Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Ιουλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 3073

Αριθμ. 11677

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των κατ΄ εξαίρεση λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της παρ. 1 του άρθρου εβδομηκοστού δεύτερου «Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση των κατ΄ εξαίρεση λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων» της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) "Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" (Α΄ 84), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4690/2020 (Α΄ 104).

β. Της παρ. 3 του άρθρου μόνου της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 20035/22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020» (Β΄ 987).

γ. Του άρθρου μόνου της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27530 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20035/22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Β΄ 987) έως και τις 31.5.2020.» (Β΄1633).

δ. Της παρ. 4 του άρθρου εξηκοστού εβδόμου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020 (Α΄83).

ε. Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. ζ΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

στ. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).

ζ. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

η. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157).

θ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

ι. Της υπ΄ αρ. 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄3051).

2. Τον Πίνακα του άρθρου 2 της υπ΄ αρ. 5052/24.3.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού «Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι» (Β΄ 1018), όπως αυτός αντικαταστάθηκε από την υπ΄ αρ. 5890/10.04.2020 όμοια απόφαση «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 5052/24.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο "Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι (Β΄ 1018)΄΄» (Β΄ 1295).

3. Την υπ΄ αρ. 11265/16.7.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης επιφέρει δημοσιονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού ύψους 3.000.000 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των ΑΛΕ 2310889001 και 2310989899 του Ειδικού Φορέα 1045-501-0000000 οικονομικού έτους 2020, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς τα κατ΄ εξαίρεση λειτουργούντα τουριστικά καταλύματα

1. Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς τα τουριστικά καταλύματα συνεχούς λειτουργίας που περιλαμβάνονται στον Πίνακα του άρθρου 2 της υπ΄ αρ. 5052/24.3.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού (Β΄ 1018), όπως αντικαταστάθηκε με τη υπ΄ αρ. 5890/10.04.2020 όμοια απόφαση (Β΄ 1295).

2. Το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1, αφορά στο χρονικό διάστημα για το οποίο κρίθηκε αναγκαία η λειτουργία ανά Περιφερειακή Ενότητα της χώρας τουριστικών καταλυμάτων για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κατ΄ εξαίρεση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας που επιβλήθηκε με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20035/22.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών (Β΄ 897). Προσδιορίζεται δε, για κάθε τουριστικό κατάλυμα του ως άνω Πίνακα, ως ποσοστό 35% επί της διαφοράς του κύκλου εργασιών μηνός Απριλίου 2019 και Απριλίου 2020, υπολογιζόμενο σε τριακοστά επί των ημερών λειτουργίας έκαστου τουριστικού καταλύματος.

`Αρθρο 2
Διαδικασία και δικαιολογητικά χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης

1. Το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

2. Προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την εν λόγω οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να προσκομίσουν στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού τα κάτωθι δικαιολογητικά:

• Τιμολόγιο επιχορήγησης

• Επίσημο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του τουριστικού καταλύματος/επιχείρησης

• Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.

• Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης

• Πιστοποιητικό περί μη λύσης

• Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147)

• Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί μη ενεχυρίασης ή εκχώρησης, καθώς και περί της ισχύουσας ηλεκτρονικής διεύθυνσης του τουριστικού καταλύματος/επιχείρησης

• Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού δικαιούχου σε μορφή IBAN που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο

• Περιοδική δήλωση ΦΠΑ μηνός Απριλίου 2019 και Απριλίου 2020 (αρχική και τροποποιητικές)

• Σε περίπτωση που το τουριστικό κατάλυμα/επιχείρηση ανήκει σε όμιλο επιχειρήσεων, βεβαίωση ως προς το ύψος του κύκλου εργασιών για την ίδια ως άνω περίοδο (Απρίλιος 2019 με Απρίλιο 2020), η οποία υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του τουριστικού καταλύματος/επιχείρησης και συνοδεύεται από τα αντίστοιχα ισοζύγια.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2020

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: