκ των κάτωθι τρόπων:

(α) είτε με εισφορά της κυριότητας λεωφορείου δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.) στην νέα Κ. Τ. Ε. Λ. Α.Ε. και τη λήψη μετοχών αναλογικά και σύμφωνα με την αξία αυτού. (β) είτε με εισφορά κεφαλαίου στη νέα εταιρεία και λήψη αναλογικά μετοχών, με ανάληψη υποχρέωσης εκμίσθωσης του λεωφορείου Δ.Χ. στην νέα Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.

• Με τη διάταξη του αρ. 39 του Ν. 4387/2016 ορίστηκε ότι: «7. Υποχρέωση εισφοράς κατά το οριζόμενα στο παρόν άρθρο σχετικά με τις εισφορές απασχολουμένων και ελευθέρων επαγγελματιών έχουν, πέραν των προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και οι εξής: ...γ. Οι μέτοχοι των Ανωνύμων Εταιριών, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης, εφόσον είναι μέτοχοι ονομαστικών μετοχών».

• Οι διακρίσεις της περ. γ της παρ. 2 του αρ. 1 του Π.Δ. 258/2005 δεν επαναλαμβάνονται στο Ν. 4387/2016. Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται πλέον διάκριση κατά την υπαγωγή στην ασφάλιση με κριτήριο την κατοχή συγκεκριμένου ποσοστού μετοχών και τη συνθήκη της αυτοπρόσωπης οδήγησης του συνιδιόκτητου αυτοκινήτου Δ.Χ. ή άλλου αυτοκινήτου Δ.Χ. της ίδιας ανώνυμης εταιρίας.

Από τα ανωτέρω προκύπτουν τα κάτωθι:

1. Οι μέτοχοι που διατηρούν ποσοστό ιδιοκτησίας επί λεωφορείου Δ.Χ. μιας Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και δεν οδηγούν αυτοπρόσωπα αυτό ασφαλίζονται, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, κατά το αρ. 39 του Ν. 4387/2016 , όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Οι μέτοχοι που διατηρούν ποσοστό ιδιοκτησίας επί λεωφορείου Δ.Χ. το οποίο εκμισθώνεται στην ίδια Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και οδηγούν είτε αυτοπρόσωπα αυτό, είτε τρίτου στην ίδια εταιρεία ή του νομικού προσώπου, ασφαλίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, κατά το αρ. 39 του Ν. 4387/2016, όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Για τους μετόχους συγκεκριμένης Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., οι οποίοι απασχολούνται ως οδηγοί Δ.Χ. λεωφορείων άλλης Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. στην οποία δεν κατέχουν ονομαστικές μετοχές, εφαρμόζονται οι διατάξεις παράλληλης ασφάλισης του αρ. 36 του Ν. 4387/2016, όπως κάθε φορά ισχύουν.

4. Οι διατάξεις της παράλληλης ασφάλισης εφαρμόζονται και για τις περιπτώσεις στις οποίες δεν διατηρείται η κυριότητα του λεωφορείου Δ.Χ. σύμφωνα με την μετατροπή της περίπτωσης α΄ του Ν. 2963/2001, αλλά ο μέτοχος εργάζεται ως μισθωτός στην ίδια Κ. Τ. Ε. Λ. Α.Ε. με οποιαδήποτε ιδιότητα, πλην των οδηγών.

Κατόπιν των παραπάνω, ανακαλείται το υπ΄ αριθ. Δ.15/Τ7οικ. 5222/125/5-2-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας ως προς τα προαναφερόμενα και παρακαλούνται οι Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ να τροποποιήσουν τις σχετικές εγκυκλίους τους σε συμφωνία με τα ανωτέρω.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

 

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: